Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Giessenlanden

Evenementenbeleid Giessenlanden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGiessenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid Giessenlanden 2015
CiteertitelEvenementenbeleid Giessenlanden 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het beleid treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt. Met de inwerkingtreding van de APV treedt tegelijkertijd het vastgestelde Evenementenbeleid Giessenlanden 2015 in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Giessenlanden 2015 (art. 2:24 e.v.)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2015Vervangt de Beleidsnotitie openlucht evenementen van 14-01-1999

26-05-2015

GVOP, 7-10-2015

Zaaknummer 15-17203

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid Giessenlanden 2015

 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding en uitgangspunten

Evenementen geven kleur en karakter aan de dorpen in de gemeente Giessenlanden en hebben vaak een functie in het versterken van de saamhorigheid. Bovendien verhogen ze de aantrekkelijkheid van de dorpen en gemeente. Naast positieve kanten hebben evenementen ook negatieve kanten. Zo kunnen evenementen overlast veroorzaken voor mensen die dicht bij de evenementenlocaties wonen en werken. De overlast heeft niet alleen met geluid te maken. Ook de bereikbaarheid van de woning of het bedrijf, het tijdelijk verdwijnen van parkeerplaatsen, verkeersopstoppingen en vervuiling van de openbare ruimte kunnen nadelen zijn van evenementen.

Naast deze voor- en nadelen is veiligheid een centraal punt bij evenementen. Het is belangrijk dat evenementen veilig verlopen. Zowel de organisatoren als de overheid hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Echter, volledige veiligheid zonder risico`s kan niet gegarandeerd worden. Daarbij hebben de bezoekers ook een eigen verantwoordelijkheid, ook op het gebied van veiligheid. Voorkomen dient te worden dat we in een zogenaamde risico-regelreflex terechtgekomen, hetzij na grote of kleine incidenten.

Doel van het evenementenbeleid Giessenlanden is om evenementen mogelijk te maken en te faciliteren waarbij de veiligheid tot een reëel niveau wordt geborgd en eventuele negatieve bijeffecten worden geminimaliseerd.

De volgende uitgangspunten zijn leidend:

 • -

  De gemeente Giessenlanden geeft ruimte aan evenementen die vanuit de eigen dorpen worden georganiseerd en / of breed draagvlak hebben in de samenleving;

 • -

  De organisatoren, bezoekers, omwonenden en overheid hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van veiligheid;

 • -

  De veiligheid bij evenementen dient tot op een reëel niveau te worden geborgd;

 • -

  Loslaten waar het kan, streng en aan het roer waar het moet.

Hoofdstuk 2 Wettelijk Kader en afbakening

Het wettelijk kader voor evenementen wordt in de eerste plaats geboden door de APV.

InHoofdstuk 2, afdeling 7, van de APV wordt het begrip evenement omschreven.

Artikel 2:24 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoopvoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   trouwplechtigheden.

 • 2.

  Onder een evenement, waarop het verbod van artikel 2:25, eerste lid ziet, wordt verstaan:

  • a.

   categorie A: een regulier evenement met een laag risicogehalte en een redelijke omvang, gelet op het aantal te verwachten bezoekers en de opzet van het evenement;

  • b.

   categorie B: een middelgroot evenement met een meer dan gemiddeld risicogehalte en redelijke omvang, waarbij het risico mede bepaald wordt door het type bezoeker (doelgroep) en de te houden activiteiten;

  • c.

   categorie C: een groot evenement met een groot risicogehalte en een grote omvang, gelet op het aantal bezoekers en de opzet van het evenement.

 • 3.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

  • e.

   een straatfeest of buurtbarbecue op één dag (klein evenement).

Artikel 2:25 Evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:

  • a.

   het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;

  • b.

   het evenement tussen 07.00 en 24.00 uur plaats vindt;

  • c.

   het geluidsniveau, gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning, niet meer bedraagt dan:

   • -

    van 07.00 tot 18.00 uur: 50 dB(A);

   • -

    van 18.00 tot 22.00 uur: 45 dB(A);

   • -

    van 22.00 tot 24.00 uur: 40 dB(A).

  • d.

   het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid in niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afbakening

Het begrip ‘evenement’ is ruim omschreven in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Onder het begrip ‘evenement’ vallen zowel activiteiten die in de openlucht plaatsvinden als activiteiten die in (horeca)inrichtingen plaatsvinden.

