Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Harenkarspel

Verordening Winkeltijden Harenkarspel 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Harenkarspel
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Harenkarspel 2011
CiteertitelVerordening Winkeltijden Harenkarspel 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpWinkeltijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Harenkarspel. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Harenkarspel, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet
 3. Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-201105-12-2013Wijziging

29-03-2011

Schager Weekblad, 06-04-2011

VEILIGHEID/2011/1831
10-07-200914-04-2011Nieuw

12-05-2009

Omring Express, 02-07-2009

VH/2009/876

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Harenkarspel 2011

De raad van de gemeente Harenkarspel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 februari 2011;

besluit:

de volgende “Verordening winkeltijden Harenkarspel 2011” vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn.

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing.

 • 1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1. De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 2. Het college kan de ontheffing voor ten hoogste 1 winkel verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing wordt in elk geval als voorschrift verbonden dat de winkel op de zondagen en de feestdagen vóór 16.00 uur gesloten dient te zijn.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagen voor bijzondere situaties

 • 1. Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries

 • 2. De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Toerisme

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet tussen 10:00 en 18:00 uur.

Artikel 10 Intrekking voorgaande regeling

De Winkeltijdenverordening Harenkarspel 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Intrekking

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Harenkarspel 2011.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 29-03-2011

de griffier,                                           de voorzitter,

R.H. Mulder                                          E. Vermeer

Bijlage Onderbouwing toeristische aantrekkingskracht Gemeente Harenkarspel

De Winkeltijdenwet bepaalt in artikel 2, lid 1, van de Winkeltijdenwet dat het verboden is om een winkel voor het publiek op zondag geopend te hebben.

Artikel 3, lid 3, sub a, van de Winkeltijdenwet bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening vrijstelling kan verlenen van de in het eerste lid bedoelde verboden of aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in die verordening aan te wijzen.

De vrijstelling dient met inachtneming van de gestelde regels op een daartoe strekkende aanvraag ontheffing van die verboden te verlenen ten behoeve van op de betrokken gemeente of een deel daarvan gericht toerisme met een substantiële omvang. Daarnaast geldt de voorwaarde dat de aantrekkingskracht voor dat toerisme geheel of nagenoeg geheel is gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling of de bevoegdheid om ontheffing te verlenen mogelijk worden gemaakt.

De wetswijziging van de Winkeltijdenwet per 1 januari 2011 heeft tot doel de bevoegdheid om in verband met toerisme uitzonderingen te maken op het verbod om op zondag winkels te openen nader in te kaderen, in die zin dat de bevoegdheid uitsluitend mag worden aangewend ten behoeve van op de gemeente gericht toerisme met een substantiële omvang. Deze ‘kwalitatieve drempel’ is een aanvullende voorwaarde voor de uitoefening van deze bevoegdheid ten opzichte van de eisen die daarvoor thans gelden. Een ander doel is zeker te stellen dat bij besluiten over de toepassing van de toerismebepaling, naast economische belangen, ook andere, meer immateriële, belangen, zoals de zondagsrust en leefbaarheid, uitdrukkelijk in de afweging worden betrokken.

 

Substantieel toerisme

In de Memorie van Toelichting op de Winkeltijdenwet staat dat de gemeenteraad beoordeelt of sprake is van substantieel toerisme in de gemeente (Memorie van Toelichting Winkeltijdenwet, par. 4.2.). Het verlenen van een vrijstelling is een zaak van de gemeente, in beginsel is opening mogelijk voor alle winkels in de gehele gemeente en in het verlengde daarvan voor de overige vormen van detailhandel, de gemeente kan de vrijstelling ook verlenen voor delen van de gemeente en aan gemeenteraden is een ruime bevoegdheid verleend, dit alles binnen het kader van toeristische aantrekkingskracht van de gemeente of een deel daarvan (LJN: BN3217, Gerechtshof 's-Gravenzande, 3 augustus 2010, 200.060.164/01, ro.3.5).

