Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Verordening begrafenisrechten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begrafenisrechten 2020
CiteertitelVerordening begrafenisrechten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

13-11-2019

gmb-2019-284932

320231-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begrafenisrechten 2020

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2019;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

HEEFT BESLOTEN:

 

De Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2020 vast te stellen.

 

HOOFDSTUK 1  

Artikel 1 Aard van de heffing

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen, voor het begraven van stoffelijke overschotten en het bijzetten van asbussen op die begraafplaatsen, alsmede voor het in verband hiermede van gemeentewege verlenen van diensten.

Artikel 2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemeen graf: een graf, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het door het college te bepalen doen begraven van lijken;

 • b.

  Asbus: een hermetisch gesloten bus, bevattende het stoffelijk overschot van een overledene na crematie;

 • c.

  Begraafveld: de delen van het Begraafpark Ten Boer waar daadwerkelijk begraven wordt;

 • d.

  Beheerder: de ambtenaar die is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • e.

  Beheersverordening: de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Groningen;

 • f.

  Bijzetten van urnen: het plaatsen van urnen in de in sub a en d bedoelde ruimten conform de voorschriften van deze verordening;

 • g.

  De gemeentelijke begraafplaatsen Groningen:

  Selwerderhof, Esserveld, Klein Selwerderhof 1, Klein Selwerderhof II, de Zuiderbergraafplaats, de Noorderbegraafplaats, de gemeentelijke begraafplaats Hoogkerk, de gemeentelijke begraafplaats Noorddijk, gemeentelijke begraafplaats Leegkerk, De Harener Hof, Eshof, Algemeen begraafpark Ten Boer;

 • i.

  Gewone uren van begraven: de in de beheersverordening aangewezen uren van begraven;

 • i.

  Graf: een grondgraf;

 • j.

  Grafbedekking: een gedenkteken op een graf;

 • k.

  Grafruimte: een ruimte, waarvoor het uitsluitend recht is verleend om stoffelijke overschotten te begraven, asbussen en/of urnen kunnen worden bijgezet of om as te verstrooien;

 • l.

  Particuliere foetusgraven: een graf waarin foetussen kunnen worden bijgezet van levenloos geboren vruchten jonger dan 24 weken;

 • m.

  Particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken, het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, het doen verstrooien van as;

 • n.

  Particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • o.

  Rechthebbende: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht tot begraven in een grafruimte is verleend, danwel op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere urnennis en diegene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • p.

  Uitsluitend recht tot begraven: het recht om in een particuliere grafruimte één of meer stoffelijke overschotten te doen begraven of begraven te houden;

 • q.

  Urn: een asbus ter berging van as van een overledene;

 • r.

  Urnenruimte: een ruimte waarin uitsluitend urnen kunnen worden bijgezet;

 • s.

  Verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • t.

  Vrij begraafveld op Selwerderhof: een veld waarop men, behoudens een minimale door de beheerder te bepalen afstand tot andere graven, vrij is in de keus van de locatie van het graf en het type monument (A,B of C).

Artikel 3 Belastingplicht

De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte of van degene, die in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten aanvraagt, dan wel van degene die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing en betaling

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening opgenomen tarieventabellen;

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt;

 • 3.

  De in de tarieventabellen opgenomen verschuldigde rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt uiterlijk vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet;

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het derde lid gestelde termijn.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden de in de tarieventabellen opgenomen jaarlijkse rechten voor onderhoud voor het eerste jaar waarover zij verschuldigd zijn, alsmede de overige in deze verordening genoemde rechten, geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftelijk stuk. Zij dienen te worden voldaan in één termijn, welke vervalt vier weken na de dagtekening van het schriftelijk stuk.

