Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Kwijtscheldingsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsbeleid
CiteertitelKwijtscheldingsbeleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art 147, lid 1
 2. Gemeentewet art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Nieuwe regeling

22-07-2004

De Meijerij, 28 juli 2004

B&W voorstel 01 juni 2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsbeleid

De raad van de gemeente Haaren;

In zijn vergadering van 22 juli 2004;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2004;

Gelet op het advies van de commissie Bestuurszaken van 30 juni 2004;

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2004.

BESLUIT:

Het kwijtscheldingsbeleid, zoals vastgesteld in het raadsbesluit van 2 mei 1996 en gewijzigd op 16 maart 1997, als volgt te wijzigen met ingang van 1 januari 2005:

Artikel 1  

De volgende (gedeelten van) gemeentelijke belastingen niet in de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te betrekken:

• Toeristenbelasting • Forensenbelasting • Straataanlegkosten • Leges • Marktgelden • Reinigingsrecht • Afvalstoffenheffing:

 • 1.

  het basisbedrag van een restafvalcontainer, voor zover dit hoger is dan het basisbedrag van een restafvalcontainer van 140 liter.

 • 2.

  het bedrag van de extra ledigingen van de restafvalcontainer.

 • 3.

  het bedrag voor de ledigingen van een gft-container, uitgaande van een volume van 140 liter, met uitzondering van de eerste 6 ledigingen.

• Afvalstoffenheffing bij inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door middel van voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar gestelde grote verzamelcontainers.

De volgende (gedeelten van) gemeentelijke belastingen wel in de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen betrekken:

• Onroerende zaak belasting • Rioolafvoerrecht • Rioolaansluitrecht • Afvalstoffenheffing:

 • 1.

  het vaste bedrag per perceel;

 • 2.

  het basisbedrag van een restafvalcontainer, voor zover dit niet hoger is dan het basisbedrag van een restafvalcontainer van 140 liter.

 • 3.

  het bedrag voor de eerste 6 ledigingen van een gft-container, uitgaande van een volume van 140 liter.

• Afvalstoffenheffing bij inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door middel van voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar gestelde minicontainers of rolcontainers

De raad van de gemeente Haaren,

Raadsgriffier,                                         voorzitter,

 

 

Drs. S.H.G.A. van der Schans-Jacobs     F.H.G.M. Ronnes.