Voor de toepasbaarheid van het evenementenbeleid alsmede de relevantie van de onderwerpen in dit beleid is een nadere afbakening gemaakt. In het evenementenbeleid zijn alleen die punten opgenomen die specifiek betrekking hebben op evenementen. De volgende regelingen/wetten zullen in het evenementenbeleid verder buiten behandeling worden gelaten, maar vanzelfsprekend dient wel aan de regelingen en wetten, indien van toepassing, voldaan te worden:

 • -

  Bouwverordening ((tijdelijke) gebruiksvergunning);

 • -

  Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit en Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing geluidsnormen);

 • -

  Wegenverkeerswet (tijdelijke verkeersmaatregel);

 • -

  Zondagswet (ontheffing als men iets op zondag vóór 13.00 uur wil organiseren);

 • -

  Drank- en Horecawet (o.a. ontheffing alcoholverstrekking buiten inrichtingen);

 • -

  Wet op de kansspelen (loterijvergunning);

 • -

  Luchtvaartwet (toestemming ballonvaarten etc.);

 • -

  Brandveiligheidverordening Giessenlanden;

 • -

  Vuurwerkbesluit (afsteken vuurwerk).

Hoofdstuk 3 Categorisering en kader

Categorisering

Evenementen worden verdeeld in vier categorieën. Inschaling wordt bepaald aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Risicoscan van de Regionale Handreiking Publieksevenementen.

 

-Categorie klein evenement

Een klein evenement is een evenement waarbij:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;

 • b.

  het evenement tussen 07.00 en 24.00 uur plaats vindt;

 • c.

  het geluidsniveau, gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning, niet meer bedraagt dan:

  • -

   van 07.00 tot 18.00 uur: 50 dB(A);

  • -

   van 18.00 tot 22.00 uur: 45 dB(A);

  • -

   van 22.00 tot 24.00 uur: 40 dB(A).

 • d.

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.

Indien aan één van de voorwaarden niet voldaan wordt valt het evenement in categorie A regulier evenement.

Voorbeelden van kleine evenementen zijn een buurtbarbecue en kleine verkoping.

 

-Categorie A regulier evenement

Een regulier evenement kan geduid worden als een evenement met een laag risicogehalte, echter kent ten opzichte van een klein evenement een behoorlijke omvang voor wat betreft het aantal bezoekers.

Voorbeelden van reguliere evenementen in Giessenlanden zijn rommelmarkten en reguliere volksfeesten.

 

-Categorie B middelgroot evenement

Een middelgroot evenement kan geduid worden als een evenement met een meer dan gemiddeld risicogehalte, veelal gecombineerd met een behoorlijke omvang voor wat betreft het aantal bezoekers. Het risico wordt mede bepaald door het type bezoekers / doelgroep en te houden activiteiten.

Voorbeelden van een middelgroot evenement zijn gondelvaart, autocross en fokveedag.

 

-Categorie C groot evenement

Een groot evenement kan geduid worden als een risicovol evenement, gepaard gaande met een grote omvang.

Voorbeelden van een groot evenement zijn de zomerfeesten in Gorinchem en “Boulevard of Dance” in Dordrecht. De gemeente Giessenlanden kent tot op heden geen categorie C: groot evenement.

 

Kader

- Categorie klein evenement

 • o

  Geen vergunning of melding is vereist.

   

- Categorie A regulier evenement

 • o

  Een evenementenvergunning is vereist;

 • o

  Een evenementenvergunning wordt verleend indien de organisatie dit wenst voor 5 jaar indien er niet meer dan 500 bezoekers en of deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn;

 • o

  Indien meer dan 500 bezoekers en of deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn er wordt een vergunning voor 1 jaar verleend;

 • o

  Geen limiet wordt gesteld aan het aantal evenementen die vanuit de eigen dorpen worden georganiseerd en of breed draagvlak hebben in de samenleving. Indien hier geen sprake van is wordt terughoudendheid betracht en dient het evenement niet of nauwelijks effect te hebben op de omgeving.

   

- Categorie B middelgroot evenement

 • o

  Een evenementenvergunning is vereist;

 • o

  Een evenementenvergunning wordt verleend voor 1 jaar;

 • o

  Geen limiet wordt gesteld aan het aantal evenementen die vanuit de eigen dorpen worden georganiseerd en of breed draagvlak hebben in de samenleving. Indien hier geen sprake van is wordt terughoudendheid betracht en dient het evenement niet of nauwelijks effect te hebben op de omgeving.

