Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heemstede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Ondernemingsraad gemeente Heemstede
CiteertitelReglement Ondernemingsraad gemeente heemstede
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de ondernemingsraden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2010Nieuwe regeling

20-09-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE HEEMSTEDE

 

 

HOOFDSTUK I

Artikel 1 Begripsbepalingen

De toepassing van dit reglement verstaat onder:

a. de onderneming:

de gemeente Heemstede

b. de ondernemer:

- de Gemeenteraad voor de medewerkers werkzaam bij de griffie

 

- het College van Burgemeesters en Wethouders voor: overige personen

c. de bestuurder

de gemeentesecretaris als vertegenwoordiger van de ondernemer

d. de wet:

de Wet op de Ondernemingsraden

e. de bedrijfscommissie:

de bedrijfscommissie voor de Overheid

f. werknemersorganisaties:

verenigingen van werknemers bedoeld in artikel 9 lid 2, onder a van de wet.

HOOFDSTUK II

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De ondernemingsraad bestaat uit 7 leden.

 • 2.

  De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.

 • 3.

  De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.

Artikel 3 Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af.

 • 2.

  De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

HOOFDSTUK III

Artikel 4 Voorbereiding verkiezing

 • 1.

  De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad.

 • 2.

  De ondernemingsraad kan de organisatie van de verkiezing opdragen aan een commissie.

Artikel 5 Actief en passief kiesrecht

 • 1.

  Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste zes maanden voorafgaand aan de verkiezing, in de onderneming werkzaam zijn.

 • 2.

  Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste een jaar voorafgaand aan de verkiezing, in de onderneming werkzaam zijn.

Artikel 6 Kandidaatstelling

 • 1.

  De ondernemingsraad bepaalt na overleg met de ondernemer (en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel) de datum van de verkiezingen, het tijdstip van aanvang en einde van de stemming evenals de plaats waar gestemd kan worden

 • 2.

  De secretaris van de ondernemingsraad doet daarvan mededeling aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties.

  De in het eerste lid bedoelde kennisgeving geschiedt minstens dertien weken voor de verkiezingsdatum.

 • 3.

  De datum van de verkiezing ligt niet eerder dan vier weken en niet later dan twee weken voor de afloop van de zittingsperiode van de ondernemingsraad.

 • 4.

  De ondernemingsraad of de door hem ingestelde verkiezingscommissie kan zich bij de verkiezingen laten bijstaan door een of meer stembureaus, die elk bestaan uit ten hoogste drie in de onderneming werkzame personen.

Artikel 7 Uitvoering

 • 1.

  Uiterlijk negen weken voor de verkiezingsdatum stelt de ondernemingsraad een lijst op van de in de onderneming werkzame personen die op de verkiezingsdatum kiesgerechtigd, respectievelijk verkiesbaar zijn en legt deze lijst voor aan de onder artikel 5 genoemde personen.

 • 2.

  Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van een of meer kandidaten bij de secretaris van de ondernemingsraad. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst op naam van degene die de lijst heeft ingediend.

 • 3.

  Tot uiterlijk zes weken voor de verkiezingsdatum kunnen werknemersorganisaties kandidatenlijsten indienen.

 • 4.

  Binnen een week nadat de in voorgaande lid 3 bedoelde termijn is verstreken, bepaalt de ondernemingsraad het aantal handtekeningen dat ten minste nodig is voor de indiening van een kandidatenlijst door diegenen die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke een kandidatenlijst heeft ingediend.

 • 5.

  Tot uiterlijk drie weken voor de verkiezingsdatum kunnen de in lid 4 bedoelde kandidatenlijsten bij de secretaris van de ondernemingsraad worden ingediend.

 • 6.

  Bij elke kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring overgelegd dat deze de kandidatuur aanvaardt.

 • 7.

  De naam van een kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen.

Artikel 8 Geldigheid en bekendmaking kandidatenlijsten

 • 1.

  De ondernemingsraad onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement.

 • 2.

  De ondernemingsraad verklaart een kandidatenlijst die niet voldoet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten ongeldig en doet hiervan onmiddellijk schriftelijk en met opgave van redenen mededeling aan degene(n) door wie de lijst is ingediend. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te passen.

 • 3.

  De kandidatenlijsten worden uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum door de ondernemingsraad aan de in de onderneming werkzame personen bekend gemaakt.

Artikel 9 Vaststelling verkiezing

 • 1.

  Indien er niet meer kandidaten zijn dan er plaatsen in de ondernemingsraad zijn te vervullen, vindt er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.

 • 2.

  Indien er meer kandidaten zijn dan er plaatsen in de ondernemingsraad zijn te vervullen vindt er verkiezing plaats. Het kandidatenlijstnummer wordt door loting bepaald. De loting wordt door de voorzitter van de ondernemingsraad bepaald.

 • 3.

  Indien de verkiezing plaats dient te vinden wordt uiterlijk één week voor de verkiezingsdatum alle kiesgerechtigden een oproep ter stemming gezonden.

