Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Speelautomatenverordening gemeente Gorinchem 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpeelautomatenverordening gemeente Gorinchem 2012
CiteertitelSpeelautomatenverordening gemeente Gorinchem 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpSpeelautomaten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Kansspelen, het Speelautomatenbesluit en artikel 147 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2012n.v.t.

20-09-2012

2012/869

Tekst van de regeling

Intitulé

Speelautomatenverordening gemeente Gorinchem 2012

De raad van de gemeente Gorinchem;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2012

Gelet op: titel van de Wet op de Kansspelen, het Speelautomatenbesluit en artikel 147 van de Gemeentewet

B E S L U I T :

vast te stellen:

SPEELAUTOMATENVERORDENING GEMEENTE GORINCHEM 2012

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

a. De wet: de Wet op de Kansspelen

b. Speelautomatenbesluit: Koninklijk Besluit 23 mei 2000, staatsblad 223, houdende

regels ter uitvoering van titel Va van de Wet;

c. Speelautomaat: een speelautomaat als bedoeld in artikel 30 van de Wet;

d. Speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek de gelegenheid te geven

een spel door middel van onder andere speelautomaten te beoefenen als bedoeld in

artikel 30c, eerste lid van de Wet;

e. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die de speelautomatenhal exploiteert;

f. Beheerder: degene, die eventueel tezamen met anderen, met hun dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

g. Openbare weg: alle voor het openbaar rij- en ander verkeer openstaande wegen of

paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die paden of wegen behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de

wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

h. Algemene wet bestuursrecht: Wet van 4 juni 1992, Staatsblad 315;

i. Beleidsregel: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan;

j. Certificaat Amusementscriteria: Criteria voor amusementscentra (Arnhem, 1 april 2011, versie 1.1) van Dekra Certificaten B.V. te Arnhem en VAN Speelautomaten Amusementscentra.

 

Artikel 2  

 • 1

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2

  Het is verboden een speelautomatenhal voor het publiek geopend te houden, indien in het bedrijf geen beheerder aanwezig is die in de vergunning staat vermeld.

 • 3

  Het is de ondernemer van een speelautomatenhal verboden, personen de toegang te verlenen, of de toegang te doen verlenen, die de leeftijd van éénentwintigjaar nog niet hebben bereikt.

 • 4

  De burgemeester kan uitsluitend vergunning verlenen voor maximaal een (1) speelautomatenhal in het gedeelte van de gemeente, dat op de bij de verordening als bijlage 1 behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening staat aangegeven.

 • 5

  De burgemeester kan uitsluitend vergunning verlenen voor maximaal 200 te plaatsen kansspelautomaten in een speelautomatenhal waarbij een meerspeler als een (1) kansspelautomaat wordt aangemerkt.

Artikel 3  

 • 1

  De aanvraag om een vergunning dient in ieder geval de in artikel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gegevens te bevatten. Daarnaast dient de aanvrager bij zijn aanvraag tevens te overleggen:

  a. een nauwkeurige beschrijving en plattegrond van de totale inrichting, de ruimte met de andere voorzieningen, waarbij speciaal voor de speelautomatenhal geldt dat de oppervlakte daarvan en de plaats in de speelautomatenhal waar verschillende soorten speelautomaten worden opgesteld dienen te worden vermeld;

  b. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag;

  c. een verklaring, waaruit blijkt dat de ondernemer en aanvrager gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

  d. een verklaring omtrent het gedrag:van de ondernemer dan wel indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigd en van de beheerder;

  e. een verklaring, waaruit blijkt dat de ondernemer en de beheerder voldoen aan de gestelde eisen in artikel 8, eerste lid, onder d. en e. van deze verordening;

  f. een bewijs dat in de speelautomatenhal sprake is van een toegangscontrole, waarbij de leeftijd op deugdelijke wijze wordt gecontroleerd;

  g. een bewijs waaruit blijkt dat de ondernemer voornemens is in het eerste jaar van de exploitatie van de speelautomatenhal een lidmaatschap van de VAN

  Speelautomatenbranche te verkrijgen:

  h. een bewijs waaruit blijkt dat de ondernemer voornemens is in het eerste jaar van de exploitatie van de speelautomatenhal een Certificaat Amusementscentra (DEKRA certificaat) te verkrijgen, of aan de eisen van een andere vergelijkbare certificering van de bedrijfsvoering van een speelautomatenhal;

  i. een plan waarin de ondernemer aangeeft op welke wijze hij concreet bijdraagt aan de preventie en bestrijding van gokverslaving;

  j. het bewijsstuk als bedoeld in artikel 5, lid 2 Speelautomatenbesluit van de beheerder.

 • 2

  De burgemeester kan de aanvrager, al dan niet in verband met de vergelijkende toets zoals bedoeld in artikel 6, verzoeken ook andere gegevens en bescheiden te verschaffen bij de aanvraag.

Artikel 4  

 • 1

  De burgemeester beslist binnen 26 weken op de aanvraag.

 • 2

  De burgemeester kan de beslistermijn, genoemd in artikel 4, eerste lid, verdagen met uiterlijk 13 weken.

 • 3

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 5  

 • 1

  Indien de vergunningaanvraag niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen, wordt de aanvrager van de vergunning in de gelegenheid gesteld binnen een door de burgemeester gestelde termijn, nadat hem dit is medegedeeld, de aanvraag aan te vullen of te verbeteren.

 • 2

  Indien de vergunningaanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid geen gebruik maakt, zal de burgemeester de aanvrager in zijn aanvraag niet-ontvankelijk verklaren.

