Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Beleidsregel briefadres gemeente Geldrop-Mierlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel briefadres gemeente Geldrop-Mierlo
CiteertitelRegeling briefadres gemeente Geldrop-Mierlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Basisregistratie Personen, art. 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45, 2.47, 2.48, 2.49 en 2.52
 2. Besluit Basisregistratie Personen, art. 29
 3. Regeling Basisregistratie Personen, art. 17, 18 en 19
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:84
 5. circulaire briefadres (2013-0000746309 en 2013-0000722005) van de minister van BZK van 6 december 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

25-11-2014

Middenstandsbelangen, 07-01-2015

14bw.0595

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel briefadres gemeente Geldrop-Mierlo

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo,

gelet op:

 • -

  artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45, 2.47, 2.48, 2.49 en 2.52 van de Wet Basisregistratie Personen;

 • -

  artikel 29 van het Besluit Basisregistratie Personen;

 • -

  artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling Basisregistratie Personen;

 • -

  artikel 4 : 84 van de Algemene wet bestuursrecht en

 • -

  circulaire briefadres (2013-0000746309 en 2013-0000722005) van de minister van BZK van 6 december 2013,

overwegende dat het noodzakelijk is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan;

besluit vast te stellen:

Beleidsregel briefadres gemeente Geldrop-Mierlo

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Aangever: degene die aangifte doet van het houden van een briefadres

  • b.

   Briefadres: adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen (artikel 1.1. onder p, Wet BRP);

  • c.

   Briefadresgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,m bedoeld in artikel 2.42 Wet BRP, die een briefadres ter beschikking stelt (artikel 1.1. onder r Wet BRP);

  • d.

   Briefadreshouder: de ingezetene in de basisadministratie die een briefadres houdt

  • e.

   Gezinshuishouden:

 • 1.

  twee personen die volgens de basisregistratie personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

 • 2.

  twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

 • 3.

  een alleenstaande ouder met kind(eren).

  • f.

   Wet: Wet Basisregistratie Personen (Wet Brp)

  • g.

   Woonadres:

   • 1.

    het adres waar iemand woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;

   • 2.

    het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 1, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten.

  • h.

   Wonen op een adres: geheel van waarneembare omstandigheden dat als wonen moet worden beschouwd, bijvoorbeeld. Nachtrust genieten, maaltijd gebruiken, bezoek ontvangen, post ontvangen, et cetera.

 • 2.

  De begripsbepalingen van de Wet zijn op deze Regeling onverkort van toepassing.

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn:

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • c.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd

  • e.

   korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.

 • 2.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen).

 • 3.

  verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40 van de Wet BRP.

 • 4.

  wanneer naar het oordeel van de burgemeester het opnemen van een woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 Wet BRP)

Artikel 3 Voorwaarden

  • 1.

   De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

  • 2.

   De aanvrager dient het verzoek in persoon toe te lichten, als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, lid 1, sub a tot en met e.

  • 3.

   De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

  • 4.

   Onder benodigde stukken als bedoeld in het derde lid wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  een geldig identiteitsbewijs;

 • b.

  de schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de

te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;

c.een geldig identiteitsbewijs, of een kopie ervan, en een schriftelijke

verklaring van instemming van de briefadresgever;

d.een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres, als het briefadres

gevraagd wordt op grond van artikel 2, lid 1, sub a tot en met e.

 • 5.

  De briefadresgever die als ingezetene in de BRP ingeschreven staat, kan maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden toestemming geven een briefadres te houden.

 • 6.

  De briefadresgever is ervoor verantwoordelijk dat de post op zijn of haar adres aangeboden die bestemd is voor de briefadreshouder, deze de briefadreshouder bereikt.

Artikel 4 Onvolledige aangifte

 • 1.

  De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 en 4, zijn ingeleverd.

 • 2.

  Als één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3.

  Indien de aangifte niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.

 • 4.

  Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte, aangevuld wordt of uitstel gevraagd wordt, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a.

  de aangever een woonadres heeft, of;

 • b.

  de aangever, niet varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft, en langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft, of;

 • c.

  de aangever varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft, of;

 • d.

  de aanvrager verklaart op diverse adressen te verblijven, of;

 • e.

  er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever, of;

 • f.

  het briefadres een adres betreft waarop reeds aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens een briefadres is verleend, of;

 • g.

  het briefadres geen bestaand adres betreft, of;

 • h.

  het briefadres een postbus is, of

 • i.

  de aangifte een eerste inschrijving in de basisadministratie personen betreft, komende vanuit het buitenland.

Artikel 6 Termijn briefadres

 • 1.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b, mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal drie maanden.

 • 2.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub b, kan de termijn voor een briefadres eenmalig met maximaal drie maanden verlengd worden.

 • 3.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub d en e mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal de periode dat aangever buiten Nederland zal verblijven.

 • 4.

  Als de aangever voor het aflopen van de termijn als bedoeld in lid 1 en 3 geen woonadres heeft gekozen, wordt door de aangever een verzoek ingediend om het briefadres te verlengen.

 • 5.

  De aanvraag voor verlenging van het briefadres wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 2 en 5.

 • 6.

  Indien de termijn als bedoeld in lid 1 is verstreken en door de aangever niet een verzoek als bedoeld in lid 4 is gedaan, wordt deze met toepassing van artikel 2.45, lid 1 van de Wet, opgeroepen om inlichtingen te verschaffen.

 • 7.

  Onverminderd hetgeen is bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid, is diegene waarop het briefadres betrekking heeft gehouden om binnen vijf dagen na de wijziging van zijn adres hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling briefadres gemeente Geldrop-Mierlo.

Geldrop-Mierlo, 25 november 2014.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GELDROP-MIERLO.

__________________________ ____________________________

De heer J.H.M. van Vlerken mevrouw M.J.D. Donders-de Leest

secretaris burgemeester

Artikelsgewijze

toelichting op de Regeling briefadres

Artikel 1, sub e, onder 3:

Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan:

 • -

  een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap,

 • -

  een ouder wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden of beëindigd,

 • -

  een gehuwd ouder, die niet samenwoont met de echtgenoot (of echtgenote), of

 • -

  een ouder met een geregistreerd partnerschap, die niet samenwoont met deze partner.

Artikel 2, lid 1, sub a:

Personen die niet beschikken over een woonadres en gebruik maken van de maatschappelijke opvang (passantenverblijven en dag- en nachtopvang) kunnen met een briefadres ingeschreven worden bij één van de opvanginstellingen. In voorkomende situatie moeten we betrokkene verwijzen naar de gemeente waar dergelijke opvang voorhanden is. Dit zou in ons geval de gemeente Eindhoven kunnen zijn.

Personen die niet beschikken over een woonadres, maar geen gebruik maken van de maatschappelijke opvang (mensen met een zwervend bestaan), zijn verplicht elders een briefadres te kiezen.

Artikel 2, lid 1, sub b:

Hierbij valt te denken aan twee echtgenoten die gaan scheiden, maar op één adres wonen. Wanneer de één op het huidige adres blijft wonen, heeft de ander (tijdelijk) geen vast woonadres. Deze laatste persoon kan ingeschreven worden op een briefadres.

Een ander voorbeeld is als een persoon een nieuwe woning heeft gekocht en de oude woning heeft verkocht. De nieuwe woning moet echter nog opgeleverd worden terwijl de oude woning al overgedragen is aan de nieuwe eigenaar.

Artikel 2, lid 1, sub c:

Personen die vallen onder de categorie ‘ambulant beroep’ zoals binnenvaartschippers die (met hun gezin) aan boord van een schip wonen en kermismedewerkers die (met hun gezin) met de kermisattractie meereizen. Personen die tot deze categorie behoren komen in aanmerking voor een briefadres, mits zij geen woonadres hebben.

Artikel 2, lid 1, sub d:

Als iemand naar het buitenland vertrekt, wordt gekeken voor welke periode iemand naar het buitenland gaat. Iemand moet een briefadres kiezen, wanneer hij/zij voor een kortere periode dan 8 maanden in een tijdsbestek van een jaar naar het buitenland gaat en niet meer beschikt over een woonadres.