Of sprake is van substantieel toerisme hangt samen met het belang van de toeristische sector voor de gemeentelijke economische ontwikkeling. Indicatoren hiervoor zijn met name:

 • 1.

  de inkomsten van de toeristische sector en inkomsten in verband met de toeristische sector voor bijvoorbeeld horeca.

 • 2.

  het aantal arbeidsplaatsen in de toeristische sector,

 • 3.

  de aantallen bezoekers van toeristische trekpleisters in de gemeente (bijvoorbeeld architectuur, musea, natuur, evenementen),

 • 4.

  het aantal overnachtingen in hotels, campings, vakantiehuizen of andere vormen van logies,

 • 5.

  de omvang van de gemeentelijke inkomsten gerelateerd aan het toerisme (toeristenbelasting, parkeergelden), mede in vergelijking met de omvang van andere gemeentelijke inkomstenbronnen.

 • 6.

  de toeristische aantrekkingskracht geldt voor de gehele gemeente of alleen voor delen van de gemeente, gedurende het hele jaar of alleen tijdens bepaalde seizoenen of bijzondere dagen.

Ad 1.    De inkomsten van de toeristische sector in verband met de horeca zijn relatief groot. De horeca is het meest vertegenwoordigd in de toeristische sector. Maar liefst 51% van de vestigingen en 63% van de banen (Nota van Economische Zaken en Toerisme van 2 februari, p.8).

Ad 2.    Volgens de Nota Economische Zaken en Toerisme (Nota van Economische Zaken van 2 februari 2010, p.8) telt de sector toerisme 73 vestigingen met 339 werkzame personen. Het aandeel van de sector in de productiestructuur van Harenkarspel is lager dan in Noord-Holland (exclusief Amsterdam) en dan in Nederland.

Ad 3.    In het jaar 2010 heeft het dierenpark Van Blanckendaellpark ongeveer 200 000 bezoekers getrokken. In 2010 trok Camping De Bongerd een autonome bezoekersstroom van ongeveer 150 000 bezoekers. Daarnaast zorgen de overige attracties voor een aanzienlijke stroom toeristenverkeer.

Ad 4.    Het aantal toeristische overnachtingen in Harenkarspel op basis van de inkomsten uit forensen- en toeristenbelasting (Programmarekening 2009 Gemeente Harenkarspel, p.122) en uitgaande van een bezetting 16.7% (60 dagen per jaar) bedraagt 273 748 overnachtingen per jaar. Deze bezettingsgraad is ingeschat aan de lage kant, in de praktijk zal de bezettingsgraad op een hoger percentage uitkomen.

De cijfers van de forensenbelasting over het jaar 2009 laten zien dat in de gemeente Harenkarspel 102 240 overnachtingen hebben plaatsgevonden (568 recreatiewoningen, gemiddelde bezetting van 3 personen, gemiddeld 60 dagen per jaar).

Op basis van de cijfers van de toeristenbelasting Harenkarspel hebben in 2009 36 420 overnachtingen bij particulieren plaatsgevonden (607 slaapplaatsen particulier, 60 dagen per jaar). Bij toeristische ondernemers hebben 135 088 overnachtingen plaatsgevonden (202 vaste standplaatsen <3 slaapplaatsen, 484 vaste standplaatsen >3 standplaatsen, gemiddeld 100,34 onderkomens op niet-vaste standplaatsen).

Gelet op het inwoneraantal van de gemeente Harenkarspel (16.181 inwoners) en de bovenvermelde aantallen toeristen, is naar de mening van de gemeente sprake van een zodanig substantiële en autonome hoeveelheid toeristen dat daardoor een verruiming van de openingstijden is gerechtvaardigd.

Ad 5.    De inkomsten over het jaar 2009 uit toeristen- en forensenbelasting (Programmarekening 2009 Gemeente Harenkarspel, p. 122) bedroeg in totaal € 236 592. Ter vergelijking: de totale leges Burgerzaken bedroeg in het jaar 2009 € 265 894. De bouwleges kwamen uit op een bedrag van € 757 261. De som van alle gemeentelijke belastingen van Harenkarspel over het jaar 2009 tezamen bedroeg € 5 705 512.