Artikel 6  

 • 1

  Indien meer aanvragen voor vergunningen worden ingediend zal door de burgemeester een vergelijkende toets worden uitgevoerd. Bij deze toets wordt getoetst op basis van de volgende criteria:

  a. concept van de speelautomatenhal en locatie;

  b. openbare orde, en;

  d. bijdrage aan de preventie en bestrijding van gokverslaving.

 • 2

  De burgemeester kan een beleidsregel vaststellen met betrekking tot de vergelijkende toets, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid.

Artikel 7  

 • 1

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 2

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in ieder geval betrekking op

  a. de openingstijden van de speelautomatenhal;

  b. het toezicht in de speelautomatenhal;

  c. het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;

  d. de leeftijdsgrens;

  e. de toegangscontrole en het toegangsbewijs;

  f. het Certificaat Amusementscentra (DEKRA certificaat), of aan de eisen van een

  andere vergelijkbare certificering van de bedrijfsvoering van een speelautomatenhal;

  g. de duur van de vergunning.

   

Artikel 8  

 • 1

  De vergunning wordt geweigerd indien:

  a. reeds een (1) vergunning voor een speelautomatenhal is verleend;

  b. de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  c. de ondernemer niet voldoet aan alle eisen zoals genoemd in artikel 4 van het Speelautomatenbesluit;

  d. de beheerder niet voldoet aan alle eisen zoals genoemd in artikel 4 van het Speelautomatenbesluit;

  e. in de speelautomatenhal meer dan 200 kansspelautomaten worden opgesteld;

  f. ten aanzien van de ondernemer faillissement is aangevraagd of een procedure van vereffening of surseance van betaling of akkoord aanhangig is gemaakt.

 • 2

  De burgemeester kan de vergunning weigeren:

  a. indien naar zijn oordeel het woon- en leefklimaat in de omgeving, dan wel de openbare orde of veiligheid nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de speelautomatenhal;

  b. indien de aanvrager de bij of krachtens titel VA van de wet gestelde bepalingen heeft overtreden in de drie jaren voorafgaand aan het moment van aanvraag van de vergunning;

  c. de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan en het bevoegd gezag niet bereid is deze strijd op te heffen;

  d. de speelautomatenhal niet voldoet aan vereiste kwaliteit en uitstraling en productdifferentiatie;

  e. de ondernemer onvoldoende heeft aangetoond te kunnen en zullen bijdragen aan preventie en bestrijding van gokverslaving.

 • 3

  De burgemeester kan gemotiveerd ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in artikel 8, eerste lid, onder b.

Artikel 9  

 • 1

  Indien overeenkomstig artikel 7, tweede lid van deze verordening in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de ondernemer, onder overlegging van de in artikel 3 onder d van deze verordening bedoelde bescheiden, dit binnen veertien dagen te melden aan de burgemeester.

 • 2

  De bestaande vergunning vervalt indien niet binnen vier weken na de overdracht een aanvraag voor een nieuwe vergunning is ingediend.

 • 3

  Indien de aanvraag voor een nieuwe vergunning is ingediend binnen de in de artikel 9, tweede lid gestelde termijn, blijft de bestaande vergunning van kracht totdat op de aanvraag is beslist.

Artikel 10  

 • 1

  De burgemeester kan de vergunning intrekken indien:

  a. de gegevens, die met het oog op de verkrijging van de vergunning zijn verstrekt, zodanig onjuist of onvolledig blijkt, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

  b. de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie ontstaat als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a. van deze verordening;

  c. gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

  d. de exploitatie van een speelautomatenhal op grond van een besluit van de ondernemer voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken;

  e. het Certificaat Amusementscentra (DEKRA certificaat) wordt verloren door de ondernemer;

  f. binnen 3 jaar, na verlening van de vergunning, geen begin is gemaakt met de exploitatie van de speelautomatenhal.

 • 2

  Intrekking van de vergunning geschiedt niet, spoedeisende gevallen uitgezonderd, voordat de vergunninghouder bij aangetekende brief van dit voornemen in kennis is gesteld. Daarbij wordt hem medegedeeld, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om in persoon of bij gemachtigde door de burgemeester of een door dezen aangewezen ambtenaar te worden gehoord.

Artikel 11  

 • 1

  In gevallen van wisseling van ondernemer, dient binnen vier weken na deze wisseling van ondernemer een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2

  De bestaande vergunning vervalt indien niet binnen vier weken na de wisseling van ondernemer een aanvraag voor een nieuwe vergunning is ingediend. 

 • 3

  Indien de aanvraag voor een nieuwe vergunning is ingediend binnen de in de artikel 11, tweede lid gestelde termijn, blijft de bestaande vergunning van kracht totdat op de aanvraag is beslist.

Artikel 12  

 • 1

  Op overtreding van een of krachtens deze verordening gegeven voorschrift, of een

  voorschrift verbonden aan een vergunning of ontheffing, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie, zoals bedoeld in het Wetboek van Strafvordering

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet Economische delicten van toepassing is.

Artikel 13  

De opsporing van de in artikel van deze verordening strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hem die door burgemeester en wethouders met de zorg van de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 14  

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal desnoods tegen de wil van de ondernemer, te betreden verleend aan de ambtenaren:

a. die en voor zover zij door het bevoegd gezag zijn belast met de uitvoering van

bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

b. die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving

van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

c. die en voor zover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 

Artikel 15  

Deze verordening geldt voor onbepaalde tijd. Alle artikelen van deze verordening treden een dag na afkondiging in werking.

Artikel 16  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Speelautomatenhalverordening gemeente Gorinchem 2012”.

Gorinchem, 20 september 2012

De raad voornoemd,

de griffier                                                  de voorzitter

Verordeningsgebied 1  

650px