Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Harderwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Harderwijk
CiteertitelVerordening winkeltijden Harderwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Winkeltijden Harderwijk, als laatst gewijzigd op 26 mei 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 Gemeentewet
 2. Winkeltijdenwet
 3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201723-06-2018nieuwe regeling

09-11-2017

Gemeenteblad 2017, 206670

h170056654

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Harderwijk

De raad van de gemeente Harderwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 Gemeentewet, de Winkeltijdenwet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is de Verordening Winkeltijden Harderwijk opnieuw vast te stellen, inclusief een bepaling die het mogelijk maakt om een proef te houden met een tweetal koopzondagen in de maand december 2017 en de resultaten hiervan te kunnen betrekken bij een evaluatie over de koopzondag.

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoel- de ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat in- trekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Feestdagenregeling

Het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, geldt niet op de feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur, tenzij een feestdag op een zondag valt.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op feestdagen alsmede op Goede Vrijdag en 24 december na 19.00 uur.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet vervatte verboden, tenzij een feestdag, 24 december op een zondag valt.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 2 avondwinkels ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de avondwinkel dient gesloten te zijn tussen 24.00 uur en 06.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagen voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: evenementen,  feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 7a Vrijstelling koopzondagen 3 en 24 december 2017

Van het verbod gesteld in artikel 2 lid 1 onder sub a. van de wet wordt op grond van artikel 3 leden 1 en 3 van de wet vrijstelling verleend voor de zondagen 3 december 2017 en 24 december 2017 van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van  de winkel.

Artikel 8a Ontheffing verkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen anders dan in een winkel

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden in artikel 2, tweede lid van de wet, voor zover deze betrekking heeft op zon- en feestdagen, voor het aanbieden van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloedt door het verlenen van een ontheffing.

Artikel 9 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste en tweede lid van de wet gelden om reden van op de gemeente gericht toerisme voor zover zij betrekking hebben op zondagen en feestdagen, niet

 • a.

  voor de volgende gedeelten van de gemeenten:

  • 1.

   de Strandboulevard (Oost en West), daaronder begrepen het terrein van het Dolfinarium, de Hoge Brug, het strandeiland, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende plattegrond;

  • 2.

   winkels op het terrein van wettig in exploitatie zijnde vakantieoorden;

 • b.

  gedurende de periode maart tot november en daarbuiten voor de gedeelten van de gemeente onder punt a. 1. tijdens de openingsdagen van het Dolfinarium;

  • c.

   van 08.00 tot 22.00 uur;

  • d.

   voor de verkoop van:

 • 1.

  voor de gedeelten van de gemeente onder a.1. geringe eetwaren en alcoholvrije dranken welke hoofdzakelijk ter plaatse worden genuttigd, blikjes bier voor gebruik elders dan ter plaatse en goederen in de toeristische sector zoals souvenirs, kaarten, lectuur, strandartikelen enzovoort;

  • 2.

   voor de winkels onder a.2. consumptieartikelen (SBI-code 471);

  • e.

   ten behoeve van:

 • 1.

  voor de winkels genoemd onder a. 2. de verkoop aan gasten die recreatief verblijf houden op de wettig in exploitatie zijnde vakantieoorden.

Artikel 9a Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 9b Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk boten of fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van boten of fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 9c Culturele evenementen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 9d Sportcomplexen

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 9e Bejaardenoorden

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

Artikel 9f Allerheiligen en Allerzielen

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

Artikel 9g Ramadan

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 9h Carnaval

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht.

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  De Verordening Winkeltijden Harderwijk, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 1996 onder nummer 63, en gewijzigd bij raadsbesluiten van 26 mei 2016, 19 september 2013, 8 december 2011 en 15 februari 2007, wordt ingetrokken op de dag na inwerkingtreding van deze Verordening Winkeltijden Harderwijk.

 • 3.

  Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in het tweede lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 4.

  Op aanvragen om een besluit op grond van de Verordening Winkeltijden Harderwijk, waarop bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze verordening een beslissing genomen (toetsing ex nunc).

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Harderwijk".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Harderwijk in zijn openbare vergadering van

9 november 2017, onder h170056654.

de heer H.J. van Schaik

voorzitter

de heer H.R. Lanning

raadsgriffier

Bijlage 1 Plattegrond

Nota-toelichting Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

 

Artikel 2. Beslistermijn

De beslistermijn is overeenkomstig de termijn die de Algemene wet bestuursrecht stelt.

 

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

 

Artikel 5. Feestdagenregeling

Het sluitingsgebod voor winkels geldt niet op de in de verordening genoemde feestdagen. Als een feestdag op een zondag valt dan geldt de vrijstelling echter niet. Dit artikel is gebaseerd op artikel 3, eerste lid van de wet.

 

Artikel 6. Openstelling van avondwinkels op feestdagen en 19 uur-dagen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 3, vierde lid van de wet. Op grond hiervan kunnen burgemeester en wethouders voor maximaal twee avondwinkels ontheffing verlenen van de verplichte winkelsluiting op feestdagen en de zgn 19 uursdagen (Goede Vrijdag, 24 december) tot 24.00 uur. Op 4 mei dienen de avondwinkels tijdens de avonduren gesloten te zijn. In deze avondwinkels mogen uitsluitend of in hoofdzaak eet- en drinkwaren verkocht worden.