   

- Categorie C groot evenement

 • o

  Een evenementenvergunning is vereist;

 • o

  Een evenementenvergunning wordt verleend voor 1 jaar;

 • o

  Al dan niet verlenen van de vergunning en het toegestane aantal evenementen is afhankelijk van regionale evenementenkalender en beschikbare capaciteit van hulpdiensten. In zijn algemeenheid wordt terughoudendheid betracht gezien de effecten en impact voor de omgeving en gezien de schaal van de dorpen in de gemeente Giessenlanden.

Hoofdstuk 4 Evenementenlocaties

Evenementen kunnen plaatsvinden op particuliere terreinen of in de openbare ruimte. Indien een evenement plaatsvindt in de openbare ruimte dient hiervoor toestemming gegeven te worden door de gemeente en of de beheerder (vb. Waterschap of Rijkswaterstaat) van de locatie. In beginsel is de gemeente Giessenlanden bereid om toestemming te verlenen voor het gebruik van de openbare ruimte, indien het evenement georganiseerd wordt vanuit één van de dorpen van de gemeente Giessenlanden en of breed draagvlak heeft in de samenleving. Overwegingen bij het al dan niet verlenen van toestemming door de gemeente en het verlenen van de vergunning door de burgemeester zijn:

 • -

  Verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming;

 • -

  Overlast voor omgeving in relatie tot omvang en impact evenement;

 • -

  Weersomstandigheden;

 • -

  Aanwezigheid alternatieve locaties.

De gemeente stelt afhankelijk van de locatie eisen aan het gebruik en kan kosten en of een waarborgsom in rekening brengen voor het gebruik van faciliteiten en het eventueel herstellen van schade. Te alle tijden dient de locatie opgeleverd te worden in de staat zoals verkregen.

 

Verantwoordelijkheden organisatoren

Voor wat betreft de evenementenlocaties zijn de organisatoren in alle gevallen verantwoordelijk voor:

 • -

  Het reserveren van het terrein bij de eigenaar;

 • -

  Voldoende parkeergelegenheid;

 • -

  Waarborging van de bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten;

 • -

  Waarborging van de doorgang voor de hulpdiensten op de openbare weg;

 • -

  Het schoon en in oude staat opleveren van het terrein;

 • -

  Het terrein milieu- en gezondheids-technisch verantwoord gebruiken.

Hoofdstuk 5 Voorwaarden

In het nu volgende hoofdstuk worden per thema en per evenementcategorie beschreven waaraan voldaan moet worden. Deze voorwaarden zullen ook opgenomen worden in de vergunning. De voorwaarden zoals in het hoofdstuk beschreven zijn de normen en uitgangspunten. Door de burgemeester kan hiervan worden afgeweken. Daarnaast kunnen er specifieke evenementen zijn die aanvullende voorwaarden vragen ten aanzien van veiligheid. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan crossactiviteiten, tractorpulling-activiteiten en andere activiteiten waarbij met voertuigen wordt geacteerd. Ten aanzien van de voorwaarden hierbij zal indien mogelijk worden aangesloten bij landelijke normen en protocollen. Los van alle voorwaarden en protocollen geldt het algemene uitgangspunt dat de organisatie verantwoordelijk is voor een goed, ordelijk en veilig verloop van het evenement.

Artikel 5.1 Veiligheidsplan

Ten behoeve van borging van de veiligheid dient afhankelijk van het type evenement een veiligheidsplan opgesteld en overlegd te worden:

- Categorie klein evenement

Een veiligheidsplan is niet verplicht.

- Categorie A regulier evenement

Een veiligheidsplan is verplicht indien er meer dan 500 bezoekers en of deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn en het evenement plaatsvindt in de openlucht, tent of gebouw zonder gebruiksvergunning.

- Categorie B middelgroot evenemen

Een veiligheidsplan is verplicht indien het evenement plaatsvindt in de openlucht, tent of gebouw zonder gebruiksvergunning.

- Categorie C groot evenement

Een veiligheidsplan is verplicht.

