Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Harenkarspel

Beleidsregels standplaats- en ventvergunningen Gemeente Harenkarspel 2000

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Harenkarspel
Officiële naam regelingBeleidsregels standplaats- en ventvergunningen Gemeente Harenkarspel 2000
CiteertitelBeleidsregels standplaats- en ventvergunningen Gemeente Harenkarspel 2000
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Harenkarspel. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Harenkarspel, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200001-01-2015Nieuw

11-04-2000

Gemeente HRK Nieuws, 26-04-2000

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels standplaats- en ventvergunningen gemeente Harenkarspel 2000

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.1 In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • 1.1.1.

   bestuursorgaan: burgemeester en wethouders van Harenkarspel

  • 1.1.2.

   aanvraag: het verzoek om verlening van een vergunning

  • 1.1.3.

   vergunning: een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.2.2 en 5.2.3 van de APV

  • 1.1.4.

   branche: de artikelen of artikelengroep die door de vergunninghouder mogen worden verkocht;

  • 1.1.5.

   CVAH: de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel, Postbus 43308, 2504 AH Den Haag

  • 1.1.6.

   APV: de Algemene plaatselijke verordening Harenkarspel 1998

  • 1.1.7.

   controleur: een met het toezicht op de naleving en met de handhaving van de bepalingen van deze beleidsregels aangewezen ambtenaar.

Artikel 2 Aanvraag van een vergunning

 • 2.1 Een vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd op een door het bestuursorgaan vast te stellen formulier (aanvraagformulier).

 • 2.2 Indien een aanvraagformulier niet volledig is ingevuld, stelt het bestuursorgaan de aanvrager gedurende een termijn van 14 dagen de gelegenheid om de ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken.

Artikel 3 Algemene voorschriften voor vergunninghouders

 • 3.1 Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient de aanvrager:

  • 3.1.1

   handelingsbekwaam te zijn;

  • 3

   te voldoen aan alle voor hem geldende wettelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie. Het bestuursorgaan kan van de vergunninghouder verlangen dat hij kan aangeven dat hij als ambulant handelaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en/of de CVAH.

 • 3.2 Een vergunning wordt uitsluitend aan natuurlijke personen verleend.

 • 3.3 In de vergunning wordt tenminste vermeld: een aanduiding van de branche; de dag of de dagen waarop standplaats mag worden ingenomen.

 • 3.4 Het is niet toegestaan om op een standplaats gebruik te maken van luidsprekers en versterkers.

 • 3.5 De vergunninghouder moet zich tegenover de controleur kunnen legitimeren door middel van een geldig rijbewijs, paspoort of nationale identiteitskaart.

 • 3.6 De vergunninghouder dient als gebruiker van een verkoopinrichting verzekerd te zijn tegen vorderingen tot schadevergoeding wegens aan derden toegebrachte schade.

 • 3.7 Bij het overlijden van de vergunninghouder wordt de vergunning overgeschreven op de naam van hetzij de echtgeno(o)t(e), hetzij de partner hetzij één van de kinderen van de vergunninghouder, indien een daartoe strekkende aanvraag binnen 12 weken na het overlijden van de vergunninghouder bij het bestuursorgaan wordt ingediend.

Artikel 4 Intrekking van de vergunning

 • 4.1 De vergunning kan worden ingetrokken:

  • 4.1.1.

   Na het overlijden van de vergunninghouder;

  • 4.1.2.

   Indien de vergunninghouder verzuimt om de aan de vergunning verbonden rechten, onder welke naam dan ook geheven, te voldoen;

  • 4.1.3.

   Indien de vergunninghouder zich schuldig maakt aan overtreding van de aan de vergunning verbonden voorwaarden;

  • 4.1.4.

   Indien blijkt dat de vergunninghouder niet of niet meer voldoet aan de ingevolge deze beleidsregels voor hem geldende vereisten.

Artikel 5 Wachtlijst

 • 5.1 Indien een aangevraagde vergunning niet kan worden verleend omdat voor de aangevraagde branche, dag en/of locatie reeds een vergunning is verleend aan een ander, kan de aanvrager aan het bestuursorgaan verzoeken om hem in te schrijven op een door het bestuursorgaan aan te leggen wachtlijst.

Artikel 6 Standplaatsen

 • 6.1 Vergunningen als bedoeld in artikel 5.2.3 van de APV worden verleend met inachtneming van hetgeen is bepaald in de bij deze beleidsregels behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen 1a en 1b. Daarbij wordt:

  • 6.1.1.

   ten aanzien van de locaties waarop standplaats mag worden ingenomen, alsmede de wijze waarop dat geschiedt, uitgegaan van hetgeen is opgenomen op bijlage 1a.

  • 6.1.2.

   ten aanzien van de indeling in hoofdbranches, sub-branches en artikelengroepen uitgegaan van hetgeen is opgenomen op bijlage 1b.

 • 6.2 Een standplaats moet door de vergunninghouder persoonlijk worden ingenomen. De vergunninghouder mag zich wel op de standplaats doen bijstaan.