 

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Ontheffing kan worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard en voor het uitstallen van waren. Bijzondere gelegenheden zijn beurzen, kunstgaleries, tentoonstellingen, bijeenkomsten en feestelijkheden. Omdat een evenement volgens de Jurisprudentie niet als feestelijkheid mag worden aangemerkt, wordt het begrip evenement aan dit artikel toegevoegd. Een aanvraag wordt getoetst aan de verordening en de belangen die door de wet worden beschermd. Het stellen van voorwaarden en beperkingen aan een ontheffing is mogelijk.

 

Artikel 7a. Vrijstelling voor de koopzondagen 3 en 24 december 2017

Naar aanleiding van een ingediende en aangenomen motie is door de gemeenteraad besloten voor de zondagen 3 december 2017 en 24 december 2017 vrijstelling te verlenen van het in artikel 2 lid 1 onder sub a van de wet genoemde verbod om de winkels in Harderwijk op zondag open te mogen hebben. Doel van deze vrijstelling is om een proef mogelijk te maken voor een tweetal koopzondagen in Harderwijk in de maand december 2017. Deze proef zal worden geëvalueerd en de resultaten hiervan zullen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad.

 

Artikel 8. Openstelling op werkdagen

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen ter verruimen. Op grond van dit artikel kan voor de openstelling van de avondwinkels op werkdagen ontheffing verleend worden tot 24.00 uur. Ook voor bijzondere verkoopactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een modeshow, is op grond van dit artikel ontheffing mogelijk. Per aanvraag kan een afweging worden gemaakt.

 

Artikel 8a. Ontheffing straatverkoop van bepaalde goederen

In verband met de wetswijziging van 1 juli 2013 wordt dit artikel ingevoegd omdat de vrijstelling voor de verkoop van bepaalde goederen (voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken) op straat in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet is vervallen. Er wordt een ontheffingstelsel voor opgenomen wat maatwerk mogelijk maakt ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Het stellen van voorwaarden en beperkingen is in het belang daarvan mogelijk.

 

Artikel 9. Toerisme

Met deze toelichting bij het toerismeartikel uit de Verordening Winkeltijden

Harderwijk even wij gevolg aan de motiveringsplicht als bedoeld in artikel 3 lid 7

Winkeltijdenwet (Wtw). Deze motivering dient in ieder geval twee onderdelen te

bevatten. In de eerste plaats moeten wij motiveren dat is voldaan aan de voorwaarden

voor toepassing van artikel 3, derde lid, onder a. In de tweede plaats dient de

motivering van het besluit een inzicht te geven in de belangenafweging die aan het

besluit ten grondslag ligt (artikel 3, lid 6). De hierna gegeven motivering voldoet aan

deze wettelijke eisen.

 

Toepassingsvoorwaarden

Wij hebben op grond van artikel 3 lid 3 Wtw de bevoegdheid om bij verordening als

de onderhavige vrijstelling te verlenen van het verbod om winkels op zon- en feestdagen geopend te hebben. Deze bevoegdheid is aan voorwaarden gebonden. Deze

voorwaarden zijn gesteld in artikel 3 lid 3 onder a van de Wtw.

Er dient binnen de gemeente sprake te zijn van 1) op de gemeente of een deel daarvan

gericht toerisme met een substantiële omvang, 2) mits de aantrekkingskracht voor dat toerisme geheel of nagenoeg geheel is gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling mogelijk worden gemaakt (het toerisme dient autonoom te zijn).

De vaststelling of aan deze voorwaarden is voldaan, vergt een beoordeling van alle

feiten en omstandigheden van het geval, die nauw verweven is met de specifieke situatie van deze gemeente. Wij hebben daarom een zekere beoordelingsvrijheid, die de rechter bij zijn toetsing behoort te respecteren. Wij stellen vast dat, om de hiernavolgende redenen, aan deze toepassingsvoorwaarden is voldaan.

 

1. Autonoom toerisme met een substantiële omvang

In deze gemeente is sprake van autonoom toerisme met een substantiële omvang. Het

Dolfinarium is hier namelijk gevestigd, op grond waarvan deze gemeente zich

onderscheidt van andere gemeenten. Dit toeristisch attractiepark geniet landelijke

bekendheid. Het Dolfinarium opende in 1965 de deuren voor het publiek. Het park

trok al toeristen voordat de Winkeltijdenwetgeving zondagopenstelling in verband met

toerisme mogelijk maakte. Het Dolfinarium trekt jaarlijks zelfstandig ongeveer

850.000 bezoekers.

 

2. Winkelopenstelling ten behoeve van het toerisme

Het Dolfinarium is gelegen aan de Strandboulevard, een afgebakend gebied tussen het randmeer en de stadsmuur. In dit gebied bevinden zich diverse horecabedrijven, een bioscoop, een speelautomatenhal en een aantal kiosken/winkels. Midden jaren 80 van de vorige eeuw oordeelde de raad dat het niet gastvrij was en verwarrend voor toeristen dat zij voorafgaande en na afloop van hun bezoek aan het Dolfinarium op de Strandboulevard overal terecht konden, behalve bij de souvenirwinkels. Dit gold ook voor het Dolfinariumterrein zelf. De raad stelde daarom een verordening vast op grond waarvan winkels sinds die tijd in verband de toeristische aantrekkingskracht van het gebied op zondagen open mogen. Aan de vrijstelling werden wel beperkingen in tijd en assortiment verbonden. Openstelling van deze winkels werd en wordt als ondersteunend aan een dagje Dolfinarium gezien, waarbij het bezoek aan het Dolfinarium voorop staat. De vigerende toerismebepaling biedt ook al sinds jaar en dag de mogelijkheid voor winkels op wettig in exploitatie zijnde vakantieoorden de mogelijkheid om in het toeristenseizoen op zondag hun kampwinkel te openen. In zo’n winkel mogen artikelen verkocht worden die toeristen dagelijks nodig hebben. Er mag uitsluitend verkocht worden aan gasten die daadwerkelijk op het vakantiepark verblijf houden. De SBI code 471 van de Kamer van Koophandel die staat voor: supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment is ter verduidelijking toegevoegd. Het is duidelijk dat deze verkoop ondersteunend is aan het recreëren en niet op zichzelf staat.

 

3. Inventarisatie van de belangen

De raad mag deze bevoegdheid toepassen na afweging van de daarbij betrokken Belangen (artikel 3 lid 6 WTW). De raad is verplicht in ieder geval de volgende belangen in de afweging te betrekken:

a. werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder mede wordt begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel;

b. de zondagsrust;

c. de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente.

 

4. Omschrijving en afweging van de belangen

a. Economische belangen

Toerisme is van groot economisch belang voor Harderwijk. Het Dolfinarium is de belangrijkste toeristische attractie in onze gemeente. Het openstellen van de winkels op dit attractiepark en de aangrenzende Strandboulevard draagt bij aan de attractiviteit van het Dolfinarium. Er kan een totaalproduct geboden worden door de voorzieningen, waaronder winkels, in de directe nabijheid van deze publiekstrekker. Het continueren van de mogelijkheid winkels te openen op zondagen is economisch zeer van belang voor de gevestigde ondernemers in dit gebied. De attractiviteit van het Dolfinarium en het aangrenzend toeristisch gebied is in het geding. Als deze wordt aangetast heeft dit economische gevolgen voor Harderwijk. De winkels aan de Strandboulevard zijn seizoensafhankelijk. De extra uren die in de zomermaanden gemaakt worden, worden gecompenseerd in de stille wintermaanden. De ondernemers hebben hun bedrijfsvoering hierop ingericht.

b. Zondagsrust

De zondagsrust is belangrijk voor een deel van de Harderwijkers. De keuze om het gebied waarbinnen winkels open mogen in verband met de toeristische aantrekkingskracht is mede daarom beperkt gehouden. Het openen van een klein aantal winkels in een door water en stadsmuur begrensd gebied waar toch al veel drukte en bedrijvigheid is, heeft op zichzelf beperkte invloed op de zondagsrust.

c. Leefbaarheid, veiligheid en openbare orde

Voor de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde als gevolg van de openstelling van de winkels aan de Strandboulevard inclusief het Dolfinariumterrein kan aangesloten worden bij hetgeen in de laatste volzin onder b. wordt gesteld.

5. Toekomstige ontwikkeling

Volgens het coalitie akkoord 2010-2014 vindt er in 2013 een behoefte onderzoek naar koopzondagen plaats. Dit onderzoek kan ook gevolgen hebben voor de reikwijdte van de toerismebepaling. In het kader van het project Waterfront krijgt het gebied Strandboulevard een metamorfose. Die ontwikkeling kan van invloed zijn op het aantal en type winkels in dit gebied. Ook die verandering kan invloed hebben op de reikwijdte van de toerismebepaling. De motieven genoemd onder punt 4 zullen steeds leidend zijn voor toekomstige afwegingen. In verband met de reconstructie van een deel van de Strandboulevard en de aanleg van een strandeiland ter plaatse is de redactie van en de plattegrond bij de toerismebepaling medio 2013 gewijzigd.

 

Artikel 9a t/m 9h.

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Als de wetswijziging in werking treedt vervallen er een aantal vrijstellingen in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet die ook voor Harderwijk relevant zijn. Om bestaande situaties in onze gemeente te bestendigen zijn er medio 2013 een aantal vervallen vrijstellingen uit het landelijk Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet toegevoegd aan deze verordening.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsbepalingenIngevolge de Wet elektronische bekendmaking en de verordening elektronisch bekendmaken gemeente Harderwijk wordt deze verordening in zijn geheel bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad.

 

De overgangsbepaling voorziet erin dat besluiten die genomen zijn op de hiervoor geldende Verordening Winkeltijden Harderwijk, geacht worden besluiten te zijn die krachtens deze verordening zijn genomen.