Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Drank- en Horecaverordening gemeente Gorinchem 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening gemeente Gorinchem 2014
CiteertitelDrank- en Horecaverordening gemeente Gorinchem 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpDrank en horeca

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 108, 2e lid en artikel 147; Drank- en Horecawet, artikel 4, 25a en 25d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2015Onbekend

22-05-2014

Gemeenteblad, Nr. 80534

2014/1172

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening gemeente Gorinchem 2014

Drank- en Horecaverordening gemeente Gorinchem 2014

De raad van de gemeente Gorinchem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2014

gelet op artikel 108, tweede lid en 147 van de Gemeentewet en de artikelen 4, 25a en 25d van de Drank- en Horecawet;

B E S L U I T :

I. in te trekken de Drank- en Horecaverordening

II. vast te stellen de Drank- en Horecaverordening gemeente Gorinchem 2014

 

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Drank- en Horecawet;

  • b.

   terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt;

  • c.

   vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • d.

   bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

   • ·

    leidinggevenden in de zin van de wet;

   • ·

    personen die dienst doen in de inrichting;

   • ·

    personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN VOOR HORECABEDRIJVEN

§ 2.1 Bepalingen voor de uitoefening van het horecabedrijf

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • ·

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • ·

  in het belang van de openbare orde.

Artikel 3 Prijsacties horeca

Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

§ 2.2 Aanvullende bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen

Artikel 4 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met drie uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. Deze verstrekkingsbeperking is uitsluitend van toepassing indien dit leidt tot oneerlijke mededinging.

Artikel 5 Andere schenktijden voor bepaalde typen paracommerciële rechtspersonen

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 hanteren de in onderstaand schema opgenomen typen paracommerciële rechtspersonen de hierna opgenomen schenktijden:

Buurt- en dorpshuizen

Zondag t/m donderdag

Vrijdag en zaterdag

10:00 uur tot 24:00 uur

10:00 uur tot 01:00 uur

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Maandag t/m vrijdag

Zaterdag en zondag

15:00 uur tot 23:00 uur

12:00 uur tot 24:00 uur

Artikel 6 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

 • 1.

  Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard te verstrekken, indien dit leidt tot oneerlijke mededinging.

 • 2.

  Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, indien dit leidt tot oneerlijke mededinging.

 • 3.

  Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, als bedoeld in het eerste lid en tweede lid van dit artikel, openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, of via internet of social media kenbaar te maken.

Artikel 7 Verbod verstrekken van sterke drank door bepaalde paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting van een paracommerciële rechtspersoon die:

 • a.

  deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt om onderwijs te geven aan leerlingen die merendeels de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;

 • b.

  deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer jeugdorganisaties of -instellingen dan wel bezocht pleegt te worden door jeugdige personen.

HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN VOOR DE DETAILHANDEL

Artikel 8 Prijsacties detailhandel

Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 9 Voorschriften slijterijen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een slijtersbedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • ·

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • ·

  in het belang van de openbare orde.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële rechtspersonen:

 • a.

  de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld;

 • b.

  de ontheffingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

 • c.

  de tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld aan vergunningen van andere dan in het eerste lid bedoelde inrichtingen, blijven van kracht.

 • 3.

  Ontheffingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet, behalve de in het eerste lid, onder b., bedoelde ontheffingen, blijven 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening van kracht. Daarna komen deze ontheffingen te vervallen.

 • 4.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing of vergunning op grond van de (oude) Drank- en Horecaverordening is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 5.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een besluit krachtens de (oude) Drank- en Horecaverordening wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit en de Drank- en Horecaverordening gemeente Gorinchem 2014 treden in werking op de dag van publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Drank- en Horecaverordening gemeente Gorinchem 2014”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 mei 2014

De voorzitter,

De griffier,

Toelichting Drank- en Horecaverordening van de gemeente Gorinchem 2014

Leeswijzer

De toelichting op deze Drank- en Horecaverordening van de gemeente Gorinchem 2014 (hierna de verordening) bestaat uit deel A en deel B.

Deel A bevat een algemene toelichting op de verordening. Daarbij wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • ·

  Wijziging van de Drank- en Horecawet

 • ·

  Toezicht op de Drank- en Horecawet

 • ·

  Hoofdelementen en uitgangspunten van de verordening

 • ·

  Totstandkoming van deze verordening

Deel B bevat een artikelsgewijze toelichting op de verordening.

A Algemene toelichting

1. Wijziging van de Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet ordent de distributie van alcoholhoudende drank. De wet bestaat sinds 1964. Kern van de wet is dat alcoholgebruik kan leiden tot gezondheidsschade, overlast en ongevallen. Daarom is een gemeentelijke vergunning vereist voor het verstrekken van alcoholhoudende drank (voor gebruik ter plaatse) in de horeca en het verstrekken (voor het gebruik elders dan ter plaatse) van sterke drank in slijterijen. Voor de detailhandelsverkoop van zwak-alcoholhoudende drank is geen vergunning vereist.

De Drank- en Horecawet stelt voor het verkrijgen van een vergunning enkele eisen:

 • ·

  leidinggevenden dienen te voldoen aan leeftijdseisen (21 jaar of ouder);

 • ·

  zedelijkheidseisen (geen antecedenten);

 • ·

  eisen ten aanzien van kennis en inzicht in verantwoord verstrekken (meestal Verklaring Sociale hygiëne).

Ook de inrichting zelf moet aan enkele basiseisen voldoen.

Om het alcoholgebruik onder jongeren zoveel mogelijk te helpen voorkomen, kent de Drank- en Horecawet al van oudsher leeftijdsgrenzen.

Na 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht. De wet maakt in dit verband geen onderscheid meer tussen zwak-alcoholhoudende drank en sterk drank. Alle verstrekkers van alcohol zoals barkeepers, slijters, caissières dienen de leeftijd van jongeren vooraf vast te stellen. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een café, winkelcentrum, stationshal of park.

2. Nieuwe bepalingen in Drank- en Horecawet

De belangrijkste wijziging is dat het toezicht op de naleving van vrijwel alle bepalingen van de Drank- en Horecawet overgaat van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeenten. Het uitgangspunt hierbij is dat gemeenten het toezicht efficiënter in kunnen zetten en vaker toezicht kunnen uitoefenen. De burgemeester wordt voortaan bevoegd gezag.