Op grond van artikel 2.43 Wet BRP kan iemand die voor een periode van meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt niet als ingezetene ingeschreven blijven in de BRP. In de BRP wordt dan opgenomen dat hij/zij vertrokken is naar het buitenland. In dat geval is de burger verplicht om aangifte te doen van zijn vertrek naar het buitenland. Op grond van de aangifte wordt de persoonslijst binnen de BRP verhuisd naar de RNI. In dat geval kan geen briefadres gekozen worden.

Artikel 2, lid 1, sub e:

Als een inwoner gaat varen aan boord van een schip dat in Nederland de thuishaven heeft en is er bij vertrek de redelijke verwachting dat hij niet langer dan twee jaar buiten Nederland zal verblijven, dan hoeft hij geen aangifte van vertrek te doen (Artikel 29 Besluit BRP). Een voorwaarde is wel dat hij/zij gedurende het verblijf buiten Nederland beschikt over een adres in Nederland. Veelal zal dit een briefadres zijn. Het is de burger wel toegestaan om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen in deze situatie. Een verplichting daartoe bestaat niet.

Artikel 2, lid 2:

Bij circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2013 (kenmerk BPR2013-0000722005) is geregeld dat personen die verblijven in een opvanghuis voor mannen en vrouwen met een briefadres ingeschreven kunnen worden op het kantooradres van de desbetreffende instelling. Op die manier wordt het feitelijke woonadres van betrokkenen adequaat beschermd tegen ongewenste kennisneming door onbevoegden.

Artikel 2, lid 3:

Degene die zijn woonadres heeft in een instelling, kan in afwijking van artikel 2.38, lid 1 en artikel 2.39, lid 1 van de Wet BRP, in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Op grond van artikel 2.40, lid 3 Wet BRP zijn dit instellingen voor gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen. In artikel 17 t/m 19 van de Regeling BRP is aangegeven voor welke instellingen een briefadres gekozen kan worden.

Het college van B&W is eveneens bevoegd, op grond van artikel 2.40, lid 4 Wet BRP, instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang aan te wijzen.

Artikel 3, lid 1:

Een briefadres kan, in aanvulling op wat de wet regelt en in afwijking van een woonadres, worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

Artikel 3, lid 2, 3 en 4:

Wanneer een briefadres wordt verzocht omdat een woonadres ontbreekt vanwege dak- of thuisloosheid, een korte overbrugging tussen twee woonadressen, de uitoefening van een ambulant beroep, een kort verblijf in het buitenland; gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd of een korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft, is men verplicht persoonlijk aangifte te doen. De reden hiervoor is het in persoon kunnen verifiëren of van voornoemde situaties sprake is ja dan nee.

Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden op grond van artikel 2.45 lid 2 van de Wet BRP. In de schriftelijke verklaring van aangifte dienen de redenen van het briefadres en de te verwachten duur te worden opgenomen. De aangever dient tevens een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van zichzelf als van degene bij wie het briefadres wordt gehouden te overleggen. De vragenlijst briefadres is als bijlage 1 bijgevoegd aan deze Regeling.

Artikel 3, lid 5:

Maximaal 2 briefadressen betekent maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één gezinshuishouden en één alleenstaande.

Het blijft mogelijk en is toegestaan dat een briefadresgever meer dan één briefadreshouder op zijn woonadres kan hebben. Bijvoorbeeld een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten. In dat geval kan uitgeweken worden naar de hardheidsclausule van artikel 7.

Artikel 4:

Ontbreekt bij de aangifte tot briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte behandeld als een onvolledige aangifte. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende stukken. De aangever kan echter in reactie daarop het verzoek doen de termijn om de aangifte aan te vullen eenmalig te verlengen met veertien dagen.

Wanneer de aangever niet binnen veertien dagen zijn/haar aangifte aanvult of uitstel aanvraagt, wordt een brief verstuurd waarin vermeld wordt dat de aangifte briefadres buiten behandeling wordt gesteld wegens het ontbreken van de gevraagde documenten.

Het is toegestaan om in de mededeling tot aanvulling van gegevens (4:5 Awb) al melding te maken van het voornemen om de aangifte buiten behandeling te stellen (4:7 Awb) in het geval dat niet voldaan wordt aan de aanvulling.

Artikel 5:

Het betreft hier een (niet-limitatieve) opsomming van weigeringsgronden voor de aangifte briefadres.