Ad 6.    Het dierenpark Van Blanckendaellpark (Bijlage I) en recreatieparken zijn het hele jaar door geopend. Ook het De Holle Bolle Boom in Tuitjenhorn is het hele jaar geopend. Met name voor de bezoekers van deze attracties is het van belang dat de winkels het hele jaar op zaterdag en zondag geopend zijn.

De gemeente Harenkarspel had op basis van de cijfers van de VVV in het jaar 2009 3 054 bedden of plaatsen per nacht beschikbaar. Dit is meer dan de omliggende gemeenten Schagen, Niedorp, Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna tezamen. In totaal hebben de gemeenten in de kop van Noord-Holland 37 329 bedden of plaatsen per nacht beschikbaar. Gemeente Harenkarspel draagt in de regio dus voor meer dan 8% bij aan het aantal beschikbare bedden of plaatsen per nacht (Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Kop van Noord Holland en de Regio VVV Kop van Noord-Holland 2010-2013).

Op basis van de inkomsten van de toeristische sector en inkomsten in verband met de toeristische sector, het aantal arbeidsplaatsen in de toeristische sector, de aantallen bezoekers van toeristische trekpleisters in de gemeente, het aantal overnachtingen in bed & breakfasts, campings en vakantiehuizen, de omvang van de gemeentelijke inkomsten gerelateerd aan het toerisme is in de gemeente Harenkarspel sprake van substantieel toerisme.

Autonome toeristische aantrekkingskracht

De eis dat de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente autonoom moet zijn, dat wil zeggen dat zij losstaat van de winkelopening op zondag in de gemeente.

Uit de inventarisatie blijkt onder meer dat alleen al de attracties Van Blanckendaellpark en “Campingpark De Bongerd” een jaarlijkse bezoekersstroom genereren van zo’n 350 000 personen. Dat is een jaarlijkse bezoekersstroom die meer dan 20 keer de totale bevolking van de gehele gemeente Harenkarspel bedraagt. Daarnaast is de Noordzeekust ook een bron van toerisme voor de gemeente zeker in combinatie met het fietstransferium, Rekerkoogweg nabij Schoorldam. Hierbij kan men de auto in de gemeente parkeren en op de fiets verder naar de kust of het achterland fietsen. De 11 recreatieparken en campings, de 8 bed & breakfasts en de vele andere in de bijlage genoemde attracties activiteiten en bezienswaardigheden die de gemeente Harenkarspel rijk is dragen  eveneens bij aan het toeristische karakter van de gemeente.

Het dierenpark Van Blanckendaelpark is in 2007 gestart en heeft inmiddels de status van officiële dierentuin (vergunning van de Minister van LNV van 21-11-2008, DB/2008/002). Sinds de oprichting is het park verder uitgebreid en is sprake van een steeds verder groeiend aantal bezoekers. Telefonisch ingewonnen informatie (dhr. P. Blankendaal, 24-12-2010) leerde dat de attractie in het jaar 2010 plusminus 200 000 bezoekers heeft gehad, met de aantekening dat er voor de komende jaren nog een verdere groeiverwachting is. Het betreft hier dan ook een structureel aanwezige zelfstandige attractie die een voor de gemeente Harenkarspel zeer substantieel aantal toeristen trekt.

Campingpark de Bongerd is een vijfsterren recreatiepark voor kinderen met hun ouders. In juni 2008 zijn de deuren geopend van de uitbreiding van het binnenspeelparadijs Holle Bolle Boom. Dit overdekte speelplezier beschikt nu over een overdekte waterattractie, de Holle Bolle Plons, en buiten kunnen kinderen avontuurlijk spelen in de Holle Bolle Buiten. Kortom: perfecte dagrecreatie voor kinderen tot en met 12 jaar. Deze attractie heeft in 2010 een autonome bezoekersstroom van ongeveer 150 000 bezoekers getrokken.

Campingpark De Bongerd mocht in 2008 de RECRON-prijs “Ondernemer van het jaar 2009” in ontvangst nemen. Daarmee bevinden zij zich in het gezelschap van ondermeer de ondernemer van “De Efteling”, die de prijs in 2007 kreeg.