De gemeenteraad krijgt meer mogelijkheden om op lokaal niveau beter invulling te geven aan het alcoholbeleid, met name om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De bestaande gemeentelijke bevoegdheid om leeftijdsgrenzen voor de horeca vast te stellen wordt uitgebreid. Gemeenten kunnen voortaan een minimum toelatingsleeftijd tot alle horecalokaliteiten en terrassen vaststellen en deze koppelen aan tijdsruimten. Daarnaast krijgen gemeenteraden de mogelijkheid extreme prijsacties in supermarkten en de horeca in een verordening te verbieden. Gemeenteraden moeten een verordening opstellen waarin de alcoholverstrekking door paracommerciële rechtspersonen wordt gereguleerd.

De strafbepaling in de Drank- en Horecawet welke het verbiedt aan personen onder de 18 jaar om op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcohol aanwezig voor consumptie gereed te hebben dient een drieledig doel.

Ten eerste is het een beschermingsmaatregel, waarmee het alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar wordt tegengegaan. Ten tweede is het een ordemaatregel, waarmee overlastgevende drinkende jeugd op straat kan worden aangepakt. Ten derde is de bepaling een antwoord op het veel voorkomende fenomeen dat een oudere persoon alcohol koopt en deze in de horeca of op straat doorgeeft aan een jongere onder de leeftijdsgrens. Het verbod geldt niet voor het aanwezig hebben van alcoholhoudende dranken in supermarkten, slijterijen en dergelijke. Daar is er immers geen indirecte verstrekking en/of consumptie ter plaatse. Het geldt wel voor het aanwezig hebben (of voor consumptie gereed hebben) van alcoholhoudende drank in horeca-inrichtingen, inclusief de inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen.

Het verstrekken en verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 kan als gevolg van de wijziging van de Drank- en Horecawet harder worden aangepakt. Supermarkten en andere detailhandelaren die binnen één jaar drie keer betrapt worden op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens kan het tijdelijk worden verboden om alcoholhoudende drank te verkopen. De burgemeester kan een alcoholverkoopverbod van één tot twaalf weken opleggen.

De horeca- en slijterijvergunning kan al na één overtreding van de leeftijdsgrenzen worden geschorst.

De administratieve lasten voor horeca- en slijtersbedrijven worden fors verminderd. Zo hoeft een ondernemer een nieuwe leidinggevende nog slechts bij de burgemeester te melden en hoeft er in zo een geval ook geen nieuwe vergunning meer te worden aangevraagd.

5. Hoofdelementen en uitgangspunten van deze verordening

De verordening hanteert de volgende uitgangspunten:

 • ·

  Alcoholverstrekking in paracommerciële inrichtingen, zoals sportkantines (artikel 4);

 • ·

  Vaststellen van schenktijden, rekening houdend met de aard van de paracommerciële rechtspersoon;

 • ·

  Verbod / beperken alcoholverstrekking privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden, rekening houdend met de aard van de paracommerciële rechtspersoon;

 • ·

  Verbod verstrekken sterke drank in inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen waar veel jeugd komt;

 • ·

  Voorschriften door de burgemeester aan vergunning horeca / slijterij;

 • ·

  Verbod extreme prijsacties in de horeca (bijvoorbeeld happy hours) en in de detailhandel (bijvoorbeeld stuntprijzen) (artikel 25d):

Deze verordening is opgezet als een aparte verordening., De bevoegdheden op basis van de Drank- en Horecawet betreffen medebewindbepalingen, gericht op bescherming van de volksgezondheid en verantwoorde alcoholverstrekking. Ook het toezicht en het sanctieregime is geregeld in de Drank- en Horecawet.

Een ander uitgangspunt van dit model is een indeling naar domeinen (horeca, slijterijen, paracommerciële rechtspersonen, etcetera) en niet een indeling die de artikelen van de Drank- en Horecawet volgt. Dit sluit beter aan bij de praktijk, waar zaken zich afspelen bij een bepaalde verstrekker in een bepaalde setting. Zo staan alle bepalingen voor een specifieke verstrekker bij elkaar.

Een laatste uitgangspunt is de handhaafbaarheid, vooral ten aanzien van het verplichte onderdeel gericht op paracommerciële inrichtingen. Zo is gekozen voor een insteek die uitgaat van één basisbeleid voor alle paracommerciële inrichtingen, met een mogelijkheid daarop uitzonderingen te maken.

6. Totstandkoming van deze verordening

Deze verordening is tot stand gekomen in samenwerking tussen de 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland-Zuid. Vertegenwoordigers van de sub-regio’s Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Papendrecht / Alblasserdam en Sliedrecht (PAS), de Hoeksche Waard en Dordrecht / Zwijndrecht / Hendrik-Ido-Ambacht hebben in (sub-)werkgroep verband deze verordening tot stand gebracht. Hierbij is aansluiting gezocht bij het standaardmodel van de STAP.

B Toelichting per artikel

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In artikel 1 van deze verordening is een aantal begripsbepalingen opgenomen.

Eerste lid

Door de begripsbepaling ‘de wet’ kan op diverse plaatsen in deze verordening op eenvoudige wijze verwezen worden naar de Drank- en Horecawet.

Uit de omschrijving blijkt dat het terras onderdeel uitmaakt van de inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, maar dat het terras niet gelegen is in het besloten deel van de inrichting. In de begripsbepaling ontbreekt dat een terras in de open lucht moet zijn gelegen, daar er immers ook sprake kan zijn van een terras in een overdekte winkelstraat. Een terras kan sta- of zitgelegenheid bieden en het moet zijn toegestaan dat daar spijzen en dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. De hier gebruikte begripsbepaling sluit naadloos aan bij de andere begripsbepalingen van de Drank- en Horecawet.

De begripsbepaling ‘vergunning’ verwijst naar artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Het gaat derhalve niet alleen om door het bevoegd gezag verleende vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen, maar ook om vergunningen voor de uitoefening van het slijtersbedrijf.

De begripsbepaling ‘bezoeker’ heeft betrekking op eenieder die zich in een inrichting bevindt waarin het horeca- of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, met uitzondering van de leidinggevenden (exploitant, bedrijfsleider, beheerder) en dienstdoende personen, zoals barpersoneel, keukenhulpen, schoonmakers en portiers. Verder zijn uitgezonderd personen van wie de aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is. Het betreft hier bijvoorbeeld ambulancepersoneel dat te hulp is geroepen of een politieagent of toezichthouder die bezig is met wetshandhaving.

Tweede lid

Voor de niet in het eerste lid genoemde begrippen die in deze verordening worden gebruikt wordt verwezen naar de begripsbepalingen opgenomen in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

De vigerende wettekst is te vinden op www.overheid.nl.

