Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gulpen-Wittem 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gulpen-Wittem 2021)
CiteertitelLegesverordening Gulpen-Wittem 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Gulpen-Wittem 2020.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 4. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-202014-04-2021nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-348073

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gulpen-Wittem 2021)

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in de ondertekening van de tarieventabel per abuis niet de juiste naam vermeld stond. De oorspronkelijke publicatie is op 22 december 2020 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2020, 342424.]

 

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

Besluit

 

Vast te stellen de:

 

“Verordening op de heffing en de invordering van leges Gulpen-Wittem 2021”

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • e.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • f.

  De stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overgangsrecht

 • 1.

  De “legesverordening Gulpen-Wittem 2020” van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “legesverordening Gulpen-Wittem 2021".

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 17 december 2020.

De plv. raadsgriffier,

drs. F.J. van den Bos.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de legesverordening Gulpen-Wittem (vastgesteld 17 december 2020)

 

Hoofdstuk 1 Burgerzaken

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Paragraaf 1.5 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunningen

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Bouwactiviteiten

Paragraaf 2.3 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.4 Planologisch strijdig gebruik

Paragraaf 2.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Paragraaf 2.6 Kappen

Paragraaf 2.7 Projecten of handelingen in het kader van de Natura 2000 gebied

Paragraaf 2.8 Restitutiebepaling behorende bij projecten of handelingen in het kader van de Natura 2000 gebied

Paragraaf 2.9 Omgevingsvergunning in twee fasen

Paragraaf 2.10 Beoordeling rapporten

Paragraaf 2.11 Advies

Paragraaf 2.12 Verklaring van geen bedenkingen

Paragraaf 2.13 Teruggaaf

Paragraaf 2.14 Overschrijving omgevingsvergunning

Paragraaf 2.15 Principeaanvraag omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Algemene diensten en informatieverstrekking

Paragraaf 3.1 Gemeentelijke archieven en administraties

Paragraaf 3.2 Kopieën en afschriften

Paragraaf 3.3 Bestuursstukken

Paragraaf 3.4 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 4 Overige dienstverlening

Paragraaf 4.1 Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2013

Paragraaf 4.2 Horeca

Paragraaf 4.3 Kansspelen

Paragraaf 4.4 Leegstandwet

Paragraaf 4.5 Ruimtelijke ordening

Paragraaf 4.6 Principeaanvraag ruimtelijke ordening

Paragraaf 4.7 Telecommunicatie

Paragraaf 4.8 Verkeer en vervoer

Paragraaf 4.9 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

 

Hoofdstuk 1Burgerzaken

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur:

€ 242,00

1.1.1.2

dinsdag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur:

€ 242,00

1.1.1.3

vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur:

€ 303,00

1.1.1.4

zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur:

€ 363,00

1.1.1.5

dagen of dagdelen die door burgemeester en wethouders bij algemeen bekend gemaakt besluit als collectieve verlofdag zijn vastgesteld of ten aanzien waarvan bij algemeen bekend gemaakt besluit is bepaald dat ze voor de invulling van arbeidsduurverkorting zullen worden aangewend of op zondagen of algemeen erkende christelijke of nationale feestdagen of op tijdstippen welke vallen buiten de uren genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4. en de uren welke voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen of registraties van partnerschappen (maandag van 14.00 tot 16.00 uur) zijn vastgesteld:

€ 484,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

€ 35,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek of op de door de gemeenteraad aangewezen externe locaties, of als een locatie op verzoek eenmalig wordt aangewezen als externe locatie:

De tarieven als genoemd onder 1.1.1 verhoogd met:

€ 150,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor de voltrekking van een bepaald huwelijk:

€ 150,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering:

€ 19,00

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering:

€ 33,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het aantrekken van een ambtenaar ter secretarie als getuige bij een huwelijksvoltrekking of een registratie van een partnerschap:

€ 35,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,00

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting uit de registers van de burgerlijke stand, per inlichting op één persoon betrekking hebbende

€ 18,00

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het intrekken van een huwelijk of registratie partnerschap (met uitzondering van de kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap):

1.1.10.1

Indien de annulering plaatsvindt terwijl nog geen voornemen om in het huwelijk te treden of registratie partnerschap kenbaar is gemaakt:

€ 61,00

1.1.10.2

Indien de annulering plaatsvindt nadat het voornemen om in het huwelijk te treden of registratie partnerschap kenbaar is gemaakt, doch meer dan één maand voor de geplande huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap:

€ 121,00

1.1.10.3

Vindt de annulering binnen één maand voor de geplande huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap plaats of verschijnt men niet op de geplande dag en het geplande tijdstip van voltrekking van het huwelijk of registratie partnerschap, vindt er geen restitutie van leges plaats.