Voor het jaar 2011 was camping "De Bongerd" genomineerd voor "Camping van het jaar 2011" in de categorie 'Beste camping voor gezinnen 2011'. In eerder jaren sleepte deze camping ook al belangrijke prijzen in de wacht. Zo is "De Bongerd is in 2000 benoemd als ANWB Camping van het jaar en in januari 2006 en januari 2007 als de op één na beste Eurotopcamping van Europa. De ANWB beoordeelde deze camping zeer goed (een derde plaats) in de verkiezing van de "camping van het jaar 2010". De algemene beoordeling kwam uit op 9,2 op een schaal van 0 tot 10.

 

De internationale organisatie Camping Cheque Pro heeft Campingpark de Bongerd uitgeroepen tot Top Camping 2010. Als enige camping in de Benelux heeft Campingpark de Bongerd een minimale score van 9 op de schaal van 10.

Ten aanzien van de aantrekkingskracht van de Noordzeekust moet gesteld worden dat die attractie op zich zich (nog) niet binnen de gemeente Harenkarspel bevindt. Maar de gemeente is zodanig gesitueerd dat de kust wel degelijk toeristen naar Harenkarspel trekt. Ter illustratie: de gemeente Harenkarspel is hemelsbreed op minder dan 5 kilometer van het Noordzeestrand gelegen en op slechts 1 800 meter van het bos- en duingebied van Schoorl (gemeente Bergen). De toeristen trekken zich uiteraard niets aan van gemeentegrenzen. Zij zoeken verblijfsaccommodatie binnen een straal van enkele kilometers tot de kust en komen dientengevolge ook naar Harenkarspel. 

Overigens: in verband met de gemeentelijke herindeling zal zowel de stad Schagen als de gehele Noordzeekust van de huidige gemeente Zijpe, (inclusief de badplaatsen Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten) met ingang van 1 januari 2013 wèl binnen de gemeentegrenzen vallen.

Uit het vorenstaande blijkt dat Van Blankendaellpark en de recreatieve attracties een zelfstandige stroom van toeristen naar de gemeente Harenkarspel trekt. De toeristen doen Harenkarspel niet aan omdat de winkels op zondag geopend zijn. Voor de stroom toeristen is het noodzakelijk dat winkelvoorzieningen gedurende het hele weekend beschikbaar zijn, zodat zij in hun levensbehoeften kunnen voorzien.

Zorgvuldige afweging van belangen

De gemeente die de toerismebepaling toepast, wordt door de wetswijziging verplicht in ieder geval de volgende belangen in de afweging te betrekken: de belangen van de lokale economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid enerzijds, en de zondagsrust, de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente (meer immateriële belangen) anderzijds. Juist die laatstgenoemde belangen zijn, als zij niet uitdrukkelijk benoemd worden, ‘kwetsbaar’ en zullen vaak het onderspit delven tegenover ‘harde’ economische belangen.

 

Zondagsrust

De Winkeliersvereniging Harenkarspel stelt zich op het standpunt over de zondag openstelling is onder de leden en bestuur erg positief. De supermarkten gebruiken de zondagopenstelling het meeste. Maar als een andere winkelier open wil op zondag hoeft de betreffende winkel niet een officiële aanvraag in te dienen.  Het geeft de ondernemer meer vrijheid en dat is een goed gevoel.

Nu met de uitbreidingen van het Dierenpark en Bongerd is het volgens de Winkeliersvereniging wenselijk als de  winkels op zondag open kunnen zijn. Daarbij zijn in Harenkarspel veel recreatieparken die het gehele jaar gevuld zijn en waarvan de bezoekers graag op de zondag hun inkopen kunnen doen. Uit navraag bij de Winkeliersvereniging Vereniging Harenkarspel blijkt derhalve dat de “zondagsrust” voor ondernemers van ondergeschikt belang is ten opzichte van de economische belangen van zondagsopenstelling.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Harenkarspel vanuit de bevolking één bewonersklacht ontvangen over de openstelling van winkels op zondag.