 • 6.3 De vergunninghouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn standplaats een goed verzorgde aanblik biedt en dat de omgeving van die standplaats niet wordt vervuild door afval dat van de standplaats afkomstig is.

 • 6.4 De vergunninghouder dient aanwijzingen van de controleur, voor zover die worden gegeven in het belang van:

  • 6.4.1.

   de openbare orde;

  • 6.4.2.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • 6.4.3.

   de verkeersvrijheid of -veiligheid.

Artikel 7 Venten

 • 7.1 Vergunningen als bedoeld in artikel 5.2.2. van de APV worden verleend met inachtneming van het volgende:

  • 7.1.1.

   De vergunninghouder dient zelf gebruik te maken van de vergunning. Hij mag zich bij het venten echter wel doen bijstaan.

  • 7.1.2.

   De vergunning wordt verleend voor ten hoogste één dag in de week, tenzij de vergunning betrekking heeft op dagelijkse levensbehoeften.

  • 7.1.3.

   De vergunning wordt niet verleend indien en voor zover er nog een vergunning van kracht is voor het venten binnen dezelfde branche op dezelfde dag en binnen hetzelfde vergunninggebied.

Artikel 8 Overgangsbepaling

 • 8.1 Vergunningen die zijn verleend vóór de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels, alsmede vergunningen ten aanzien waarvan vóór die datum om een verlenging van de geldigheidsduur is verzocht, worden geacht met deze beleidsregels in overeenstemming te zijn.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 9.1 Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin zij zijn bekend gemaakt.

 • 9.2 Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels standplaats- en ventvergunningen gemeente Harenkarspel 2000"

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Harenkarspel op 11-04-2000

de secretaris, de burgemeester,

J.Perton. J.S.C.M. Louter

Bijlage 1a

StandplaatsLocatieOmschrijvingBeschikbare ruimte in meters (ongeveer)Dagen waarop standplaats mag worden ingenomenMaximum aantal gelijktijdig aanwezige standplaatshoudersBranche(s) en voorkeur
Sint Maarten 01Dorpsstraat nabij nr. 9ctrottoir nabij het Dorpshuis De Klimopverschillende invullingen mogelijk, oppervlakte plusminus 200 m2niet bepaald, maar max. 3 dagen per week3geen beperking, voorkeursbranche: 2 (voedingsmiddelen)
Dirkshorn 01Parkeerterrein aan de Veerslootruimte op de parkeervakken ten oosten van het toegangspad naar het zwembad7 x 4niet bepaald, maar max. 2 dagen per week1geen beperking, voorkeursbranche: 2 (voedingsmiddelen)
Dirkshorn 02Meerwegoostelijke berm, ten noordoosten van de doorvaart naar Dirkshorn10 x 3max. 2 dagen per week, waaronder de zaterdag12.2 (patat, snacks, ijs, frisdrank) en 2.4 (vis)
Tuitjenhorn 01Dorpsstraat nabij nr. 65ruimte op de parkeervakken6 x 3max. 2 dagen per week, waaronder de dinsdag12.1 (a.g.f.)
Tuitjenhorn 02Tussen Dorpsstraat en Rietkraagruimte op de parkeervakken nabij de supermarkt8 x 3max. 2 dagen per week, waaronder de woensdag. In december dagelijks voor wat betreft oliebollen22.4 (vis) en in december tevens 2.2 (oliebollen c.a.)
Warmenhuizen 01Dorpsstraat tegenover nr. 91 en 93ruimte op parkeervakken ten noordwesten van de kerk10 x 5max. 2 dagen per week, waaronder de woensdag. In december dagelijks voor wat betreft oliebollen1(2 in december)2.1 (a.g.f.) en in december tevens 2.2 (oliebollen c.a.)
Waarland 01Veluweweg nabij nrs. 16 en 18ruimte in de noordwestelijke hoek van de parkeervakken4 x 3max. 2 dagen per week, waaronder de dinsdag12.4 (vis c.a.)
Waarland 02Kerkstraat tegenover nr. 72ruimte in de noordoostelijke hoek van de parkeervakken10 x 3,5max. 2 dagen per week, waaronder de zaterdag1geen beperking, voorkeursbranche: 2 (voedingsmiddelen)

