Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Verordening "Luchthavenregeling Ziekenhuis Rivierenland te Tiel"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening "Luchthavenregeling Ziekenhuis Rivierenland te Tiel"
CiteertitelLuchthavenregeling Ziekenhuis Rivierenland te Tiel
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpverkeer en vervoer, toezicht, veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet luchtvaart
 2. Provinciewet, artikel 158, eerste lid, aanhef en onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201217-10-2014Nieuwe regeling

29-02-2012

Provinciaal Blad, 2012/55

PS2012-53-II

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening "Luchthavenregeling Ziekenhuis Rivierenland te Tiel"

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelezen het voorstel PS 2011-015441 van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2012, inzake het vaststellen van de ontwerpverordening “Luchthavenregeling Ziekenhuis Rivierenland te Tiel”; Gelet op de Wet luchtvaart en artikel 158, eerste lid, aanhef en onder b van de Provinciewet;

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende verordening:

Hoofdstuk 1 Algemeen

Art. 1.1 Begripsbepalingen

In deze luchthavenregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet luchtvaart;

 • b.

  regeling: de Regeling burgerluchthavens;

 • c.

  luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

 • d.

  exploitant: de houder van een luchthavenregeling;

 • e.

  gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert;

 • f.

  Rvglt: Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • g.

  daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang, zoals geldt voor de positie 52.00 graden N en 05.00 graden O op zeeniveau;

 • h.

  vliegbeweging: een start of landing met een luchtvaartuig.

Art. 1.2 Exploitant

De luchthaven wordt geëxploiteerd en beheerd door Ziekenhuis Rivierenland.

Hoofdstuk 2 Aanduiding luchthaven

Art. 2.1 Locatie-aanduiding

Deze luchthavenregeling is van toepassing op een terrein gelegen aan de President Kennedylaan 1, 4002 WP Tiel; kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie H, nummer 1624; geografische aanduiding 51.53’21”N – 005.24’49”E. De locatie van de luchthaven is weergegeven in bijlage 1.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden luchthaven

Art. 3.1 Typen luchtvaartuigen

Onverminderd de bepalingen uit de wet en de Rvglt, mag de luchthaven uitsluitend gebruikt worden door de Lifeliner 3 of een gelijkwaardig type met een bronvermogen dat gelijk is aan of minder is dan de vermelde helikopter.

Art. 3.2 Meteorologische omstandigheden

Het gebruik of doen gebruiken van de luchthaven is alleen toegestaan in Visual Meteorological Conditions.

Art. 3.3 Aantal vliegbewegingen

Per gebruiksjaar mogen maximaal 100 vliegbewegingen plaatsvinden.

Art. 3.4 Tijden, dagen waarop gevlogen mag worden

De inrichting mag slechts in werking zijn gedurende de daglichtperiode.

Art. 3.5 Gebruiksjaar

Het gebruiksjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 3.6 Logboek

De exploitant houdt een logboek bij waarin zijn opgenomen de aantallen vluchten, het baangebruik, het soort luchtvaartuigen en de bijbehorende data en tijdstippen.

Art. 3.7 Jaarlijkse rapportage

Binnen vier weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de in artikel 1.2 genoemde exploitant een rapportage aan het bevoegd gezag over het gebruik van de luchthaven gedurende het betreffende gebruiksjaar. De inhoud van de rapportage bevat in ieder geval de in artikel 3.6 genoemde punten en moet voldoen aan de vereisten gesteld in de regeling.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Art. 4.1 Inwerkingtreding

Deze luchthavenregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Art. 4.2 Citeertitel

Deze luchthavenregeling kan worden aangehaald als: Luchthavenregeling Ziekenhuis Rivierenland te Tiel.

Provinciale Staten van Gelderland