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten

1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument, of het doen van wijzigingen in een reisdocument alsmede de spoedlevering daarvan geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 6 van het Besluit Paspoortgelden.

 

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs geldt het maximumtarief dat hiervoor door of namens de Minister van Justitie is vastgesteld

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag dat hiervoor door de Rijksdienst voor het Wegverkeer is vastgesteld.

 

1.3.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een “gezondheidsverklaring”, geldt het tarief dat hiervoor de het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is vastgesteld.

 

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1

Voor de toepassing van deze paragraaf, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan, één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 7,50

1.4.2.2

tot het gelijktijdig verstrekken van één of meer gegevens van meerdere personen die woonachtig zijn op hetzelfde adres en tot één gezin behoren (gezinsuittreksel):

€ 7,50

1.4.2.3

en indien de gegevens per post worden toegezonden, het tarief als genoemd onder 1.4.2.1 en 1.4.2.2 verhoogd met:

€ 3,00

1.4.2.4

1.4.3

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (zie 1.1.9)

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 16,00

1.4.4.2

en indien de gegevens per post worden toegezonden, het tarief als genoemd onder 1.4.4.1 verhoogd met

€ 3,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie Personen het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling Basisregistratie Personen.

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van nasporingen ten behoeve van het verstrekken van inlichtingen waarvoor de Basisregistratie Personen geheel of gedeeltelijk moet worden doorlopen en die worden vervaardigd met behulp van geautomatiseerde apparatuur, voor ieder daaraan besteed uur of gedeelte van een uur:

€ 64,00

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst (in andere gevallen dan waarin dit kosteloos moet):

€ 12,00

 

Paragraaf 1.5 Overige publiekszaken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.5.1.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.5.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening:

€ 6,00

1.5.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief dat hiervoor door of namens de Minister van Justitie is vastgesteld.

1.5.3

Voor de behandeling van een verklaring van optie of een verzoek tot naturalisatie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, zijn van toepassing de tarieven zoals die zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.

 

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunningen

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

2.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Bouwkosten: de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk tot en met de oplevering van dat bouwwerk, exclusief BTW, en worden berekend op basis van door burgemeester en wethouders vast te stellen dan wel vastgestelde eenheidsprijzen per m1, m2 of m3 per type bouwwerk (volgens NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd).

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze tarieventabel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Paragraaf 2.2 Bouwactiviteiten

2.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.1.1

2,3% van de bouwkosten met een minimumtarief van € 75,= indien de bouwkosten niet meer dan € 5.000 bedragen;

2.2.1.2

€ 115,= vermeerderd met 2,1% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 5.000 te boven gaan, indien de bouwkosten meer dan € 5.000 en minder dan € 50.000 bedragen;

2.2.1.3

€ 1.060,= vermeerderd met 1,9% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 50.000 te boven gaan, indien de bouwkosten meer dan € 50.000 en minder dan € 100.000 bedragen;

2.2.1.4

€ 2.000 vermeerderd met 1,6% van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 100.000 te boven gaan, indien de bouwkosten meer dan € 100.000 en minder dan € 10.000.000 bedragen;

2.2.1.5

€ 160.400 indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000 bedragen.

