Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Uitvoeringsbesluit (revisie 2018) behorende bij de Afvalstoffenverordening 2014 van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit (revisie 2018) behorende bij de Afvalstoffenverordening 2014 van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam
CiteertitelUitvoeringsbesluit (revisie 2018) Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Harddinxvedl-Giessendam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hardinxveld-Giessendam/CVDR135681/CVDR135681_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2018

06-03-2018

gmb-2018-115598

2023586

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit (revisie 2018) behorende bij de Afvalstoffenverordening 2014 van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Het college van de gemeente Hardinxveld-Giessendam,

 

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling kunnen worden aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2014 gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 

 

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

 

 

 

B E S L U I T:

 

Het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening 2014 gewijzigd vast te stellen

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Alle begrippen in het Uitvoeringsbesluit volgen de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in artikel 1 van de verordening, waarbij onder verordening de Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt verstaan.

 

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Reinigingsdienst Waardlanden gevestigd te Gorinchem, mede conform de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden, vastgesteld in 2013 en herzien in 2015. Reinigingsdienst Waardlanden kan andere inzamelaars aanwijzen voor de inzameling van afvalstoffen zoals genoemd in artikel 3 van de verordening.

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  afvalhout: hout van sloopwerkzaamheden aan percelen, waarbij het hout schoon en herbruikbaar is;

 • b.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • c.

  banden: schone banden van motoren, en personenauto’s, zonder velgen;

 • d.

  blik: verpakkingen van blik of aluminium;

 • e.

  brandblussers: kleine brandblussers voor consumenten gebruik, een cilinder waarin een beperkte hoeveelheid blusmiddel onder druk in staat;

 • f.

  dakleer: dakbedekkingsmaterialen bestaand uit beplatingsmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

 • g.

  drankpakken: drankenkartons, verpakkingen voor het bewaren van met name zuivelproducten maar ook voor sappen, waarbij de verpakking bestaat uit diverse lagen gemixte producten zoals papier en folie;

 • h.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • i.

  gasflessen: gasflessen en (overige) drukhouders;

 • j.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en beperkt is van omvang;

 • k.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel (minicontainer) of via een inzamelvoorziening (verzamelcontainer) ter inzameling kan worden aangeboden;

 • l.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder groente-, fruit- en tuinafval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval en snoeihout;

 • m.

  harde kunststoffen: producten van kunststof, niet zijnde verpakkingen, die door de hardheid van het materiaal niet gemakkelijk gevouwen en geplooid kunnen worden, harde kunststofproducten zijn bijvoorbeeld jerrycans, emmers, kratten, speelgoed en tuinmeubels.

 • n.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere percelen, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 • o.

  klein gevaarlijk afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de kca-lijst van Milieu Centraal;

 • p.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • q.

  metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • r.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon is en niet vervuild is met andere afvalfracties;

 • s.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel (aan elkaar gebonden), grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild zijn met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt zijn als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • t.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • u.

  verpakkingsglas: op kleur gescheiden verpakkingen van glas zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen voor het bewaren van onder andere consumptiemiddelen, cosmetica en medicijnen (verpakkingen zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen);

 • v.

  vlak glas: glas zoals gebruikt wordt in de bouw, in kozijnen, deuren en ramen (ook wel vensterglas genoemd).

 

Artikel 4. Inzamelmiddelen en –voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) voor huishoudelijk restafval;

 • b.

  in afwijking van lid a bieden percelen in het buitengebied huishoudelijk restafval aan in inzamelmiddelen (minicontainers); de inzamelaar maakt via de afvalkalender bekend welke percelen onder het buitengebied vallen;

 • c.

  voor groente-, fruit- en tuinafval een inzamelmiddel (minicontainer) voor de gebruiker van een perceel of een inzamelvoorziening (verzamelcontainer) voor gebruikers van een aantal percelen;

 • d.

  in afwijking van lid c zijn er in sommige straten of straatdelen geen inzamelmiddelen (minicontainers) of inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) voor groente-, fruit- en tuinafval), percelen in deze straten bieden groente-, fruit- en tuinafval dan niet gescheiden aan;

 • e.

  voor oud papier en karton een inzamelmiddel (minicontainer) voor de gebruiker van een perceel of een inzamelvoorziening (verzamelcontainer) voor gebruikers van een aantal percelen of een inzamelvoorziening (verzamelcontainer) op wijkniveau, waarbij op wijkniveau betekent dat er een inzamelvoorziening staat op een plek in de wijk die een wijkfunctie vervult zoals een locatie bij een supermarkt;

