Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goedereede

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goedereede
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelWinkeltijdenverordening Goedereede 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

heheheheheehehheheehehehehehehehehehhe

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201309-01-2013intrekking

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z-13-00355
04-07-199609-01-20131e wijziging: verruiming openingstijden van winkels 19-2-2004 in publicatiebald 11-3-2004 nr: 2004-3

20-06-1996

Publicatieblad 26 november 1996 nr: 96-174

1996-8

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Goedereede;

gezien de circulaire van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 25 maart 1996;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

                          b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende: VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerst Kerstdag en tweede Kerstdag:

 • c.

  “Goedereede”: het gebied, zoals dat is aangewezen op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening met de nadere aanduiding “woonkern Goedereede"

 • d.

  “Stellendam”: het gebied, zoals dat is aangewezen op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening met de nadere aanduiding “woonkern Stellendam”:

 • e.

  “Ouddorp”: het gebied, zoals dat is aangewezen op de bij deze verordening behorende en als zoda- nig gewaarmerkte tekening met de nadere aanduiding “woonkern Ouddorp”.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 6 weken.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 3 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffing op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Ingeval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing dient de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders te doen onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtsverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt:

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid, of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bijgebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag, niet zijnde een zondag vanaf 12.00 uur ten behoeve van het houden van veilingen en beurzen.

Artikel 6 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling, vervat in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet geldt niet.

Artikel 7 Openstelling winkels i.v.m. Toerisme

 • 1. Openstelling winkels in het algemeen

  • a.

   De verboden, vervat in artikel2, eerste lid van de wet gelden, in verband met het toeristische aantrekkingskracht, niet voor de winkels en bedrijven waarin uitsluitend of in hoofdzaak direct voor consumptie geschikte eetwaren, bad-, strand-, en hengelsport- en watersportartikelen en kampeerbenodigdheden plegen te worden verkocht: op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, tweede Kerstdag, niet zijnde een zondag, van 08.00 to 19.00 uur:

  • b.

   Het onder a bepaalde geldt niet voor winkels en bedrijven gelegen in de woonkernen Goedereede, Stellendam en Ouddorp, zulks met uitzondering van de winkels gelegen op de percelen Havenweg 2-4 en Zuidweg 4.

 • 2. Openstelling winkels op recreatieterreinen

  • a.

   De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden voorts niet voor winkels gelegen op recreatieterreinen waarin uitsluitend of in hoofdzaak levensmiddelen, foto-en filmartikelen, bad-, strand-, hengel- en watersportartikelen, souvenirs, drogiste-rij- rtikelen, kampeerbenodigdheden en prentbriefkaarten plegen te worden verkocht: a. op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, niet zijnde een zondag, van 08.00 tot 10.00 uur en van 12.00 to 18.00 uur.b. op Goede Vrijdag van 19.00 to 21.00 uur;c. op 24 december, niet zijnde een zondag, van 19.00 tot 21.00 uur;

  • b.

   Het onder a bepaalde geldt niet voor winkels gelegen op recreatieterrein “Port Zélande En Marina Port Zélande gelegen op de Kabbelaarsbank te Ouddorp.

 • 3. Openstelling winkels op recreatieterrein “Port Zélande” en Marina Port Zélande

  De verboden vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden niet voor winkels gelegen op recreatieterrein “Port Zélande" en in Maria Port Zélande op/aan de Kabbelaarsbank waarin uitsluitend of in hoofdzaak levensmiddelen, foto- en filmartikelen, bad-, strand-hengel-, en watersportartikelen, souvenirs, drogisterijartikelen, kampeerbenodigdheden en prentbriefkaarten plegen te worden verkocht.

  a. Op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag, niet zijnde een zondag van 08.00 tot 21.00 uur.

  b. Op Goede Vrijdag van 19.00 to 21.00 uur;

  c. Op 24 december, niet zijnde een zondag, van 19.00 tot 21.00 uur.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Ingetrokken worden:

  • a.

   de verordening als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 augustus 1978 en gewijzigd bij raadsbesluit van 21 januari 1993;

  • b.

   de verordening als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 mei 1990;

  • c.

   de verordening als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de wet, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 maart 1990;

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Winkeltijdenverordening Goedereede 1996” en treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.     Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 1996.     De secretaris,                                                 De voorzitter,    mr. H. Scholtens.                                             C. Sinke.