Artikel 6 inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening begrafenisrechten 2019’ (gemeente Groningen) van 31 oktober 2018, vervalt met ingang van 31 december 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van de rechten voor het gebruik van de begraafplaatsen gemeente Haren’ (gemeente Haren) van 7 november 2016, laatstelijk gewijzigd met de ‘Verordening tot wijziging van de tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening op de lijkbezorgingsrechten’ van 29 oktober 2018, vervalt met ingang van 31 december 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019’ (gemeente Ten Boer) van 31 oktober 2018 vervalt met ingang van 31 december 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 5.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 6.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening begrafenisrechten 2020’.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 13 november 2019.

De griffier

De voorzitter

Tarieventabel 1 als bedoeld in artikel 5, lid 1

 

Selwerderhof, Esserveld, Klein Selwerderhof 1, Klein Selwerderhof II, de Zuiderbergraafplaats, de Noorderbegraafplaats, de gemeentelijke begraafplaats Hoogkerk, de gemeentelijke begraafplaats Leegkerk, de gemeentelijke begraafplaats Noorddijk

 

Hoofdstuk 1 Grafrechten

1.1

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het begraven in een bepaalde grafruimte wordt geheven:

 

1.1.1

indien het betreft een particulier graf voor onbepaalde tijd bestaande uit:

drie verdiepingen op Selwerderhof

€15.880

 

 

vermeerderd met, voor elke m² grond, een gedeelte van een m² voor een gehele gerekend, welke ingevolge het bepaalde in artikel 10 tweede lid, van de Nadere Regels beschikbaar wordt gesteld

€874

 

 

twee verdiepingen op Selwerderhof

€13.797

 

 

een verdieping op Selwerderhof

€11.709

 

 

een verdieping op begraafplaats Hoogkerk en Noorddijk

€3.337

1.1.2

indien het betreft een particulier graf voor bepaalde tijd uitgegeven voor de tijd van 30 jaar bestaande uit:

Drie verdiepingen op Selwerderhof

€2.967

 

 

Drie verdiepingen op een vrij begraafveld op Selwerderhof

€4.448

 

 

Twee verdiepingen op Selwerderhof

€2.576

 

 

Twee verdiepingen op een vrij begraafveld op Selwerderhof

€3.867

 

 

Twee verdiepingen op Esserveld

€8.380

 

 

Een verdieping op Selwerderhof

€2.188

 

 

Een verdieping op een vrij begraafveld op Selwerderhof

€3.283

 

 

Een verdieping op Esserveld

€7.112

 

 

Een verdieping op de Zuider- en de Noorderbegraafplaats

€4.249

 

 

Een verdieping op de begraafplaatsen te Hoogkerk en Noorddijk

€934

1.1.3

Indien het betreft een graf op Selwerderhof anders dan voor directe begraving: dezelfde rechten als voor een zelfde soort graf op Selwerderhof dat wordt gebruikt voor directe begraving

 

1.1.4

Indien het betreft een particulier kindergraf voor bepaalde tijd, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€874

1.1.5

Indien het betreft een particulier graf voor bepaalde tijd op het gedeelte van Selwerderhof bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van Islamieten, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€2.188

1.1.6

Indien het betreft een particulier kindergraf op het gedeelte van Selwerderhof bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van Islamieten, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€874

1.1.7

Indien het betreft een particulier foetusgraf op Selwerderhof bestaande uit één verdieping, uitgegeven voorde tijd van 30 jaar

€437

1.2

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus, wordt geheven:

 

1.2.1

indien het betreft een particulier urnengraf op het urnenveld, sierurnenveld of in de urnenmuur op Selwerderhof, Esserveld, en de begraafplaatsen te Hoogkerk en Noorddijk

Uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€1.943

 

 

Uitgegeven voor de tijd van 20 jaar

€1.294

 

 

Uitgegeven voor de tijd van 15 jaar

€971

 

 

Uitgegeven voor de tijd van 10 jaar

€647

 

 

Uitgegeven voor de tijd van 5 jaar

€324

1.2.2

Indien het betreft een particulier kinderurnengraf op Selwerderhof

Uitgegeven voor de tijd van 30 jaar

€693

 

 

Uitgegeven voor de tijd van 20 jaar

€461

 

 

Uitgegeven voor de tijd van 15 jaar

€347

 