 

Leefbaarheid

De gemeente Harenkarspel kent geen winkelcentra en er kan niet worden gesproken van winkelstraten. Massale verkeersdrukte zal daarom uitblijven op zondag. Bij de supermarkten zal op zondag gebruik worden gemaakt van parkeerterreinen. In de afgelopen twee jaar heeft het college één klacht ontvangen wegens drukte door het parkeren van auto’s nabij supermarkt Deen. Gesteld kan daarom worden dat het aantal klachten wegens zondagsopenstelling in absolute en relatieve zin erg klein is en geen aanleiding mag zijn om af te zien van zondagsopenstelling van winkels in Gemeente Harenkarspel.

 

Veiligheid

De zondagopenstelling zal geen negatieve effecten hebben op de veiligheid binnen de gemeente Harenkarspel. De afgelopen twee jaar zijn de winkels die op zondag geopend wilden zijn geopend geweest. Hieruit zijn geen problemen met de veiligheid gerezen.

In het licht van de aard van de winkels die gebruik maken van de zondagsopenstelling in de gemeente Harenkarspel valt niet in te zien waarom een openstelling op zondag een groter risico vormt dan een openstelling op zaterdag of andere dagen in de week. De veiligheidsdiensten zoals brandweer, politie en ambulance zijn 24 uur per dag en zeven dagen in de week inzetbaar bij calamiteiten.

 

Openbare orde

Juist doordat de winkelvoorzieningen in de Gemeente Harenkarspel niet geconcentreerd aanwezig zijn zal de openbare orde niet in het geding komen. De afgelopen 2 jaar zijn in ieder geval geen meldingen binnengekomen waarin wordt gemeld dat sprake is van verstoring van de openbare orde als gevolg van op zondag geopende winkels.

 

Afweging

Als de economische belangen voor de Gemeente Harenkarspel, zoals werkgelegenheid, toeristen- en forensenbelasting en naamsbekendheid worden afgewogen tegen de belangen zondagsrust, leefbaarheid, veiligheid en openbare orde, moet worden geconcludeerd dat de economische belangen zwaarder wegen dan de genoemde immateriële belangen.

Bijlage I Toeristische attracties Gemeente Harenkarspel

 

11x  Recreatieparken/campings:

 

 • -

  Campingpark De Bongerd, Bongerdlaan 3,1747 CA Tuitjenhorn Telefoon (0226) 39 14 81 www.bongerd.nl, info@bongerd.nl: 218 stacaravans, 182 seizoensplaatsen, 161 toeristische plaatsen

 • -

  Camping De Wielen, Killemerweg 2, 1744 KP Sint Maarten, 0224-561018, www.campingdewielen.nl, info@campingdewielen.nl: 50 bungalows, 87 seizoensplaatsen, 83 toeristische plaatsen

 • -

  Recreatiepark De Luwe Stek, Hogebrugweg 11, 1738 JW Waarland, 0226-421397, www.luwestek.nl, info@luwestek.nl: 212 stacaravans en chalets

 • -

  Camping De Kolibrie, De Groet 2, 1749 VW Warmenhuizen, 0226-394539, www.dekolibri.nl, info@kolibrie.nl: 100 standplaatsen, 12 trekkershutten. 1 recreatiebungalow.

 • -

  Bungalowpark Dirkshoeve, Raadhuisstraat 27, 1746 BE Dirkshorn, 0224-551436, www.dirkshoeve.nl, beheer@dirkshoeve.nl: 56 stacaravans en chalets en 77 recreatiewoningen

 • -

  Bungalowpark Groenhart, Park Groenhart 1, 1746 BK, Dirkshorn, 0224-552244, www.groenhart.info, info@groenhart.info: 59 bungalows

 • -

  Bungalowpark De Horn, Park de Horn 1, 1746 AX Dirkshorn, 0224-551301, www.parkdehorn.nl: 361 recreatiewoningen

 • -

  Bungalowpark Het Geestmerambacht, Westfriesedijk 39,1749 CR Schoorldam, 0226 391604, www.geestmerambacht.com, info@geestmerambacht.com: 310 recreatiewoningen, 38 stacaravans

