Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemskerk

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent promotie en voorlichting Beleidsregel promotie en voorlichting op openbare plaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemskerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent promotie en voorlichting Beleidsregel promotie en voorlichting op openbare plaatsen
CiteertitelBeleidsregel promotie en voorlichting op openbare plaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel promotie voor verkiezingen en referenda.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10a Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2016nieuwe regeling

23-08-2016

Gemeenteblad 2016, 18095

BIVO/2016/30253

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel promotie en voorlichting op openbare plaatsen

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

bordpaal: een paal waaraan een verkeersbord is bevestigd.

lichtmast: een paal waaraan één of meerdere lampen zijn opgehangen.

standplaatsen: door middel van een voertuig of tijdelijke constructie folders verspreiden en met passanten in gesprek te raken, zoals een promotiekraam of promotiebus.

spandoeken: tijdelijke constructies van doek, zoals vlaggen, wimpels of posters.

bord: borden ten behoeve van promotie die langs de weg aan lichtmasten en bordpalen worden bevestigd.

folders: drukwerk en flyers

verkiezingsperiode: de periode die begint zes weken voordat de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, het Europees parlement, de gemeenteraad, Provinciale Staten en het waterschap plaatsvinden.

verkiezingspromotie: het bekend maken van een politieke partij door het gebruiken van verschillende middelen voor de verkiezingen.

referendum: een krachtens publiekrecht ingesteld referendum.

referendumperiode: de periode die begint zes weken voordat een referendum plaats vindt.

referendumpromotie: het bekend maken een standpunt met betrekking tot het te houden referendum.

overheidsvoorlichting: door een bestuursorgaan in het algemeen belang verstrekte informatie.

redvoertuig: een voertuig dat door de hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) ingezet wordt om hulp aan te bieden.

Artikel 2 Vergunningvrij

 • a.

  Het maken van promotie ten behoeve van een verkiezing en referendum en het geven van overheidsvoorlichting op voorwerpen of stoffen op of aan of boven de weg is vergunningvrij, mits wordt voldaan aan het gestelde in deze beleidsregel.

 • b.

  Er dient vooraf een melding te worden gedaan bij de gemeente Heemskerk, indien er gebruik wordt gemaakt van de artikelen 4, 6 en 7 genoemde promotiemiddelen.

 • c.

  De redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat de gemeente Heemskerk of derden schade lijden als gevolg van maken van promotie en het verstrekken van informatie ingevolge deze beleidsregel.

Artikel 3 Verkiezingsperiode

De verkiezingsperiode begint zes weken voor de datum van de verkiezing of het referendum. In deze periode kan eenieder gebruik maken van de artikelen 4,6 en 7 genoemde promotiemiddelen.

Artikel 4 Borden

Het plaatsen van borden is toegestaan indien er voldaan is aan de volgende voorschriften:

 • 1.

  de borden mogen niet groter zijn dan 1 x 1 meter;

 • 2.

  de borden mogen alleen geplaatst worden om lichtmasten of bordpalen;

 • 3.

  de borden moeten stevig aan de lichtmasten of bordpalen zijn bevestigd en geplaatst zijn op de grond;

 • 4.

  de borden mogen niet binnen een afstand van 50 meter van kruisingen of splitsingen worden geplaatst;

 • 5.

  de borden moeten zodanig worden bevestigd dat de verf van de lichtmast niet beschadigd raakt;

 • 6.

  op het bord moet de naam, adres en woonplaats worden vermeld van de organisatie die het bord plaatst;

 • 7.

  de borden moeten binnen drie dagen na de verkiezingen of het referendum zijn verwijderd. Als hierbij aantoonbaar in gebreke wordt gebleven, worden de kosten bij de organisatie in rekening gebracht.

Artikel 5 Folders

Het uitdelen van folders is toegestaan en daaraan zijn geen voorschriften verbonden.

Artikel 6 Promotiestandplaatsen

Het innemen van een promotiestandplaats met een kraam of voertuig is toegestaan indien er voldaan is aan de volgende voorschriften:

 • a.

  de standplaats moet zodanig worden ingenomen dat er een opstelstrook voor een redvoertuig wordt vrijgehouden langs de gevels van de winkels. Indien de winkels over een luifel beschikken dient de breedte tussen de winkels en de standplaats 7,50 meter te zijn. Is dit niet het geval dient de breedte van de strook 4 meter te zijn;

 • b.

  de standplaats moet zodanig worden ingenomen, dat deze niet op een ondergrondse brandkraan wordt geplaatst en niet zodanig wordt geplaatst dat nooduitgangen of uitritten worden geblokkeerd;

 • c.

  de standplaats mag alleen worden ingenomen van 08:00 tot 17:30 uur;

 • d.

  het maken van promotie mag niet geschieden met luide stem en er mag daarbij geen gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie;

 • e.

  bij de standplaats moeten voldoende afvalbakken worden geplaatst;

 • f.

  na afloop van de activiteit moeten alle materialen zijn verwijderd en moet de onmiddellijke omgeving veegschoon worden opgeleverd.

Artikel 7 Spandoeken

Een spandoek is toegestaan indien er is voldaan aan de volgende voorschriften:

 • a.

  het spandoek mag door zijn omvang of vormgeving ,constructie of plaats van bevestiging geen schade toebrengen;

 • b.

  het spandoek mag geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg;

 • c.

  het spandoek mag geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud;

 • d.

  er dient toestemming te worden gevraagd aan de eigenaar/eigenaren van de percelen waaraan het spandoek bevestigd zal worden.

Artikel 8 Geluidswagens

Het gebruik maken van een geluidswagen is toegestaan en daaraan zijn geen voorschriften verbonden.

Artikel 9 Aanwijzingen

De aanwijzingen van de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Heemskerk, gegeven in het belang van de veiligheid en het voorkomen van overlast, moeten stipt en direct worden opgevolgd.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt 1 oktober 2016 in werking.

Artikel 11 Oude regeling

De Beleidsregel promotie voor verkiezingen en referenda wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel promotie en voorlichting op openbare plaatsen.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 23 augustus 2016

burgemeester en wethouders van Heemskerk,

de secretaris, de burgemeester,