Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen (9.46a)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie jeugd Haaksbergen (9.46a)
CiteertitelNadere regels subsidie jeugd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën, belastingen en subsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Algemene bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haaksbergen/CVDR384170/CVDR384170_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2017nieuwe regeling

28-11-2017

gmb-2017-213455

9.46a

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen (9.46a)

Samenvatting

Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college subsidie verstrekt voor activiteiten voor de jeugd.

 

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

 

Wettelijke basis:

bepalingen van Algemene subsidieverordening (artikelen 3 en 4) en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluiten:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie jeugd.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  jeugd: kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar;

 • b.

  scouting: een instelling die zich ten doel stelt gestalte te geven aan het scoutingspel van de groep op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en daarmee beoogt een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan de jeugd, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid;

 • c.

  vakantiespelen: sportieve en creatieve activiteiten die voor de jeugd georganiseerd worden tijdens de zomervakantie;

 • d.

  speelotheek: een instelling die tegen een vergoeding speelgoed uitleent voor kinderen tot en met 12 jaar, dat vervolgens enkele weken gebruikt mag worden;

 • e.

  jongerenorganisatie: een instelling die voornamelijk door vrijwilligers in stand wordt gehouden en die een passend aanbod van sociale-, creatieve en bewegingsactiviteiten voor de plaatselijke jeugd aanbiedt;

 • f.

  jongereneducatie: een instelling die educatieve activiteiten organiseert voor kinderen tot en met 12 jaar en deze activiteiten zijn gericht op het agrarisch bedrijf.

 

Hoofdstuk 2 Waarderingssubsidie

Artikel 2 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Het college verstrekt een waarderingssubsidie voor de activiteiten scouting, vakantiespelen, speelotheek, jongereneducatie en voor de activiteiten van een jongerenorganisatie, mits aan de voorwaarden in dit artikel wordt voldaan.

 • 2.

  De scouting heeft minimaal 50 betalende leden en organiseert minimaal 40 keer per jaar activiteiten voor zijn leden.

 • 3.

  De vakantiespelen worden minimaal 5 werkdagen gehouden op een locatie in de gemeente Haaksbergen.

 • 4.

  De speelotheek organiseert op geregelde tijdstippen een speeluitleen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en voor personen met een verstandelijke beperking op een locatie in de gemeente Haaksbergen.

 • 5.

  De jongereneducatie wordt jaarlijks georganiseerd en is toegankelijk voor alle basisscholen van Haaksbergen.

 • 6.

  Een jongerenorganisatie voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • a.

   zij organiseert regelmatig in één van de kerkdorpen op een laagdrempelige wijze activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar;

  • b.

   zij organiseert één keer per jaar een bijeenkomst voor de jeugd, bedoeld om kennis te maken met andere culturele stromingen binnen de Nederlandse samenleving.

 

Artikel 3 Waarderingssubsidie

 • 1.

  De waarderingssubsidie voor een scouting bedraagt maximaal € 1.860,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college verstrekt per jaar aan maximaal twee scoutinginstellingen een waarderingssubsidie.

 • 2.

  De waarderingssubsidie voor vakantiespelen bedraagt maximaal € 3.240,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college verstrekt aan maximaal één instelling voor vakantiespelen een waarderingssubsidie.

 • 3.

  De waarderingssubsidie voor een speelotheek bedraagt maximaal € 1.200,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college verstrekt per jaar aan maximaal één speelotheek een waarderingssubsidie.

 • 4.

  De waarderingssubsidie voor jongereneducatie bedraagt maximaal € 900,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college verstrekt per jaar aan maximaal één instelling een waarderingssubsidie voor jongereneducatie.

 • 5.

  De waarderingssubsidie voor een jongerenorganisatie, zoals bedoeld in artikel 2, zesde lid, onderdeel a, van deze nadere regels bedraagt maximaal € 1.900,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college verstrekt per jaar aan maximaal twee jongerenorganisaties een waarderingssubsidie.

 • 6.

  De waarderingssubsidie voor een jongerenorganisatie, zoals bedoeld in artikel 2, zesde lid, onderdeel b, van deze nadere regels bedraagt maximaal € 1.000,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college verstrekt per jaar aan maximaal één jongerenorganisatie een waarderingssubsidie.

 • 7.

  Bij een waarderingssubsidie kan de subsidieperiode minimaal één jaar en maximaal vier jaar bedragen.