 • -

  Boerencamping Burgerfarm, Middenweg 56, 1746 EB Dirkshorn, www.campingburgerfarm.nl, info@campingburgerfarm.nl: 15 standplaatsen (vanaf 2012 25)

 • -

  Boerencamping De Buitenplaats, Surmerhuizerweg 10, Eenigenburg, 0226-395734, www.loeigoeiezuivel.nl, onzekoeiengeven@loeigoeiezuivel.nl: 15 standplaatsen (vanaf 2012 25)

 • -

  Westerweide, 52 recreatiewoningen.

 

8 x B&B en of groepsaccomodatie

 • -

  Boereplaats, Jonkerstraat 31, 1738 BP Waarland, www.boereplaats.nl , info@deboereplaats.nl: 24 slaapplaatsen

 • -

  Nieuwkarspel,Middenkoogweg 1b,  1738 DW Waarland, www.nieuwkarspel.nl, info@nieuwkarspel.nl: 30 slaapplaatsen

 • -

  Het Raadhuys, Hoge Buurt 7 , 1744 KA Sint Maarten 0224 56 33 26 www.hetraadhuys.com, info@hetraadhuys.com: 2 slaapplaatsen

 • -

  De Zonnevlinder, Oostwal 139, Warmenhuizen www.zonnevlinder.nl, contact@zonnevlinder.nl: 4 slaapplaatsen

 • -

  Schagerwaard, Middenweg 40, 1746 EA Dirkshorn, 0224-551221, www.schagerwaard.webklik.nl/page/home, katts@hetnet.nl: 2 slaapplaatsen

 • -

  Taracentrum, Surmerhuizerweg 21, 1744 JB Eenigenburg, 0226-393424, www.taracentrum.com: 4-7 slaapplaatsen

 • -

  ’t Stolphoes, Valkkogerweg 29, 1744 GB Valkkoog, 0224-3-296531, www.eabbaltus.nl/stolphoes, ria@eabbaltus.nl: 4 slaapplaatsen

 • -

  Restinn bij Tuinderij de Marlequi, Trambaan 5a, 1749 CZ Warmenhuizen, 0226-394538 www.restinns.nl: 12 slaapplaatsen

 

Eten & Drinken

Restaurants:

 • -

  Restaurant De Ooievaar, Dorpsstraat 186, Warmenhuizen, www.deooievaar.eu, deooievaar@quicknet.nl 

 • -

  Restaurant De Stamboom, Bongerdlaan 3, 1747 CA Tuitjenhorn, 0226-390603, www.stamboomstamboom.nl, info@familierestaurantdestamboom.nl

 • -

  Restaurant Het Klokhuis, Bongerdlaan 3, 1747 CA Tuitjenhorn, 0226-391481, www.bongerd.nl, info@bongerd.nl

 • -

  Restaurant De Moriaan, Dorpsstraat 153, 1749 AB Warmenhuizen, 0226-394374, www.moriaan.net, moriaan@freeler.nl

 

Eetcafé’s:

 • -

  De Kastanjeboom, Dorpsstraat 15, 1746 AA Dirkshorn, 0224 551464, www.dekastanjeboomdirkshorn.nl, dekastanjeboom@quicknet.nl

 • -

  De Klimop, Dorpsstraat 9c, 1744 KJ Sint Maarten, 0224-561002, www.cafedeklimop.nl, jon767@hotmail.com

 • -

  Express-Zo, Kalverdijk 2a, 1747 GL Tuitjenhorn, 0226-395356

 • -

  Eetcafé Bar ’t Hoekje, Stroet 73, 1744 KJ, Sint Maarten, 0224-561002

 

Producenten

Deelnemers Tuinderskring Harenkarspel, fietsroute Tuinen van Harenkarspel, www.tuinderskringharenkarspel.nl

 

 • -

  Tuinderij de Marlequi met RestinnsTrambaan 5a, 1749 CZ Warmenhuizen, 0226-394538, www. Marlequi.nl:  Sezoensprodukten als Voorjaarsbloeiers, zonneblomene, pioenrozen, sierkool, pompoenen en kalebassen. www.marlequi.nl, info@marlequi.nl

