Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Marktverordening gemeente Gemert-Bakel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Gemert-Bakel 2013
CiteertitelMarktverordening gemeente Gemert-Bakel 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarkt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling Verordening markten Gemert-Bakel 1997 en de Verordening marktcommissie Gemert-Bakel (1997)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2015art. 17

05-02-2015

Gemeenteblad, 2015, 12076

Onbekend
01-01-201412-02-2015nieuwe regeling

19-12-2013

Gemeenteblad, 2013, 49

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Gemert-Bakel 2013

De raad van de gemeente Gemert-Bakel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2013;

 

gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende verordening:

 

Marktverordening gemeente Gemert-Bakel 2013

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de door burgemeester en wethouders ingestelde weekmarkt in Gemert en Bakel, die op gezette tijden worden gehouden.

Artikel 2. Inrichtingsplan

 • 1.

  Voor de markten Gemert en Bakel stellen burgemeester en wethouders een inrichtingsplan vast, dat een kaart bevat waar de grenzen van de marktplaatsen op staan aangegeven.

 • 2.

  De weekmarkt wordt op de volgende dagen en uren gehouden:

  • a.

   De weekmarkt in Gemert (Nieuwstraat) wordt op de maandagmiddag gehouden van 13.00 uur tot 17.00 uur;

  • b.

   De weekmarkt in Bakel (Sint Wilbertsplein) wordt op de dinsdagmorgen gehouden van 8.30 uur tot 13.00 uur.

 • 3.

  De standplaatsvergunninghouders zorgen voor eigen verkoopwagens of kramen. (De gemeente plaatst geen kramen).

 • 4.

  Het inrichtingsplan is gedurende de markt bij de marktmeester als deze aanwezig is inte zien.

Artikel 3. Vergunningen

 • 1.

  Het is verboden, op een van de markten zonder vaste-standplaatsvergunning of dagplaatsvergunning van burgemeester en wethouders een standplaats voor het uitoefenen van markthandel in te nemen.

 • 2.

  Een vaste-standplaatsvergunning geldt voor onbepaalde tijd en voor de op de vermelde standplaats, tenzij de vergunning anders bepaalt. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een andere standplaats aanwijzen.

 • 3.

  Een dagplaatsvergunning geldt voor één dag en voor de op de vergunning vermelde standplaats.

 • 4.

  Als een standplaats, bestemd voor de houder van een vaste-standplaatsvergunninguiterlijk een halfuur na aanvang van de markttijd nog niet door de vergunninghouder is ingenomen, kan daarvoor een dagplaatsvergunning worden afgegeven.De vaste-standplaatsvergunning vervalt dan voor de rest van de dag.

 • 5.

  Het is verboden, op een markt zonder dagplaatsvergunning van burgemeester en wethouders als standwerker op te treden op de markt. Onder standwerker wordt verstaan iemand die publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen artikelen te kopen.

 • 6.

  Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 7.

  Een vergunning kan enkel worden verleend aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten.

Hoofdstuk 2. Vaste-standplaatsvergunningen

Artikel 4. Wachtlijststelsel

Voor de toekenning van vaste-standplaatsvergunningen is het volgende van toepassing:

 • 1.

  Burgemeester en wethouders houden een wachtlijst bij van de aanvragen voor eenvaste-standplaatsvergunning die daarvoor een aanvraag hebben ingediend en die een handelingsbekwame natuurlijke persoon zijn.

 • 2.

  Op de wachtlijst worden bij iedere aanvrager vermeld:

  • a.

   zijn/haar naam en voornamen, geboortedatum en –plaats, adres en woonplaats;

  • b.

   de datum van de aanvraag;

  • c.

   de branche waartoe kandidaat behoort of soort artikelen die hij/zij wenst te verhandelen.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt een schriftelijk bewijs van inschrijving op de wachtlijst.

 • 4.

  De inschrijving wordt doorgehaald als aan een aanvrager een vaste-standplaatsvergunning is toegekend, als aanvrager afziet van een aangeboden vaste-standplaatsvergunning, na zijn/haar overlijden, als hij/zij onder curatele is gesteld of als hij/zij niet vóór 1 januari van het nieuwe jaar een aanvraag om verlenging voor het nieuwe jaar heeft gedaan.

 • 5.

  Als er ruimte is om een nieuwe vaste-standplaatsvergunning toe te kennen, komt daarvoor als eerste in aanmerking de hoogstgeplaatste aanvrager die op de wachtlijst staat voor de branche waarvoor een nieuwe vaste-standplaatsvergunning kan worden toegekend en die voldoet aan de vereisten voor toekenning. Daarna komen andere aanvragers in aanmerking, in volgorde van indiening van hun aanvraag tot plaatsing op de wachtlijst. De aanvrager die in aanmerking komt voor een vergunning dient daarvoor binnen 3 weken een aanvraag in te dienen.

Artikel 5. Overschrijven vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Wenst de houder van een vaste-standplaatsvergunning niet langer zelf gebruik te maken van de vergunning of is hij/zij overleden of onder curatele gesteld, dan kunnen burgemeester en wethouders op aanvraag van de vergunninghouder, zijn/haar erven of zijn/haar curator de vergunning overschrijven op naam van zijn echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of andere persoon met wie hij/zij samenwoonde, of zijn/haar kind.

 • 2.

  Kan deze weg niet worden gevolgd, dan kan de vergunning op aanvraag van de vergunninghouder, zijn/haar erven of zijn/haar curator worden overgeschreven op een medewerker of de mede-eigenaar van diens bedrijf als deze tenminste 5 jaren in loondienst heeft gewerkt bij de vergunninghouder of heeft gefunctioneerd als mede-eigenaar.

