Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Beleidsregels aanleg buitensportvelden gemeente Gorinchem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels aanleg buitensportvelden gemeente Gorinchem
CiteertitelBeleidsregels aanleg sportvelden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpSportvelden
Externe bijlageBijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2016Onbekend

19-04-2016

Onbekend

2016/04728

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanleg buitensportvelden

gemeente Gorinchem

14-04-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem,

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit vast te stellen de “Beleidsregel aanleg buitensportvelden gemeente Gorinchem”.

Artikel 1: Doel

De gemeente zet nadrukkelijk in op het stimuleren van de breedtesport en vindt daarom een goed en voor iedereen toegankelijk sportaanbod belangrijk. Vanuit dat uitgangspunt is het van belang dat er in Gorinchem voldoende en kwalitatief goede buitensportvelden zijn.

Het doel van deze beleidsregels is om eenduidig om te gaan met verzoeken voor uitbreiding/vervanging van buitensportvelden en beleidsmatig en financieel duidelijkheid te scheppen richting de verenigingen.

Artikel 2: Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze beleidsregel is alleen van toepassing op buitensportvelden die eigendom zijn van de gemeente Gorinchem.

 • 2.

  Slechts de hoofdhuurders van de buitensportvelden voor voetbal, hockey, korfbal en handbal kunnen een beroep doen op deze beleidsregel.

Artikel 3: Regels noodzakelijke aanleg velden

 • 1.

  Er is sprake van noodzakelijke aanleg van buitensportvelden indien:

  • a.

   een vereniging op zijn accommodatie, volgens de geldende normen voor veldbehoefte van de betreffende landelijke sportbond, een tekort aan veldcapaciteit heeft;

  • b.

   dit tekort aan veldbehoefte aantoonbaar gedurende ten minste 2 sportseizoenen 10% of meer bedraagt t.o.v. de aanwezige veldcapaciteit;

  • c.

   er een reëel zicht is op minimaal een behoud van de veldbehoefte, op basis van een prognose van het ledenverloop over ten minste 5 jaar.

 • 2.

  Berekening veldbehoefte

Bij de berekening van de veldbehoefte van de verenigingen geldt het volgende:

 • a.

  Met extra gebruik van de velden door niet bij de landelijke bond ingeschreven (recreatieve) teams, onderhuurders en andere reguliere activiteiten van de vereniging wordt in redelijkheid rekening gehouden, op basis van actuele gegevens en een opgave van de vereniging.

 • b.

  Met nevengebruik van de velden overdag en doordeweeks (b.v. door de scholen) wordt geen rekening gehouden, omdat dit gebruik de beschikbare trainingsuren (’s avonds) en wedstrijduren (in het weekend) voor een vereniging niet beperkt en in het geval van overbelasting van natuurgras dit gebruik eenvoudig kan worden verplaatst naar de kunstgrasvelden.

 • c.

  Bij de berekening wordt uitgegaan van een evenwichtige wedstrijdplanning op de wedstrijddagen: 50% van de eigen teams spelen thuis en 50% spelen uit.

  • 3.

   Gemeente legt de velden aan

 • a.

  In het geval van noodzakelijke aanleg conform artikel 3 lid 1 zorgt de gemeente voor uitbreiding van de veldcapaciteit d.m.v. een extra sportveld of het vervangen van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld. De gemeente financiert deze aanleg en zorgt voor het onderhoud (zie bijlage 3) incl. vervangingsonderhoud. De vereniging huurt het veld van de gemeente op basis van een huurovereenkomst – te ondertekenen voorafgaand aan de aanleg – en betaalt hiervoor het geldende huurtarief (zie bijlage 2).

 • b.

  De hierboven genoemde verplichting van de gemeente tot uitbreiding van de veldcapaciteit beperkt zich als volgt:

  • ·

   Locatie: uitbreiding van veldcapaciteit (een nieuw veld of vervanging natuurgras door kunstgras) wordt primair gezocht op of aansluitend op het sportterrein van de vereniging. Indien dat niet mogelijk blijkt, zal er worden gekeken naar een nieuw veld op een andere locatie in de directe omgeving van de vereniging of het gebruik van een veld van een andere vereniging (zie ook artikel 3 lid 6);

  • ·

   Nieuw veld: bij de aanleg van een nieuw veld wordt uitgegaan van een normale aanleg op/in de grond (geen bijzondere constructies) en zonder verplaatsing/herindeling van bestaande velden.

   • 4.

    Basisnormnieuwevelden

 • a.

  De velden voldoen aan de normen en richtlijnen van de desbetreffende, landelijke sportbond.

 • b.

