Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haren

Aanwijzing gebieden verbod nuttigen alcoholhoudende drank

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebieden verbod nuttigen alcoholhoudende drank
CiteertitelAanwijzing gebieden verbod nuttigen alcoholhoudende drank
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit is genomen op basis van art. 2.4.8, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Haren 2005. Op basis van artikel 6:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Haren 2010 is dit aanwijzingsbesluit ook na de intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005 van kracht gebleven. In de verordening 2010 is de grondslag art. 2:48.  

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Art. 2.4.8., lid, 1 Algemene Plaatselijke Verordening Haren 2005
  2. Art. 6:5 Algemene Plaatselijke Verordening Haren 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2009Nieuwe regeling

23-04-2009

Harener Weekblad 23-04-2009

2009-1098

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebieden verbod nuttigen alcoholhoudende drank

Burgemeester en wethouders der gemeente Haren,

Overwegende,

dat door de politie is geconstateerd dat binnen het grondgebied van de gemeente Haren regelmatig overlast wordt ondervonden van personen, met name jongeren, die al dan niet in groepsverband op wegen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, alcoholhoudende drank nuttigen of aangeboken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben;dat dit gebeurt op diverse plekken binnen het grondgebied van de hele gemeente;dat de groepen jongeren in de openbare ruimte nadrukkelijk aanwezig zijn, provocerend optreden, omstanders lastig vallen en vernielingen aanrichten;dat wij van mening zijn dat alle gebruikers van de openbare ruimte veilig gebruik moeten kunnen maken van deze ruimte en niet gehinderd dienen te worden door overlastveroorzakende personen, die ter plekke alcoholhoudende drank nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijk met alcoholhoudende drank bij zich hebben;

dat artikel 2.4.8., lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Haren, vastgesteld op 8 november 2005 ons de mogelijkheid biedt gebieden aan te wijzen waar het verboden is op wegen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat wij, gelet op het bovenstaande, hebben besloten van deze mogelijkheden gebruik te maken;

wij derhalve;

BESLUITEN:

Artikel 1  

De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waar het verboden is op wegen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

- het gebied gelegen tussen de Molenweg, de Kromme Elleboog, de Rummerinkhof tot aan het spoor, het Stationsplein, de Nieuwe Stationsweg, de Oude Middelhorst, de Tussenziel, de Waterhuizerweg, de Molenkampsteeg, de Onnerweg, de Jachtlaan, de Kerkstraat en de Rijksstraatweg;

- het gebied rondom en op het Dilgtplein;

- het gebied rondom en op het terrein van zorgboerderij De Mikkelhorst, ten noorden van de Borgsingel en ten oosten van de Klaverlaan;

- het gebied tussen de Nieuwe Schoolweg, Hoge Hereweg en Rijksstraatweg te Glimmen.

Een en ander als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

Haren, 23 april 2009burgemeester en wethouders voornoemd,

secretaris.

burgemeester.

Kaart gebied Haren-dorp en gebied rond zorgboerderij 1  

550px

Kaart gebied Dilgtplein 2  

550px

Kaart gebied Glimmen 3  

550px