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN VOOR HORECABEDRIJVEN

§ 2.1 BEPALINGEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET HORECABEDRIJF

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

In artikel 2 van deze verordening is opgenomen dat de burgemeester bevoegd is voorschriften te verbinden aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen. Bepaald wordt wel dat de voorschriften die de burgemeester stelt aan de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf zijn:

 • ·

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • ·

  in het belang van de openbare orde.

Achtergrond

Artikel 25a van de Drank- en Horecawet biedt gemeenten de mogelijkheid in een verordening op te nemen dat de burgemeester, volgens bij die verordening te stellen regels, vooraf - dat wil zeggen bij de afgifte van de vergunning- voorschriften aan een vergunning kan verbinden of de vergunning kan beperken tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. Dit kan worden bepaald voor horecavergunningen en voor slijterijvergunningen. Deze gemeentelijke bevoegdheid was voorheen opgenomen in artikel 23 van de Drank- en Horecawet, zij het dat toen aan het college van burgemeester en wethouders die bevoegdheid gegeven kon worden.

In deze verordening wordt de burgemeester voor wat betreft de horecabedrijven uitsluitend de bevoegdheid gegeven de alcoholverstrekking aan voorschriften te verbinden. Hij krijgt niet de bevoegdheid de verstrekking te beperken tot zwak-alcoholhoudende drank. Dit omdat in deze verordening de gemeenteraad al in artikel 7 categorieën inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen aanwijst waar geen sterke drank mag worden verstrekt. Zoals hiervoor reeds vermeld beperkt de gemeenteraad verder de bevoegdheid van de burgemeester door te bepalen dat hij slechts voorschriften kan verbinden vanwege drie specifiek genoemde redenen (bescherming volksgezondheid, openbare orde belang, naleving leeftijdsbepalingen).

Voorbeelden van voorschriften die de burgemeester kan verbinden aan de vergunning voor een horecabedrijf zijn:

 • ·

  Ter bescherming van de volksgezondheid:

  oEen gevarieerde drankenkaart verplicht stellen. Dit houdt in dat er naast alcoholhoudende dranken, voldoende betaalbare niet-alcoholhoudende alternatieven moeten worden aangeboden (fris, water, thee, koffie).

 • ·

  In het belang van de openbare orde:

  • o

   Eisen stellen ten aanzien van het maximaal aantal bezoekers.

  • o

   Voor de veiligheid kan het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de inrichting aanwezig mag zijn worden gemaximeerd.

 • ·

  Ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de Drank- en Horecawet (controle leeftijdsgrenzen):

  • o

   Verlangen dat polsbandjes-systemen worden toegepast.

  • o

   Eisen stellen aan het aantal entrees en het aantal portiers.

Artikel 3 Prijsacties horeca

Artikel 25d, eerste lid, aanhef en onder a. van de Drank- en Horecawet biedt gemeenteraden de mogelijkheid prijsacties, zoals happy hours, gedeeltelijk te beperken. Happy hours zijn doorgaans afgebakende tijden (enkele uren, één dag in de week) waarop alcohol tegen een gereduceerd tarief wordt aangeboden. In veel gemeenten zijn er uitgaansgelegenheden waar happy hours worden georganiseerd. De maatregel kan, zo bepaalt de Drank- en Horecawet, alleen betrekking hebben op het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Met dit artikel kan de gemeenteraad bijvoorbeeld ook prijsacties als ‘2 drankjes voor de prijs van 1’ verbieden. Ook kan men er bepaalde arrangementen mee tegengaan, zoals één avond onbeperkt drinken voor € 15,00, althans als het onbeperkt drinken gedurende één avond normaal gesproken voor meer dan € 25,00 wordt aangeboden en er in het kader van een actie tijdelijk een prijs van € 15,00 wordt gevraagd.

Het in artikel 3 van deze verordening opgenomen verbod heeft uitsluitend betrekking op prijsacties in horecalokaliteiten en op terrassen en geldt dus niet voor goedkoop verstrekken op andere plaatsen, bijvoorbeeld met een artikel 35-ontheffing tijdens bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard (veelal evenementen). Het gaat bij dit verbod ook uitdrukkelijk om de korting op de prijs die normaal in die horecalokaliteit of op dat terras wordt gevraagd. Dat is in de horeca na te gaan door de actieprijs te vergelijken met de prijs die wordt vermeld op de (op grond van het Besluit prijsaanduiding producten) verplichte prijslijst.

Gemeenteraden kunnen deze bepaling alleen inzetten ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde.

Achtergrond

Met de nieuwe verordenende bevoegdheid krijgen gemeenteraden voor het eerst de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op prijsacties in de horeca. Prijs en betaalbaarheid zijn belangrijke factoren voor alcoholconsumptie (Meijer, e.a., 2008). De conclusie uit verschillende onderzoeken naar het effect van prijs op consumptie is helder: hoe lager de prijs hoe hoger de consumptie. Happy hours zijn een bekend voorbeeld van een tijdelijke prijsverlaging van alcoholhoudende drank. Tijdens happy hours wordt de consumptie van drank direct en actief gestimuleerd. Uit veldonderzoek is gebleken dat prijsacties voorkomen in 26% van de Nederlandse cafés (STAP, 2009).

Het grote voordeel van de inzet van dit artikel is dat gemeenten een effectieve alcoholpreventie-maatregel in handen krijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft al jaren aan dat het beïnvloeden van de prijs het meest effectief is in het terugdringen van (schadelijk) alcoholgebruik.

§ 2.2 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE RECHTSPERSONEN

Een paracommerciële rechtspersoon is een rechtspersoon - geen NV of BV zijnde - die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf. Hieronder vallen onder meer: sportkantines, dorps- en buurthuizen, kerkelijke centra, studentenverenigingen, etcetera. Wanneer een stichting/vereniging ervoor kiest de exploitatie van de kantine te verpachten of in een BV (of NV) onder te brengen is geen sprake van het uitoefenen van het horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon.

In deze paragraaf wordt uitvoering gegeven aan artikel 4 van de Drank- en Horecawet waarin aan gemeenten wordt opgelegd in een verordening regels vast te stellen voor paracommerciële rechtspersonen. De regels hebben als doel het voorkomen van oneerlijke mededinging en gelden bij het verstrekken van alcoholhoudende drank.