 

Toelichting:

In een veiligheidsplan dienen minimaal de volgende zaken opgenomen te worden:

 • -

  Contactgegevens van organisatie en hulpdiensten;

 • -

  Programma van het evenement;

 • -

  Te nemen veiligheidsmaatregelen;

 • -

  Beschrijving van hoe te handelen bij een calamiteit;

 • -

  Plattegrond evenementenlocatie conform de criteria zoals opgenomen in het aanvraagformulier evenementenvergunning.

 

De organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsplan. Overleg hierover met de brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en politie is aan te bevelen. Het conceptplan dient bij de vergunning aanvraag te worden gevoegd. Het definitieve veiligheidsplan dient 6 weken voor aanvang van het evenement gereed te zijn en aan de gemeente te worden overlegd.

Als handreiking is een format veiligheidsplan opgesteld. Dit kan gebruikt worden bij de opstelling. Het format is bijgevoegd als bijlage.

Artikel 5.2 Brandveiligheid / gebruiksvergunning

Indien een evenement plaatsvindt in een gebouw waarop een gebruiksvergunning van toepassing is, dienen de regels hiervan onverkort in acht genomen te worden. Indien het evenement plaatsvindt in de openlucht, tent, in een gebouw waarop geen gebruiksvergunning van toepassing is of gebruik wordt gemaakt van tijdelijke bouwwerken, dienen de wettelijke eisen ten aanzien van de brandveiligheid onverkort in acht genomen te worden. Aanvullend kunnen door de brandweer eisen gesteld worden of worden de wettelijke eisen gespecificeerd. Deze eisen dienen ook onverkort in acht genomen te worden. De voorwaarden zullen met name betrekking hebben op materiaalgebruik, noodverlichting, constructieve veiligheid en nooduitgangen.

Artikel 5.3 Beveiliging

- Categorie klein evenement

Beveiliging is niet verplicht.

 

- Categorie A regulier evenement

Indien er alcohol verstrekt wordt is beveiliging verplicht, de volgende norm wordt gesteld:

 • o

  Gecertificeerde beveiliging (1 op de 250 bezoekers) of toezichthouders (5 op de 250 bezoekers).

- Categorie B middelgroot evenement

Indien er alcohol verstrekt wordt is beveiliging verplicht, de volgende norm wordt gesteld:

 • o

  Gecertificeerde beveiliging (1 op de 250 bezoekers) of toezichthouders (5 op de 250 bezoekers).

- Categorie C groot evenement

Beveiliging is verplicht: omvang en type is afhankelijk van het evenement en komt mede tot stand op basis van advies van de politie.

 

Toelichting:

De gecertificeerde beveiligers en toezichthouders dienen zichtbaar aanwezig te zijn en herkenbare kleding te dragen.

Artikel 5.4 Verkeersregelaars / parkeerwachters

- Categorie klein evenement

Inzet van verkeersregelaars en parkeerwachters is niet verplicht.

 

-Categorie A regulier evenement

De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk parkeren van voertuigen, hiervoor kunnen parkeerwachters ingezet worden.

 

De organisatie is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het verkeer, alsmede voor de bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten en doorgang van de openbare weg. Om dit te realiseren dienen er indien nodig verkeersregelaars te worden ingezet. Indien het evenement plaatsvindt op of aan een doorgaande weg of dat het hierop een direct effect heeft dienen de verkeersregelaars, indien verkeers-regelend wordt opgetreden, in het bezit te zijn van een instructieverklaring en officieel aangesteld te worden door de burgemeester. Het aantal verkeersregelaars wordt bepaald aan de hand van het advies van de politie.

 

-Categorie B middelgroot evenement

De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk parkeren van voertuigen, hiervoor kunnen parkeerwachters ingezet worden

 

De organisatie is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het verkeer, alsmede voor de bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten en doorgang van de openbare weg. Om dit te realiseren dienen er indien nodig verkeersregelaars te worden ingezet. Indien het evenement plaatsvindt op of aan een doorgaande weg of dat het hierop een direct effect heeft dienen de verkeersregelaars, indien verkeers-regelend wordt opgetreden, in het bezit te zijn van een instructieverklaring en officieel aangesteld te worden door de burgemeester. Het aantal verkeersregelaars wordt bepaald aan de hand van het advies van de politie.

 

-Categorie C groot evenement

Inzet van verkeersregelaars en parkeerwachters is verplicht: omvang en type is afhankelijk van het evenement en komt mede tot stand op basis van advies van de politie.