Ondanks het onder i gestelde, is het wel toegestaan om een briefadresmogelijkheid bij inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres te kunnen kiezen. Dit is in niet strijd met artikel 2.38 Wet BRP. Maar wanneer zich dit voordoet, moet de behandelend ambtenaar zich er bewust van zijn wanneer er in een voorkomend geval om een briefadres wordt verzocht, betrokkene wellicht in de RNI ingeschreven zou moeten worden.

Het kiezen van een briefadres om permanente bewoning van recreatiewoning mogelijk te maken is geen gegronde reden. Er wordt niet voldaan aan artikel 5 onder a van deze regel.

Oorspronkelijk was in artikel 5 ook de bepaling opgenomen dat het niet mogelijk is om ingeschreven te worden met een briefadres, indien het briefadres een adres betreft waarop geen personen staan ingeschreven. In de Wet BRP zijn de mogelijkheden voor een briefadres uitgebreider. Het is ook mogelijk om een briefadres te houden bij een rechtspersoon.

Artikel 5 sub a:

Er kan geen briefadres gekozen worden indien de aangever een woonadres heeft. Onder woonadres wordt het adres verstaan als bedoeld in artikel 1 Wet BRP. Hieronder valt ook het adres, a. indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; of b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten. In de situatie dat geen woonadres vastgesteld kan worden, kan wel gekozen worden voor een briefadres.

Artikel 5 sub b en c:

Er dient aangifte van vertrek uit Nederland gedaan te worden als de persoon langer buiten Nederland verblijft dan een periode van 2/3e deel van een jaar. In dat geval kan niet gekozen worden voor een briefadres. Hierop is één uitzondering in het geval de persoon op een schip vaart. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 2, lid 1, sub e.

Artikel 5 sub f:

Met de hierin vermelde weigeringsgrond wordt bedoeld dat een briefadres alleen verleend kan worden op een woonadres waar nog geen of slechts één briefadres is geregistreerd. Hierbij geldt een briefadres verleend aan een gezinshuishouden als één briefadres. Dit betekent dat er maximaal óf twee alleenstaanden óf twee gezinshuishoudens óf één alleenstaande en één gezinshuishouden een briefadres kunnen hebben op één adres. Zie ook de toelichting bij artikel 3, lid 5 en artikel 7.

Artikel 5 sub h:

Een briefadres kan geen postbus zijn. Kenmerk van een briefadres is dat er een waarborg is, dat voor de briefadreshouder bestemde geschriften of inlichten daarover aan deze worden doorgegeven of medegedeeld. Als post naar een postbus wordt gestuurd, wordt aan die voorwaarde niet voldaan.

Artikel 6, lid 1 en 4:

Om het tijdelijke karakter te bevestigen is besloten om een briefadres voor een periode van drie maanden te verlenen met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging met nogmaals drie maanden. Na het verloop van deze periode, moet de burger zijn ingeschreven op het woonadres waar hij feitelijk verblijft.

Deze periode van drie maanden is bewust gekozen om op deze manier in ieder geval na drie maanden een contactmoment te hebben met de burger, om zo te zorgen dat hij/zij snel een woonadres heeft (artikel 2, 1e lid sub b).

Hierop is een aantal uitzonderingen.

 • -

  Als van te voren al bekend is dat iemand een bepaalde periode in het buitenland zal verblijven en geen woonadres heeft, dan kan een briefadres worden verleend voor maximaal deze termijn.

 • -

  Een andere uitzondering heeft te maken met de feitelijke onmogelijkheid van de burger om een woonadres te hebben. Hierbij valt te denken aan schippers. Zolang deze schippers varen kunnen zij kiezen voor een briefadres. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld om de vijf jaar worden getoetst.

 • -

  Ook voor dak- en thuislozen ligt het voor de hand om een afwijkende termijn te kiezen. Zolang de briefadreshouder een zwervend bestaan leidt kan een briefadres gehouden worden. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld elk jaar getoetst worden.

Artikel 6, lid 5

Als de briefadreshouder een verzoek doet om na de overeengekomen termijn ingeschreven te blijven op zijn briefadres, dan wordt opnieuw beoordeeld of hij aan de voorwaarden die zijn gesteld in deze regeling voldoet.