De volgende onderwerpen moeten volgens de wet in elk geval geregeld worden:

 • ·

  de schenktijden voor alcoholhoudende drank;

 • ·

  het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;

 • ·

  het verstrekken van alcoholhoudende dranken tijdens bijeenkomsten gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Volgens de memorie van toelichting bij de wijziging van de Drank- en Horecawet mogen de lokale regels rond paracommercialisme naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon verschillend zijn. Dit betekent dat aan studentenverenigingen andere regels kunnen worden opgelegd, dan aan sportverenigingen of buurthuizen.

Wel is uitdrukkelijk opgenomen dat het niet is toegestaan onderscheid te maken tussen stichtingen en verenigingen uit Nederland en die uit andere lidstaten, evenals rechtspersonen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

De regering verwacht dat de nieuwe wettelijke eis dat elke gemeente een paracommerciële verordening moet vaststellen, zal leiden tot een maatschappelijke discussie op gemeentelijk niveau.

De gemeente kan daarbij recht doen aan de verschillen tussen bijvoorbeeld sportverenigingen en overige paracommerciële rechtspersonen. De regering gaat er vanuit dat gemeenten bij deze afweging de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële rechtspersonen in acht neemt en geen onnodige beperkingen zullen opleggen daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. Zie hiervoor ook de nadere uiteenzetting / voorbeelden bij de toelichting op artikel 6 van de verordening.

Artikel 4 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Artikel 4 is gebaseerd op artikel 4 (derde lid, aanhef en onder a.) van de Drank- en Horecawet. Dit artikel behandelt de schenktijden voor paracommerciële rechtspersonen . In deze verordening is onder andere ervoor gekozen om voor deze rechtspersonen één schenktijd op te nemen. Een algemeen schenktijdenregime met specifieke uitzonderingen daarop voor bepaalde paracommerciële rechtspersonen (zie artikel 5) lijkt beter handhaafbaar dan een indeling met categorieën waarbij elke categorie zijn eigen schenktijd heeft. De lijst van mogelijke soorten paracommerciële rechtspersonen is schier oneindig en zal ook sterk verschillen per gemeente of regio. Ook zijn er allerlei combinaties van paracommerciële rechtspersonen denkbaar in bijvoorbeeld multifunctionele accommodaties. Maatwerk is dus noodzakelijk. Een meerderheid van de inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen, met name die waar veel jeugd komt en die dus relevant zijn voor de toezichthouder, past echter wel in één regime. Deze inrichtingen vallen onder het standaardregime waar dit artikel over gaat.

Er is gekozen om schenktijden op te nemen, waarin bepaald is dat paracommerciële rechtspersonen uitsluitend alcoholhoudende drank mogen verstrekken gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met drie uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. De inkomsten uit de barexploitatie zijn voor veel (sport-) verenigingen belangrijk. Door deze ruime omschrijving wordt deze verenigingen de gelegenheid geboden om te kiezen voor een iets ruimere openingstijd.

Achtergrond

De gewijzigde Drank- en Horecawet legt gemeenteraden de plicht op om in een verordening de schenktijden van de paracommerciële rechtspersonen te reguleren. Door invoering van deze maatregel vervalt de in november 2000 in de Drank- en Horecawet opgenomen eis dat paracommerciële rechtspersonen in een bestuursreglement (huisreglement) schenktijden opnemen. Ook vervalt de eis dat dagen en tijdstippen waarop geschonken wordt duidelijk zichtbaar zijn.

Met het reguleren van de schenktijden van de paracommerciële rechtspersonen kan worden bewerkstelligd dat het verstrekken van alcoholhoudende drank een nevenactiviteit van de vereniging blijft naast de primaire activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Deze maatregel past binnen het uitgangspunt van de wijziging van de Drank- en Horecawet om de verantwoordelijkheid voor het lokale alcoholbeleid, en dus ook de schenktijden van paracommerciële rechtspersonen, meer een zaak van de gemeenteraad te laten worden dan tot op heden het geval was. Het waren tot nu toe in de praktijk toch veelal de paracommerciële rechtspersonen zelf die hun schenktijden bepaalden (en vastlegden in het bestuursreglement). Het gevolg was dat veel inrichtingen een enorm ruime schenktijd hanteerden die regelmatig overeenkwam met de commerciële horeca.

Het bestuursreglement blijft overigens wel verplicht. In het reglement dient in elk geval vastgelegd te worden welke normen het bestuur stelt aan de voorlichtingsinstructie die de barvrijwilligers krijgen. Ook moet in het bestuursreglement opgenomen worden hoe wordt toegezien op de naleving van het reglement.

Artikel 5 Andere schenktijden voor bepaalde typen paracommerciële rechtspersonen.

Zoals reeds vermeld, staat de Drank- en Horecawet het gemeenteraden toe onderscheid te maken naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon. Van deze mogelijkheid zullen veel gemeenten gebruik willen maken. Artikel 5 van deze verordening biedt de ruimte daartoe. In dat artikel kunnen gemeenteraden de paracommerciële rechtspersonen benoemen waarvoor andere dan de standaard schenktijden gelden.

Achtergrond

Bij het benoemen van de paracommerciële rechtspersonen, waarvoor afwijkende schenktijden gewenst zijn, zullen gemeenten primair kijken naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon en / of de doelgroep waar die rechtspersoon zich op richt. Vanzelfsprekend zal ook rekening gehouden moeten worden met oneerlijke concurrentie. Veelal zullen alleen paracommerciële rechtspersonen een ruimere schenktijd gegund worden als zij in beheer zijn bij een rechtspersoon die rustige activiteiten aanbiedt en / of zich specifiek richt op bijvoorbeeld een oudere doelgroep, er geen of nauwelijks openbare orde problemen spelen en er bovendien geen sprake is van concurrentie met reguliere commerciële horecabedrijven. Als voorbeelden kunnen gelden: kantines van kerkgenootschappen in kleinere woonkernen en die van rechtspersonen die zich richten op sociaal-culturele activiteiten voor bejaarden. Vanzelfsprekend kan een gemeente in artikel 5 ook krappere schenktijden opnemen voor paracommerciële rechtspersonen met veel jonge bezoekers (bijvoorbeeld een speeltuinvereniging) en / of een verleden met openbare orde problemen.

Het maken van een onderscheid tussen de verschillende soorten paracommerciële rechtspersonen moet transparant en controleerbaar zijn. De indruk mag niet gewekt worden dat er sprake is van willekeur en rechtsongelijkheid. In alle gevallen zullen de uitzonderingen daarom gemotiveerd moeten worden.

In artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet is opgenomen dat de burgemeester een verzoek om ontheffing van o.a. de afwijkende schenktijden kan honoreren voor maximaal 12 dagen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. De ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet geeft ook de mogelijkheid om voor maximaal 12 dagen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, af te wijken van de mededingsbepalingen inzake privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden (zie voor deze mededingingsbepalingen artikel 6 van deze verordening).

Artikel 6 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

Artikel 6 gaat over bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten derden.

Met bijeenkomsten van persoonlijke aard wordt gedoeld op: bijeenkomsten, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt verstrekt en genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële instelling, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebij-eenkomsten en dergelijke.

Voor zover die bijeenkomsten ook een zakelijk karakter hebben dat direct verband houdt met de activiteiten van de rechtspersoon, zoals het afscheid van de voorzitter van een vereniging, vallen deze niet onder het bereik van deze bepaling.

Bij bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn kan worden gedacht aan: activiteiten die niet vereniging gebonden zijn. Dit doet zich voor als een paracommerciële rechtspersoon zijn kantine of een andere ruimte verhuurt aan derden om bijvoorbeeld een feest te geven (voor niet-leden van de vereniging of niet-betrokkenen bij de stichting). Als daarbij alcohol wordt verstrekt kan er oneerlijke mededinging ontstaan met de reguliere horeca. Of dat het geval is hangt sterk af van de plaatselijke situatie; als de lokale horeca daarvoor geen passende faciliteiten te bieden heeft, zal er niet snel / geen sprake zijn van oneerlijke mededinging en is er dus geen reden om beperkingen op te leggen.

In aanvulling op hetgeen hierboven is beschreven, is in het derde lid van dit artikel bepaald dat het verboden is om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, als bedoeld in het eerste lid van artikel 6, openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media kenbaar te maken. De opname van deze bepaling zorgt ervoor dat de verbodsbepalingen, zoals zijn opgenomen in het eerste en tweede lid, worden versterkt. Met deze formulering wordt het openlijk aanprijzen of onder aandacht brengen van de in het eerste en het tweede opgenomen verboden, zonder dat sprake is van de daadwerkelijke verstrekking van alcohol, verboden.

Zoals eerder vermeld is er alleen aanleiding om beperkingen op te leggen aan deze soorten bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Derhalve is gekozen voor de formulering in artikel 6 van deze verordening.

Door deze formulering zijn alle bijeenkomsten die leiden tot oneerlijke mededinging verboden. Wanneer er geen sprake is of kan zijn van oneerlijke mededinging, is de bijeenkomst dus toegestaan. Dit komt er op neer dat bruiloften, feesten en dergelijke bij sportverenigingen, dorpshuizen, musea en dergelijke in beginsel zijn toegestaan wanneer er geen reguliere horeca in de omgeving aanwezig is die een reëel alternatief biedt.

Voor een aantal activiteiten kan zonder meer worden gesteld dat er geen sprake is van oneerlijke mededinging. Dit betekent dus dat tijdens deze activiteiten de paracommerciële rechtspersoon alcoholhoudende dranken mag verstrekken. Voorbeelden in dit verband van de verschillende rechtspersonen staan hierna genoemd. Het is geen limitatieve opsomming.

Rechtspersonen van recreatieve / sportieve aard: een jubileumfeest van het bestuur; een kampioenschap; afscheidsfeest van het bestuur of een bestuurslid; een feestavond voor vrijwilligers (maximaal 2x per jaar; jaarfeest of afsluiting van seizoen, een toernooi en overige strikt clubgerelateerde feesten voor leden.

Rechtspersonen van sociaal-culturele aard: bijeenkomsten, vergaderingen, feesten van en voor verenigingen en stichtingen die gebruik maken van het pand (dus steeds alleen toegankelijk voor de leden); sociaal-culturele evenementen (ook voor publiek toegankelijk); jaarvergaderingen; kerstviering.

Rechtspersonen van educatieve aard: lessen, cursussen; afstudeerbijeenkomst, diploma-uitreiking; schoolfeesten voor leerlingen; ouderavond; laatste schooldag; sportdag voor leerlingen en leraren.

Rechtspersonen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard; alle activiteiten die verband houden met levensbeschouwelijke of godsdienstige zaken, zoals cursussen, kerstviering, etc.

De burgemeester kan zo nodig door middel van beleidsregels aangeven welke activiteiten van paracommerciële rechtspersonen in ieder geval niet tot oneerlijke mededinging leiden.

Artikel 7 Verbod verstrekken van sterke drank door bepaalde paracommerciële rechts- personen

Dit artikel verbiedt het verstrekken van sterke drank in inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen. Het verbod om sterke drank te verstrekken geldt voor de volgende categorieën inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen:

 • ·

  Indien dit deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt om onderwijs te geven aan leerlingen die merendeels de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;

 • ·

  Indien dit deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer jeugdorganisaties of –instellingen dan wel bezocht pleegt te worden door jeugdige personen.

Achtergrond

Dit artikel verbiedt het verstrekken van sterke drank in inrichtingen van bepaalde paracommerciële rechtspersonen. In deze verordening is daarvoor als basisbepaling gekozen, omdat inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen veel door jongeren worden bezocht. Bovendien is het wenselijk een duidelijk onderscheid te maken tussen paracommerciële rechtspersonen en commerciële horeca, waaraan zwaardere eisen worden gesteld, die geen gebruik kunnen maken van barvrijwilligers, geen subsidies ontvangen en geen fiscale voordelen genieten. Deze bevoegdheid is gebaseerd op artikel 25a van de Drank- en Horecawet.

HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN VOOR DE DETAILHANDEL

Artikel 8 Prijsacties detailhandel

In artikel 3 van deze verordening is een verbod opgenomen op bepaalde prijsacties in de horeca, zoals happy hours. In artikel 8 van deze verordening worden extreme prijsacties die van korte duur zijn in de detailhandel verboden. Het gaat volgens de wet om prijsacties die één week of korter duren en een prijskorting geven van meer dan 30% op de reguliere verkoopprijs in die winkel. Ook vallen hieronder bepaalde koppelverkoopacties, zoals ‘Bij €25,00 boodschappen krat X-bier voor maar €6,95’, tenminste als er normaal gesproken géén korting wordt gegeven op dergelijke kratten bier bij €25,00 boodschappen en een krat X-bier pleegt te worden verkocht voor minimaal €9,95.

