Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent parkeervergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent parkeervergunning
CiteertitelBeleidsregels parkeervergunning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening Gulpen-Wittem 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gulpen-Wittem/CVDR487655/CVDR487655_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2019-185635

G.18.00418

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent parkeervergunning

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 25 april 2018 beschikbaar middels VIA Gulpen-Wittem]

 

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem:

 

Gelet op het bepaalde in artikel 1:3, vierde lid van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de “Parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018”.

 

Overwegende dat het van belang is om nadere regels te stellen voor het aanvragen en verlenen van vergunningen ten behoeve van het parkeren op vergunninghoudersparkeerplaatsen.

 

Afdeling I Definities en begripsomschrijving

Artikel 1  

De definities en begripsomschrijving zoals opgenomen in artikel 1 van de Parkeerverordening 2018 zijn overeenkomstig van toepassing.

Afdeling II Algemene regels bij verlening van vergunning

Artikel 2  

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de Parkeerverordening 2018 kunnen de volgende vergunningen worden onderscheiden:

 • a.

  Vergunning voor bewoners;

 • b.

  Vergunning voor bedrijfsvoertuigen;

 • c.

  Vergunning in het kader van (tijdelijke) werkzaamheden.

Artikel 3  

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2 verlenen voor het parkeren op vergunninghoudersparkeerplaatsen. Deze vergunning kan worden verleend met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 tot en met 9.

 • 2.

  Een vergunning moet worden aangevraagd op een daarvoor door het college vastgesteld aanvraagformulier of via de site van de gemeente Gulpen-Wittem.

 • 3.

  Het college kan aan een vergunning als bedoeld in het eerste lid nadere voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Afdeling III Vergunning voor bewoners

Artikel 4  

 • 1.

  De voorwaarden voor het verkrijgen van een bewonersvergunning zijn:

  • a.

   De bewoner dient ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) als bewoners binnen een aangewezen gebied met vergunninghoudersparkeerplaatsen, zoals aangegeven in de kolom ‘woonachtig in’ de tabel van lid 4 van dit artikel;

  • b.

   De bewoner dient een leeftijd te hebben van 18 jaar of ouder;

  • c.

   De bewoner dient aantoonbaar in het bezit te zijn van een motorvoertuig door de overlegging van een kopie van het kentekenbewijs c.q. kopie van een leasecontract. Indien sprake is van een brommobiel dient een kopie van het verzekeringsbewijs te worden overlegd.

  • d.

   Indien de bewoner een motorvoertuig van de werkgever in het gebruik heeft, dient de bewoner een verklaring van de werkgever te overleggen waarin de werkgever aangeeft dat het motorvoertuig voor woon-werkverkeer wordt gebruikt;

  • e.

   Indien op het adres van de aanvrager een eigen parkeerplaats als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening 2018 aanwezig is, wordt geen vergunning verleend.

 • 2.

  De bewonersvergunningen worden verleend op kenteken met aanduiding van de straat/terrein/zone.

 • 3.

  Per adres wordt maximaal één bewonersvergunning uitgegeven met maximaal twee kentekens per vergunning.

 • 4.

  De bewonersvergunning is geldig binnen de aangewezen zones/straat/terrein, zoals aangegeven in de onderstaande tabel 1:

   

  Tabel 1: Bewonersvergunning:

   

  Zone

  Straat/terrein

  Woonachtig in

  Maximum % uitgifte

  Geldig in

  1

             

  Rijksweg (voormalig terrein “van Loo”)

           

  Looierplein

  Looierstraat

  Rijksweg (tussen Molenweg en Nieuwstraat)

  Rosstraat

  125%

             

  Alleen zone 1

  2

             

  Dr. Schepelstraat

  Dr. Haackstraat

  Prof. Cobbenhagenstraat

  Zes Bundersveld

  Aan het Veld

  Kiebeukel

   

  Dr. Schepelstraat

  Dr. Haackstraat

  Prof. Cobbenhagenstraat

  Zes Bundersveld

  Aan het Veld

  Kiebeukel/Prinses

  Margrietstraat

  (appartementencomplex)

   

  100%

           

  Alleen te gebruiken in straat waar aanvrager woonachtig is.

     

   

Afdeling IV Vergunning voorbedrijfsvoertuigen

Artikel 5  

 • 1.

  De voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor een bedrijfsvoertuig zijn:

  • a.

   het bedrijf dient gevestigd te zijn binnen het aangewezen gebied met vergunninghoudersplaatsen, zoals aangegeven in de tabel van lid 4 van dit artikel;

  • b.

   de eigenaar van het bedrijf dient door middel van het overleggen van een kopie van het kentekenbewijs c.q. kopie van een leasecontract aan te tonen dat het bedrijfsvoertuig op naam van het bedrijf staat. Indien sprake is van een brommobiel dient een kopie van het verzekeringsbewijs te worden overlegd;

  • c.

   indien op het adres van de aanvrager een eigen parkeerplaats als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening 2018 aanwezig is, wordt geen ontheffing verleend.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend op kenteken en op naam van het bedrijf en voor een bepaalde zone.

 • 3.

  Per adres van de aanvrager wordt maximaal één ontheffing voor een bedrijfsvoertuig verleend met maximaal twee kentekens per ontheffing.

 • 4.

  De vergunning is aan te vragen voor de zone, zoals aangegeven in de onderstaande tabel 2:

   

  Tabel 2: Vergunning voor bedrijfsvoertuigen

  Zone

  Straat/terrein

  Gevestigd in

  Maximum % uitgifte

  Geldig in

  1

             

  Rijksweg (voormalig terrein “van Loo”)

           

  Looierplein

  Looierstraat

  Rijksweg (tussen Molenweg en Nieuwstraat)

  Rosstraat

  125%*

             

  Alleen zone 1

  * In totaal voor bewoners- en bedrijfsvergunningen

Afdeling V Vergunning in het kader van (tijdelijke) werkzaamheden

Artikel 6  

 • 1.

  De voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van werkzaamheden zijn:

  • a.

   de aanvrager dient aan te tonen dat het bedrijf werkzaamheden dient uit te voeren in een gebied met vergunninghoudersparkeerplaatsen;

  • b.

   de aanvrager dient aan te tonen dat het gebruik noodzakelijk is voor de primaire bedrijfsuitoefening, dat wil zeggen ten behoeve van de hoofdactiviteit van het bedrijf;

  • c.

   de aanvrager dient aan te tonen dat de onder lid 1 van dit artikel genoemde werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende zone te parkeren.

 • 2.

  De nadere regels voor een ontheffing in het kader van (tijdelijke) werkzaamheden zijn:

  • a.

   de ontheffing geldt alleen voor de straat waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd;

  • b.

   per kenteken wordt één ontheffing verleend.

Artikel 7  

Bij de inwerkingtreding van deze beleidsregels vervallen de Nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening Gulpen-Wittem 2009.

Artikel 8  

Van het bepaalde in deze beleidsregels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening Gulpen-Wittem kan het college afwijken indien toepassing van deze regels tot onbillijkheid van overwegende aard leidt.

Afdeling VI Slotbepalingen

Artikel 9  

Deze beleidsregels treden in werking op 1 mei 2018.

 

Gulpen-Wittem, 27 maart 2018

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens