Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Besluit van de gedeputeerde staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent preventie wolvenschade Instellingsbesluit Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van de gedeputeerde staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent preventie wolvenschade Instellingsbesluit Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland
CiteertitelInstellingsbesluit Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 82 van de Provinciewet
 2. artikel 158, eerste lid, van de Provinciewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2019nieuwe regeling

21-05-2019

prb-2019-3951

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gedeputeerde staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent preventie wolvenschade Instellingsbesluit Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland

Bekendmaking van het besluit van 21 mei 2019 - zaaknummer 2019-006450 tot vaststelling van een regeling

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gelet op artikel 82 en 158, eerste lid, onderdeel a van de Provinciewet;

Besluiten

 

I.

In te stellen de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland overeenkomstig het volgende protocol.

 

Artikel 1 Instelling

Er is een Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland.

 

Artikel 2 Taken

De commissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  het opstellen van één of meerdere gebiedsgerichte schadepreventieplannen gericht op de bescherming van schapen en geiten met betrekking tot het aangewezen leefgebied voor wolven in Gelderland;

 • 2.

  het verzorgen van procesbegeleiding om de betreffende dierhouders te informeren en te betrekken bij een gebiedsgericht schadepreventieplan;

 • 3.

  het adviseren van Gedeputeerde Staten over bijzondere gevallen met betrekking tot schade door wolven;

 • 4.

  het evalueren van de pilot “gebiedsgericht schadepreventieplan” en het uitbrengen van advies voor een vervolg op de pilot.

 

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   Een vertegenwoordiger van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO);

  • b.

   Een vertegenwoordiger van Stichting Beheer Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders (KSG);

  • c.

   Een vertegenwoordiger namens de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN);

  • d.

   Beheerders van natuurterreinen, onderscheiden naar;

   • Een vertegenwoordiger namens particulier grondbezit;

   • Een vertegenwoordiger namens terreinbeherende organisaties;

   • Een vertegenwoordiger namens gemeenten.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten benoemen, schorsen en ontslaan de voorzitter van de commissie.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten wijzen de secretaris van de commissie aan. De secretaris ondersteunt de commissie en is geen lid van de commissie.

 

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  De commissie kan haar eigen werkwijze vaststellen in een reglement.

 • 2.

  De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter dat nodig oordeelt.

 • 3.

  De commissie laat zich adviseren door belanghebbende schapenhouders en geitenhouders en vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties.

 • 4.

  De commissie kan zich laten bijstaan met expertise gericht op ecologie en preventie. Als hieraan kosten zijn verbonden, legt de voorzitter een voorstel voor opdrachtverlening voor aan Gedeputeerde Staten.

 

Artikel 5 Openbaarheid

Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 

Artikel 6 Verslagen

 • 1.

  De secretaris maakt een verslag van de commissievergaderingen.

 • 2.

  De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan Gedeputeerde Staten van haar werkzaamheden en adviezen.

 

II.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends-Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst-secretaris

Toelichting op de Verordening Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland.

 

Artikel 2:

een voorbeeld van een bijzonder geval waarover de commissie Gedeputeerde Staten adviseert is een schapenhouder die geheel of gedeeltelijk net buiten de aangewezen begrenzing van het leefgebied voor de wolf valt. De resultaten van de gebiedscommissie zijn openbaar.

 

Artikel 3:

Gedeputeerde Staten wijzen in deze verordening organisaties aan. Het is aan deze organisatie om te bepalen door wie zij zich laten vertegenwoordigen. Gedeputeerde Staten benoemen wel de voorzitter in persoon.

 

Artikel 4:

belanghebbende organisaties zijn bedrijven, stichtingen of verenigingen die redelijkerwijs belang hebben bij de advisering, bijvoorbeeld gericht op het beschermen van vee.