Artikel 5.5 EHBO

-Categorie klein evenement

De inzet van EHBO’ers is niet verplicht.

 

-Categorie A regulier evenement

Indien er meer dan 500 bezoekersen of deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn is de inzet van EHBO’ers verplicht. Norm is dat er minimaal twee EHBO’ers aanwezig dienen te zijn bij 500 tot 1000 bezoekers, waarbij er bij iedere 1000 bezoekers meer in principe één extra EHBO aanwezig dient te zijn.

 

-Categorie B middelgroot evenement

De inzet van EHBO’ers is verplicht. Norm is dat er minimaal twee EHBO’ers aanwezig dienen te zijn bij 500 tot 1000 bezoekers, waarbij er bij iedere 1000 bezoekers meer in principe één extra EHBO’er aanwezig dient te zijn.

 

-Categorie C groot evenement

De inzet van EHBO’ers is verplicht. Omvang is afhankelijk van het evenement en komt mede tot stand op basis van advies van de GHOR.

 

Toelichting:

In plaats van EHBO’ers mogen er ook andere bevoegde en bekwame medische hulpverleners worden ingezet zoals artsen en verpleegkundigen. Voor allen geldt dat ze gediplomeerd dienen te zijn. Bij sommige evenementen kan volstaan worden met gecertificeerde bedrijfshulpverleners. Voor allen geldt dat ze zichtbaar aanwezig zijn en herkenbare kleding dragen.

Artikel 5.6 Eindtijden voor evenementen

- Categorie klein evenement

De eindtijd is 00.00 uur.

 

-Categorie A regulier evenement

De eindtijd is 01.00 uur;

Een halfuur voor de eindtijd mag er geen alcohol meer verstrekt worden;

Een kwartier voor de eindtijd moet de muziek gedempt worden en dient het licht versterkt te worden.

 

-Categorie B middelgroot evenement

De eindtijd is 01.00 uur;

Een halfuur voor de eindtijd mag er geen alcohol meer verstrekt worden;

Een kwartier voor de eindtijd moet de muziek gedempt worden en dient het licht versterkt te worden.

 

-Categorie C groot evenement

De eindtijd is 01.00 uur;

Een halfuur voor de eindtijd mag er geen alcohol meer verstrekt worden;

Een kwartier voor de eindtijd moet de muziek gedempt worden en dient het licht versterkt te worden.

 

Artikel 5.7 Geluid

- Categorie klein evenement

Het maximaal toegestaan geluidsniveau bedraagt voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) op de gevels van dichtstbijzijnde woningen.

 

-Categorie A regulier evenement

Het maximaal toegestaan geluidsniveau voor evenementen in de openlucht / tent bedraagt 70 dB op de gevels van de dichtstbijzijnde woning.

Voor inrichtingen gelden de normen die zijn opgenomen in de APV in artikel 4:5.

 

-Categorie B middelgroot evenement

Het maximaal toegestaan geluidsniveau voor evenementen in de openlucht / tent bedraagt 70 dB op de gevels van de dichtstbijzijnde woning.

Voor inrichtingen gelden de normen die zijn opgenomen in de APV in artikel 4:5.

 

-Categorie C groot evenement

Het maximaal toegestaan geluidsniveau voor evenementen in de openlucht / tent bedraagt 70 dB op de gevels van de dichtstbijzijnde woning.

Voor inrichtingen gelden de normen die zijn opgenomen in de APV in artikel 4:5.

 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders kan, op grond van artikel 4:6 lid 2 APV, in specifieke gevallen ontheffing verlenen van het verbod tot het veroorzaken van geluidshinder.

Artikel 5.8 Alcohol en gebruik glaswerk

- Categorie klein evenement

Verstrekking van alcohol is niet toegestaan.

 

-Categorie A regulier evenement

Indien er alcohol verstrekt wordt is een ontheffing (art. 35) nodig van de Drank- en Horecawet;

Glaswerk is in beginsel niet toegestaan.

 

-Categorie B middelgroot evenement

Indien er alcohol verstrekt wordt is een ontheffing (art. 35) nodig van de Drank- en Horecawet;

Glaswerk is niet toegestaan.

 

-Categorie C groot evenement

Indien er alcohol verstrekt wordt is een ontheffing (art. 35) nodig van de Drank- en Horecawet;

Glaswerk is niet toegestaan.

