Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden ambtenaren in dienst van de gemeente Geldermalsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden ambtenaren in dienst van de gemeente Geldermalsen
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden ambtenaren in dienst van de gemeente Geldermalsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNevenwerkzaamheden, nevenfunctie, bijbaan, neveninkomsten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO, art. 15, lid 1e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-201001-01-2008Nieuwe regeling

29-04-2008

Nieuwsblad Geldermalsen, 17-6-2010

Collegebesluit, 29-04-2008, nr. 113

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING OPENBAARMAKING NEVENWERKZAAMHEDEN

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen;

overwegende, dat het gewenst is over te gaan tot vaststelling van een regeling openbaarmaking van nevenwerkzaamheden van ambtenaren in dienst van de gemeente Geldermalsen;

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de CAR/UWO-bepalingen;

gezien de door de ondernemingsraad van de gemeente Geldermalsen gegeven instemming;

besluiten:

vast te stellen de volgende ‘Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden ambtenaren in dienst van de gemeente Geldermalsen”.

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  gemeentesecretaris en adjunct-directeur;

 • 2.

  afdelingshoofden;

 • 3.

  nader door burgemeester en wethouders aan te wijzen functies.

Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden in het gemeentehuis ter inzage te leggen.

Artikel 4

De opgave als bedoeld in artikel 3 van deze regeling, vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie van betrokkene;

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden, organisatie waarbinnen deze worden vervuld;

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

 • d.

  eventuele beperkingen die het college gesteld heeft aan de uitoefening van de nevenfunctie

Artikel 5

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van de nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6

Deze regeling treedt inwerking met ingang van 1 januari 2008

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 april 2008, nummer 113,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,