HOOFDSTUK IV

Artikel 10 Wijze van stemmen bij verkiezingen

 • 1.

  De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming.

 • 2.

  Op de dag van de verkiezing wordt door of namens de ondernemingsraad, op de door hem daarvoor aangewezen plaatsen aan iedere kiesgerechtigde persoon een gewaarmerkt stembiljet uitgereikt. Op dit stembiljet staan de kandidaten vermeld. Dadelijk na invulling deponeert de kiesgerechtigde persoon dit stembiljet in een daartoe bestemde bus, tenzij het stembiljet per post wordt verzonden.

 • 3.

  De kiesgerechtigde van wie de oproepkaart in ongerede is geraakt kan door het stembureau een duplicaat worden verstrekt waarna betrokkene alsnog tot stemming kan worden toegelaten.

 • 4.

  Iedere kiesgerechtigde persoon kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde personen een stembiljet invullen, mits hij door deze personen schriftelijk daartoe is gemachtigd.

HOOFDSTUK V

Artikel 11 Personenstelsel

Iedere kiesgerechtigde persoon brengt 7 stemmen uit, met dien verstande dat hij per kandidaat slechts één stem kan uitbrengen.

Artikel 12 Geldigheid

 • 1.

  Na het einde van de stemming stelt de ondernemingsraad het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht.

 • 2.

  Ongeldig zijn de stembiljetten:

  • a.

   die niet door of namens de ondernemingsraad zijn gewaarmerkt;

  • b.

   waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt;

  • c.

   waarop niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht;

  • d.

   waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidaten.

Artikel 13 Verkiezing; vaststelling

 • 1.

  Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel(s) meer kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot.

 • 2.

  De uitslag van de verkiezing wordt door de ondernemingsraad vastgesteld en bekend gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties die kandidatenlijsten hebben ingediend.

Artikel 14 Bewaartermijn

De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de ondernemingsraad in gesloten envelop ten minste drie maanden bewaard.

HOOFDSTUK V (2)

Artikel 11 lijstenstelsel

Iedere kiesgerechtigde persoon brengt één stem uit.

Artikel 12 Geldigheid

 • 1.

  Na het einde van de stemming stelt de ondernemingsraad het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidatenlijst en op elke daarop voorkomende kandidaat is uitgebracht.

 • 2.

  Ongeldig zijn de stembiljetten:

  • a.

   die niet door of namens de ondernemingsraad zijn gewaarmerkt;

  • b.

   waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt;

  • c.

   waarop meer dan één stem is uitgebracht;

  • d.

   waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidatenlijst.

Artikel 13 Verkiezing; vaststelling

 • 1.

  Ter bepaling van de uitslag van de verkiezing berekent de ondernemingsraad in de eerste plaats de kiesdeler, door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te bezetten zetels in de ondernemingsraad. Vervolgens worden aan iedere kandidatenlijst zoveel zetels toegewezen als de kiesdeler begrepen is in het aantal op die lijst uitgebrachte geldige stemmen. Zetels die op deze wijze niet kunnen worden vervuld, worden achtereenvolgens toegekend aan de lijsten met de grootste stemmenoverschotten.

  Stemmen uitgebracht op een lijst die de kiesdeler niet haalde, gelden – indien ten minste driekwart van de kiesdeler is gehaald – ook als overschotstemmen. Bij een gelijk stemmenoverschot van twee of meer lijsten beslist het lot welke lijst het eerst een restzetel krijgt.

  De aan een lijst toegevallen zetels worden toegewezen aan de daarop staande kandidaten in de volgorde waarop zij op de lijst voorkomen, met dien verstande dat een kandidaat die persoonlijk de kiesdeler heeft gehaald, in ieder geval is gekozen.

 • 2.

  De uitslag van de verkiezing wordt door de ondernemingsraad vastgesteld en bekend gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties die de kandidatenlijsten hebben ingediend.

Artikel 14 Bewaartermijn

De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de ondernemingsraad in gesloten envelop ten minste drie maanden bewaard.

HOOFDSTUK VI

Artikel 15 Voorziening tussentijdse vacatures

 • 1.

  In geval van een tussentijdse vacature in de ondernemingsraad wijst de ondernemingsraad de kandidaat aan die volgens de uitslag van de laatstgehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt.

 • 2.

  De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. Artikel 13, tweede lid, van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid van dit artikel voorhanden is, wordt in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen zes maanden een algemene verkiezing zal plaatsvinden.

HOOFDSTUK VII

Artikel 16 Bezwaarregeling

 • 1.

  Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de ondernemingsraad bezwaar maken tegen een besluit van de ondernemingsraad met betrekking tot:

  • a.

   de bepaling van de datum van de verkiezing en de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming, zoals geregeld in artikel 6 lid 1;

  • b.

   de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen, zoals geregeld in artikel 7 lid 1;

  • c.

   de vaststelling van het aantal handtekeningen dat nodig is voor de indiening van een kandidatenlijst door degenen die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke een kandidatenlijst heeft ingediend, zoals geregeld in artikel 7 lid 4;

  • d.

   de geldigheid van een kandidatenlijst, zoals geregeld in artikel 8;

  • e.

   de vaststelling van de uitslag van de verkiezing, zoals geregeld in artikel 13 lid 2;

  • f.

   de voorziening in een tussentijdse vacature, zoals geregeld in artikel 15.

 • 2.

  De ondernemingsraad beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn.

HOOFDSTUK VIII

Artikel 17 Werkwijze ondernemingsraad

 • 1.

  De ondernemingsraad komt in vergadering bijeen:

  • a.

   op verzoek van de voorzitter;

  • b.

   op gemotiveerd verzoek van ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, tijd en plaats van de vergadering.

  Een vergadering op verzoek van ten minste 2 leden van de ondernemingsraad wordt gehouden binnen 14 dagen nadat hun verzoek daartoe bij de voorzitter is ingekomen.

 • 3.

  De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden van de ondernemingsraad. De bijeenroeping geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, niet later dan zeven dagen voor de vergadering.

 • 4.

  Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van de leden van de ondernemingsraad aanwezig is.

  Bij ontstentenis van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest de ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering.

Artikel 18 Secretaris

 • 1.

  De ondernemingsraad benoemt een secretaris. De secretaris behoeft niet tot de ondernemingsraad te behoren.

 • 2.

  De secretaris is belast met het bijeenroepen van de ondernemingsraad, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergadering, evenals met het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de ondernemingsraad bestemde en van de ondernemingsraad uitgaande stukken

  • a.

   De verslaglegging kan ook worden uitbesteedt aan een notulist

  • b.

   De notulist behoeft niet tot de ondernemingsraad te behoren.

Artikel 19 Werkzaamheden Secretariaat

 • 1.

  De secretaris maakt in overleg met de voorzitter voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de ondernemingsraad kan de secretaris verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen.

 • 2.

  De secretaris brengt de agenda ter kennis van de leden van de ondernemingsraad, evenals van de ondernemer en bevordert, zoveel als in zijn vermogen ligt, dat de in de onderneming werkzame personen van de agenda kunnen kennisnemen. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking van de agenda niet later dan zeven dagen voor de vergadering van de ondernemingsraad.

Artikel 20 Stemming

 • 1.

  De ondernemingsraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Voor de bepaling of aan dit voorschrift wordt voldaan, tellen de blanco stemmen niet mee.

 • 2.

  Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd.

 • 3.

  Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd, gekozen. Indien de stemmen staken beslist het lot.

 • 4.

  Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door de ondernemingsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 21 Verslaglegging

 • 1.

  Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de ondernemingsraad maakt de secretaris daarvan een verslag en zendt hij dit in ontwerp toe aan de leden, die vervolgens gedurende zeven werkdagen de mogelijkheid hebben –bij voorkeur gemotiveerd – bezwaar te maken tegen de inhoud van het verslag.

 • 2.

  Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn maakt de secretaris het verslag bekend aan de in de onderneming werkzame personen en aan de ondernemer. Het aan de in de onderneming werkzame personen bekend te maken verslag bevat geen gegevens waaromtrent als gevolg van artikel 20 van de wet geheimhouding moet worden betracht.

 • 3.

  Indien tegen het verslag in overeenstemming met het eerste lid bezwaar is gemaakt, vindt de bekendmaking bedoeld in het tweede lid eerst plaats nadat de ondernemingsraad over het verslag heeft beslist.

Artikel 22 Jaarverslag

 • 1.

  De secretaris maakt jaarlijks vóór 1 April een verslag op van de werkzaamheden van de ondernemingsraad en van de commissies van de raad in het afgelopen jaar. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de ondernemingsraad.

 • 2.

  De secretaris maakt het jaarverslag na de goedkeuring van de ondernemingsraad bekend aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen, evenals aan de bedrijfscommissie.

HOOFDSTUK IX

Artikel 23 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden gewijzigd en/of worden aangevuld bij besluit van de ondernemingsraad.

 • 2.

  Alvorens de wijziging en/of aanvulling vast te stellen, stelt de ondernemingsraad de ondernemer in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken.

 • 3.

  In de vergadering waarin wordt besloten het reglement te wijzigen of aan te vullen dient ten minste twee derde van het aantal leden van de ondernemingsraad aanwezig te zijn.

 • 4.

  Een dergelijk besluit behoeft een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Voor de bepaling of aan dit voorschrift is voldaan, tellen de blanco stemmen niet mee.

 • 5.

  De ondernemingsraad maakt de wijziging of aanvulling bekend aan de in de onderneming werkzame personen en verstrekt een afschrift daarvan aan de ondernemer en aan de bedrijfscommissie.

Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van de gemeente Heemstede op 20 september 2010

de Voorzitter

C. de Schipper

de Secretaris

I. Krinkels