Bijlage 1b

Branche-indeling Harenkarspel, ontleend aan de "Branchelijst Markten 1996" van de Centrale vereniging voor ambulante handel.
HoofdbrancheSub-brancheartikelengroepomschrijving
1. Textiel1.1 Persoonsbekleding 1.1.1 Bovenkleding t.b.v. volwassenen m.u.v. 1.1.5 behalve wanneer het een complete outfit betreft incl. T-shirts
   1.1.2 Onder-nachtkleding t.b.v. volwassenen en kinderen incl. T-shirts
   1.1.3 Baby-, kleuter- en kinderkleding t/m 176, incl. kousjes en sokken
   1.1.4 Stoffen alle stoffen die per meter of coupon worden verkocht
   1.1.5 Beenbekleding kousen, sokken, panties etc.
   1.1.6 Lingerie en foundations  
   1.1.7 Herenmode-artikelen/Damesmode-artikelen anders dan onder 1.1.1 is vermeld
 1.2 Interieurbekleding 1.2.1 Bekleding t.b.v. verschillende ruimten, w.o. woonkamer vitrage, overgordijnen, tafel/vloerkleden, meubelbekleding, polyether, kussens, zonneschermbekleding
   1.2.2 Huishoudtextiel thee-, hand-, bad-, badhand- en vaatdoeken, tafelzeil en -lakens, dweilen, badlakens, washandjes, dekbedden en -overtrekken, kussens, slopen, lakens, spreien enz.
 1.3 Overige textielgoederen 1.3.1 Kleinvakartikelen incl. ceintuurs, riemen en sjaals
   1.3.2 Handwerkartikelen diverse garens en naalden
2. Voedingsmiddelen2.1 Aardappelen, groenten, fruit (inlands en exotisch, incl. alle paddestoelsoorten) 2.1.1 Aardappelen  
   2.1.2 Groenten en fruit  
   2.1.3 Fruit  
 2.2 Geringe eet- en drinkwaren (patat-frites, snacks, ijs, frisdranken) 2.2.1 Buitenlandse snacks Vietnamees, Turks etc.
   2.2.2 Consumptie-ijs verpakt en onverpakt
 2.3 Poelierswaren en eieren incl. kruiden t.b.v. poelierswaren
 2.4 Verse vis, haring, bewerkt en zuurwaren al dan niet gebakken, vers, haring, verpakt, ingeblikt, gestoomd en gerookt
 2.5 Brood, koek, banket, chocolade, suikerwerken 2.5.1 Brood, koek, banket  
   2.5.2 Chocolaterie en suikerwerken incl. gevulde soorten en producten met chocolade overgoten
   2.5.3 Stroopwafels ter plekke bereid
 2.6 Zuivelproducten  melk, boter, kaas en eieren
 2.7 Vleeswaren  verpakt en onverpakt, vers vlees en worstsoorten
 2.8 Noten, verduurzaamde zuidvruchten, reformartikelen (incl. chocolade-omhulsel) 2.8.1 Kruiden en specerijen, thee- en koffiesoorten
 2.9 Rijsttafelartikelen 2.9.1 Diepvriesvoedingsartikelen alle artikelen die diepgevroren zijn
3. Schoeisel, lederwaren en reisartikelen3.1 Schoeisel  schoenen, laarzen, klompen, pantoffels, kousevoetjes, inlegzooltjes, veters, schoenpoets
 3.2 Tassen, koffers, portefeuilles, portemonnaies van alle soorten materiaal
 3.3 Lederwaren en fournituren riemen, lederen veters, schoenreparatie-artikelen en artikelen die niet vallen onder 3.2
4. Horloges, sieraden4.1 Uurwerken    
 4.2 Byouterieën en edelstenen  
5. Bezigheidsartikelen5.1 Speelgoed    
 5.2 Lektuur en posters, wenskaarten ook 2e hands
 5.3 Verzamelobjecten  postzegels en munten enz.
 5.4 Geluid- en beelddragers grammofoonplaten, cd's, cassettebandjes, viedeobanden etc.
 5.5 Kantoorartikelen  inclusief computer-benodigdheden

6. IJzerwaren, Motortechnische artikelen6.1 Gereedschappen, motortechnische onderdelen motorolie, poetsmiddelen, rijwielen en onderdelen, onderdelen huish. apparaten
7. Huishoudelijke en geschenkartikelen7.1 Glas, porcelein, aardewerk  
 7.2 Koperwerk, tin e.d.    
 7.3 Borstelwerk  ook dweilen, vaatdoeken, schuursponsen, stofzuigerzakken
 7.4 Meubelen en kleinmeubelen rotan, riet, hout voor in huis en tuin
 7.5 Pannen en keukengereedschap  
8. Tuin- en plantartikelen, Bloemen8.1 Zaden, bloembollen, bomen, heesters, perkplanten, moestuinplanten
 8.2 Snijbloemen, potplanten, kamerplanten 8.2.1 Snijbloemen  
   8.2.2 Potplanten, kamerplanten  
9. Overige artikelen9.1 Campingartikelen  incl. tuinmeubelen
 9.2 Verlichtingsartikelen  ook voor de tuin
 9.3 Diervoeder en -benodigdheden incl. riemen voor dieren, kettingen, toiletartikelen voor dieren
 9.4 Reinigingsartikelen  schoonmaakmiddelen in vaste, vloeibare en poedervorm, incl. vaatdoekjes, schoonmaakdoeken, stofzuigerzakken
 9.5 Parfumerie en cosmetica (drogisterij-artikelen)  
 9.6 Rookartikelen  incl. kranten en tijdschriften
 9.7 Sportartikelen  alles waarmee sport is uit te voeren, excl. Kleding
10. Zelfgemaakte artikelen  elk onderdeel apart te beoordelen
11. Biologische producten  alleen keurmerk-artikelen