Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening geurhinder en veehouderij Gulpen-Wittem 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij Gulpen-Wittem 2008
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij Gulpen-Wittem 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGebiedsvisie tbv verordening geurhinder Gebeidsvisie bijlagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet geurhinder en veehouderij, art. 6
  2. Wet geurhinder en veehouderij, art. 8
  3. Wet geurhinder en veehouderij, art. 9
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2008nieuwe regeling

22-05-2008

Heuvelland Actueel, 04-06-2008

BP/076

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij Gulpen-Wittem 2008

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem,

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2008;

gelet op artikel 6, 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op de bij besluit van 22 mei 2008 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op de resultaten van de RTG behandeling;

 

Besluit

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissing inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege die tot die veehouderij behorende dierverblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij Gulpen-Wittem 2008

 

Artikel 1: begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

bebouwde kom: de tien kernen van gemeente Gulpen-Wittem zoals opgenomen in bijlage I van deze verordening.

geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

Artikel 2: aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 2 en 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Gulpen-Wittem;

Artikel 3: andere waarde voor de vaste afstanden

Op grond van artikel 6 lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, eerste lid van de Wet, bedraagt de afstand tussen een “veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld”, en een binnen de gemeente Gulpen-Wittem gelegen geurgevoelig object:

  • a.

    binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;

  • b.

    buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.

Artikel 4: inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 5: citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij Gulpen-Wittem 2008”.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem

in de openbare vergadering van 22 mei 2008.

 

De griffier De voorzitter