 

Uitgegeven voor de tijd van 10 jaar

€231

 

 

Uitgegeven voor de tijd van 5 jaar

€116

1.3

Voor een verlenging van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliere grafruimte voor bepaalde tijd, waarvan het aantal beschikbare huurjaren op het moment van begraven minder dan 10 jaar is, wordt geheven per verlengingsjaar een tiende deel van het tarief voor verlenging met 10 jaar (zie hieronder bij 4)

 

1.4

Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een particuliergraf voor bepaalde tijd, uitgegeven voor de tijd van 20, 30, 40, 60 en 80 jaar, wordt geheven voor een

Drie verdiepingen graf op Selwerderhof

€980

 

 

Twee verdiepingen graf op Selwerderhof

€852

 

 

Eenverdiepingsgraf op Selwerderhof

€722

 

 

een drieverdiepingsgraf op het vrije veld op Selwerderhof

€1.469

 

 

een tweeverdiepingsgraf op het vrije veld op Selwerderhof

€1.277

 

 

een eenverdiepingsgraf op het vrije veld op Selwerderhof

€1.085

 

 

een twee verdiepingsgraf op Esserveld

€2.555

 

 

een verdiepingsgraf op Esserveld

€2.166

 

 

op de Zuider- en de Noorderbegraafplaats

€1.294

 

 

op begraafplaats Hoogkerk

€309

1.5

Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier kindergraf op Selwerderhof en de begraafplaatsen Hoogkerk en Noorddijk, uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, wordt geheven

€266

1.6

Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf op het urnenveld op Selwerderhof en de begraafplaatsen Esserveld, Hoogkerk en Noorddijk, uitgegeven voor de tijd van 5, 10, 15, 20 of 30 jaar, wordt geheven

€719

1.7

Voor elke verlenging met 5 jaar van het uitsluitend recht tot bijzetten van een asbus in een particulier urnengraf op het urnenveld op Selwerderhof en de begraafplaatsen Esserveld, Hoogkerk en Noorddijk, uitgegeven voor de tijd van 5, 10, 15, 20 of 30 jaar, wordt geheven

€396

1.8

Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier kinderurnengraf op Selwerderhof, uitgegeven voor de tijd van 5, 10, 15, 20 of 30 jaar, wordt geheven

€266

1.9

Voor elke verlenging met 5 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier kinderurnengraf op Selwerderhof, uitgegeven voor de tijd van 5, 10, 15, 20 of 30 jaar, wordt geheven

€151

1.10

Voor elke verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht tot begraven in een particulier foetusgraf op Selwerderhof, uitgegeven voor de tijd 30 jaar, wordt geheven

€134

Hoofdstuk 2 Begraafrechten

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur wordt geheven, indien het betreft:

het begraven in een particulier graf of een algemene grafruimte op Selwerderhof, Esserveld, Zuider- en Noorder begraafplaats

€870

 

 

het begraven in een particulier graf of een algemene grafruimte op de begraafplaatsen te Hoogkerk en Noorddijk

€437

 

 

Het begraven in een particulier kindergraf

€399

 

 

Het begraven in een algemeen kindergraf op Selwerderhof

€126

 

 

Het begraven in een particulier foetusgraf op Selwerderhof

€78

2.2

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt:

voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven;

 

 

 

voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij – of kort na – de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, wordt geen recht geheven.

 

2.3

Voor het bijzetten van een asbus op maandag tot en met vrijdag op de gewone uren van begraven wordt geheven, indien het betreft:

het bijzetten in een particulier graf voor onbepaalde of bepaalde tijd

€363

 

 

het bijzetten in een particulier kindergraf of een algemeen kindergraf op Selwerderhof

€180

 

 

het bijzetten in een daartoe bestemde particuliere grafruimte op het urnenveld of in een urnengraf

€78

 

 

het bijzetten in de daartoe bestemde particuliere grafruimte op het kinderveld op Selwerderhof

€78

 

 

het bijzetten van een sierurn op een particulier graf voor bepaalde of onbepaalde tijd

€78

2.4

In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt:

voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particuliere urnengrafruimte anderhalf maal het recht geheven;

 

 

 

voor het gelijktijdig bijzetten van meerdere urnen in een particulier graf voor bepaalde of onbepaalde tijd anderhalf maal het recht geheven.