  Uitgangspunt type/kwaliteit velden:

  • ·

   Voetbal: uitgangspunt is een natuurgrasveld. De gemeente kan om ruimtelijke of financiële redenen ook kiezen voor het vervangen van een bestaand natuurgrasveld door een kunstgrasveld met SBR infill.

  • ·

   Hockey: semi-water kunstgrasveld.

  • ·

   Korfbal: zand-ingestrooid kunstgrasveld.

  • ·

   Handbal: asfaltveld.

 • c.

  Onder een buitensportveld wordt verstaan:

  • ·

   Onderbouw incl. drainage, sporttechnische onderlaag en toplaag incl. belijning

(bij een semi-water hockeyveld wordt een e-layer toegepast)

 • ·

  Vaste seniordoelen en mobiele jeugddoelen (4 stuks)

 • ·

  Leunhekwerk en ballenvangers

 • ·

  Dug-outs

 • ·

  Tegelverharding rondom, breedte circa 1,5 m

 • ·

  Sportveldverlichting

 • ·

  Beregeningsinstallatie natuurgrasveld

 • ·

  Volautomatische beregeningsinstallatie semi-water hockeyveld

  • d.

   Wensen van een vereniging boven de hierboven genoemde basisnorm komen volledig voor rekening van die vereniging (b.v. een ander veldtype of andere kwaliteit toplaag en infill)

    

   • 5.

    Toch kunstgras i.p.v. natuurgras bij noodzakelijke aanleg voetbalveld

De basisnorm voor een voetbalveld, bij noodzakelijke aanleg door de gemeente, is natuurgras. Het kan zijn dat de gemeente om ruimtelijke of financiële redenen toch kiest voor het vervangen van een bestaand natuurgrasveld door kunstgras. De vereniging betaalt voor dat nieuwe veld het geldende huurtarief voor een kunstgrasveld (€ 9.224,- per jaar, prijspeil 2016)

Als aanleg van een extra natuurgrasveld wel mogelijk is en de gemeente kiest daar in principe voor, dan kan de vereniging alsnog vragen om een natuurgrasveld te vervangen door kunstgras, echter de vereniging betaalt dan bovenop het huurtarief voor een natuurgrasveld een extra huurbijdrage gelijk aan de geschatte meerkosten per uur tussen kunstgras en natuurgras op basis van 950 gebruiksuren per jaar. Die extra huurbijdrage bedraagt (€ 62,45 - € 54,53) x 950 uur = € 7.524,- (zie ook bijlage 1). Het totale huurtarief voor het nieuwe kunstgrasveld bedraagt dan: 4.099,- (huur natuurgras) + 7.524,- = € 11.623,- per jaar, prijspeil 2016.

 

6.Stimuleren samenwerking en gebruik van elkaars velden

Door samenwerking en efficiënt gebruik van beschikbare sportvelden kan soms een oplossing worden gevonden voor een capaciteitsprobleem van een individuele vereniging. Dit betreft vooral de voetbalverenigingen.

De gemeente wil deze samenwerking stimuleren d.m.v. een jaarlijkse financiële bijdrage aan verenigingen die door gebruik te maken van elkaars velden voorkomen dat de gemeente een sportveld aan moet leggen. Deze bijdrage bedraagt € 8.100,- per jaar (is circa 50% van de geschatte jaarlijkse exploitatiekosten van een natuurgrasveld; zie bijlage 1) en is bedoeld voor beide verenigingen: € 5.400,- (⅔ deel) voor de vereniging met het capaciteitsprobleem en € 2.700,- (⅓ deel) voor de vereniging die zijn veld ter beschikking stelt.

De bijdragen worden in het 1e kwartaal van het kalenderjaar uitgekeerd nadat de gemeente een verzoek hiertoe heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen dat sprake is van samenwerking die noodzakelijke aanleg van een sportveld conform artikel 3 lid 1 voorkomt. De gemeente beoordeelt ieder jaar opnieuw of nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 4: Regels vervanging natuurgras door kunstgras zonder noodzaak

 • 1.

  Een vereniging kan, indien geen sprake is van noodzakelijke aanleg van een sportveld conform artikel 3 lid 1, toch een verzoek indienen bij de gemeente om zelf en voor eigen rekening een bestaan natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld. In dat geval gelden (ten minste) de volgende uitgangspunten:

  • ·

   De vereniging legt zelf het kunstgrasveld aan, wordt daarvan eigenaar en verzorgt het totale onderhoud van het nieuwe veld.

  • ·

   Kosten voor aanleg en onderhoud komen volledig voor rekening van de vereniging.

  • ·

   De vereniging is geen huur (meer) verschuldigd aan de gemeente.

  • ·

   Het veld moet beschikbaar zijn voor schoolgebruik tegen het tarief dat door de gemeente wordt gehanteerd voor verhuur aan het onderwijs.