De grondslag voor deze bepaling is artikel 25d, eerste lid, aanhef en onder b., van de Drank- en Horecawet. Net als bij het verbod op bepaalde prijsacties in de horeca kunnen gemeenten een verbod op extreme prijsacties in de detailhandel alleen inzetten ter bescherming van de volksgezondheid en / of in het belang van de openbare orde (en dus niet om bijvoorbeeld beginnende ondernemers te ondersteunen.

Achtergrond

Er is veel onderzoek dat aantoont dat het verlagen van prijzen van alcoholhoudende dranken (bijvoorbeeld door prijsacties) alcoholgebruik en alcohol gerelateerde schade in de hand werkt (Babor 2010, RAND 2009, Meier 2008). Een meerderheid van de jongeren geeft aan als gevolg van prijsacties meer te gaan drinken (Universiteit Twente 2007). Doel van het artikel is de volksgezondheid te beschermen en de openbare orde te bewaken. Het artikel is gericht op een verbod van extreme prijsacties die leiden tot het ‘dumpen’ van alcohol, bijvoorbeeld op piekmomenten (in examenfeesttijd en rond Oud en Nieuw) en vaak onder de kostprijs. In de toelichting bij de wet wordt er van uitgegaan dat van dumpen in de detailhandel sprake is bij kortingen van meer dan 30%. Gemiddeld werd in 2008/2009 25% korting gegeven. Maar naar schatting is een kwart van de prijsacties op bier hoger dan 30% van de normale verkoopprijs (STAP 2011). Deze worden met dit artikel verboden als ze een week of korter duren. Langere acties leiden in mindere mate tot ‘piek gedrag’ en zijn economisch waarschijnlijk ook niet altijd mogelijk, aangezien dan aanzienlijk verlies wordt geleden op deze acties. Overigens vinden producenten en importeurs een maximale korting van 50% verantwoord (STIVA Reclamecode voor alcoholhoudende dranken, januari 2012).

Het is belangrijk om in het lokale beleid juist ook in de detailhandel aandacht te besteden aan extreme prijsacties. Naar schatting 80% van alle in Nederland geconsumeerde liters alcohol wordt verkocht via de detailhandel, waarvan 90% via supermarkten. De prijs van alcohol is in de detailhandel ook (met afstand) het laagst. Verder vindt ongeveer driekwart van de prijsacties op bier plaats in supermarkten. En tot slot adverteren supermarkten vooral voor goedkoop bier tijdens feestdagen en andere piekmomenten in het jaar, waarop mensen vaak al geneigd zijn om meer te drinken (STAP 2011). Dit stimuleert overmatig alcoholgebruik en ook nog op momenten dat dit mogelijk extra risico’s met zich meebrengt voor de openbare orde en veiligheid. Een lokaal alcoholbeleid dat aan bovenstaande voorbij gaat, spant in wezen het paard achter de wagen.

Bij de handhaving van een verbod op stuntprijzen in de detailhandel kan de toezichthouder gebruik maken van diverse internetsites, zoals www.goedkoopbier.nl en www.supermarktcheck.nl, waarop alle aanbiedingen van supermarkten met van / voor prijzen te vinden zijn.

Afspraken over prijsacties kunnen ook via een convenant gemaakt worden, zoals nu soms al gebeurt. Daarin is echter meestal geen publiekrechtelijk element opgenomen. Hierdoor kan er sprake zijn van privaatrechtelijke prijsafspraken. Dit is op grond van Europese regels over mededinging ongeoorloofd. Juist om die reden wordt in artikel 25d, eerste lid, aanhef en onder b., van de wet de bevoegdheid van de gemeente uitgebreid om dit in een verordening te regelen.

Lokale ondernemers die onderdeel uitmaken van een groter netwerk geven soms aan dat door een gemeentelijk verbod op bepaalde prijsacties het voor hen onmogelijk wordt om te communiceren over sommige landelijke aanbiedingen. De voor de hand liggende oplossing daarvoor is dat (ook landelijk) de prijskortingen worden teruggebracht tot 30% of minder van de reguliere prijs en korte acties gefocust op piekmomenten worden vermeden. Daarmee wordt precies bereikt wat de wetgever met de maatregel heeft beoogd.

Artikel 9 Voorschriften slijterijen

In artikel 9 van deze verordening is opgenomen dat de burgemeester bevoegd wordt bij het verlenen van vergunningen voor de uitoefening van het slijtersbedrijf voorschriften aan de vergunning te verbinden. Bepaald wordt wel dat de voorschriften die de burgemeester stelt in het kader van de volgende belangen zijn:

 • ·

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • ·

  in het belang van de openbare orde;

 • ·

  ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de Drank- en Horecawet (waarin onder meer leeftijdsgrenzen worden gesteld voor de verstrekking van alcoholhoudende dranken).

Achtergrond

In de toelichting bij artikel 2 van deze verordening werd al aangegeven dat artikel 25a van de Drank- en Horecawet gemeenteraden de mogelijkheid biedt bij verordening te bepalen dat de burgemeester vooraf, dat wil zeggen bij de afgifte van de vergunning, voorschriften aan een vergunning kan verbinden of de vergunning kan beperken tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. Dit kan worden bepaald voor horeca-vergunningen en voor slijterij-vergunningen. In artikel 9 van deze verordening wordt de burgemeester bevoegd voorschriften aan slijterijvergunningen te verbinden. Hij krijgt niet de mogelijkheid de slijterijvergunning te beperken tot zwak-alcoholhoudende drank. Net als in artikel 2, waarin een vergelijkbare bevoegdheid aan de burgemeester wordt gegeven t.a.v. horecavergunningen, beperkt de raad deze mogelijkheid echter door te bepalen dat e.e.a. alleen kan om drie specifiek genoemde redenen (bescherming volksgezondheid en openbare orde belang,

Voorbeelden van voorschriften die de burgemeester kan verbinden aan de vergunning voor een slijtersbedrijf zijn:

 • ·

  Ter bescherming van de volksgezondheid:

  oEisen stellen ten aanzien van reclame buiten de inrichting. Bijvoorbeeld het verbieden van losse reclameborden en andere staande reclame-uitingen buiten de inrichting als die slijterij ligt binnen een straal van 200 meter van een school met veel leerlingen onder de 18 jaar.

 • ·

  In het belang van de openbare orde:

  oEisen stellen ten aanzien van het maximaal aantal klanten. Voor de veiligheid kan het aantal klanten dat tegelijkertijd in de inrichting aanwezig mag zijn worden gemaximeerd.