Welstandstoets

2.2.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.2.1 wordt verhoogd met elke behandeling door de dorpsbouwmeester of de monumenten- en welstandscommissie door toetsing aan welstandcriteria:

2.2.2.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 20.000:

€ 80,00

2.2.2.2

indien de bouwkosten € 20.000 of meer bedragen doch minder dan €100.000 bedragen:

€ 130,00

2.2.2.3

indien de bouwkosten meer dan € 100.000 bedragen:

€ 200,00

 

 

Omgevingsvergunningvrije aanvraag

2.2.3

Indien een aanvraag wordt ingediend waaruit na toetsing blijkt dat deze omgevingsvergunningvrij is, bedraagt het tarief in afwijking van bovenstaande tarieven:

€ 35,00

 

Paragraaf 2.3 Aanlegactiviteiten

2.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 220,00

 

 

 

Paragraaf 2.4 Planologisch strijdig gebruik

2.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.4.1

Indien toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 220,00

2.4.2

Indien toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 275,00

2.4.3

Indien toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking / projectafwijkingsbesluit):

€1.100,00

2.4.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 275,00

2.4.5

Indien van toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 275,00

 

 

2.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 70,00

2.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 70,00

2.4.8

Indien toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 200,00

 

Paragraaf 2.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.5.1

Voor bouwwerken met een oppervlakte tot 100 vierkante meters:

€ 390,00

2.5.2

Voor bouwwerken met een oppervlakte van 100 tot 500 vierkante meters € 390 vermeerderd met € 1,04 per vierkante meter;

2.5.3

Voor bouwwerken met een oppervlakte van 500 tot 2.000 vierkante meters € 910 vermeerderd met € 0,34 per vierkante meter;

2.5.4

Voor bouwwerken met een oppervlakte van 2.000 tot 5.000 vierkante meters € 1.590 vermeerderd met € 0,08 per vierkante meter;

2.5.5

Voor bouwwerken met een oppervlakte van 5.000 tot 100.000 vierkante meters € 1.990 vermeerderd met € 0,02 per vierkante meter;

2.5.6

Voor bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 100.000 vierkante meters:

€4.000,00

 

 

 

Paragraaf 2.6Kappen

2.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 75,00

 

Paragraaf 2.7Projecten of handelingen in het kader van de Natura 2000 gebied

2.7

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming.

 

Dit tarief bedraagt:

a. Landbouw en overige € 2.648,25

b. Industrie € 13.154,80

c. Infrastructuur € 19.724,20

 

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 

 

Paragraaf 2.8Restitutiebepaling behorende bij projecten of handelingen in het kader van de Natura 2000 gebied

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

 

2.8.1

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 

Restitutie bij intrekking aanvraag

 

2.8.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de gemeente is beschikt, vindt restitutie door de gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 

a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de gemeente, vindt restitutie door de gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 

b. indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de gemeente, vindt restitutie plaats door de gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

Leges worden niet geheven voor:

 

2.8.3

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

Paragraaf 2.9Omgevingsvergunning in twee fasen

2.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen (als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo) plaatsvindt, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot een fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de in dit hoofdstuk vernoemde tarieven voor de activiteiten waarop de aanvraag voor die fase betrekking heeft.

 

 

Paragraaf 2.10Beoordeling rapporten

2.10

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.10.1

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 37,00

2.10.2

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 880,00

2.10.3

Voor de beoordeling van een akoestisch rapport:

€ 37,00

 

Paragraaf 2.11Advies

2.11

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 70,00

 

Paragraaf 2.12Verklaring van geen bedenkingen

2.12

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.12.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 550,00

2.12.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 70,00

 

Paragraaf 2.13 Teruggaaf

2.13.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.De teruggaaf bedraagt van de verschuldigde leges:

25%

2.13.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.De teruggaaf bedraagt van de verschuldigde leges:

10%

2.13.2.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.13.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging bij rechterlijke uitspraak van de beschikking waarbij de vergunning is verleend.

2.13.3

Een bedrag minder dan € 50 wordt niet teruggegeven.

2.13.4

Van de leges verschuldigd op grond van de paragrafen 2.11 en 2.12 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Paragraaf 2.14 Overschrijving omgevingsvergunning

2.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning is:

€ 35,00

 

Paragraaf 2.15 Principeaanvraag omgevingsvergunning

2.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

€ 75,00

2.15.2

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning.