  • ·

   Indien de aanleg van het kunstgrasveld precies valt in het jaar dat renovatie van het natuurgrasveld noodzakelijk is op basis van de onafhankelijke keuring (zie artikel 6 lid 3), dan zal het voor deze renovatie in de gemeentebegroting gereserveerde bedrag ter beschikking worden gesteld voor de aanleg van het kunstgrasveld.

  • ·

   Alle afspraken tussen gemeente en vereniging worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst.

 • 2.

  De eigendomssituatie van het nieuwe kunstgrasveld van de vereniging zal worden geformaliseerd in een overeenkomst tot vestiging van een Recht van Opstal (RvO), waarbij (ten minste) wordt uitgegaan van het volgende:

  • ·

   De duur van het RvO wordt gelijkgesteld aan de technische levensduur van de kunstgrasmat en maximaal 15 jaar.

  • ·

   Na beëindiging van het RvO wordt het kunstgrasveld eigendom van de gemeente.

  • ·

   Voordat het RvO afloopt gaan partijen met elkaar in overleg over een mogelijke verlenging.

 • 3.

  Voordat de vereniging mag beginnen aan de vervanging van een natuurgrasveld door kunstgras moet er volledige overeenstemming zijn over de financiële haalbaarheid, de realisatieovereenkomst en de akte RvO.

Artikel 5: Duurzaamheid en hergebruik

 • 1.

  De gemeente vindt milieu en duurzaamheid belangrijk en zal daarom bij de aanleg van de velden en de keuze van materialen rekening houden met duurzaamheidsaspecten. Voorbeelden hiervan zijn: LED-sportveldverlichting (minder elektraverbruik), toepassing e-layer i.p.v. foam-layer als elastische onderlaag (langere levensduur) en een volautomatische beregeningsinstallatie met speciale sector scout-sproeiers (minder waterverbruik).

 • 2.

  Met het oog op duurzaamheid worden bij vervanging van een bestaand sportveld (b.v. vervanging natuurgras door kunstgras of renovatie toplaag kunstgras) de bestaande onderdelen van de veldinrichting zoveel mogelijk hergebruikt.

Artikel 6: Aanleg en onderhoud sportvelden

 • 1.

  Met uitzondering van hetgeen is omschreven in artikel 4, legt de gemeente altijd zelf de nieuwe velden aan, wordt daarvan eigenaar en verzorgt het onderhoud (zie bijlage 3) incl. vervangingsonderhoud.

 • 2.

  Wel is de gemeente – binnen de wettelijke mogelijkheden – voorstander van een koepelorganisatie voor de buitensport, waarmee afspraken kunnen worden gemaakt over de overdracht van het bouwheerschap bij noodzakelijke aanleg van velden en gemeentelijke taken als beheer, onderhoud en exploitatie van de buitensportaccommodaties. De gemeente blijft ook dan de eigenaar van de velden en reserveert zelf het geld voor vervangingsonderhoud (renovaties).

 • 3.

  De gemeente verzorgt het onderhoud van de buitensportvelden en reserveert budget voor vervangingen en renovaties via een meerjarige onderhoudsplanning (MOP). De sportvelden moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen van de diverse landelijke sportbonden. Een onafhankelijke keuringsinstantie (b.v. Kiwa ISA Sport) inspecteert jaarlijks de sportvelden en geeft een prognose voor de renovatiebehoefte (over hoeveel jaar is renovatie van het speelveld noodzakelijk). Een veld wordt pas gerenoveerd indien dit noodzakelijk blijkt op basis van de onafhankelijke keuring.

 • 4.

  Bij een renovatie wordt voor het veldtype en de kwaliteit uitgegaan van de basisnorm volgens artikel 3 lid 4 onder b. Wensen van een vereniging boven de basisnorm komen voor rekening van die vereniging (b.v. een ander veldtype of andere kwaliteit toplaag en infill).

 • 5.

  Als een vereniging een veld eerder wil renoveren dan noodzakelijk volgens de laatste prognose van de onafhankelijke keuringsinstantie, dan is de gemeente bereid om de renovatie maximaal 3 jaar eerder uit te voeren. De kosten voor het naar voren halen van de investering alsmede een eventuele restantboekwaarde (van b.v. een nog niet geheel afgeschreven toplaag) komen in dat geval voor rekening van de vereniging.

Artikel 7: Indienen verzoek

 • 1.

  Een sportvereniging kan een beroep doen op de in artikel 3 en 4 genoemde regels door het indienen van een schriftelijk verzoek, vergezeld van de voor de beoordeling noodzakelijke gegevens zoals berekeningen veldbehoefte en prognose ledenverloop.

 • 2.