Artikel 6. Intrekking en vervallen vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Burgemeester en wethouders trekken een vaste-standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder, of

  • b.

   twee maanden na diens overlijden of curatelestelling, tenzij een vraag tot overschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 6.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vaste-standplaatsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd intrekken:

  • a.

   als de vergunninghouder ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledigegegevens heeft verstrekt;

  • b.

   als de vergunninghouder, degene die hem/haar vervangt of een die hem/haarbijstaat op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden;

  • c.

   als van de vergunning gedurende ten minste 3 maanden geen gebruik is gemaakt;

  • d.

   als de vergunninghouder niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3.

  In geval van intrekking voor bepaalde tijd kan tevens worden bepaald dat de toegewezen standplaats vervalt.

Artikel 7. Persoonlijk innemen standplaats; vervanging

 • 1.

  De houder van een vaste-standplaatsvergunning neemt de hem/haar toegewezen standplaats persoonlijk in.

 • 2.

  In geval van vakantie of van bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders echter toestaan dat de standplaats wordt ingenomen door een vervanger.Een aanvraag daartoe vermeldt de reden en de verwachte duur van de afwezigheid van de vergunninghouder en de naam van de beoogde vervanger.

 • 3.

  De vervanger treedt op namens de vergunninghouder. De rechten en verplichtingen die bij of krachtens deze verordening gelden voor de vergunninghouder, zijn van overeenkomstige toepassing op de vervanger.

Hoofdstuk 3. Dagplaatsen, standwerkers en bediening

Artikel 8. Dagplaatsvergunning

 • 1.

  Een dagplaatsvergunning kan worden verleend voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van markthandel op de markten op plaatsen die daarvoor ingevolge het inrichtingsplan in aanmerking komen en op plaatsen die niet zullen worden ingenomen door de houder van een vaste-standplaatsvergunning omdat op de plaats geen vergunning geldt, de vergunning is vervallen of omdat de vergunninghouder niet in staat is de plaats in te nemen en niet is voorzien in vervanging overeenkomstig artikel 7.

 • 2.

  Voor een dagplaatsvergunning komen in aanmerking degenen die vóór de aanvang van de markttijd bij de marktmeester een aanvraag hebben ingediend, voldoen aan een eventueel van toepassing zijnde branche- of artikelvereiste, niet op eerdere marktdagen zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag of aan bedrog, of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling hebben overtreden en tijdig het verschuldigde marktgeld hebben voldaan dat wordt geheven op grondslag van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van een gegadigde bepalen dat een uitsluitingsgrond niet geldt.

 • 4.

  De dagplaatsvergunningen worden verstrekt aan de in aanmerking komende gegadigden op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 5.

  Een dagplaatsvergunning kan niet worden overgedragen. De vergunninghouder kan zich niet laten vervangen.

Artikel 9. Standwerkvergunning

 • 1.

  Een standwerkvergunning kan worden verleend met overeenkomstige toepassing van artikel 8, tweede lid tot en met vijfde lid.

 • 2.

  Een standwerkvergunning geldt voor de in de vergunning vermelde dag en plaats en voor de in de vergunning omschreven artikelen.

Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen voor vergunninghouders

Artikel 10. Bijstand

De houder van een vaste-standplaatsvergunning of van een dagplaatsvergunning kan zich doen bijstaan door een of meer personen.

Artikel 11. Legitimatieplicht

Degene die een standplaats wenst in te nemen of inneemt op de markten is op eerste verzoek van de marktmeester of andere toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

Artikel 12. Markttijden in acht nemen

 • 1.

  Het is een vergunninghouder verboden meer dan 2 uur voor de aanvang en meer dan 2 uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder neemt zijn/haar standplaats in tot sluitingstijd van de markt, behoudens op aanvraag. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag hierop ontheffing verlenen. Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 13. Markt schoonhouden

 • 1.

  Een vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door hem/haar uitgeoefende verkoop op zijn standplaats vrij komt zodanig te bewaren dat het marktterrein daardoor niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden kan worden verwijderd. Hij/zij voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af of laat het afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder is verplicht de door hem/haar ingenomen standplaats en de naaste omgeving daarvan na afloop van de markt veegschoon achter te laten.

Hoofdstuk 5. Handhaving

Artikel 14. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen marktmeester en de overige door hen aangewezen toezichthouders.

Artikel 15. Onmiddellijke verwijdering

Burgemeester en wethouders kunnen vergunninghouder of iemand die hem/haar bijstaat of vervangt gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als deze zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij deze of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.

Artikel 16. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt bestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Hoofdstuk 6. Overig

Artikel 17. [gereserveerd]

 •  

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 18. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening markten Gemert-Bakel 1997” wordt ingetrokken.

 • 2.

  De “Verordening Marktcommissie Gemert-Bakel”(1997) wordt ingetrokken.

 • 3.

  De krachtens de “Verordening markten Gemert-Bakel 1997” vastgestelde wachtlijst geldt als lijst krachtens deze verordening.

 • 4.

  Een krachtens de “Verordening markten Gemert-Bakel 1997” verleende vergunning of ontheffing geldt als vergunning of ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een vergunning of ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van voorschriften en beperkingen.

 • 5.

  Aanvragen om een vergunning of een ontheffing die zijn ingediend onder de “Verordening markten Gemert-Bakel 1997” maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 19. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: “Marktverordening gemeente Gemert-Bakel 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel d.d. 19 december 2013.

de raad voornoemd,

de griffier,de voorzitter,

P.G.J.M. van BoxtelDrs. J. van Zomeren