 

Hoofdstuk 3 Begraafrechten buiten gewone uren

3.1

Voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van asbussen op zaterdag, op zondag of op maandag tot en met vrijdag buiten de gewone uren van begraven, worden de in artikel 6 vermelde rechten geheven, verhoogd met:

50% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur;

 

 

 

100% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zaterdag buiten de onder a. genoemde tijden en op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur.

 

 

 

150% indien het begraven of bijzetten geschiedt op zondag.

 

Hoofdstuk 4 Bekisting Islamitisch gedeelte

4.1

Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een volwassenen grafruimte op het islamitische gedeelte van Selwerderhof, wordt geheven

€185

4.2

Voor het maken en plaatsen van een bekisting in een kindergrafruimte op het islamitische gedeelte van Selwerderhof, wordt geheven

€92

Hoofdstuk 5 Gebruik orgel

5.1

Voor het gebruik van het in de aula op Selwerderhof aanwezige orgel tijdens een rouwplechtigheid wordt geheven

€105

5.2

Voor het gebruik van de in de aula op Selwerderhof aanwezige geluidsinstallatie tijdens een rouwplechtigheid wordt geheven

€56

5.3

Voor het gebruik maken van de geluidsinstallatie bij de grafruimte wordt geheven

€31

Hoofdstuk 6 Gebruik Aula

6.1

Voor het gebruik op Selwerderhof van de aula langer dan een uur wordt per extra kwartier of een gedeelte daarvan geheven

€236

Hoofdstuk 7 Sluiten van graven

7.1

Voor het sluiten van een graf op aanvraag van de rechthebbende wordt geheven het bedrag van de voorafgaand aan het sluiten aan rechthebbende meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Hoofdstuk 8 Stichten graf- en urnenkelders

8.1

Voor de afvoer van grond ten behoeve van het stichten van een grafkelder wordt geheven:

voor een enkele grafkelder van een verdieping

€509

 

 

voor een enkele grafkelder van twee verdiepingen

€579

 

 

voor een enkele grafkelder van drie verdiepingen

€651

 

 

voor een dubbele grafkelder het tweevoud van de tarieven voor een enkele grafkelder

 

8.2

Indien voor een grafkelder op Selwerderhof gebruik wordt gemaakt van meer dan twee particuliere grafruimten, worden de in het eerste lid genoemde rechten voor elke grafruimte meer verhoogd met:

€286

8.3

Voor het reinigen en wit verven van een grafkelder op Selwerderhof wordt geheven:

€106

8.4

Voor het aanbrengen van een houten vlonder in een grafkelder op Selwerderhof wordt geheven:

€326

8.5

Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnenkelder en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven:

€266

8.6

Voor het reinigen en wit verven van een urnenkelder wordt geheven:

€31

8.7

Voor het plaatsen van een urnenkelder in een kinderurnengraf op Selwerderhof wordt geheven:

€177

Hoofdstuk 9 Aanbrengen grafsteen

9.1

Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een grafruimte, niet zijnde een particulier graf voor bepaalde tijd op het urnenveld of een particulier kindergraf, wordt geheven:

€142

9.2

Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een particulier kindergraf op Selwerderhof, wordt geheven:

€70

9.3

Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een particuliere urnengrafruimte op Selwerderhof, Esserveld, Noorder- en Zuiderbegraafplaats, wordt geheven:

€70

9.4

Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een particulier graf voor onbepaalde tijd op het urnenveld op de begraafplaatsen Hoogkerk en Noorddijk, wordt geheven:

€70

9.5

Voor de werkzaamheden wegens het doen plaatsen van een grafsteen op een particuliere foetusgrafruimte op Selwerderhof, wordt geheven:

