Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening parkeerfonds Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening parkeerfonds Gemert-Bakel
CiteertitelParkeerfonds Gemert-Bakel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2013nieuwe regeling

21-11-2013

Gemeenteblad, 2013, 28

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening parkeerfonds Gemert-Bakel

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

 

BESLUIT:

 

vast te stellen volgende verordening:

 

Parkeerfonds Gemert-Bakel

 

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Door de gemeente Gemert-Bakel wordt een reserve geadministreerd onder de naam “Parkeerfonds Gemert-Bakel”;

 • 2.

  Het parkeerfonds heeft tot doel te zorgen dat voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, ook als dit binnen een bouwplan niet past. Bij bouwplannen of wijzigingen van de bestemming worden initiatiefnemers geacht om op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen te realiseren. Als hieraan niet kan worden voldaan, kan onder voorwaarden ontheffing worden verleend. Aan deze ontheffing kan een financiële verplichting gekoppeld worden. Met deze financiële verplichting wordt de gemeente Gemert-Bakel in staat gesteld alsnog het benodigde aantal parkeerplaatsen op een alternatieve locatie te realiseren.

Artikel 2 Toepassingsbereik parkeerfonds

Het parkeerfonds geldt voor de gehele gemeente Gemert-Bakel.

Artikel 3 Beheer van het parkeerfonds

 • 1.

  De gelden van het parkeerfonds worden door het college beheerd;

 • 2.

  Het is uitsluitend aan het college van burgemeester en wethouders om besluiten te nemen over het doen van uitgaven uit het parkeerfonds;

 • 3.

  Het college neemt bij de te nemen beslissingen de in de volgende artikelen geformuleerde regels in acht.

Artikel 4 Inkomsten van het parkeerfonds

Het parkeerfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • a.

  Gelden die zijn betaald op grond van een met de gemeente Gemert-Bakel gesloten overeenkomst over het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Gemert-Bakel;

 • b.

  Overige gelden die bij besluit van de gemeenteraad uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het parkeerfonds;

 • c.

  Rente-inkomsten over de onder sub a en b van dit artikel genoemde gelden.

Artikel 5 Hoogte bijdrage aan het parkeerfonds

 • 1.

  Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het parkeerfonds verschuldigd is zal worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan te realiseren parkeerplaatsen (de parkeerplaatsverplichting);

 • 2.

  Voor het bepalen van de te realiseren parkeercapaciteit worden de parkeernormen van de gemeente Gemert-Bakel gehanteerd. Deze parkeernormen zijn vastgelegd in de Parkeernota Gemert-Bakel;

 • 3.

  Het tarief voor de storting in het parkeerfonds bedraagt € 8.000 per parkeerplaats (prijspeil 2013) en wordt ieder jaar geïndexeerd.

Artikel 6 Uitgaven ten laste van het parkeerfonds

 • 1.

  Ten laste van het parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan voor de nakoming van de op de gemeente Gemert-Bakel rustende verplichtingen welke voortvloeien uit de onder artikel 4, sub a bedoelde overeenkomsten over het voorzien in parkeergelegenheid in Gemert-Bakel zoals bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Gemert-Bakel;

 • 2.

  Ten laste van het parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan die kunnen bijdragen aan het verbeteren en uitbreiden van de openbare parkeercapaciteit in de gemeente Gemert-Bakel. Hiervoor geldt de beperking dat hiervoor alleen gelden mogen worden ingezet die zijn ingebracht in het parkeerfonds op basis van artikel 4, sub c.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1.

  De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, verplicht zich door ondertekening van een privaatrechtelijke overeenkomst op basis van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Gemert-Bakel om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel 5 van dit reglement, te storten in het parkeerfonds;

 • 2.

  De gemeente Gemert-Bakel zal na ontvangst van het te storten bedrag, berekend op grond van artikel 5, overgaan tot de besluitvorming inzake de aanvraag omgevingsvergunning;

 • 3.

  De gemeente Gemert-Bakel aanvaardt de onder artikel 7, lid 1 genoemde gelden en verplicht zich om binnen een periode van 10 jaar na dagtekening van de overeenkomst of datum van vergunningverlening:

 • 4.

  Het uit artikel 5 lid 1 voortvloeiende aantal parkeerplaatsen aan te leggen binnen een straal van 800 meter, met het betreffende bouwinitiatief als middelpunt;

 • 5.

  Indien de gemeente Gemert-Bakel binnen 10 jaar niet aan de verplichting conform artikel 7, lid 3 heeft voldaan, heeft de particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, het recht tot restitutie van het gestorte bedrag inclusief rente of indexering.

Artikel 8 Administratieve bepalingen

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het parkeerfonds gestorte gelden. Jaarlijks wordt van het parkeerfonds verslag gedaan via de jaarrekening.

Artikel 9 Wijzigen of opheffen van het parkeerfonds

 • 1.

  Alleen de gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het parkeerfonds en de daarvan integraal deel uitmakende onderdelen;

 • 2.

  De gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan indien alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten en besluiten, zoals bedoeld in artikel 4 sub a en b, zijn nagekomen;

 • 3.

  Als na afwikkeling van de gesloten overeenkomsten nog enig batig saldo overblijft wordt dit overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente Gemert-Bakel.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Het "Parkeerfonds Gemert-Bakel" treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking ervan.

Artikel 11 Citeertitel

Dit fonds wordt aangehaald als “Parkeerfonds Gemert-Bakel”.

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 21 november 2013.

De raad voornoemd,

De griffier De voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel drs. J. van Zomeren