Artikel 5.9 Sanitaire voorzieningen

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen (in ieder geval toiletten en handenwasgelegenheden). In specifieke gevallen kunnen ten aanzien hiervan eisen gesteld worden in het kader van de volksgezondheid. Landelijke richtlijn voor wat betreft het aantal toiletten is één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers.

Artikel 5.10 Aanwezigheid dieren

Bij evenementen waarbij dieren betrokken zijn, kunnen eisen worden gesteld in het kader van de volksgezondheid

Hoofdstuk 6 Faciliteiten/ondersteuning door gemeente

Artikel 6.1 Gebruik gemeente-eigendommen

Gebruik openbare ruimte

Voor het gebruik van de openbare ruimte wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

 

Materialen

Benodigde materialen, zoals hekken en borden, worden door de gemeente ter beschikking gesteld. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

 • -

  De organisatie moet zelf voor het ophalen, correct plaatsen en retourneren van materialen zorg dragen;

 • -

  Officiële verkeersborden en omleidingsroutes worden geplaatst door de gemeente;

 • -

  De voorraad van de materialen is niet onbeperkt, er is dan ook geen garantie op levering, afhankelijk van de vraag wordt een verdeling gemaakt;

 • -

  Er kan een huur en of waarborgsom worden gevraagd voor het gebruik van de gemeentelijke faciliteiten.

   

Water en stroom

Indien er een gemeentelijke water- en of stroomvoorziening beschikbaar is, kan hiervan voor een evenement gebruik worden gemaakt. De kosten van het gebruik kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 6.2 Afval

De gemeente afvalinzameling wordt verzorgt door de GR Reinigingsdienst Waardlanden. Het volgende is van belang bij evenementen:

 • -

  De organisator is verantwoordelijk voor de afvoer van het afval;

 • -

  De kosten van de inzameling van het afval zijn voor rekening van de organisator;

 • -

  De kosten van verwerking van het afval zijn voor rekening van de gemeente mits de inzameling via GR Reinigingsdienst Waardlanden verloopt;

 • -

  Materialen met betrekking tot de inzameling van afval (o.a. vuilcontainers) kunnen gehuurd worden bij GR Reinigingsdienst Waardlanden;

 • -

  De organisatie dient voor het afval rechtstreeks in contact te treden met GR Reinigingsdienst Waardlanden.

   

Toelichting:

Afhankelijk van de hoeveelheid afval kan er door de organisatie ook voor gekozen worden om het afval weg te brengen naar de afvalbrengstations (dit is gratis). Het is aan de organisatie om afspraken te maken met GR Reinigingsdienst Waardlanden over de inzameling van het afval. GR Reinigingsdienst Waardlanden zal hiervoor kosten in rekening brengen.

Hoofdstuk 7 Procedure vergunningsaanvraag

 

Evenementenvergunning

Voor de categorie A, B en C evenementen is een evenementenvergunning benodigd, deze dient te worden aangevraagd bij de burgemeester. De beslistermijn voor de burgemeester bedraagt zes weken. Geadviseerd wordt om ruim van te voren de vergunning aan te vragen zodat de een ieder ruim van te voren weet of en onder welke voorwaarden het evenement plaats kan vinden.

 

Verzocht wordt om de aanvraag van de vergunning zoveel als mogelijk digitaal te doen.

 

Een evenementenvergunning dient volgens het daarvoor bestemde formulier te worden aangevraagd. De aanvraag dient volledig te worden ingediend inclusief de gevraagde bijlagen en documenten zoals aangegeven op het formulier.

 

Er wordt gewerkt met integrale vergunningen wat inhoudt dat in één vergunning alle benodigde ontheffingen, toestemmingen en voorwaarden zullen worden opgenomen.

 

De evenementenvergunningen worden door de burgemeester volgens de wettelijke voorschriften al dan niet gepubliceerd. Geadviseerd wordt aan de organisatie om de omgeving te informeren over het te houden evenement en het verloop daarvan.

 

Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn leges verschuldigd. De tariefstelling vindt plaats bij de jaarlijkse vaststelling van de legesverordening.

