Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente Geldermalsen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening anti-discriminatievoorziening gemeente Geldermalsen 2010
CiteertitelVerordening anti-discriminatievoorziening gemeente Geldermalsen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDiscriminatie, anti-discriminatievoorziening, klacht, gemeente

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-201001-01-2010Nieuwe regeling

28-04-2009

Nieuwsblad Geldermalsen, 18-11-2010

Raadsbesluit, 2010, 9.14

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ANTI-DISCRIMINATIEVOORZIENING

 

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2010 nummer 109,

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen;

besluit

vast te stellen de: Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente Geldermalsen 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: besluit gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen van 16 september 2009

3. Anti-discriminatievoorziening: anti-discriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen die een klacht hebben toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting van de anti-discriminatievoorziening

Bij de inrichting van de anti-discriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van

klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De anti-discriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningtermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid anti-discriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden in het klantencontactcentrum.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de anti-discriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening anti-discriminatievoorziening gemeente

Geldermalsen 2010.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 28 september 2010, nummer 14,

de griffier, de voorzitter,