€70

9.6

Voor het op een grafruimte op Selwerderhof aanbrengen van een betonstrook, als bedoeld in artikel 11.4c van de Nadere Regels, wordt geheven:

€41

9.7

Voor het aanbrengen van een gedenkplaat op Selwerderhof na een asverstrooiing, wordt geheven:

€41

Hoofdstuk 10 Aanbrengen beplanting

10.1

Voor het aanbrengen van een beplanting op een grafruimte op Selwerderhof, of begraafplaats Hoogkerk, niet zijnde een particulier kindergraf of een algemene kindergrafruimte, wordt geheven:

€285

10.2

Voor het aanbrengen van een beplanting op een particulier kindergraf op Selwerderhof wordt geheven:

€196

10.3

Voor het aanbrengen van een beplanting op een algemene kindergrafruimte op Selwerderhof wordt geheven:

€23

10.4

Voor het schoonhouden van een op een algemene kindergrafruimte op Selwerderhof geplaatste grafsteen, kleine herstellingen daaronder begrepen, alsmede voor het onderhouden van de op die grafruimte aanwezige beplanting, wordt een eenmalig recht geheven van:

€70

Hoofdstuk 11 Lichten en herplaatsen grafbedekking

11.1

Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een begraving of asbus bijzetting op Selwerderhof, niet zijnde een asbus bijzetting in een particulier graf voor onbepaalde tijd op het urnenveld, wordt geheven:

€226

11.2

Voor het lichten en herplaatsen van een opstal wegens een tweede, derde of vierde asbus bijzetting in een particulier graf voor onbepaalde tijd op het urnenveld op Selwerderhof en de begraafplaatsen Hoogkerk en Noorddijk wordt geheven:

€61

Hoofdstuk 12 Opnieuw aanbrengen grafbedekking

12.1

Voor het op aanvraag opnieuw aanbrengen van een eerder door de gemeente verwijderde doch bewaarde grafbedekking, als bedoeld in artikel 25.5 van de Beheersverordening wordt geheven:

€435

Hoofdstuk 13 Onderhouden grafbedekking

13.1

Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere grafruimten geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, alsmede het onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt, indien het betreft een voorwerp of beplanting op een particuliere grafruimte, niet zijnde een particulier kindergraf of een particulier graf voor bepaalde tijd op het urnenveld, per belastingjaar geheven:

voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk

€39

 

 

voor een staand monument, niet hoger dan 1 m.

€81

 

 

voor elke halve meter of gedeelte daarvan hoger

€39

 

 

Voor een liggende steen of zerk

€55

 

 

voor een omrastering

€81

 

 

voor een stel banden of hoge plinten, geen onderdeel vormende van een omrastering

€34

 

 

voor palen al of niet met bronzen stangen

€22

 

 

voor marmergruis steengruis, schelpen of soortgelijk materiaal

€34

 

 

voor een bloembak, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting

€48

 

 

voor een graftuin

€86

 

 

voor een graftuin zonder bloemstrook

€48

 

 

voor een buxushaag, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting

€39

 

 

voor het maaien van het gras rondom de grafsteen

€13

 

 

voor het verven van letters en/of symbolen op Selwerderhof

€69

 

 

voor het verven van letters en/of symbolen op de overige begraafplaatsen een bedrag dat is bepaald op basis van een door of namens het college hiervoor opgestelde begroting

 

 

 

voor een sierurn

€31

 

 

voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp

€34

13.2

Indien het een voorwerp of beplanting betreft op een particulier kindergraf wordt 2/3 van de in het eerste lid genoemde bedragen geheven:

 

13.3

Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één particuliere grafruimte wordt ten aanzien van elke grafruimtemeer bovendien de helft van het ingevolge het eerste lid c.q. het tweede lid verschuldigde recht geheven:

 

13.4

Indien het een particulier graf voor bepaalde tijd op het urnenveld of een particulier kinderurnengraf betreft wordt voor het schoonhouden van de grafsteen en het maaien van het gras rondom de grafsteen, per belastingjaar geheven

€52

13.5

Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar, kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is verschuldigd.