 • ·

  Ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de Drank- en Horecawet:

  • o

   Eisen dat er toegangscontrole is op bepaalde tijdstippen. Bijvoorbeeld zaterdag aan het einde van de middag moet bij de deur op leeftijd worden gecontroleerd.

  • o

   Eisen dat effectieve leeftijdscontrole wordt toegepast. Bijvoorbeeld verlangen dat controlesystemen worden ingezet die bewezen vrijwel sluitend zijn, zoals het systeem met leeftijdscontrole op afstand.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Overgangsrecht

Eerste lid

In het eerste lid van artikel 10 is opgenomen dat alle oude voorschriften en beperkingen op grond van gemeentelijke verordeningen komen te vervallen op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe plaatselijke verordening rond de paracommercie. Deze bepaling voor paracommerciële rechtspersonen is in lijn met het overgangsrecht zoals dat is opgenomen in art III van de wet die de Drank- en Horecawet wijzigt. Daarin is bepaald dat op het moment van inwerkingtreding van de plaatselijke verordening rond paracommercie de oude voorschriften en beperkingen met betrekking tot oneerlijke mededinging komen te vervallen. Voor paracommerciële rechtspersonen gelden nieuwe gemeentelijke bepalingen. Zo nodig zendt de burgemeester een paracommerciële rechtspersoon een gewijzigde vergunning met daarin de aangepaste voorschriften en beperkingen.

Tweede en derde lid

In het tweede en derde lid is overgangsrecht opgenomen voor alle andere verstrekkers. De kern is dat voorschriften en beperkingen die aan horecabedrijven en slijterijen zijn gesteld op grond van oude gemeentelijke Drank- en Horecaverordeningen van kracht blijven en dat alle ontheffingen op grond van deze oude verordeningen één jaar na inwerkingtreding van de nieuwe gemeentelijke verordening komen te vervallen. Vanzelfsprekend kan op verzoek van betrokkene de ontheffing ook eerder komen te vervallen.

Vierde lid

Aanvragen die ten tijde van de inwerkingtreding van de nieuwe verordening nog niet zijn afgehandeld worden afgehandeld op basis van de nieuwe verordening.

Vijfde lid

Op bezwaarschriften wordt ook beslist met toepassing van de nieuwe verordening.

Literatuur:

 • ·

  Babor,T. et al. (2010). Alcohol: no ordinary commodity. Research and public policy. Second edition. Oxford: University Press;

 • ·

  Meier , P. et al. (2008). The independent review of the effects of alcohol pricing and promotion. Summary of Evidence to Accompany Report on Phase 1: Systematic Reviews. School of Health and Related Research, University of Sheffield, UK;

 • ·

  STAP (2009). Happy hours en andere prijsacties in de Nederlandse horeca in 2009. Utrecht: STAP Universiteit Twente(2007);

 • ·

  Happy hours en andere prijsacties in de Nederlandse horeca. Utrecht: STAP.

Beleidsregel Drank – en Horecaverordening Gorinchem 2015:

Oneerlijke mededinging

Inleiding.

Paracommerciële rechtspersonen ontplooien soms activiteiten die losstaan van hun hoofddoelstelling volgens hun statuten. Als bij een dergelijke activiteit alcoholhoudende drank wordt verstrekt kan er oneerlijke mededinging ontstaan met de reguliere horeca. Om dit te voorkomen is in de “Drank- en Horecaverordening gemeente Gorinchem 2014” (artikel 6) bepaald dat paracommerciële rechtspersonen geen alcoholhoudende drank mogen verstrekken tijdens ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’ indien dit leidt tot ‘oneerlijke mededinging’.

Het is wenselijk om inzichtelijk te maken welke activiteiten een paracommercieel rechtspersoon mag ontplooien en ook wanneer er sprake is van oneerlijke mededinging.

Wat is oneerlijke mededinging?

In de Drank- en Horecawet (hierna DHW) wordt onder een paracommerciële rechtspersoon verstaan:

Het begrip oneerlijke mededinging kan als volgt worden omschreven:

Er is dus sprake van oneerlijke mededinging als onder ongelijke voorwaarden de gewone horecabedrijven ongewenste concurrentie van bepaalde instellingen ondervinden. Het betreft dan instellingen die weliswaar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank verstrekken, maar dit doen als nevenactiviteit en waarbij het niet direct in de bestemming is geregeld. De hoofdactiviteit volgens de statuten ligt op een ander vlak. Het gaat daarbij om hoofdactiviteiten van sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

De ongelijke voorwaarden, waaronder deze instellingen worden geëxploiteerd, kunnen bestaan uit:

 • -

  de directe dan wel indirecte subsidieverstrekking;

 • -

  het regelmatig en vaak structureel werken met c.q. gebruik maken van vrijwilligers;

 • -

  het niet inschrijfplichtig zijn bij het Bedrijfschap Horeca en catering;

 • -

  het van toepassing zijn van fiscaal gunstiger voorwaarden;

 • -

  het verkrijgen c.q. huren van accommodaties tegen niet marktconforme (vaak symbolische) voorwaarden en prijzen;

 • -

  het niet voor eigen rekening en risico exploiteren van de horeca-inrichting.

Wanneer is er sprake van oneerlijke mededinging?

De mogelijkheid tot het houden van

 • -

  een bijeenkomst van persoonlijke aard of

 • -

  een bijeenkomst, die gericht is op personen, die niet of niet rechtstreeks betrokken zijn bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon,

wordt volgens de DHW niet helemaal uitgesloten.

Deze twee soorten bijeenkomsten zijn slechts verboden als dat leidt tot oneerlijke mededinging. Dit betekent dat een dergelijke bijeenkomst is toegestaan wanneer er geen sprake is of kan zijn van oneerlijke mededinging. Dit komt er op neer dat bruiloften, feesten en dergelijke bij sportverenigingen, dorpshuizen, schouwburgen en dergelijke in beginsel zijn toegestaan wanneer er geen reguliere horeca in de omgeving – jurisprudentie spreekt van een straal van 10 – 15 km – aanwezig of beschikbaar is die een reëel alternatief biedt. Overigens is dit afstandscriterium niet allesbepalend en mag ook niet in alle gevallen hetzelfde afstandscriterium worden gehanteerd. Uit jurisprudentie blijkt, dat daarnaast ook plaatselijke en/of regionale omstandigheden kunnen worden afgewogen.