Artikel 6, lid 6

De Wet BRP verplicht een ingezetene om aangifte te doen van zijn nieuwe adres. Zodra hij weer beschikt over een woonadres of over een ander briefadres, moet hij hiervan aangifte doen. Hij mag hier niet mee wachten totdat de maximale termijn van het briefadres is verstreken. Als aangifte wordt gedaan van een nieuw briefadres, dan wordt dit uiteraard weer getoetst aan de voorwaarden uit deze regeling.

Artikel 7

In uitzonderingsgevallen kan het gerechtvaardigd zijn om af te wijken van deze regeling, bijvoorbeeld in het geval van de eenmalige verlenging zoals vastgelegd in artikel 6 lid 4 van de regeling. Individuele omstandigheden kunnen er toe leiden dat er nog een extra verlenging van de termijn wordt overeengekomen.

Een ander voorbeeld van een gerechtvaardigde afwijking is een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten.

Conform artikel 4:84 Awb wordt gehandeld overeenkomstig deze beleidsregel. Tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zouden hebben, die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn, in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Dit kan zich voordoen bij bedreigde personen in de opvang conform circulaire van 17 mei 2005. In deze circulaire zijn de mogelijkheden aangegeven die bewoners van opvanghuizen hebben om in de BRP een briefadres te kiezen bij een gemeente of aan het kantoor van een opvanghuis.

Bijlage 1 Verzoek en vragenlijst briefadres Geldrop-Mierlo

Briefadres

Beste meneer, mevrouw,

Burgers moeten in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan op hun woonadres. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een briefadres te hebben. U wilt zich laten inschrijven op een briefadres in gemeente Geldrop- Mierlo. Dat kan alleen als u voldoet aan de Regeling Briefadres gemeente Geldrop-Mierlo. Deze is te raadplegen via onze website: www.geldrop-mierlo.nl.

Een briefadres is vaak het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt. Deze persoon is verplicht ervoor zorgen dat uw post u persoonlijk bereikt. Let wel: U dient een paspoort, rijbewijs en dergelijke aan te vragen bij onze gemeente. Immers, u staat met een briefadres in onze gemeente geregistreerd.

We verzoeken u dit formulier in te vullen, te ondertekenen en samen met een kopie van het legitimatiebewijs van aanvrager en briefadresgever te overhandigen aan de afdeling Publiekszaken. Op basis van het ingevulde formulier wordt beoordeeld of u ingeschreven wordt op een briefadres.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u onze website www.geldrop-mierlo.nl raadplegen of ons bellen. Publiekszaken is te bereiken via telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Publiekszaken

Gemeente Geldrop- Mierlo

VRAGENLIJST AANGIFTE BRIEFADRES

Vraag 1

Op welk adres staat u momenteel ingeschreven?

Mijn woonadres is:

Straat en huisnummer :            

Postcode en woonplaats :            

Vraag 2

Heeft u een vaste woon- of verblijfplaats?

Mijn woonadres / verblijfadres* is:

Straat en huisnummer :            

Postcode en woonplaats :            

Indien u een vaste woon- of verblijfplaats heeft, komt u niet in aanmerking voor een briefadres. Ga door naar de verklaring en ondertekening van het formulier.

Vraag 3

Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode (3 tot 12 maanden) en hoe lang verblijft u daar?

Adres 1

Straat en huisnummer :            

Postcode en woonplaats :            

Duur verblijf :      

Adres 2

Straat en huisnummer :            

Postcode en woonplaats :            

Duur verblijf :      

Adres 3

Straat en huisnummer :            

Postcode en woonplaats :            

Duur verblijf :      

Vraag 4

Waarom wilt u een briefadres?

Geef hieronder gemotiveerd uw reden(en) op voor uw aanvraag tot een briefadres.

Vraag 5

Op welk adres wenst u met een briefadres ingeschreven te worden?

Straat en huisnummer :            

Postcode en woonplaats :            

Met ingang van :      

Einde :      

Vraag 6

Vertrekt u naar het buitenland?

Ja

Voor hoe lang vertrekt u naar het buitenland?

Korter dan 8 maanden. Ga naar in te leveren stukken, de verklaring en

ondertekening.