  Termijnen behandeling verzoek door de gemeente:

  • ·

   Binnen 4 weken na ontvangst: toets volledigheid verzoek en (indien van toepassing) opgave ontbrekende gegevens

  • ·

   Binnen 16 weken na ontvangst laatste gegevens: beoordeling + besluit

  • ·

   Na een besluit tot aanleg velden door de gemeente: start procedure goedkeuring inzet financiële middelen door de gemeenteraad via de Perspectiefnota en de reguliere begrotingscyclus. Start uitvoering is afhankelijk van goedkeuring raad als bedoeld in artikel 8.

Artikel 8: Voorbehoud

De in artikel 3 genoemde regels zijn slechts van toepassing onder het voorbehoud dat de gemeenteraad akkoord gaat met de inzet van de noodzakelijke financiële middelen.

Artikel 9: Lopende verzoeken

Deze beleidsregel is niet van toepassing op projecten die reeds in behandeling zijn en waarvan het initiatief dateert van voor de inwerkingtreding van de beleidsregel, tenzij het college van Burgemeester en Wethouders daarover anders besluit.

Artikel 10: Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 11: Inwerkingtreding, evaluatie en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt de dag na bekendmaking in werking en geldt tot en met 31 december 2019

 • 2.

  De beleidsregel zal in 2019 worden geëvalueerd, waarna zal worden besloten of deze wel of niet in aangepaste vorm voor een volgende periode wordt voortgezet.

 • 3.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanleg sportvelden.

Artikel 12: Bijlagen

Bij deze beleidsregel horen de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht exploitatiekosten diverse sportvelden 25-02-2016; Adviesburo RIET.

Bijlage 2: Huurtarieven prijspeil 2016 (afgerond op hele euro’s)

Bijlage 3: Onderhoud sportvelden (werkzaamheden in hoofdzaken)

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 april 2016,

Het college van Burgemeester en Wethouders,

De secretaris, De burgemeester,

A.W. Vergouwe G. Veldhuijzen

Bijlage 1 Overzicht exploitatiekosten diverse sportvelden 25-02-2016

Bijlage 1

Bijlage 2 Huurtarieven prijspeil 2016 (afgerond op hele euro's)

Voetbal natuurgras: € 4.099,-

·

Voetbal kunstgras: € 9.224,-

·

Voetbal kunstgras, beleidsregel artikel 3.5: € 11.623,-

·

Hockey zand-ingestrooid kunstgras: € 7.174,-

·

Hockey semi-water kunstgras: € 9.374,- opm. 1

·

Korfbal kunstgras 3 korfbalvelden: € 7.174,-

·

Korfbal bestaande 3 velden GKV: € 4.099,- opm. 2

·

Handbal asfaltveld: € 1.025,-

·

De huurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

opm. 1: Het huurtarief voor een semi-water hockeyveld is bepaald door het huidige huurtarief voor een zand-ingestrooid hockeyveld te verhogen in verhouding tot de hogere exploitatiekosten per jaar (zie bijlage 1).

opm. 2: Voor de bestaande 3 velden van GKV is ten tijde van de aanleg een afwijkend huurtarief overeengekomen, gelijk aan de huur van een natuurgrasveld.

 

Bijlage 3 Onderhoud sportvelden (werkzaamheden in hoofdzaken)

Door verhuurder:Klein onderhoudGroot onderhoud (kan bestaan uit)

Natuurgrasvelden: Grasmaaien Verticuteren

Grasvegen/bladvegen Bezanden

Bemesten Doorzaaien/inzaaien

Beregenen Vertidrainen/recycledressen

Onkruidbestrijding veld Diepverluchten

Ongediertebestrijding

Doorspuiten drainage

Onderhoud hekwerken

Onderhoud verhardingen

Keuring velden voor gebruik

Onderhoud veldverlichting **

Kunstgrasvelden: Vegen/slepen/borstelen Reinigen zand/rubbergranulaat

Aanvullen zand/rubbergranulaat Herstel schade aan kunstgrasmat

Onkruidbestrijding

Doorspuiten drainage

Onderhoud hekwerken

Onderhoud verhardingen

Onderhoud veldverlichting **

Door huurder: Natuurgrasvelden belijnen

Herstellen speel/slidingschade

Verwijderen zwerfvuil complex en velden + legen afvalbakken

Vegen van verhardingen

Opruimen los sport- en spelmateriaal (incl. verplaatsbare doeltjes)

Schoonmaken inloopmatten

Onderhoud en schoonmaak dug-outs

Maaien grasstroken onder de afrastering/reclameborden

Toegangsbeheer complex

Aanwezigheid veldkeuringen

** Onderhoud aan veldverlichting alleen voor zover eigendom gemeente