 

13.6

Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar en hiervan nog 25 tot 29 jaar resteren, kunnen de in dit artikel bedoelde rechten voor de resterende jaren worden afgekocht door betaling ineens van het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is verschuldigd.

 

13.7

Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor de tijd van 30 jaar en hiervan nog minder dan 25 jaar resteren, kunnen de in dit artikel bedoelde rechten voor de resterende jaren worden afgekocht door betaling ineens van het resterend aantal jaren vermenigvuldigd met het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is verschuldigd.

 

13.8

Indien de particuliere grafruimte is uitgegeven voor onbepaalde tijd kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het vijftigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is verschuldigd.

 

13.9

Indien de particuliere urnengrafruimte is uitgegeven voor de tijd van dertig jaar kunnen de in dit artikel bedoelde rechten worden afgekocht door betaling ineens van het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is verschuldigd.

 

13.10

Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaar het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden en het onderhouden per belastingjaar in rekening gebracht.

De rechten kunnen wederom afgekocht worden door betaling ineens van het tienvoud van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 14 Inschrijven en overschrijven

14.1

Voor het inschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven:

€20

14.2

Voor het inschrijven van een tweede of derde overledene in het gemeentelijke register wordt geheven:

€20

14.3

Voor het overschrijven van het uitsluitend recht tot begraven wordt geheven:

€40

Hoofdstuk 15 Verstrooien van as

15.1

Voor het incidenteel verstrooien van de as uit een asbus op één van de begraafplaatsen wordt per verstrooiing geheven:

€78

15.2

Voor het gelijktijdig verstrooien van as uit meerdere asbussen op één van de begraafplaatsen wordt anderhalf maal het recht geheven.

 

15.3

Indien de verstrooiing van as plaatsvindt op een andere plek dan op één van de begraafplaatsen wordt per verstrooiing geheven

 

Tarieventabel 2 als bedoeld in artikel 5, lid 1

 

De Harener Hof, Eshof

 

Hoofdstuk 1 Het verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

€3.666

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

€2088

1.3

Voor het verlenen van het recht op een urnennis wordt geheven voor een perioden van10 jaar:

€2088

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf, wordt voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar geheven voor een periode van 20 jaar:

€928

1.5

Voor het verlenen van het recht op een verstrooiingsplaats wordt geheven:

€93

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1, met 10 jaar, wordt een recht geheven van:

€1.788

1.7

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.2 en 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven:

€1.044

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4, met 10 jaar, wordt een recht geheven:

€1.044

1.9

Stoffelijke overschotten van binnen zeven dagen na de geboorte overleden kinderen vaneen meervoudige geboorte, welke tegelijk in dezelfde grafruimte worden begraven, worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld met één stoffelijk overschot.

 

1.10

De in dit artikel bedoelde rechten worden niet geheven wegens het begraven van het stoffelijk overschot (de stoffelijke overschotten) van één of meer als levenloos aangegeven kind(eren) of binnen zeven dagen na de geboorte overleden kind(eren), mits dat (die)tegelijk in dezelfde grafruimte wordt (worden) begraven met de bij of binnen zeven dagen na de bevalling overleden moeder.

 

Hoofdstuk 2. Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

€464

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

€224

2.3

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met:

100%

 

Buitengewone uren: op een werkdag voor 09.00 uur en na 16.00 uur en op een zaterdag, zondag, de Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Pinkstermaandag, Hemelvaartsdag, de beide Kerstdagen en de dag van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning tenzij het begraven of debijzetting op één dezer dagen in het geval er drie zon- en feestdagen onmiddellijk op elkaar volgen niet anders mogelijk is.

