Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Gulpen-Wittem

Verordening speelautomaten in de gemeente Gulpen-Wittem 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Gulpen-Wittem
Officiële naam regelingVerordening speelautomaten in de gemeente Gulpen-Wittem 2002
CiteertitelVerordening speelautomaten in de gemeente Gulpen-Wittem 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Kansspelen, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-201218-10-2012Intrekking

27-09-2012

Heuvelland Aktueel, 17-10-2012

G.12.01197
23-10-200218-10-2012nieuwe regeling

19-09-2002

Gemeenteblad 2002, 82

1029

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

de Wet op de Kansspelen

het Speelautomatenbesluit 2000, zoals vastgesteld bij Kb d.d. 23 mei 2000, en eventueel later gewijzigd

Artikel 2
 • 1) Een vergunning wordt aangevraagd op een daarvoor, door de exploitant van de speelautomaat, beschikbaar gesteld formulier.

 • 2) Als een formulier niet volledig is ingevuld stelt het bestuursorgaan de aanvrager in de gelegenheid om binnen veertien dagen de ontbrekende gegevens in te vullen.

Artikel 3

De vergunning heeft een geldigheidsduur van twee jaar, lopende van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop volgende.

Algemene voorschriften vergunninghouders

Artikel 4

Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient de aanvrager:

 • a)

  In het bezit te zijn van een Drank- en Horecavergunning of een inschrijving bij het Bedrijfschap Horeca;

 • b)

  Te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

Per inrichting wordt niet meer dan een vergunning afgegeven.

Artikel 6

De vergunninghouder dient zich te kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie afgegeven identiteitsbewijs. Hij moet dit identiteitsbewijs op eerste aanvraag aan de ambtenaar, voor zover door het bevoegde bestuursorgaan belast met de zorg voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, tonen.

Hoofdstuk 2 Opstelplaatsenbeleid

Artikel 7

Het maximum aantal speelautomaten per inrichting is twee.

Artikel 8
 • 1) In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten.

 • 2) In laagdrempelige inrichtingen geldt twee speelautomaten waarvan maximaal twee behendigheidsspelautomaat.

 • 3) In laagdrempelige inrichtingen gelegen bij sportaccommodaties, een buurt-, een gemeenschapshuis of een jongerencentrum, als in naar oordeel van de Burgemeester daarmee vergelijkbare inrichtingen geldt maximaal twee behendigheidsautomaten.

Hoofdstuk 3 Speelautomatenhallen

Artikel 9

In de gemeente Gulpen-Wittem is het verboden om een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren

Hoofdstuk 4 Weigering vergunning

Artikel 10

De vergunning wordt geweigerd indien:

 • a)

  De beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt.

 • b)

  De ondernemer of de beheerder onder curatele staat of bewind is gesteld over één of meer hem toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek.

Hoofdstuk 5 Intrekking vergunning

Artikel 11

De vergunning kan worden ingetrokken indien:

 • a)

  Op verzoek van de vergunninghouder;

 • b)

  Indien blijkt dat ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, en op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als de juiste of volledige gegevens bekend waren geweest;

 • c)

  De vergunninghouder het bij of krachtens deze verordening bepaalde overtreedt;

 • d)

  De vergunninghouder niet of niet tijdig de rechten, onder welke naam dan ook verschuldigd, voldoet;

 • e)

  De vergunninghouder zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.

Hoofdstuk 6 Straf- en slotbepalingen

Artikel 12

Overtreding van het bepaalde in de artikelen 8 en 9 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 13

De opsporing van de in artikel 12 strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door het daartoe bevoegde bestuursorgaan met de zorg voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de betreffende lastgeving zijn vermeld.

Artikel 14

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid om te allen tijde een inrichting, desnoods tegen de wil van de ondernemer, de beheerder of een andere rechthebbende, te betreden verleend aan:

 • a)

  Ambtenaren, voor zover door het bevoegde bestuursorgaan belast met de uitvoering van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • b)

  Ambtenaren, voor zover door het bevoegde bestuursorgaan belast met de zorg voor de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • c)

  Ambtenaren, voor zover door het bevoegde bestuursorgaan belast met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 15

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening speelautomaten in de gemeente

Gulpen-Wittem 2002".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem d.d. 19 september 2002.

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem,

De secretaris, De voorzitter,