Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Subsidieverordening Passief Bouwen gemeente Goes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Passief Bouwen gemeente Goes
CiteertitelSubsidieverordening Passief Bouwen gemeente Goes 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2019Nieuwe regeling

23-05-2019

gmb-2019-242676

Z19.037983 / D19.182268

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Passief Bouwen gemeente Goes

De raad van de gemeente Goes;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat de gemeenteraad via een subsidie wil stimuleren dat particulieren bij nieuwbouw investeren in maatregelen die energiebesparend zijn;

besluit:

 • 1.

  De subsidieverordening Duurzaam en Energiezuinig Bouwen gemeente Goes 2008 in te trekken.

 • 2.

  Daarvoor in de plaats navolgende subsidieverordening Passief Bouwen gemeente Goes 2019 vast

  te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een particulier eigenaar, een natuurlijk persoon, tevens toekomstig bewoner van een nieuwbouwwoning voor permanente bewoning die zich op het grondgebied van de gemeente Goes bevindt;

 • b.

  Gereedmelding: een verzoek van belanghebbende tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag;

 • c.

  Nieuwbouwwoning:

  • -

   een woning waarvoor op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een bouwvergunning wordt aangevraagd, of;

  • -

   een woning waarvoor een bouwvergunning reeds is verleend en de bouw nog niet volledig is voltooid.

 • d.

  Passiefhuis: een huis dat is gecertificeerd met de keurmerken ‘ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’ en ‘gebouwd volgens PassiefBouwen Keur’ van de Stichting Passief Bouwen;

 • e.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van een subsidie krachtens deze verordening.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Deze verordening heeft als doel het stimuleren van particuliere investeringen in energiezuinigheid van nieuwbouwwoningen voor permanente bewoning. De gemeenteraad heeft deze doelstelling onder andere vastgelegd in het Klimaatprogramma 2019 – 2022.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor:

  • a)

   het ontwerpen van een nieuwbouwwoning volgens PassiefBouwen Keur.

  • b)

   het realiseren van een nieuwbouwwoning met een warmtevraag lager dan 25 kWh per m².

   of

  • c)

   het realiseren van een nieuwbouwwoning dat is gebouwd volgens PassiefBouwen Keur, met een warmtevraag tot 15 kWh per m².

Artikel 3 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

Hoofdstuk 2 De aanvraag van de subsidie

Artikel 4 Wijze van indienen van de aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan door middel van het formulier ‘Aanvraag subsidie Passief Bouwen gemeente Goes’.

Artikel 5 De aanvraag

Aanvragen worden in volgorde van datum van ontvangst van een complete aanvraag in behandeling genomen.

Hoofdstuk 3 De verlening van de subsidie

Artikel 6 De voorwaarden voor de subsidie

De subsidie kan worden verleend indien de aanvraag om subsidie is ingediend door een particulier eigenaar, tevens natuurlijk persoon die in de gemeente Goes een nieuwbouwwoning voor permanente bewoning wil gaan realiseren en deze voor de woning door de stichting Passief Bouwen een certificaat heeft ontvangen. Indien subsidie wordt verleend conform artikel 2, dan dient de aanvrager dit aan te tonen d.m.v. de certificaten.

Artikel 7 De hoogte van de subsidie

 • 1.

  Per woning kan maximaal € 10.000,- aan subsidie worden verleend en vastgesteld.

 • 2.

  Het onder lid 1 genoemde maximale bedrag bestaat uit de volgende subsidiebestanddelen:

  Bestanddeel 1:

  • a.

   € 2.500,- bij aantonen dat de nieuwbouwwoning is ontworpen volgens Passief Bouwen Keur. De Stichting Passief Bouwen verstrekt in dit geval het deelcertificaat ‘ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’.

  Bestanddeel 2:

  • b.

   € 2.500,- bij aantonen dat de nieuwbouwwoning is gebouwd en een warmtevraag heeft lager dan 25 kWh per m². De Stichting Passief Bouwen verstrekt in dit geval het certificaat ‘Echte Energieprestatie Keur’ waarop de exacte warmtevraag staat vermeld.

   Of 

  • c.

   € 7.500,- bij aantonen dat de nieuwbouwwoning volledig is gebouwd volgens Passief Bouwen Keur en hierdoor een warmtevraag heeft tot 15 kWh per m². De Stichting PassiefBouwen verstrekt in dit geval het deelcertificaat ‘gebouwd volgens PassiefBouwen Keur’.

  Zonder bestanddeel 1 is bestanddeel 2 niet mogelijk!

Artikel 8 Afwijzingsgronden

Burgemeester en Wethouders wijzen, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gevallen, de aanvraag tot subsidieverlening af als blijkt dat:

 • 1.

  De subsidieaanvrager is begonnen met de uitvoering van de activiteit, waarvoor de subsidie is aangevraagd, voordat beschikking tot subsidieverlening is afgegeven.

 • 2.

  Het subsidieplafond als omschreven in artikel 3 bereikt is.

Hoofdstuk 4 De vaststelling van de subsidie

Artikel 9 De wijze tot indienen en inhoud van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie

Aanvrager dient binnen 12 weken na oplevering van de woning bij Burgemeester en Wethouders een aanvraag om vaststelling van de subsidie in door middel van het gereedmeldingsformulier.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard kunnen Burgemeester en Wethouders afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 12 Overgangsrecht

Aanvragen die ontvangen zijn voordat deze verordening in werking is getreden worden verwerkt op grond van de Subsidieverordening duurzaam en energiezuinig Bouwen 2008.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als “Subsidieverordening Passief Bouwen gemeente Goes 2019”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van23 mei 2019

de griffier,

drs. B.C. vanDoornum

de voorzitter,

drs. M.Mulder MSc