Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goedereede

Beleidsregels standplaatsvergunningen in de gemeente Goedereede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goedereede
Officiële naam regelingBeleidsregels standplaatsvergunningen in de gemeente Goedereede
CiteertitelBeleidsregels standplaatsvergunningen in de gemeente Goedereede
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Goedereede, artikel 5.18
 2. Algemene wet bestuursrecht. titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201309-01-2013vervallen van rechtswege

02-01-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z-13-00345
07-04-201109-01-2013nieuwe regeling

29-03-2011

Publicatieblad 29 maart 2011 nr: 2011-2

2011 - 8

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingern

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: de Algemene plaatselijke verordening Goedereede 2011;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  standplaatsvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de APV;

 • d.

  standplaatslocatie: aanduiding voor terrein of plaats waarvoor een standplaatsvergunning kan worden afgegeven;

 • e.

  dorp- of stadskern: door middel van bebording aangegeven bebouwde kom;

 • f.

  gemeentelijke markt: de waren(seizoens)markten die krachtens besluit van burgemeester en wethouders op de daartoe aangewezen plaatsen worden gehouden.;

 • g.

  weg: de weg als bedoeld in artikel 1.1, onder b. van de APV;

 • h.

  rijbaan: de rijbaan als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

Hoofdstuk 2 Vergunningenregime standplaatsen

Paragraaf 1 Criteria bij aanvragen om vergunning

Burgemeester en wethouders hanteren de volgende criteria met betrekking tot standplaatsen.

Artikel 2

Voor het innemen van een standplaats is op grond van artikel 5.18 van de APV vergunning benodigd.

Artikel 3
 • a.

  Voor standplaatsen stellen burgemeester en wethouders een standaardaanvraagformulier vast.

 • b.

  Aanvragen ingediend anders dan op dit standaardformulier zijn niet-ontvankelijk.

 • c.

  Niet-ontvankelijke aanvragen nemen burgemeester en wethouders op grond van artikel 4.5 van de Awb niet in behandeling mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door hen te bepalen termijn aan te vullen. Dit geldt ook voor aanvragen die op het standaardaanvraagformulier zijn ingediend, maar niet de benodigde gegevens bevatten om deze te kunnen afhandelen.

 • d.

  Burgemeester en wethouders stellen een aanvrager schriftelijk op de hoogte van het niet in behandeling nemen van een aanvraag.

Artikel 4

Elke aanvraag wordt beoordeeld op de volgende aspecten die zijn benoemd in de APV:

 • a.

  In het belang van de openbare orde;

 • b.

  In het belang van de openbare veiligheid;

 • c.

  In het belang van de volksgezondheid;

 • d.

  In het belang van de bescherming van het milieu;

 • e.

  In het belang van redelijke eisen van welstand;

 • f.

  Strijd met een geldend bestemmingsplan;

 • g.

  In het belang van een krachtens de Gemeentewet ingestelde markt.

Artikel 5

Op de volgende locaties kan een standplaats worden ingenomen:- Op het gedeelte van het parkeerterrein Dorpstienden t.o. het pand Dorpstienden 6-8 te Ouddorp op woensdag en zaterdag, 1 standplaats;- Op de parkeerplaats naast het monument op de kruising van de Hoenderdijk en de Weststraat te Ouddorp gedurende de periode van 1 juni t/m 31 augustus op maandag en woensdag t/m zaterdag, 1 standplaats;- Op het Raadhuisplein te Stellendam op dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur, 4 standplaatsen;- Op de Brouwersdam gedurende de gehele week op de daartoe aangegeven locaties, 3 standplaatsen.

Artikel 6

Vergunningen worden niet afgegeven op de dag waarop in de betreffende dorps- of stadskern de gemeentelijke markt plaatsvindt.

Artikel 7

a. Per kern wordt één standplaats per branche per dag vergund.b. In een standplaats mag maar één hoofdbranche verkocht worden. ‘Nevenverkoop’ is mogelijk. 

