Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Verordening EPA maatwerkadvies en energielabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening EPA maatwerkadvies en energielabel
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018B&W voorstel van 21-11-2017

21-12-2017

gmb-2018-8508

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening EPA maatwerkadvies en energielabel

 

De raad van de gemeente Haaren;

in zijn vergadering van 21 december 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017;

gelet op de behandeling in het raadsplein van 7 december 2017:

gelet op.

 

BESLUIT:

1. De verordening EPA maatwerkadvies en energielabel vast te stellen.

2. Het subsidieplafond met € 20.000 op te hogen.

 

Artikel 1 . Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  EPA Maatwerkadvies: Een gecertificeerd energieadvies over een woning met de volgende kenmerken.

 • a.

  huidige staat van de woning(bouwjaar, maten, bestaande isolatiemaatregelen, huidige warmwater- en verwarmingsinstallaties);

 • b.

  huidig energieverbruik, uitgedrukt in een energie-index (EI), dit is te gebruiken om de woning te vergelijken met andere woningen van een soortgelijk type;

 • c.

  huidige energieverbruik;

 • d.

  voorgestelde energiemaatregelen;

 • e.

  toekomstig energieverbruik;

 • f.

  te verwachten comfort- en klimaatverbeteringen;

 • g.

  investeringen en terugverdientijden per maatregel;

 • h.

  indien van toepassing, de mogelijkheden van fiscale aftrek;

 • i.

  prognose van te halen energielabel na toepassing maatregelen.

 • 2.

  Woning: gebouw geschikt gemaakt voor permanente bewoning voor één huishouden.

 

Artikel 2 Subsidie

 

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidie verstrekken voor het uit laten voeren van een EPA Maatwerkadvies zoals omschreven in artikel 1.

 • 2.

  De subsidie is alleen van toepassing op het maatwerkadvies dat wordt uitgebracht en voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   vastgesteld EPA maatwerkadvies;

  • b.

   vastgesteld energielabel;

  • c.

   uitvoering door een gecertificeerd bureau of persoon (geregistreerd bij het KVINL; en

  • d.

   het EPA maatwerkadvies en energielabel worden digitaal (PDF formaat) beschikbaar gesteld aan de gemeente;

 • 3.

  Er wordt slechts één subsidie per adres verstrekt.

 •  

Artikel 3 Aanvrager subsidie

 

 • 1.

  Voor een subsidie komt in aanmerking een natuurlijke persoon die eigenaar is van een in de gemeente Haaren gelegen woning.

 • 2.

  De aanvrager dient minstens 50% eigenaar te zijn van de woning

   

Artikel 4 Indieningsvereiste aanvraag

Een aanvraag voor een subsidie kan bij het college worden ingediend en heeft betrekking op een EPA maatwerkadvies en energielabel dat is afgegeven in de periode tussen 01 januari 2018 en 31 december 2018.

 

Artikel 5 Subsidieaanvraag

Bij de subsidieaanvraag worden de volgende bescheiden overlegd:

 

 • 1.

  Aanvraagformulier subsidie

 • 2.

  Factuur van de EPA-adviseur

 • 3.

  Digitaal kopie (in PDF) van het verkregen EPA maatwerkadvies en energielabel.

 

Artikel 6 Maximale subsidie

Het subsidiebedrag dat per aanvraag maximaal wordt toegekend is € 200,00 en zal nooit meer bedragen dan de kosten voor het EPA maatwerkadvies.

 

Artikel 7 Subsidieplafond

 

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 20.000,--

 • 2.

  Indien het totale subsidiebedrag op grond van alle aanvragen groter is dan het op grond van het eerste lid vastgestelde subsidieplafond, beslist het college op de aanvragen in de volgorde waarop de aanvragen zijn ontvangen

 • 3.

  Het college kan te allen tijde het resterende budget aanwenden voor andere bestedingsdoelen. Dit heeft geen gevolgen voor de reeds uitgekeerde of goedgekeurde subsidies.

 

Artikel 8 Beslistermijn aanvraag

 

 • 1.

  Het college neemt binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit over de toekenning.

 • 2.

  De termijn als bedoeld in het eerste lid kan door het college met een termijn van 4 weken worden verdaagd.

 • 3.

  Bij positief besluit van het college over de aanvraag zal er binnen 15 werkdagen worden overgegaan uitkering van de subsidie.

 

Artikel 9 Weigering van de subsidie

De subsidie wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de in deze verordening gestelde eisen.

 

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 12 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening EPA maatwerkadvies en energielabel” en treedt in werking met ingang van 01 januari 2018.

 

De raad van de gemeente Haaren,

Namens deze,

 

Eric Dammingh

Griffier

Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet

Voorzitter