Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Giessenlanden

Beleidsregel sluitingstijden horeca Giessenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGiessenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel sluitingstijden horeca Giessenlanden
CiteertitelBeleidsregel sluitingstijden horeca Giessenlanden
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:29 en 2:30 van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201530-11-2016Nieuwe regeling

12-01-2015

GVOP, 29-1-2015

Zaaknummer : 13-14131 - 451

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel sluitingstijden horeca Giessenlanden

Besluit burgemeester

Zaaknummer : 13-14131 - 451

De burgemeester van de gemeente Giessenlanden;

Overwegende dat:

 • ·

  de gemeenteraad in de artikelen 2:29 en 2:30 van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden 2012 (APV) de het sluitingstijden voor horecagelegenheden heeft vastgelegd;

 • ·

  in artikel 2:29 APV is bepaald dat het de exploitant van het horecabedrijf is verboden zonder ontheffing van de burgemeester deze voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf toe te laten of te laten verblijven op maandag tot en met vrijdag tussen 01:00 uur en 07:00 uur en op zaterdag en zondag tussen 02:30 uur en 07:00 uur;

 • ·

  de horecabedrijven in de gemeente Giessenlanden de maatschappelijke en sociale cohesie bevorderen, en daarmee bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpskernen;

 • ·

  het wenselijk kan zijn om op bepaalde momenten en/of in bepaalde omstandigheden af te wijken van de in de APV bepaalde openings- en sluitingstijden, waartoe de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid op aanvraag ontheffing te verlenen van het in de APV bepaalde;

 • ·

  in het belang van het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen of althans beperken van overlast, een veiliger woon- en leefomgeving en de volksgezondheid beleidsregels dienen te worden opgesteld waaraan de burgemeester verzoeken tot ontheffing toetst;

 • ·

  de openings- en sluitingstijden van de paracommerciële horeca zijn geregeld in de Drank- en Horecaverordening gemeente Giessenlanden 2014.

Gelet op:

 • ·

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  De artikelen 2:29 en 2:30 van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden 2012.

Besluit:

Vast te stellen de volgende beleidsregels

B eleidsregel sluitingstijden horeca Giessenlanden

Artikel 1. Aanvraag tot ontheffing van de sluitingstijden

De burgemeester stelt aan de horeca-exploitant die verlenging wenst van de openingstijd zoals bedoeld in artikel 2:29 van de APV een formulier ter beschikking voor het indienen van een aanvraag tot ontheffing van de sluitingstijden.

Artikel 2. Ontheffing sluitingstijden

De burgemeester verleent een horecagelegenheid maximaal 12 keer per kalenderjaar ontheffing van het sluitingsuur tot ten laatste 03:30 uur;

Artikel 3. Gewijzigde sluitingstijden bijzondere gelegenheden

 • 1.

  In aanvulling op het in art. 2 gestelde kan voor de volgende feestdagen de sluitingstijd met maximaal één uur worden verlaat, waardoor het sluitingsuur wordt vastgesteld op ten laatste 03:30 uur:

  • a.

   Tweede Paasdag;

  • b.

   de dag na Koningsdag;

  • c.

   de dag na Hemelvaartsdag;

  • d.

   Tweede Pinksterdag.

 • 2.

  Voor de horecagelegenheden in de dorpskern waar op dat moment een feestweek plaatsvindt is een aangepaste sluitingstijd van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot ten laatste 03:30 uur mogelijk;

 • 3.

  Voor de horecabedrijven in Hoornaar is voor de dag na de Fokveedag een aangepaste sluitingstijd tot ten laatste 03:30 uur mogelijk:

 • 4.

  Voor de nacht van 31 december op 1 januari is een aangepaste sluitingstijd tot ten laatste 07:00 uur mogelijk.

Artikel 4. Voorwaarden die van toepassing zijn op de ontheffing sluitingstijden

De burgemeester verbindt passende voorwaarden aan de ontheffing, op grond van het bepaalde in de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Drank- en Horecaverordening en de APV.

Artikel 5. Verzetten klok van zomer- naar wintertijd en vice versa

Voor het bepalen van het sluitingsuur in het geval ontheffing is verleend voor de dag dat de klok wordt verzet, wordt het verzetten van de klok genegeerd.

Artikel 6. Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  In het geval zich bijzondere, bij het opstellen van deze beleidsregels niet voorziene, omstandigheden voordoen die een ruimere toepassing van de ontheffingsbevoegdheid van de burgemeester rechtvaardigen dan in deze beleidsregels voorzien, kan de burgemeester van deze beleidsregels afwijken. Een dergelijke afwijking wordt draagkrachtig gemotiveerd.

 • 2.

  In het geval een horeca-exploitant bij herhaling ernstig tekortschiet in het nakomen van aan een ontheffing verbonden voorwaarden kan de burgemeester bepalen dat deze exploitant voor een daarbij te bepalen tijd niet meer of slechts in duur en/of voorwaarden beperkt in aanmerking komt voor een ontheffing.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Aanvragen om ontheffing die zijn gedaan vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels, maar waarover op dat moment nog niet is beschikt, worden beoordeeld overeenkomstig deze beleidsregels.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Hoornaar, 12 januari 2015

ir. W.E. ten Kate

Burgemeester (wnd.)