 

Vijfjaarsvergunning

Indien een vergunning voor een periode van vijf jaar wordt verleend, dient minimaal zes weken voor aanvang van het evenement de definitieve datum gemeld te worden aan de burgemeester. Indien er significante wijzigingen in het programma, omvang of anderszins aan de orde zijn dan geldt de vijfjaarsvergunning niet, er dient dan opnieuw vergunning te worden aangevraagd. Indien er sprake is van ongeregeldheden en of niet nakoming van de voorwaarden kan de vijfjaarlijkse vergunning worden ingetrokken.

 

Voorbereiding en advisering

Alle vergunningsaanvragen worden ter kennis gebracht van de hulpdiensten zoals politie, GHOR en brandweer. Voor de B en C categorie evenementen wordt specifiek advies gevraagd van de hulpdiensten. Bij C categorie evenementen zal er altijd een voorbereidingsoverleg plaatsvinden tussen organisatie, gemeente en hulpdiensten. Bij B categorie evenementen kan op verzoek van één van de partijen een voorbereidingsoverleg plaatsvinden. De definitieve vergunning wordt ter kennis gebracht aan de hulpdiensten.

 

Evaluatie

Bij C categorie evenementen zal er altijd een evaluatiegesprek plaatsvinden met daarbij de organisatie. Bij B categorie evenementen kan op verzoek van één van de partijen een evaluatiegesprek plaatsvinden.

 

Verkeersregelaars

Indien er verkeersregelaars ingezet dienen te worden door de organisatie dienen deze hiervoor een instructie te volgen via de e-learning methode bij de Stichting Vekeersregelaars Nederland (SVNL). Nadat deze instructie met een positief resultaat is doorlopen dient hiervan melding gemaakt te worden bij de burgemeester waarna de verkeersregelaars kunnen worden aangesteld middels een aanstellingsbesluit door de burgemeester.

 

Weigering van de vergunning

Een evenementenvergunning kan (gedeeltelijk) worden geweigerd in het belang van:

 • -

  De openbare orde

 • -

  De openbare veiligheid

 • -

  De volksgezondheid

 • -

  De bescherming van het milieu

Verder kan een vergunning (gedeeltelijk) worden geweigerd indien de aanvraag niet past binnen het voorliggende evenementenbeleid Giessenlanden.

 

Handhaving en sancties

De organisatie is primair verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van het evenement. Controles en handhaving vinden plaats door de daartoe bevoegde instanties zoals:

 • -

  Politie

 • -

  Gemeente

 • -

  Buitengewoon Opsporingsambtenaren

 • -

  Brandweer

 • -

  Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Indien er sprake is van een overtreding kunnen er sancties worden opgelegd. Het type sanctie zal afhankelijk van de overtreding verschillen. De gemeente kan indien bij een vorige editie van een evenement sprake was van ongeregeldheden en of forse overtredingen van de voorwaarden als sanctie de vergunning weigeren. Afwegingsaspecten hierbij zijn proportionaliteit, redelijkheid en billijkheid.

 

Indien er een vijfjarige vergunning is verleend en er vinden bij één van de edities ongeregeldheden plaats en of voorwaarden worden niet nagekomen kan de vijfjarige vergunning worden ingetrokken.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

 

Bijzondere omstandigheden

Voor alle bovengenoemde uitgangspunten en de overige in het Evenementenbeleid opgenomen regels geldt dat hiervan op grond van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb kan worden afgeweken.

 

Overgangsbepaling

Vergunningen verleend vóór inwerkingtreding van dit beleid worden geacht daarmee in overeenstemming te zijn.

 

Inwerkingtreding beleid

Het beleid treedt in werking op de dag van publicatie.

 

Mandaat

De vergunningen voor de categorie B en C evenementen worden door de burgemeester ondertekend. De categorie A evenementen worden in mandaat ondertekend door de behandeld ambtenaar. Indien bij de categorie A evenementen sprake is van een afwijking van het evenementenbeleid vindt ondertekening plaats door de burgemeester.

 

Hardheidsclausule/afwijkingen van het beleid

De burgemeester is bevoegd van het evenementenbeleid af te wijken, indien strikte toepassing van dat beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met dit beleid te dienen doel en met de belangen ter waarborging waarvan dit beleid is opgesteld.

Eén en ander betekent ook dat de burgemeester in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid, de verkeersdoorstroming of de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of de gezondheid of om andere zwaarwichtige redenen gemotiveerd van dit beleid kan afwijken.

 

Bijlage 1 Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Bijlage 2 Model Veiligheidsplan evenementen

Model veiligheidsplan evenementen