Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Nadere regels onderdeel 4.7.5 (Ouderen) algemene subsidieverordening Goes 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels onderdeel 4.7.5 (Ouderen) algemene subsidieverordening Goes 2011
CiteertitelNadere regels onderdeel 4.7.5 (Ouderen) algemene subsidieverordening Goes 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2018Nieuwe regeling

02-01-2018

gmb-2018-32746

17BPR01388

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels onderdeel 4.7.5 (Ouderen) algemene subsidieverordening Goes 2011

1. Onderwerp

Ouderensozen

2. Algemeen

Deze specifieke beleidsregel gaan over subsidies voor ontmoetingsactiviteiten die voor ouderen in de gemeente Goes worden georganiseerd. Deze beleidsregels hebben in eerste instantie betrekking op het in stand houden van de bestaande ouderensozen. Het betreft hier niet het ouderenwerk van SMWO of een wijksteunpunt. Deze beleidsregel hebben ook tot doel om de oude subsidieverdeling, die historisch zo tot stand is gekomen, eenduidig en transparant te maken waardoor voor alle ouderensozen dezelfde regels gaan gelden.

3. Beleidsdoelstelling

Ouderen kunnen elkaar in de eigen buurt ontmoeten door gezamenlijke activiteiten te organiseren en te ondernemen. Daardoor kunnen ouderen actief blijven en wordt sociaal isolement voorkomen.

4. Beoogd resultaat

Het stimuleren van laagdrempelige deelname van ouderen aan de ouderensozen en het bevorderen van een breed aanbod van activiteiten vanuit de ouderensozen dat aansluit bij de vraag en behoefte van ouderen.

5. Subsidievorm

Een jaarlijkse subsidie per kalenderjaar.

6. Specifieke subsidievoorwaarden

Er wordt subsidie verstrekt indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  de ouderensoos kreeg al in het voorgaand jaar subsidie van de gemeente Goes;

 • 2.

  de ouderensoos heeft tenminste 15 leden (peildatum 1 januari van het voorafgaande jaar);

 • 3.

  de ouderensoos zorgt jaarlijks voor eigen middelen. Dit bedrag is minimaal een kwart van de subsidie waar de ouderensoos in het betreffende jaar recht op heeft;

 • 4.

  de leden zijn 60 jaar of ouder;

 • 5.

  de leden zijn voor het merendeel woonachtig in het dorp of de wijk waarin de ouderensoos gevestigd is, maar in ieder geval in de gemeente Goes.

Voor bovenstaande regels geldt het principe van pas toe of leg uit. Dit houdt in dat het uitgangspunt is dat deze regels worden toegepast. Indien dit niet wenselijk of mogelijk is, gelet op de beleidsdoelstellingen die met de subsidie beoogd worden, kan hiervan worden afgeweken. In de aanvraag moet dit gemotiveerd uitgelegd worden, dit ter beoordeling van het college.

7. Afwijkende regels

 • 1.

  Deze verdeelregels gelden vanaf 1 januari 2018 en voor alle aanvragen om subsidie die reeds zijn ingediend.

 • 2.

  Financiële consequentie van de nieuwe verdeling van de subsidie worden gefaseerd in 4 jaar op- of afgebouwd (in 2018 25% van het verschil, vervolgens 50% in 2019 en 75% in 2020). Vanaf 2021 ontvangen de ouderensozen dan de volledige subsidie op basis van de nieuwe verdeling.

 • 3.

  Deze regels gelden niet voor de voormalige gebruikers van de seniorensoos de Legerdiek.

 • 4.

  Indien de ouderensoos geen rechtspersoon is, zorgt men ervoor dat onder de deelnemers minimaal een voorzitter, secretaris/penningmeester zijn aangewezen en de begroting en de rekening met elkaar besproken wordt.

8. Verdeelregels

Iedere ouderensoos ontvangt jaarlijks een vast bedrag van € 750 per dagdeel, dat de soos wekelijks geopend is, met een maximum van € 2.250. Tevens ontvangt iedere ouderensoos jaarlijks een bedrag dat afhankelijk is van het aantal leden, te weten:

€ 500    bij 15 tot 25 leden

€ 750    bij 25 tot 35 leden

€ 1.000 bij 35 tot 50 leden

€ 1.250 bij 50 of meer leden.