 • f.

  voor glas een inzamelvoorziening (verzamelcontainer) op wijkniveau, conform de beschrijving bij lid e;

 • g.

  voor textiel een inzamelvoorziening (verzamelcontainer) op wijkniveau, conform de beschrijving bij lid e;

 • h.

  voor de gecombineerde inzameling van kunststof verpakkingen, blik en drankpakken een inzamelmiddel (minicontainer) voor de gebruiker van een perceel of een inzamelvoorziening (verzamelcontainer) voor gebruikers van een aantal percelen; en

 • i.

  in aanvulling op lid c, e en h geldt dat gratis meerdere inzamelmiddelen (minicontainers) verkregen kunnen worden.

 

Artikel 5. Vaststellen Frequentie van inzamelen overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Op grond van artikel 5, tweede lid, van de verordening wordt huishoudelijk restafval aangeboden in een inzamelvoorziening (verzamelcontainer) geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist en wordt huishoudelijk restafval aangeboden in inzamelmiddelen (minicontainers) ten minste een maal per vier weken bij elk perceel ingezameld.

 • 2.

  Op grond van artikel 5, zevende lid, van de verordening stelt het college de volgende frequenties vast:

  • a.

   grof huishoudelijk afval wordt één keer per twee maanden ingezameld;

  • b.

   oud papier en karton, aangeboden in een daartoe van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel (minicontainer), wordt minimaal één keer per maand ingezameld;

  • c.

   inzamelvoorzieningen voor oud papier en karton worden geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist;

  • d.

   kunststof verpakkingen, blik en drankpakken, gecombineerd aangeboden in een daartoe van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel (minicontainer), worden ten minste een maal per twee weken ingezameld;

  • e.

   kunststof verpakkingen, blik en drankpakken, gecombineerd aangeboden door percelen in het buitengebied in een daartoe van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel (minicontainer), worden ten minste een maal per vier weken ingezameld;

  • f.

   de inzamelvoorzieningen voor de combinatie van kunststof verpakkingen, blik en drankpakken worden geleegd al naar gelang de vulgraad dat vereist.

 

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de personen die woonachtig zijn op de percelen als bedoeld in artikel 4, lid d, van dit Uitvoeringsbesluit vrijgesteld van het gescheiden aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval.

 

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de verstrekte inzamelmiddelen (minicontainers):

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de inzamelmiddelen te voorzien van een identificatie, zoals een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer.

  • c.

   de namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij een perceel;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een ander perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, en ook bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de inzameldienst en worden bij normale slijtage voor rekening van de inzameldienst technisch onderhouden en vervangen;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen (minicontainers) dient ordelijk te geschieden door plaatsing van het inzamelmiddel op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, in een rechte lijn met 20 centimeter tussenruimte, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   de locaties van de inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) voor huishoudelijk restafval of voor het ter lediging aanbieden van inzamelmiddelen (minicontainers) voor huishoudelijk restafval liggen binnen een cirkel met een straal van 200 meter vanuit de betrokken percelen

  • c.

   om oud papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en de combinatie van kunststof verpakkingen, blik en drankpakken afzonderlijk aan te kunnen bieden, liggen de inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) of de locaties voor het ter lediging aanbieden van inzamelmiddelen (minicontainers) voor deze afvalstoffen binnen een cirkel met een straal van 200 meter vanuit de betrokken percelen;

  • d.

   op een inzameldag mag een inzamelmiddel slechts één maal worden aangeboden;

  • e.

   inzamelmiddelen (minicontainers) dienen goed gesloten te zijn wanneer deze op de openbare weg ter lediging worden aangeboden en inzamelingvoorzieningen (verzamelcontainers) moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • f.

   uit de inzamelmiddelen (minicontainers) en de inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) mag geen afval steken;

  • g.

   huishoudelijke restafvalstoffen mogen alleen in een goed gesloten zak in de hiervoor bestemde inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) worden gedeponeerd, er mag geen afval naast de inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen worden gezet;

  • h.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van het ter lediging aangeboden inzamelmiddel (minicontainer) mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • i.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid klein gevaarlijk afval mag per keer niet meer zijn dan 50 kilogram;

  • j.