 

Artikel 4 Afbouw normsubsidie scouting

Het college verstrekt de scouting, die op grond van deze nadere regels waarderingssubsidie ontvangt en voor de inwerkingtreding van deze nadere regels een normsubsidie ontving, een aanvullende subsidie over de periode van 2016 tot en met 2018 ter hoogte van:

 • a.

  over 2016 75% van het verschil tussen de normsubsidie over 2015 en de waarderingssubsidie over 2016;

 • b.

  over 2017 50% van het bedrag berekend onder a;

 • c.

  over 2018 25% van het bedrag berekend onder b.

 

Artikel 5 Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt dat een instelling die als eerste een subsidieaanvraag indient, als eerste voor subsidie in aanmerking komt, mits zij voldoet aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels.

 • 2.

  Wanneer op een zelfde tijdstip van meerdere instellingen aanvragen voor een subsidie worden ontvangen en deze voldoen aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels, dan is als daarmee het subsidieplafond is bereikt, dan wordt de subsidie verstrekt na een loting.

 • 3.

  Aanvragen die binnenkomen op het moment dat het subsidieplafond is bereikt, wijst het college af.

Hoofdstuk 3 Projectsubsidie jeugd

Artikel 6 Begripsomschrijvingen

Dit hoofdstuk verstaat onder:

 • a.

  projectsubsidie jeugd: een projectsubsidie die wordt verstrekt aan minimaal vier natuurlijke personen voor een project dat gericht is op activiteiten voor jeugd;

 • b.

  subsidieaanvrager: de minimaal vier natuurlijke personen die de subsidieaanvraag voor projectsubsidie jeugd indienen.

   

Artikel 7 Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voor een projectsubsidie jeugd wordt ingediend op het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 

Artikel 8 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Het college verstrekt een projectsubsidie jeugd mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   het initiatief is afkomstig van ongeorganiseerde jeugd;

  • b.

   de activiteiten worden door jeugd uitgevoerd;

  • c.

   de activiteiten staan op zichzelf, wat betekent dat er niet aangehaakt wordt bij andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een buurtfeest of schoolactiviteit;

  • d.

   de activiteiten hebben een positief effect op de jeugd;

  • e.

   de activiteiten dienen open te staan voor de jeugd van Haaksbergen;

  • f.

   het project wordt binnen de gemeente Haaksbergen uitgevoerd;

  • g.

   een soortgelijk project is niet eerder in de gemeente Haaksbergen uitgevoerd.

 • 2.

  Het college verstrekt geen projectsubsidie jeugd voor studiereizen.

 • 3.

  Per project kan slechts één subsidieaanvraag worden ingediend.

Artikel 9 Hoogte projectsubsidie jeugd

Een projectsubsidie jeugd heeft het karakter van een deelbijdrage van ten hoogste 75% van de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de activiteit(en) met een maximum van € 500,00 en wordt afgestemd op de financiële bijdrage van de deelnemers aan het project en derden.

 

Artikel 10 Subsidieplafond projectsubsidie jeugd

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de projectsubsidie bedraagt € 5.000,00 per jaar.

 • 2.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt dat een subsidieaanvrager die als eerste een subsidieaanvraag voor een project indient, als eerste voor projectsubsidie in aanmerking komt, mits hij voldoet aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels.

 • 3.

  Wanneer op een zelfde tijdstip van meerdere subsidieaanvragers aanvragen voor een projectsubsidie jeugd worden ontvangen en deze voldoen aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels, dan is als daarmee het subsidieplafond is bereikt, het volgende van toepassing: dan wordt de projectsubsidie verleend na een loting.

 • 4.

  Aanvragen die binnenkomen op het moment dat het subsidieplafond is bereikt, wijst het college af.

 

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt de projectsubsidie jeugd vast overeenkomstig artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De subsidieaanvrager stuurt binnen zes weken na afloop van het project één of meerdere foto’s van het project aan het college.

 • 3.

  Indien het project niet plaatsvindt of op een andere datum dan de genoemde datum in de subsidieaanvraag, meldt de subsidieaanvrager dit zo spoedig mogelijk aan het college.

 

Artikel 12 Betaling projectsubsidie jeugd

Het college betaalt de projectsubsidie jeugd binnen zes weken na de subsidievaststelling uit.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 15 december 2017 en hebben betrekking op de subsidieperiode 2018 en volgende jaren.

 • 2.

  Op het moment dat deze nadere regels in werking treden, worden de op 16 december 2015 vastgestelde Nadere regels subsidie jeugd ingetrokken, met dien verstande dat de op 16 december 2015 vastgestelde Nadere regels subsidie jeugd nog wel gelden voor de subsidieperiode 2017.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie jeugd.

 

Haaksbergen, 28 november 2017

 

M.E. Kragting

secretaris

 

G.J. Kok MDR

burgemeester