 

Hoofdstuk 3Algemene diensten en informatieverstrekking

 

Paragraaf 3.1 Gemeentelijke archieven en administraties

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat van het onderzoek per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 16,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het samenstellen van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 16,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het doen van naspeuringen in de kadastrale registers, ongeacht het resultaat van het onderzoek per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 16,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van informatie over de bodemgesteldheid van een pand of een gebied, ongeacht het resultaat van het onderzoek per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 16,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de BRP, ongeacht het resultaat van het onderzoek per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 16,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek opmaken van stukken voor zover daarvoor niet in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 55,00

 

Paragraaf 3.2Kopieën en afschriften

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

3.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 2,75

3.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit, de eerste 6 kopieën zijn gratis:

€ 0,50

per pagina op papier van A3-formaat in zwart-wit:

€ 1,00

per pagina op papier van A4-formaat in kleur:

€ 1,00

per pagina op papier van A3-formaat in kleur:

€ 2,00

3.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken voor zover daarvoor niet in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

op papier van A2-formaat:

€ 15,00

op papier van A1-formaat:

€ 20,00

op papier van A0-formaat:

€ 25,00

3.2.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 50,00

3.2.5

Indien ter zake een vergunning een publicatie plicht geldt wordt het op grond van deze tabel berekende tarief voor elke voorgeschreven publicatie verhoogd met:

€ 10,00

3.2.6

Voor het op verzoek opmaken en/of verzoeken tot het digitaal ontvangen van documenten/informatie waarbij deze in verband met privacywetgeving geanonimiseerd dienen te worden zijn de tarieven zoals genoemd in paragraaf 3.2 overeenkomstig van toepassing.

 

Paragraaf 3.3 Bestuursstukken

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

een afschrift van de begroting van de gemeente:

€ 40,00

een afschrift van de jaarstukken van de gemeente:

€ 40,00

een afschrift van het burgerjaarverslag:

€ 17,50

een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina:

€ 0,50

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen:

€ 130,00

 

Paragraaf 3.4 Vastgoedinformatie

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

3.4.1

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988:

€ 16,50

3.4.2

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988:

€ 16,50

3.4.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

€ 16,50

 

Hoofdstuk 4 Overige dienstverlening

 

Paragraaf 4.1 Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (ontheffing verbod carbidschieten in de openlucht):

€ 30,00

4.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (exploiteren seksinrichting):

€ 235,00

4.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (veroorzaken geluidhinder):

€ 60,00

4.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod handelsreclame):

€ 132,00

4.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod recreatief nachtverblijf):

€ 58,00

4.1.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod parkeren bedrijfsvoertuigen):

€ 58,00

4.1.7

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:47 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (inzamelen afvalstoffen):

€ 18,00

4.1.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod parkeren reclamevoertuigen):

€ 58,00

4.1.9

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod parkeren grote voertuigen):

€ 58,00

4.1.10

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (standplaatsvergunning):

voor de duur van één dag:

€ 22,00

voor de duur van één week:

€ 44,00

voor de duur van één maand:

€ 88,00

voor de duur van één kwartaal:

€ 132,00

voor de duur van één jaar:

€ 176,00

 

Paragraaf 4.2 Horeca

4.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 of 4 van de Drank- en Horecawet:

€ 155,00

4.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

€ 30,00

4.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Gulpen-Wittem:

€ 0,00

 

Paragraaf 4.3 Kansspelen

4.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor een periode van twaalf maanden, per speelautomaat, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000.

4.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 44,00

4.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning):

€ 44,00

4.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het overschrijven van een lopende vergunning op naam van een nieuwe vergunninghouder:

€ 18,00

 

Paragraaf 4.4Leegstandwet

4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 60,00

 

Paragraaf 4.5Ruimtelijke ordening

4.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid juncto artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening:

€1.740,00

4.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 700,00

4.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 500,00

4.5.4

Het tarief bedraagt voor een aanvraag die op basis van het gemeentelijk kwaliteitsmenu zoals bedoeld in de intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul voor advies aan de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg, dan wel een andere (daarvoor in de plaats tredende) kwaliteitscommissie, moet worden voorgelegd, per behandeling:

€ 850,00

4.5.5

Het tarief bedraagt voor een aanvraag waar met een "casusteam"-aanpak medewerking wordt verleend:

€2.000,00

 

Paragraaf 4.6 Principeaanvraag ruimtelijke ordening

4.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet ruimtelijke ordening medewerking kan worden verleend:

€ 75,00

4.6.2

Indien de aanvraag is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het vaststellen van een plan zoals genoemd in artikel 4.6.1 en 4.6.2.