   klein gevaarlijk afval (artikelen van de kca-lijst van Milieu Centraal) mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet in een deugdelijke verpakking persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengstation;

  • k.

   de afvalbrengstations van de inzameldienst worden aangewezen om de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening achter te kunnen laten;

  • l.

   uitgezonderd op lid k mag klein gevaarlijk afval op het afvalbrengstation Korenet te Groot-Ammers alleen op de tweede en laatste zaterdag van de maand worden ingeleverd tussen 10:00 uur tot 12:00 uur; op het afvalbrengstation in Leerdam kan klein gevaarlijk afval op tweede en de laatste zaterdag van de maand tussen 13:00 uur en 15:00 uur worden ingeleverd, alleen op deze momenten is er een voorziening voor inname van klein gevaarlijk afval;

  • m.

   in aanvulling op lid k geldt dat apotheken, gevestigd in de gemeenten waar Waardlanden diensten levert, medicijnafval gratis kunnen inleveren bij de afvalbrengstations in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam, zo nodig is er bij de afvalbrengstations ook verpakkingsmateriaal verkrijgbaar;

  • n.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengstation zijn de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst van toepassing;

  • o.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengstation kunnen legitimeren;

  • p.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en (grote) elektrische en elektronische apparatuur vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • q.

   de onder lid p genoemde afvalstoffen dienen op de afgesproken dag en tijd op een voor de inzameldienst goed bereikbare plaats op of nabij het perceel klaar te staan;

  • r.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen op de afvalbrengstations geen groter volume hebben dan 2 m3, of bij het op afroep aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3; een overschrijding van de afmeting is toegestaan voor redelijkerwijs ondeelbare elementen;

  • s.

   grof tuinafval mag bij het overdragen op de afvalbrengstations geen groter volume hebben dan 2 m3, of bij het aanbieden op afroep geen groter volume hebben dan 1 m3;

  • t.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,25 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder mag zijn dan 25 kilogram;

  • u.

   metaal moet zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,25 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder mag zijn dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen metaal, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en (grote) elektrische en elektronische apparatuur zonder inzamelmiddel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

 • 4.

  Op grond van artikel 10, zesde lid, van de verordening zullen minicontainers die niet namens de gemeente zijn verstrekt, die voor lediging worden aangeboden of op de openbare weg zijn geplaatst terstond en zonder nadere ingebrekestelling in beslag worden genomen.

 

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in het ophaalschema (zie www.waardlanden.nl) om 7:30 uur gereed staan voor de inzameling;

 • b.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging en uiterlijk om 20:00 uur op de vastgestelde inzameldag, uit de openbare ruimte zijn verwijderd;

 • c.

  voor inzamelmiddelen (minicontainers) voor oud papier en karton geldt dat de inzamelmiddelen op de dag van lediging tot 23.00 uur in de openbare ruimte mogen blijven staan;

 • d.

  inzamelmiddelen (minicontainers) mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur worden aangeboden;

 • e.

  metalen, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en (grote) elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op de afgesproken ophaaldag vanaf 6.30 uur; de inzameling start om 7.30 uur en op dit tijdstip moet het opgegeven afval gereed staan voor de inzameldienst;

 • f.

  om geluidhinder en buurtoverlast te voorkomen, mogen inzamelmiddelen (verzamelcontainers voor de gebruikers van een aantal percelen maar ook verzamelcontainers op wijkniveau) alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

 

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden in de buitenruimte niet mogelijk is om de normale plaatsen te bereiken waar de inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen staan, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door het college voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen.

 

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de Afvalstoffenverordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen, mits hiervoor een overeenkomst is afgesloten met de inzameldienst.

 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de afvalstoffenverordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, mits hiervoor een overeenkomst is afgesloten, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen.

 

Artikel 12. Het te inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  in de binnenstad mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld binnen de door de inzameldienst vastgestelde venstertijden –indien deze venstertijden er zijn- en conform de eventuele vastgestelde regels met betrekking tot de stadsdistributie;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels;

 • d.

  de veiligheidseisen van de hulpdiensten moeten in acht worden genomen.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag van publicatie. Eerdere Uitvoeringsbesluiten vervallen op deze dag. Er is geen overgangsbepaling.

 

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit (revisie 2018) Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 6 maart 2018.

De secretaris de burgemeester,

drs. R. ’t Hoen MPM D.A. Heijkoop