Langer dan 8 maanden, namelijk       maanden / jaren*.

In mijn afwezigheid ben ik varend aan boord van een schip dat in Nederland de

thuishaven heeft.

Indien u niet varend aan boord van een schip bent dat in Nederland de thuishaven heeft en langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, komt u niet in aanmerking voor een briefadres.

Nee

Lees verder onder in te leveren stukken bij deze vragenlijst.

In te leveren stukken bij deze vragenlijst:

Naast dit ingevulde vragenformulier, overlegt u tevens:

Schriftelijke toestemming van de briefadresgever

Er mogen aan maximaal twee gezinshuishoudens of maximaal twee personen een briefadres verleend worden.

De briefadresgever is ervoor verantwoordelijk dat de post op zijn of haar adres aangeboden die bestemd is voor de briefadreshouder, deze de briefadreshouder bereikt.

(Kopie van) Uw legitimatiebewijs en die van de briefadresgever.

Aangifteformulier verhuizing.

LET OP! De gemeente kan zo nodig om aanvullende documenten of informatie vragen.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

VERKLARING EN ONDERTEKENING

Achternaam en voorletters:            

Geldrop-Mierlo, datum :      

Handtekening : ______________________________________________________ IK STEM IN MET DE INHOUD VAN DIT FORMULIER EN HEB HET NAAR WAARHEID INGEVULD. OOK BEN IK ERVAN OP DE HOOGTE DAT EEN BESTUURLIJKE BOETE VAN MINIMAAL € 200,= OPGELEGD KAN WORDEN BIJ HET BEWUST ONJUIST INVULLEN VAN DIT FORMULIER

Bijlage 1 Behorend bij verzoek briefadres

Aangifte van een adreswijziging briefadres

Persoonsgegevens aanvrager :

Naam: B.S.N: M/V

Voornamen (voluit):

Geboortedatum: geboorteplaats: datum verhuizing:

Telefonisch overdag te bereiken op: E-mail adres:

De volgende personen verhuizen mee; voornamen voluit:

Echtgeno(ot(e) invullen bij 1. Kinderen bij nummer 2 t/m 4.

1.geboortedatum: M/V

2.geboortedatum: M/V

3.geboortedatum: M/V

4.geboortedatum: M/V

Oud woonadres:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Nieuw briefadres:

Straat en huisnummer:

Postcode: Geldrop / Mierlo*

Handtekening aanvrager

 

Handtekening partner ( indien ongehuwd)

* doorhalen wat niet van toepassing is.

NIETS INVULLEN Legitimatiebewijs= Soort: ……….… Nummer: ……………………Datum ontvangst aangifte: …….……… Mutatie verwerkt op: ………………………………. Paraaf ambtenaar :………………………………….. Ii01:…………………………… Ib01:……………… Iv01:………………… Null:…………………… U371: …………………….

Bijlage 2 Behorend bij briefadres

VERKLARING HOOFDBEWONER VOOR TOESTEMMING BRIEFADRES

Ondergetekende:

Naam :      

Voorna(a)m(en) (voluit) :      

Geboortedatum :      

Hoofdbewoner van het perceel:

Straat en huisnummer :            

E-mailadres :      

Telefoonnummer :      

Verklaart ermee in te stemmen dat de in bijlage 1 (behorende bij het verzoek voor verkrijging van een briefadres) vermelde perso(on(en) op zijn/haar adres wordt/worden ingeschreven met briefadres.

Ondergetekende verklaart tevens:

Deze verklaring volledig naar waarheid te hebben ingevuld en ermee bekend te zijn dat:

 • ·

  men verplicht is ervoor te zorgen dat de stukken, die bestemd zijn voor de perso(on)n(en) die op zijn/haar briefadres heeft/hebben, die perso(o)n(en) bereiken;

 • ·

  men verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, des verlangd in persoon, ter zake van het briefadres de inlichtingen te geven en de geschriften te overleggen, die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de Basisregistratie Personen (BRP)

 • ·

  men ervan op de hoogte is dat bij het doelbewust verstrekken van onjuiste gegevens een bestuurlijke boete opgelegd kan worden van minimaal

€ 200,=.

Plaats en datum : Geldrop-Mierlo      

Handtekening : _____________________________________