Dat betekent in feite, dat in voorkomende gevallen eerst moet worden bepaald of binnen die afstand één of meer commerciële alternatieven voorhanden zijn en als dat het geval is moet worden bepaald of er lokale of regionale omstandigheden aanwezig zijn, die er toe kunnen leiden dat er geen sprake is van oneerlijke mededinging, zodat bijeenkomsten bij de paracommerciële rechtspersoon kunnen worden toegestaan.

Gelet op het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er binnen de gemeente Gorinchem bijna altijd sprake zal zijn van oneerlijke mededinging omdat er binnen de genoemde straal van een paracommerciële instelling bijna altijd reguliere horeca aanwezig zal zijn die een reëel alternatief kan bieden.

Welke bijeenkomsten mogen worden georganiseerd?

Paracommerciële instellingen mogen geen alcohol verstrekken tijdens (feestelijke) bijeenkomsten van persoonlijke aard, ook niet voor eigen medewerkers. Hiermee wordt voorkomen dat bij sportverenigingen en andere paracommerciële instellingen met grote regelmaat bijeenkomsten van persoonlijke aard worden georganiseerd, wat resulteert in oneerlijke mededinging.

Bijeenkomsten van persoonlijke aard:

Bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn dus bijeenkomsten die geen direct verband houden met de statutaire doelstellingen en de daaruit voortvloeiende activiteiten van de rechtspersoon.

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld bruiloften, personeelsfeesten, recepties bij jubilea, verjaardagsfeesten, barbecueavond, feestavond, koffietafels, condoleancebijeenkomst – hoewel deze geen feestelijk karakter heeft – carnaval en dergelijke.

Toegestaan zijn alle bijeenkomsten waarbij geen alcoholhoudende dranken worden gebruikt. De verordening is immers gebaseerd op artikel 4 van de DHW: ter voorkoming van oneerlijke mededinging worden regels gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank.

Verder mag de kantine van de instelling geëxploiteerd worden in het kader van de doelstelling van de instelling. Hieronder wordt verstaan het doen beoefenen en bevorderen van de betreffende activiteit (recreatie, sport, sociaal-cultureel, educatief, levensbeschouwelijk of godsdienstig), maar ook het stimuleren en organiseren van activiteiten die de ontwikkeling, vorming en recreatie van de mens als doel hebben.

Sociale binding van de leden onderling door activiteiten die op zich niet veel met de doelstelling te maken hebben, kunnen hier ook toe behoren. Voorwaarde is echter wel dat het voor en door leden is. Dit betekent met name dat de bij de activiteit aanwezige personen alleen of in overwegende mate uit leden van de vereniging of stichting bestaan. Hieronder kunnen vallen feestavonden in verband met een kampioenschap of een lustrum. Eveneens zijn toegestaan het organiseren van sinterklaasavonden, kerstbijeenkomsten, nieuwjaarsreceptie en dergelijke. Bovendien kan de burgemeester vrijstelling of ontheffing verlenen van de in de verordening opgenomen voorschriften en beperkingen.

Groslijst

Activiteiten die door paracommerciële instellingen mogen worden georganiseerd waarbij alleen of overwegend leden van de vereniging of stichting naar verwachting aanwezig zullen zijn en waarbij tevens alcoholhoudende dranken verstrekt mogen worden en die in ieder geval niet leiden tot oneerlijke mededinging, zijn:

Schenken alcohol mag WEL

De volgende activiteiten waarbij alleen of overwegend leden van de vereniging of stichting naar verwachting aanwezig zullen zijn mogen door een vereniging of stichting wel worden georganiseerd en daarbij mogen tevens alcoholhoudende dranken worden verstrekt

 • -

  Openstelling kantine voor spelers, aanhang en supporters gedurende de toegestane schenktijden;

 • -

  Jubileum- of afscheidsfeest van het bestuur of een bestuurslid;

 • -

  (Club)kampioenschap;

 • -

  Feestavond voor vrijwilligers;

 • -

  Jaarfeest of afsluiting van het seizoen;

 • -

  Toernooi met afsluitend feest;

 • -

  Clinic ter promotie van de sport;

 • -

  Sociaal-culturele evenementen, ook voor publiek toegankelijk;

 • -

  Jaarvergaderingen;

 • -

  Koningsdag, sinterklaas – en kerstviering, nieuwjaarsborrel.

 • -

  Lessen en cursussen indien alcoholverstrekking hiermee rechtstreeks verband houdt;

 • -

  Sportdag voor leerlingen en leraren.

 • -

  Alle activiteiten die te maken hebben met levensbeschouwelijke of godsdienstige zaken, zoals bijeenkomsten, cursussen, kerstviering, etc.

 • -

  Overige strikt verenigings – of stichtingsgerelateerde activiteiten en incidentele feesten voor leden zoals een lustrumviering, barbecuefeest of bingoavond.

Sponsoren:

Een sponsorbijeenkomst is toegestaan, mits er een duidelijke relatie is met de sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld een doelgerichte uitnodiging aan het bedrijfsleven met vermelding van het doel van de bijeenkomst.

Schenktijden

In de verordening zijn regels gesteld aan de schenktijden van paracommerciële instellingen. Het gaat hier om schenktijden en niet om openingstijden. Er is een onderscheid gemaakt in drie categorieën. In onderstaande tabel zijn deze opgenomen met de daarbij behorende schenktijden:

buurt – en dorpshuizen

zondag t/m donderdag

vrijdag en zaterdag

10:00 uur tot 24:00 uur

10:00 uur tot 01:00 uur

verpleeg - verzorgingshuizen

maandag t/m vrijdag

zaterdag en zondag

15:00 uur tot 23:00 uur

12:00 uur tot 24:00 uur

overige paracommerciële instellingen

gehele week

1 uur vóór aanvang activiteit

3 uur na beëindiging activiteit

Tijdens de schenktijden mag alcohol geschonken worden. Buiten deze tijden mag geen alcohol geschonken worden maar mag de instelling wel geopend zijn. De schenktijden zijn alleen van toepassing voor activiteiten die worden uitgeoefend in verband met de statutaire doelstelling van de rechtspersoon en activiteiten van persoonlijke aard zoals die hierboven zijn genoemd.

Hoewel de schenktijden met betrekking tot de overige paracommerciële instellingen afhankelijk zijn van de activiteit, kan deze nooit later zijn dan de sluitingstijden zoals deze gesteld zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening, namelijk van maandag tot en met zondag tussen 02:00 uur en 06:00 uur.

Als er meerdere paracommerciële instellingen zijn gevestigd in één pand, dan gelden de schenktijden van de instelling die de DHW vergunning heeft.