Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Harenkarspel

Winkeltijdenverordening Harenkarspel 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Harenkarspel
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Harenkarspel 1997
CiteertitelWinkeltijdenverordening Harenkarspel 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpWinkeltijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet
 3. Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-200914-04-2011Nieuw

12-05-2009

Omring Express, 02-07-2009

VH/2009/876

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Harenkarspel 1997

De raad van de gemeente Harenkarspel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Harenkarspel van 11-03-1997, nummer 01.04.1997/11;

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

BESLUIT:

de navolgende “Winkeltijdenverordening Harenkarspel 1997” vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  veiling: een niet-executoriale verkoping van roerende lichamelijke zaken, welke in het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving wordt gehouden, of waarbij aan publiek, hetwelk daartoe is uitgenodigd of tevoren van de verkoping in kennis is gesteld, gelegenheid wordt gegeven om te bieden, af te mijnen of in te schrijven;

 • d.

  beurs: openbare gelegenheid waar kooplieden uit verschillende branchegroepen bijeenkomen om koopwaren aan te bieden;

 • e.

  delen van de gemeente:

 • I.

  de dorpskernen, te weten de gebieden die gelegen zijn binnen de krachtens de wegenverkeerswetgeving vastgestelde bebouwde kommen van de dorpen Dirkshorn, Kalverdijk, Sint Maarten, Tuitjenhorn, Waarland en Warmenhuizen, elk afzonderlijk;

 • II.

  het landelijk gebied, te weten de overige, niet binnen deel I vallende, gebieden binnen de grenzen van de gemeente.

Artikel 2. Beslistermijn.

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Het besluit tot verdaging wordt voor de afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing.

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing.

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6. Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december.

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0.00 en 16.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel in de gemeente Harenkarspel een ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank en Horecawet.

 • 4. De ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, kan worden geweigerd indien naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen.

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling, als bedoeld in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, kan worden geweigerd indien naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10. Toerisme.

 • 1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van delen van de gemeente , niet op zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag tussen 10.00 - 18.00 uur.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2. De Verordening winkelsluiting Harenkarspel 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Winkeltijdenverordening Harenkarspel 1997.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12-05-2009

De griffier, de voorzitter,

R.H. Mulder, E.J. Brommet