Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020)
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsheffingenGulpen-Wittem 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201901-01-2021nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-315528

G.19.03402

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020)

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

Besluit

 

Vast te stellen de:

 

“Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020”

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Inleidende bepalingen

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  bedrijfsafval: afval afkomstig van kleine bedrijven, kantoren en winkels dat naar aard, omvang en samenstelling gelijk is te stellen aan huishoudelijk afval (KWD-afval);

 • -

  Mini-container: een door de gemeente beschikbaar gestelde container met een maximaal volume van 240 liter inhoud bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en met een maximaal volume van 140 liter inhoud bestemd voor restafval;

 • -

  “gebruik maken” in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

 • -

  Grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

Hoofdstuk 2 Afvalstoffenheffing

Artikel 3. Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4. Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6. Reductie heffing medisch afval

 • 1.

  De belastingplichtige als bedoeld in artikel 4 komt in aanmerking voor vermindering van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, lid 2 en 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien de belastingplichtige als gevolg van chronische ziekte of handicap dan wel chronische ziekte of handicap van personen die behoren tot zijn of haar huishouden, extra afval moet aanbieden aan de gemeentelijke inzameldienst.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vermindering bedraagt 60% van de totaal verschuldigde belasting als gevolg van het aantal aangeboden ledigingen restafval, met een maximum van € 60,- per belastingjaar.

 • 3.

  De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor vermindering op grond van het eerste lid, dient uiterlijk binnen 6 maanden na dagtekening van de opgelegde belasting, zoals bedoeld in het eerste lid, een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de heffingsambtenaar. Bij dit verzoek dient een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist te worden overlegd, waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval wordt aangeboden.

 • 4.

  De berekening van de vermindering als bedoeld in het eerste en tweede lid vindt plaats na afloop van het betreffende belastingjaar.

 • 5.

  Er wordt slechts één vermindering per huishouden verleend.

Artikel 7. Belastingtijdvak

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, lid 1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het kalenderjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht bedoeld in hoofdstuk 1, lid 1 van de tarieventabel in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting bedoeld in hoofdstuk 1, lid 1 van de tarieventabel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

 • 5.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag bedoeld in hoofdstuk 1, lid 1 t/m 4a van de tarieventabel worden betaald:

  • a.

   Bij niet-automatische incasso:

   in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

  • b.

   Bij automatische incasso:

   In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, onder b geldt, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat, het bedrag van deze aanslag hoger is dan € 20.000,00. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later;

 • 3.

  De belasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Hoofdstuk 3 Reinigingsrechten

Artikel 11. Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 12. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 13. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 14. Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten dat per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 15. Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 16. Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2, lid 1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht bedoeld in hoofdstuk 2, lid 1 van de tarieventabel in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde rechten bedoeld in hoofdstuk 2, lid 1 van de tarieventabel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel feitelijk in gebruik neemt

 • 5.

  De rechten als bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 17. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag bedoeld in hoofdstuk 2 lid 1 t/m 3a van de tarieventabel worden betaald:

  • a.

   Bij niet-automatische incasso:

   in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

  • b.

   Bij automatische incasso:

   In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, onder b geldt, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat, het bedrag van deze aanslag hoger is dan € 20.000,00. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 3.

  .

  De reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 15, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Hoofdstuk 4 Aanvullende bepalingen

Artikel 18. Overgangsrecht

De “Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsheffingenGulpen-Wittem 2019” van 20 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 19, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 19. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 20. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem van

19 december 2019.

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem,

de griffier,

Mr. R. Reichrath

de voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020"

 

Heffingsmaatstaven en tarieven

 

Algemeen

De bedragen genoemd in de tarieventabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing per belastingjaar

 

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

  • a.

   indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door één persoon: € 99,00

  • b.

   Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door meerdere personen: € 157,00

  • c.

   in gebruik als recreatiewoning of 2e woning: € 170,00

 

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting per lediging van:

  • a.

   een mini-container, bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 140 liter: € 0,00

  • b.

   een mini-container, bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 240 liter: € 0,00

  • c.

   een mini-container, bestemd voor restafval met een inhoud van 140 liter: € 6,45

 

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op het ondergrondse inzamelsysteem per aanbieding van maximaal 60 liter huishoudelijke afvalstoffen: € 1,60

 

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in de leden 1 t/m 3 bedraagt het tarief voor:

  • a.

   het in gebruik hebben van een extra restafvalcontainer of meer dan twee GFT-containers, per container per jaar of een gedeelte daarvan: € 10,00

  • b.

   het op aanvraag omwisselen van één of meer containers, per keer: € 25,00

  • c.

   het op aanvraag leveren van één of meer extra containers per keer: € 25,00

 

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, onderdeel b en c kan:

  • a.

   een nieuwe ingezetene van de gemeente, die als belastingplichtige wordt aangemerkt, gedurende een periode van zes maanden nadat de belastingplicht is ontstaan, kosteloos éénmaal van containervolume wisselen;

  • b.

   de belastingplichtige, die binnen de gemeente verhuist gedurende een periode van zes maanden nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden, kosteloos éénmaal van containervolume wisselen.