 • -

  De Lepelaar, Rijperweg 16A, 1744 HK Sint Maarten, 0224-563535, www.delepelaar.com:  Biologisch dynamisch akkerbouw en tuinbedrijf. Veel aandacht voor vergeten groenten en streekgewassen. Winkel met eigen verbouwde biologische groent, aangevuld met fruit, zuivel en brood.de.lepelaar@planet.nl

 • -

  Dekker Anthuriums met vlindertuin Vlindorado, Smeetsweg 12, 1738 DK Waarland, 0226-422358, www.dekkeranthuriums.nl: Anthuriumkweker, tevens tropische tuin met exotische bloemen en kunstexposities.Vlindorado is een van de grootste overdekte vlindertuinen van Europa met vlinders van de hele wereld. Dit vlinderparadijs is het hele jaar geopend en een geschikte attractie voor elk weertype. Het is de thuishaven van ± 1000 vlinders waaronder de sensationele blauwe Morpho uit Midden-Amerika en de Maleisische papiervlinder. Website: www.vlindorado.nl 

 • -

  De Kneppeltuin, Dergmeerweg 30, 1749 VA Warmenhuizen, 0226-393872, www. Kneppeltuin.nl: Aarbeienkweker en verkoop van aarbeien, tevens kleinfruit-pluktuin en bloemen-pluktuin. ruudbroersen@zonnet.nl

 • -

  Q-Plants, Rekerkoogweg 24, Warmenhuizen: Dahlia showtuin en de weekende in september kunstexposities. Gelegen naast het fietstransferium te Schoorldam, een prachtige plaats om een fietsroute te starten. qplants@quicknet.nl

 • -

  Wijndomein De Slootgaert, Andries Dekkerweg 21,1739 DJ Waarland, 06 25035530, www.wijndomeindeslootgaert.com: Een echte wijngaard in Waarland. Geopend elke zaterdag en zondag geopend van 11.30 tot 16.30 uur om een kijkje te komen nemen en een glas te komen proeven en waar u rondleidingen kunt boeken op een nader te bepalen datum met als afsluiting een proeverij. kees@westrienen.com

Overige producenten:

 • -

  De Buitenplaats, Surmerhuizeerweg 10, Eenigenburg, www.loeigoeiezuivel.nl: biologisch-dynamische zuivelboerderij

 • -

  Koffiebranderij Kaan, Industrieterrein De Dijken 29h, www.kaankoffie.nl, koffie@kaankoffie.nl 

 

Kunst en Cultuur:

 • -

  Museum Surmerhuizen: www.eenigenburg.nl

 • -

  Ruïne Huys te Nuwendore te Eenigenburg, www.dwangburcht-nuwendoorn.nl

 • -

  Molen De Groenvelder, Groenveldsdijk 12, 1744 GD Groenveld, www.molendatabase.nl

 • -

  Oude Ursula Kerk, Dorpsstraat 93, 1749 AA Warmenhuizen, www.oudeursulakerk.nl

 • -

  Hellingwerf Schoorldam, Kanaalkade 35, 1749 CN Schoorldam, www.hellingwerfschoorldam.nl

 • -

  Molenhuijs Waarland, Hoebelaan 5, 1738 BR Waarland, 0226-421729, www.vvvkopvannoordholland.nl

 • -

  Kerkje Valkkoog, Valkkogerweg 39, 1744 GB Valkkoog, zondagconcerten, www.kerkjevalkkoog.nl

 • -

  Gereformeerde Kerk, Raadhuisstraat 80, 1746 BJ Dirkshorn, zondagconcerten. www.gereformeerdekerkdirkshorn.nl

 • -

  Hervormd kerkje Eenigenburg, Surmerhuizerweg 29 1744 JB Eenigenburg, zondagconcerten, www.pgschagen.nl