 

Paragraaf 4.7 Telecommunicatie

4.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Telecommunicatiewet:

€ 165,00

4.7.2

Het tarief onder 4.7.1 wordt verhoogd:

4.7.2.1

Met:

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk.

€ 530,00

4.7.2.2

Met:

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van de aanvraag.

€ 265,00

4.7.2.3

Met:

het bedrag van de kosten van het onderzoek naar de status van een kabel.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag informeren burgemeester en wethouders de aanvrager over de hoogte van deze kosten.

4.7.2.4

Met:

het bedrag van de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden in de openbare ruimte.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag informeren burgemeester en wethouders de aanvrager over de hoogte van deze kosten.

4.7.3

Indien burgemeester en wethouders de aanvrager hebben geïnformeerd over de kosten als bedoeld onder 4.7.2.3 of 4.7.2.4 wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de informatie ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 4.8 Verkeer en vervoer

4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.8.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor bewoners en bedrijfsvoertuigen:

€ 60,00

4.8.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor (tijdelijke) werkzaamheden:

4.8.1.2.1

Voor een ontheffing voor de duur van een dag:

€ 10,00

4.8.1.2.2

Voor een ontheffing voor de duur van een week:

€ 15,00

4.8.1.2.3

Voor een ontheffing voor de duur van een maand:

€ 25,00

4.8.1.2.4

Voor een ontheffing voor de duur van een kwartaal:

€ 40,00

4.8.1.2.5

Voor een ontheffing voor de duur van een jaar:

€ 60,00

4.8.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Gulpen-Wittem:

€ 0,00

4.8.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 60,00

4.8.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 50,00

4.8.5

tot het reserveren van een parkeerplaats op de openbare weg voor een motorvoertuig van een gehandicapte bestuurder:

€ 50,00

4.8.6

Het tarief onder 4.8.5 wordt verhoogd met het bedrag van de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden in de openbare ruimte.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag informeren burgemeester en wethouders de aanvrager over de hoogte van deze kosten.

Indien burgemeester en wethouders de aanvrager hebben geïnformeerd over de kosten wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de informatie ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

4.8.7

voor een parkeervergunning als bedoeld in afdeling II van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018 voor de duur van een kwartaal:

€ 22,00

4.8.8

voor een parkeervergunning als bedoeld in afdeling II van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018 voor de duur van een jaar:

€ 72,00

4.8.9

Voor een parkeervergunning als bedoeld in afdeling II van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018 door een bedrijf dat aantoont dat het werkzaamheden dient uit te voeren in een gebied met vergunninghoudersplaatsen:

4.8.9.1

Voor een vergunning voor de duur van een dag:

€ 7,00

4.8.9.2

Voor een vergunning voor de duur van een week:

€ 29,00

4.8.9.3

Voor een vergunning voor de duur van een maand:

€ 43,00

4.8.9.4

Voor een vergunning voor de duur van een kwartaal:

€ 90,00

4.8.9.5

Voor een vergunning voor de duur van een jaar:

€ 290,00

 

Paragraaf 4.9Winkeltijdenwet

4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

€ 16,50

 

Hoofdstuk 5Overige bepalingen

5.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze tarieventabel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 60,00

5.1.2

Burgemeester en wethouders kunnen besluiten het gestelde onder 5.1.1 buiten toepassing te laten.

5.2

Indien voor een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 een vergunning of ontheffing aangevraagd en/of verleend wordt dan bedraagt het tarief, in afwijking van het voorafgaande in deze tarieventabel

€ 0,00

5.3

De tarieven voor het vissen in de vijver aan de Molenweg/Rijksweg in Gulpen bedragen:

5.3.1

jaarvergunningen voor personen: junioren (tot 14 jaar):

€ 6,80

5.3.2

jaarvergunningen voor personen: senioren (vanaf 14 jaar):

€ 11,35

 

Vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in de openbare vergadering van 17 december 2020.

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem,

 

De plv. raadsgriffier

drs. F.J. van den Bos.

 

de voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens