Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Gulpen-Wittem 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden Gulpen-Wittem 2007
CiteertitelVerordening marktgelden Gulpen-Wittem 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening marktgelden gemeente Gulpen-Wittem 2000

De datum van ingang van de heffing van de meest recente wijziging is 1 januari 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2009art. 5, 9

05-11-2009

Heuvelland Actueel, 18-11-2009

ID/095
04-12-2008art. 5, 9

06-11-2008

Heuvelland Actueel, 26-11-2008

Onbekend
28-06-2007nieuwe regeling

31-05-2007

Heuvelland Actueel, 27-06-2007

PI/008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Gulpen-Wittem 2007

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27-03-2007 inzake bovengenoemdonderwerp.

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

Besluit

 

 • 1.

  de “marktverordening Gulpen-Wittem 2004” in te trekken en de “marktverordeningGulpen-Wittem 2007” vast te stellen;

 • 2.

  de “verordening marktgelden Gulpen-Wittem 2000” in te trekken en de “verordeningmarktgelden Gulpen-Wittem 2007” vast te stellen.

   

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder marktterreinen verstaan de pleinen, stra-ten en wegen welke daartoe voor het houden van markten door het college zijn aangewezen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het beschikbaar stellen van een plaats op marktterreinen gedurende de tijden voor de markten bestemd.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene,aan wie een standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf waarnaar het marktgeld wordt geheven is de ruimte welke op een marktterrein is toegewezen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt:

  • a.

   voor het innemen van een standplaats op de markten

   te Epen en Mechelen

   per marktdag, per strekkende meter front met een diepte van

   maximaal 3 meter € 0,70

  • b.

   voor het innemen van een standplaats op de markt

   te Gulpen per marktdag € 1,80

   vermeerderd met een bedrag per strekkende meter front

   met een diepte van maximaal 3 meter van € 1,20

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet het marktgeld worden voldaan:

  • a.

   vooraf per maand voor vaste standplaatshouders, waarbij in de berekening wordt uitgegaan van 50 marktdagen per jaar;

  • b.

   bij aanvang van de markt voor de overige standplaatshouders.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 9

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking van dit besluit;

 • 2.

  De bepalingen, die op grond van deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op belastbare feiten, die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan;

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2010;

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Tweede wijzigingsverordening marktgelden Gulpen-Wittem 2007”.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem van 31 mei 2007,

de griffier, de voorzitter,