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten per belastingjaar

 

 • 1.

  Het recht voor het beschikbaar stellen van een container met een maximaal volume van 140 liter voor het huishoudelijk restafval en van een container met een maximaal volume van 240 liter voor groente-, fruit- en tuinafval en het periodiek verwijderen van dit afval bedraagt per belastingjaar: € 170,00

 

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting per lediging van:

  • a.

   een mini-container, bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 140 liter: € 0,00

  • b.

   een mini-container, bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 240 liter: € 0,00

  • c.

   een mini-container, bestemd voor restafval met een inhoud van 140 liter: € 6,45

 

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 bedraagt het tarief voor

  • a.

   het in gebruik hebben van een extra restafvalcontainer of meer dan twee GFT-containers, per container per jaar of een gedeelte daarvan: € 10,00

  • b.

   het op aanvraag omwisselen van één of meer containers, per keer: € 25,00

  • c.

   het op aanvraag leveren van één of meer extra containers per keer: € 25,00

 

 

Hoofdstuk 3 Tarieven gemeenschappelijke milieuparken

(dit zijn de tarieven per 10-10-2019, voor actuele tarieven, raadpleeg de site van de RD4)

 

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van de volgende (grove) huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

  Gratis

  • a.

   Asbest (zie voor een uitgebreide toelichting de site van de RD4) Gratis

  • b.

   Autobanden zonder velg (max. 20 inch en max. 4 stuks) Gratis

  • c.

   BEST-tas (Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel) Gratis

  • d.

   Elektrische apparaten (ook defecte) Gratis

  • e.

   Gasflessen (lekvrij en onbeschadigd) Gratis

  • f.

   Gips (geen cel- of gasbeton) Gratis

  • g.

   Glas Gratis

  • h.

   Harde kunststoffen Gratis

  • i.

   Hout 2x

  • j.

   KCA (klein chemisch afval) Gratis

   Gratis

  • k.

   Kerstbomen Gratis

  • l.

   Kringloopspullen (mits verkoopbaar – RD4 bepaalt) Gratis

  • m.

   Motorbanden zonder velg Gratis

  • n.

   Oud ijzer / metaal Gratis

  • o.

   Piepschuim / tempex (betreft alleen witte piepschuim; gekleurde of grijze piepschuim hoort bij restafval) Gratis

  • p.

   PMD-afval (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons) Gratis

  • q.

   Papier en karton Gratis

  • r.

   Snoei- en tuinafval Gratis

  • s.

   Textiel Gratis

  • t.

   Vet en olie (max. volume 20 liter) Gratis

 

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van de volgende (grove) huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

 

Afval waarvoor een tarief geldt:

 • a.

  Banden:

  • i.

   Auto- en motorband met velg (max. 4 stuks); € 1,60

  • ii.

   Autoband vanaf 20 inch (max. 4 stuks); € 3,50

  • iii.

   Vrachtwagenband (max. 2 stuks); € 15,00

  • iv.

   Tractorband (max. 2 stuks). € 22,00

 • b.

  Bouwafval (ongesorteerd) per m3: € 90,00

 • c.

  Dakleer / bitumen houdend afval per m3(max. 0,25 m3) € 25,00

 • d.

  Grond (schoon) per m3 € 10,00

 • e.

  Grof huisvuil / grote huisraad / matrassen*:

  Prijs € 25

  Eenheid: per m3

  Eenpersoons matras

  Tweepersoons matras € 6,25

  Matrassen moeten droog aangeleverd worden € 12,50

 • f.

  Hout (geen tuinafval)

  Eenheid: per m3 (eerste twee keer gratis) € 15,00

 • g.

  Schone puin (schoon puin mag maximaal 10% vervuiling bevatten):

  Eenheid: per m3 € 10,00

 • h.

  GFT- en/of restafval en ongesorteerd afval € 1,25

  Eenheid: per 50 liter zak

 • i.

  Vervuilde puin of grond

  Eenheid: per m3 € 90,00

 

 

 • -

  M3 tarieven: het te betalen bedrag wordt berekend per 0,25m3

 

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het van gemeentewege ophalen van (grove) huishoudelijke afvalstoffen en houtafval aan huis per M3: € 35,00

 

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 19 december 2019.

 

 

de griffier,

mr. R. Reichrath.

 

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.