Artikel 8

Voor het plaatsen van voorwerpen bij de standplaats is een vergunning op grond van artikel 2.10 van de APV benodigd. Deze voorwerpen dienen na sluiting van de standplaats verwijderd te worden. 

Artikel 9

Voor het plaatsen van terrassen bij de standplaats is een vergunning op grond van artikel 2.10 van de APV benodigd. Een terras dient na sluiting van de standplaats verwijderd te worden..

Artikel 10

Indien voor een vrijgekomen standplaatslocatie meerdere aanvragers voor een vergunning bekend zijn, zullen wij een loting verrichten voor de toekenning van de vergunning.

Artikel 11
 • a.

  Het is niet toegestaan een standplaats van maandag t/m zaterdag voor 06.00 uur en na 22.00 uur, op zondag en op algemeen erkende Christelijke feestdagen, geopend te hebben;

 • b.

  De standplaatsen aan de Brouwersdam mogen wel op zondagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen, tussen 06.00 en 22.00 uur geopend zijn.

Artikel 12

Los van de vaste standplaatslocaties, zoals benoemd in artikel 5, staan wij toe dat standplaatshou-ders op eigen grond een standplaats innemen, tenzij dit in strijd is met de belangen zoals genoemd in artikel 4 van deze beleidsregel. Hiertoe dient wel een vergunning te worden aangevraagd.

Paragraaf 2 Bepalingen bij vergunningverlening

Artikel 13

Standplaatsvergunningen worden voor onbepaalde tijd afgegeven.

Artikel 14

Standplaatshouders dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en te zijn ingeschreven bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 15

Gebruik van gemeentelijke stroomkasten is alleen toegestaan indien wij hier toestemming voor verlenen. Voor gebruik van gemeentelijke stroomkasten wordt een jaarlijks vast te stellen tarief gerekend.

Artikel 16

Wordt een vergunning verleend, dan worden daar in ieder geval de voorschriften in opgenomen die in deze notie onder hoofdstuk 6.6 Vergunningsvoorwaarden zijn opgenomen.

Paragraaf 3 Handelen zonder of in strijd met vergunning

Artikel 17

Indien er zonder vergunning een standplaats wordt ingenomen dan krijgt de ondernemer of particulier een strafrechtelijke boete. Indien er in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften een standplaats wordt ingenomen, krijgt de ondernemer of particulier een strafrechtelijke boete en een schriftelijke waarschuwing.

Artikel 18

Indien na een strafrechtelijke boete en een schriftelijke waarschuwing wordt geconstateerd dat men blijft handelen in strijd met de vergunningvoorschriften, wordt wederom een strafrechtelijke boete opgelegd en wordt de vergunning ingetrokken.

Paragraaf 4 Nadere voorschriften

Artikel 19 Nieuw Artikel

Burgemeester en wethouders kunnen, indien plaatselijke, specifieke omstandigheden hiertoe aan-leiding geven, nadere voorschriften aan de vergunning verbinden.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 20 Overgangsregeling

In een aantal gevallen is vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op locaties waar dit binnen het huidige beleid niet meer zou worden toegestaan. In dergelijke gevallen geldt dat:

 • a.

  een aan een nieuwe aanvrager te verlenen vergunning voor de betreffende standplaatslocatie niet meer wordt verleend;

 • b.

  herhalingsverzoeken van een bestaande vergunninghouder voor een vergunning worden gehonoreerd gedurende de periode dat de vergunninghouder gebruik maakt van de standplaats.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op het moment dat de Algemene plaatselijke verordening Goedereede2011 in werking treedt.

Artikel 22 Aanhalingstitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald onder de titel “Beleidsregels standplaatsvergunningen in de gemeente Goedereede”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede op 29 maart 2011.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOEDEREEDE,de secretaris, H. van Steeg

de burgemeester, G.J. van de Velde-de Wilde