Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Het sluitingstijdenbeleid voor horecabedrijven in de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet sluitingstijdenbeleid voor horecabedrijven in de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
CiteertitelHet sluitingstijdenbeleid voor horecabedrijven in de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2001Nieuwe regeling

20-02-2001

Witte Weekblad, 27-02-2001 en Haarlems Weekblad 28-02-2001

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het sluitingstijdenbeleid voor horecabedrijven in de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

 

 

Doel van het beleid

Deze beleidsnotitie heeft als doel aan horecabedrijven rechtszekerheid te bieden voor wat betreft de verlening van een ontheffing van de sluitingstijden. Op het moment van het opstellen van deze notitie heeft geen enkel horecabedrijf een ontheffing.

 

Onderscheid binnen woongebied - buiten woongebied

In deze gemeente zijn enkele horecabedrijven binnen de woongebieden/bebouwde kommen gevestigd en enkele daarbuiten, in het landelijk gebied. Dat onderscheid is in dit beleid meegenomen.

 

Onderscheid wel - niet gericht op activiteiten van grote omvang

Daarnaast is in dit beleid een onderscheid gemaakt tussen de 'gewone' horecabedrijven en bedrijven, die qua inrichting en bedrijfsvoering gericht zijn op activiteiten van grote omvang, zoals partijen en congressen. In de gemeente is ten tijde van het opstellen van dit beleid één dergelijk bedrijf gevestigd, te weten De Zoete Inval.

 

Geen onderscheid hoog - laagdrempelige bedrijven

Het beleid maakt geen onderscheid tussen hoog- en laagdrempelige bedrijven. Dat onderscheid zou gemaakt kunnen worden om bijvoorbeeld een laagdrempelige inrichting zoals een snackbar in voorkomende gevallen langer open te laten dan een hoogdrempelige zoals een café, zodat men na sluitingstijd van het café nog wat kan nuttigen. Omdat een dergelijke situatie zich in deze gemeente niet voor doet (er is geen uitgaanscentrum waar hoog- en laagdrempelige inrichtingen bij elkaar liggen) is dit onderscheid in dit beleid niet gemaakt.

 

Wanneer kan ontheffing verleend worden

Hoewel de gemeenteraad geen grenzen heeft gesteld aan de ontheffingsbevoegdheid van de burgemeester, is een onbeperkte ontheffing aan alle horecabedrijven niet toegestaan. Immers, daarmee zou de burgemeester de door de gemeenteraad vaststelde sluitingsuren ter zijde stellen.

 

Daarnaast mag een ontheffing geen permanent karakter hebben, dus niet voor het gehele jaar gelden. De in de APV genoemde sluitingstijden zijn regel en ontheffing daarvan moet een uitzondering zijn.

Ontheffing kan in ieder geval worden verleend voor de op grond van artikel 4.1.2 van de APV (aanwijzing collectieve festiviteiten) door burgemeester en wethouders aangewezen dagen.

 

Daarnaast kan ontheffing verleend worden voor de dagen als bedoeld in artikel 4.1.3 van de APV: dagen waarop een inrichting een incidentele festiviteit houdt. Bijvoorbeeld in verband met een jubileum van de inrichting.

 

De burgemeester kan in een concreet geval - gemotiveerd - van dit beleid afwijken, indien dat noodzakelijk is in het belang van de openbare orde en/of de woon- en leefomgeving.

 

De hoofdregel

In artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) zijn de sluitingstijden voor horecabedrijven en bijbehorende terrassen geregeld. Het artikel luidt:

 

 • 1.

  Het is de houder van een horecabedrijf verboden in het horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.1 lid 1 bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

  op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 06.00 uur;

 • 2.

  Het is de houder van een horecabedrijf verboden het terras, bedoeld in artikel 2.3.1.1 lid 2, tussen 00.00 uur en 07.00 uur voor bezoekers open te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven;

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in lid 1 en lid 2 gestelde verbod.

 

INHOUD VAN HET BELEID

 

ten aanzien van artikel 2.3.1.4 lid 1 (het horecabedrijf):

 

Met betrekking tot een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.1 lid 1 kan de burgemeester ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4 lid 3 verlenen aan:

 • -

  de houder van een horecabedrijf, welk bedrijf is gevestigd binnen een woongebied/bebouwde kom, en niet is gericht op grote activiteiten, met dien verstande dat het bedrijf op alle dagen van de week tussen 02.00 uur en 06.00 uur gesloten moet zijn,

 • -

  de houder van een horecabedrijf, welk bedrijf is gevestigd buiten een woongebied/bebouwde kom, en niet is gericht op grote activiteiten, met dien verstande dat het bedrijf op maandag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 06.00 uur gesloten moet zijn,

 • -

  de houder van een horecabedrijf, welk bedrijf is gevestigd buiten een woongebied/bebouwde kom, en is gericht op grote activiteiten, met dien verstande dat het bedrijf op maandag tot en met vrijdag tussen 03.00 uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 04.00 uur en 06.00 uur gesloten moet zijn.

 

Toelichting

Geen ontheffingsmogelijkheid is opgenomen als het gaat om horecabedrijven binnen een woongebied en gericht op grote activiteiten. Op dit moment is zo’n bedrijf niet aanwezig. Mocht zo’n bedrijf er in de toekomst wel komen, dan is het wenselijk de sluitingstijden als genoemd in de APV te handhaven.

 

ten aanzien van artikel 2.3.1.4 lid 2 (het terras):

 

Met betrekking tot een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.1 lid 2 kan de burgemeester ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4 lid 3 verlenen aan:

 • -

  de houder van een horecabedrijf met bijbehorend terras, welk bedrijf is gelegen binnen de woongebieden/bebouwde kommen, met dien verstande dat het terras op alle dagen van de week tussen 01.00 uur en 07.00 uur gesloten moet zijn,

 • -

  de houder van een horecabedrijf, welk bedrijf is gevestigd buiten een woongebied/bebouwde kom, en niet is gericht op grote activiteiten, met dien verstande dat het terras op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 07.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 07.00 uur gesloten moet zijn,

 • -

  de houder van een horecabedrijf, welk bedrijf is gevestigd buiten een woongebied/bebouwde kom, en is gericht op grote activiteiten, met dien verstande dat het terras op alle dagen van de week tussen 02.00 uur en 07.00 uur gesloten moet zijn.

 

Toelichting

In verband met de overlast voor de omgeving dient met het verlenen van ontheffing van de sluitingstijden voor terrassen zorgvuldig te worden omgegaan. Dat geldt iets minder voor de terrassen buiten de woongebieden en dat is de reden waarom de ontheffing iets ruimer kan zijn.

Wel blijft een onderscheid in sluitingstijden voor het horecabedrijf zelf en het bijbehorende terras.

 

Ontheffing van de sluitingstijden voor een horeca-inrichting betekent niet automatisch dat tevens ontheffing van de sluitingstijden voor het bijbehorende terras wordt verleend!

 

Vaststelling en bekendmaking

Dit beleid is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 februari 2001 en bekendgemaakt in het Witte Weekblad van 27 februari 2001 en het Haarlems Weekblad van 28 februari 2001.