Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
CiteertitelKlachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpklachten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9, titel 9.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2012nieuwe regeling

27-09-2012

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 3 oktober 2012

GemHG/intern/7747

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2012, intern/7746;

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9, titel 9.1, van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat de bestuursorganen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam zorg willen dragen voor een behoorlijke behandeling van klachten over gedragingen van bestuursorganen;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. aangeklaagde : diegene die onderwerp is van de klacht, dan wel verantwoordelijk is

voor de situatie waarop de klacht betrekking heeft;

b. bestuursorgaan :

1. de burgemeester;

2. (een lid van) het college van burgemeester en wethouders;

3. de gemeenteraad;

c. college : college van burgemeester en wethouders;

d. gedraging : handelen of nalaten in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon door bestuursorgaan of medewerker;

e. gemeente : de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

f. klaagschrift : een schriftelijk ingediende klacht;

g. klacht : een uiting van ongenoegen van een burger over een gedraging,

behandeling of bejegening door een bestuursorgaan of een medewerker als bedoeld in titel 9.1 van de wet;

h. klachtencoördinator : de ambtenaar die door het college is belast met de coördinatie van de ; behandeling van klachten;

i. klachtbehandelaar : degene die, op grond van artikel 7 van deze Verordening, de klacht behandelt;

j. klager : een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een klacht heeft ingediend;

k. medewerker : hij/zij die door het college is benoemd om in openbare dienst werkzaam te zijn of met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten;

l. Nationale ombudsman : het door het bevoegde bestuursorgaan aangewezen onafhankelijke orgaan waar een klacht in tweede instantie kan worden ingediend;

m. wet : de Algemene wet bestuursrecht. 

Artikel 2 Eisen aan een klaagschrift

 • 1

  Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij het college, ter attentie van de klachtencoördinator.

 • 2

  Een klacht dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

  a. de naam en het adres van de klager;

  b. de dagtekening;

  c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht, inclusief datum en tijdstip, wie zich aldus heeft gedragen en tegen wie de gedraging heeft plaatsgevonden.

 • 3

  De klacht bevat het feitelijk belang van de klager.

 • 4

  Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld, dient de klager zelf zorg te dragen voor een goede Nederlandse vertaling.

Artikel 3 Registratie van de klacht

 • 1

  Op een ingediende klacht wordt de datum van ontvangst vermeld.

 • 2

  Klager ontvangt terstond een bericht van ontvangst namens het college.

Artikel 4 De klachtencoördinator

 • 1

  De klachtencoördinator beoordeelt of een klacht in behandeling wordt genomen.

 • 2

  Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, stelt de klachtencoördinator de klager hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht in kennis.

 • 3

  De klachtencoördinator bewaakt de voortgang van de klachtenprocedures en voert de algemene coördinerende werkzaamheden in het kader van de klachtafhandeling uit.

Artikel 5 Buiten behandeling laten van klacht

Een klacht wordt niet in behandeling genomen als zij betrekking heeft op een gedraging:

a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van de wet is behandeld;

b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, tenzij de gevolgen van de gedraging zich pas na een jaar openbaren, in welk geval zo spoedig mogelijk daarna de klacht wordt ingediend;

c. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;

d. waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld;

e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest;

f. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van de justitie of een vervolging gaande is.

 

Artikel 6 Mediation

Na ontvangst van een klacht kan een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheid om de klacht door middel van mediation op te lossen.

 

Artikel 7 Klachtbehandelaar

 • 1

  De afhandeling van een klacht vindt plaats door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest: de klachtbehandelaar.

 • 2

  Met inachtneming van het bepaalde onder het eerste lid, wordt de klacht - namens het betrokken bestuursorgaan - onderzocht en behandeld door:

  a. de burgemeester: indien het een gedraging betreft van het bestuursorgaan zelf, niet zijnde de burgemeester zelf, van een lid van het bestuursorgaan, van de gemeentesecretaris of van de griffier;

  b. de loco-burgemeester: indien het een gedraging betreft van de burgemeester zelf;

  c. de gemeentesecretaris: indien het een gedraging betreft van een onder hem ressorterende medewerker.

Artikel 8 Onderzoek en horen

 • 1

  De klachtbehandelaar die op grond van artikel 7 daartoe is aangewezen, is verantwoordelijk voor een zorgvuldige behandeling van de klacht en stelt ter zake een onderzoek in.

 • 2

  De klachtbehandelaar stelt de klager, de aangeklaagde en derden in de gelegenheid te worden gehoord.

 • 3

  Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

 • 4

  De artikelen 7:4 en 7:6 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5

  Van het horen wordt een verslag gemaakt en toegezonden aan de betrokken partijen.

 • 6

  Van het horen kan worden afgezien, indien:

  a. de klacht kennelijk niet-ontvankelijk is;

  b. de klacht kennelijk ongegrond is;

  c. de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

Artikel 9 Afdoening klacht

 • 1

  De klachtbehandelaar draagt er zorg voor dat binnen zes weken na de ontvangstdatum van de klacht het college een beslissing neemt op de klacht.

 • 2

  Het college kan de afhandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk, met redenen omkleed, mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde.

 • 3

  De klager wordt door middel van een antwoordbrief schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede de daaraan verbonden conclusies.

 • 4

  De aangeklaagde, de klachtbehandelaar en de klachtencoördinator ontvangen een afschrift van de bevindingen en de conclusies, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel.

Artikel 10 Behandeling klacht in tweede instantie door de Nationale Ombudsman

 • 1

  In het antwoord aan de klager, als bedoeld in artikel 9:12 van de wet, wordt vermeld dat, als de klager het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht, hij een klacht in kan dienen bij de Nationale Ombudsman.

 • 2

  De klachtencoördinator treedt op als gemeentelijk contactpersoon in contacten met de Nationale Ombudsman, die voortvloeien uit de externe klachtbehandeling.

Hoofdstuk 3 SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 11 Verantwoording

De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd. Een verantwoording van de klachten wordt opgenomen in de jaarrekening opgenomen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van een zorgvuldige afhandeling van klachten, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Overgangsregeling

Klachten die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze Verordening, worden afgehandeld op grond van de klachtenregeling, vastgesteld d.d. 2 september 1999.

Artikel 14 Intrekking oude regeling en inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking op de dag na die van haar openbare bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de klachtenregeling, vastgesteld d.d. 2 september 1999.

Artikel 15 Citeertitel

Deze Verordening kan worden aangehaald als: “Klachtenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam”.

Toelichting 1 TOELICHTING OP DE KLACHTENVERORDENING