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een urnennis

€116

3.1.2

in een urnengraf

€116

3.1.3

in een algemeen graf

€116

3.1.4

voor een persoon van 1 tot 12 jaar

€49

3.1.5

voor een persoon van jonger dan 1 alsmede van als levenloos aangegeven kinderen

€25

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 10 van de Beheersverordening wordt geheven:

 

4.1.1

voor de aanleg van een grafkelder voor een persoon:

€232

 

voor de aanleg van een grafkelder voor twee personen:

€371

4.1.2

voor het plaatsen van een gedenkteken en kruisen, per gedenkteken of kruis

€187

4.1.3

voor het plaatsen van een zerk

€187

4.1.4

voor het aanleggen van een graftuin

€187

4.1.5

voor het planten van heesters en andere gewassen

€187

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

5.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven:

€46

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€5

6.1.1

Voor het inschrijven en overboeken van urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€5

Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen en verstrooien

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€278

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€371

7.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€742

7.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

7.4.1

uit een urnennis

€116

7.4.2

uit een algemeen graf

€116

7.4.3

uit een algemeen urnengraf

€116

7.4.4

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:

€232

7.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€371

 

Wegens het op aanvraag van de rechthebbende ruimen van een graf, het verzamelen der daarin aanwezige stoffelijke resten en het herbegraven van die resten wordt voor elke te slopen of te verplaatsen kist geheven:

 

7.6

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 

7.6.1

in een algemeen graf

€464

7.6.2

in een algemeen urnengraf

€116

Tarieventabel 3 als bedoeld in artikel 5, lid 1

 

Algemeen begraafpark Ten Boer

 

Hoofdstuk 1 Het verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

 

1.1.1

Voor de huur van een particulier graf bestaande uit 1 verdieping voor een termijn van 30 jaar (veld 1):

€3.126

1.1.2

Voor de verlenging van de huur met 10 jaar

€1.042

1.1.3

Voor elk jaar, indien het uitsluitend recht wordt verlengd voor een kortere periode dan 10 jaar

€104

1.1.4

Voor de huur van een particulier graf, bestaande uit 2 verdiepingen voor een termijn van 30 jaar (alleen op veld 2)

€4.245

1.1.5

Verlenging van de huur met 10 jaar

€1.415

1.1.6

Voor elk jaar, indien het uitsluitend recht wordt verlengd voor een kortere periode dan 10 jaar

€142

1.1.7

Voor de huur van een particulier kindergraf voor een termijn van 30 jaar

€946

1.1.8

Verlenging van de huur met 10 jaar

€315

1.1.9

Voor elk jaar, indien het uitsluitend recht wordt verlengd voor een kortere periode dan 10 jaar

€32

1.1.10

voor de huur van een particulier foetusgraf, bestaande uit een verdieping, voor een termijn van 30 jaar

€395

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) of urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

 

1.2.1

voor een termijn van 20 jaar

€2.079

1.2.2

voor een termijn van 30 jaar

€3.119

1.2.3

verlenging huur 10 jaar

€1.040

1.2.4

voor elk jaar, indien het uitsluitend recht wordt verlengd voor een kortere periode dan 10 jaar

€104

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

De reguliere uren van begraven zijn: maandag t/m vrijdag,

van 9.00 uur t/m 16.00 uur

 

2.2

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

2.2.1

In een particulier graf

€708

2.2.2

In een algemeen graf

€708

2.3

voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar of een levenloos geboren kind wordt geheven:

 

2.3.1

In een particulier graf

€325

2.3.2

In een algemeen graf

€325

2.4

Voor het begraven van een foetus van een levenloos geboren vruchtjonger dan 24 weken wordt geheven:

 

2.4.1

In een particulier graf

€78

2.4.2

In een algemeen graf

€78

2.5

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2.2 en 2.3 wordt:

 

2.5.1

voor het begraven van een stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte die in één kist worden begraven, slechts éénmaal het recht geheven

 

2.5.2

voor het begraven van stoffelijke overschotten van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na de bevalling overleden moeder in één kist worden begraven, wordt geen recht geheven

 

2.6

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.2, 2.3 en 2.4 verhoogd met:

 

2.6.1

50% op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur en zaterdag van 09.00 t/m 12.00 uur

 

2.6.2

75% op zaterdag na 12.00 uur

 

2.6.3

In geval er doordeweeks vanwege meerdere begravingen op één dag sprake is van begraven buiten de opgenomen tijden, komen deze extra kosten voor rekening van de gemeente Groningen

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een urnennis

€78

3.1.2

op een urnengraf

€78

3.1.3

In een urnengraf

€78

3.1.4

Op een particulier graf

€78

3.1.5

In een particulier graf

€358

3.2

Voor het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een urnenkelder en het vervoer van de grond wordt per grafruimte geheven

€266

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

4.1

Voor het verstrooien van as op een strooiveld, wordt per asbus geheven:

€78

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 24 van de Beheersverordening wordt geheven:

 

5.1.1

voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken/ monument:

€141

5.1.2

Voor het aanbrengen van fundering om het monument op te plaatsen, voor een particulier graf:

€42

5.2

Voor het van gemeentewege schoonhouden van de op de particuliere grafruimten geplaatste voorwerpen, eenvoudige herstellingen daaronder begrepen, alsmede het onderhouden van de daarop aanwezige beplantingen wordt, indien het betreft een voorwerp of beplanting op een particuliere grafruimte, niet zijnde een particulier kinderhuurgraf of een particuliere huurgrafruimte op het urnenveld of particuliere huur urnennis, per belastingjaar geheven:

 

5.2.1

Voor een staande steen, een staand kruis of een achterstuk

€34

5.2.2

Voor een liggende zerk

€45

5.2.3

Voor een stel banden of hoge plinten

€28

5.2.4

Voor palen al of niet met bronzen stangen

€18

5.2.5

Voor marmergruis of soortgelijk materiaal

€28

5.2.6

Voor een bloembak, geen onderdeel vormend van de overige grafbeplanting

€39

5.2.7

Voor een graftuin

€70

5.2.8

Voor een buxushaag, geen onderdeel vormend van de overige beplanting

€34

5.2.9

Voor het verven van letters en/of symbolen

€56

5.2.10

Voor een sierurn

€26

5.2.11

Voor enig in dit lid niet nader omschreven voorwerp

€28

5.3

Indien het een voorwerp of beplanting betreft op een particuliere kinderhuurgrafruimte wordt 2/3 van de in het eerste lid genoemde bedragen geheven

 

5.4

Indien de opstal zich uitstrekt over meer dan één particuliere grafruimte wordt, ten aanzien van elke grafruimte meer, bovendien de helft van het ingevolge het eerste lid c.q. het tweede lid verschuldigde recht geheven

 

5.5

Indien het een particuliere huurgrafruimte in de urnenrij of urnennis betreft wordt, voor het schoonhouden van de grafsteen of nis per belastingjaar geheven

€ 44

5.6

De in dit hoofdstuk bedoelde rechten kunnen worden afgekocht door betaling ineens van het vijfentwintigvoud van het bedrag dat jaarlijks voor het schoonhouden en het onderhouden is verschuldigd

 

5.7

Indien na het verstrijken van de termijn van 30 jaart het uitsluitend recht tot begraven met 10 jaar wordt verlengd, worden de rechten voor het schoonhouden en het onderhouden per belastingjaar in rekening worden gebracht. De rechten kunnen wederom worden afgekocht door betaling ineens van het tienvoud van het bedrag dat jaarlijks verschuldigd is

 

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van particulier graf, particuliere urnennis

6.1

Voor het inschrijven van particuliere graven en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€16

6.2

Voor het overboeken van particuliere graven en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€33

6.3

Voor het inschrijven van een tweede overledene wordt geheven:

€16

Hoofdstuk 7 Opgraven, sluiten of ruimen

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€278

7.1.1

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€371

7.1.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€742

7.1.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

7.1.4

uit een urnennis

€116

7.2

uit een algemeen graf

€116

7.3

uit een algemeen urnengraf

€116

Hoofdstuk 8 Overige diensten

8.1

Voor het gebruik van de geluidsinstallatie wordt geheven:

€31