 • -

  Museum Historisch Harenkarspel, Bogtmanweg 5b (op Van Blanckendaell Park) 1747 HV Tuitjenhorn, 0226-332940, www.harenkarspel.geschiedenisbank-nh.nl of www.blanckendaellpark.nl 

 • -

  Atelier Flip Mulder, Raadhuisstraat 19-21, 1746 BE Dirkshorn, 0224-552609 www.vvvkopvannoordholland.nl

 • -

  Atelier ’t Kleurenrijk, Slootgaardweg 23, 1738 DL Waarland, 0226-422466, www.vvvkopvannoordholland.nl

 • -

  Atelier Studio Bert Broers, De Streng 3, 1738 CS Waarland, 0226-423381, www.vvvkopvannoordholland.nl

 

 

Fietsen

 • -

  Fietstransferium, Rekerkoogweg nabij Schoorldam: auto parkeren en op de fiets verder naar de kust of het achterland. Prima startpunt voor fietstochten o.a. fietsknooppuntennetwerk en fietsroute De Tuinen van Harenkarspel www.harenkarspel.nl.

 • -

  Fietsroute De Tuinen van Harenkarspel (38 km), www.tuinderskringharenkarspel.nl.

 • -

  Tour de Soes (30, 60, 100 km), www.toerdesoes.nl.

 • -

  Cornelis Bok Fietsroute, www.cornelisbok.nl

 • -

  Fietsroutes Westfriese Omringdijk, www.westfrieseomringdijk.nl

 

 

 

Wandelen

 • -

  Wandelroutes De Tuinen van Harenkarspel (Tuitjenhorn 15 km, Warmenhuizen 15 km, Waarland 15 km), www.tuinderskringharenkarspel.nl

 • -

  Boomerwaal wandeltocht (13 km), www.boereplaats.nl

 • -

  Wandelroutes in en om Sint Maarten (4 tot 10 km), www.harenkarspel.nl

 • -

  Wandelroute Woudmeer (Dirkshorn naar Oudkarspe, wordt momenteel uitgebreid en dan “Rondje Waarland” inclusief Kanaalpaden).

 • -

  Restinn Wandelroutes, www.restinn.nl

 

 

Varen

 • -

  Rondje Waarland (12 km),  vanuit Waarland: www.luwestek.nl of vanuit Dirkshorn: www.dekastanjeboomdirkshorn.nl

 

Paarden

 • -

  Manege Waarland, Nieuwboerweg 20, 1738 BB Waarland, www.manegewaarland.nl

 • -

  Haffirehoeve “De Vrijheid”, Diepsmeerweg 35, 1749 AZ Warmenhuizen, www.whowood.nl

 • -

  Debbehoeve, Debbemeerweg 37, 1749 DK Warmenhuizen, www.totalhorsecare.nl

 • -

  Paardensportcentrum Belckmeer, Stroet 64, 1744 GK Sint Maarten, www.belckmeer.nl

 

Attracties, festivals, etc.

 • -

  De Holle Bolle Boom, Bongerdlaan 3, 1747 CA Tuitjenhorn, 0226-390620, www.hollebolleboom.nl, info@hollebolleboom.nl: 150.000 bezoekers in 2010

 • -

  Dierenpark Van Blanckendael Park, Bogtmanweg 5b, 1747 HV Tuitjenhorn, 0226-332940, www.blanckendaellpark.nl, info@blanckendaellpark.nl: 200.000 bezoekers in 2010 in verband met uitbreiding groeit dit nog verder.

 • -

  Koi en Vijvercentrum Dirkshorn, Woudmeerweg 22, 1746 CD Dirkshorn, 0224-552439/06-53923672, www.koi-vijver.nl, info@koi-vijver.nl.

 • -

  Golfbaan Dirkshorn, Groenvelderweg 3, 1746 EE DIRKSHORN, Tel. 0224 27 40 50,www.golfclubdirkshorn.nl

 • -

  Acon Autocross,www.aconautocross.nl

 • -

  Straatfestival Dirkshorn, www.straatfestival.com

 • -

  Badpop Waarland,www.badpop.nl

 • -

  Springpop Warmenhuizen, www.springpop.org