Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Wijziging algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde, toevoeging regels paracommercie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde, toevoeging regels paracommercie
CiteertitelWijziging algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde, toevoeging regels paracommercie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageRaadsvoorstel behorende bij verordening paracommerciële horeca.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 4
 2. Gemeentewet, art. 147
 3. Drank- en Horecawet, art. 1
 4. Drank- en Horecawet, art. 2
 5. Drank- en Horecawet, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201402-01-2018nieuwe regeling

11-11-2013

Schaapskooi, 25-11-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde, toevoeging regels paracommercie

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Heerde;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 24 september;

 

gelet op (de) artikel(en) 147 van de Gemeentewet en 4, eerste tot en met derde lid van de Drank- en Horecawet;

 

Besluit:

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde, toevoeging regels paracommercie:

 

Artikel I  

Na afdeling 8 van hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde 2010 wordt een afdeling ingevoegd, luidend:

 

Afdeling 8a – Bijzondere bepalingen over horecabedrijven zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet.

 

Artikel 2:34a – Begripsomschrijving

 • 1.

  Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Drank- en Horecawet;

  • b.

   terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt;

  • c.

   vergunning: de vergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • d.

   bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

   • -

    leidinggevenden in de zin van de wet;

   • -

    personen die dienst doen in de inrichting;

   • -

    personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

  • e.

   paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder de overige begrippen in deze afdeling verstaan wat de wet daaronder verstaat.

   

Paracommercie

Artikel 2:34-b – Schenktijden paracommerciële inrichtingen

 • 1.

  In alle paracommerciële inrichtingen vindt de verstrekking van alcoholhoudende drank op maandag tot en met vrijdag uitsluitend plaats van 12.00 tot 23.30 uur.

 • 2.

  De verstrekking van alcoholhoudende drank vindt op zaterdag en zondag uitsluitend plaats:

  • a.

   In inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen met een doelstelling van sportieve aard van 12.00 tot 19.30 uur;

  • b.

   In inrichtingen van tennisverenigingen van 12.00 tot 23.30 uur;

  • c.

   In inrichtingen van alle overige paracommerciële rechtspersonen van 12.00 tot 23.30 uur.

 • 3.

  Een nationaal erkende feestdag wordt aangemerkt als een zondag.

   

Artikel 2:34c - Bijeenkomsten in paracommerciële inrichtingen

 • 1.

  Het is in paracommerciële inrichtingen verboden alcoholhoudende drank te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 2.

  In afwijking op lid 1 is het in paracommerciële inrichtingen toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens de bijeenkomst van een parcommerciële rechtspersoon welke de inrichting huurt voor een bijeenkomst die past binnen de statutaire doelstelling van de hurende rechtspersoon;

 • 3.

  De hurende rechtspersoon, als bedoeld in lid 2, moet statutair gevestigd zijn in de gemeente Heerde.

 • 4.

  De tijdstippen waarop alcoholhoudende dranken worden geschonken door de hurende rechtspersoon, als bedoeld in lid 2, moeten gelegen zijn binnen de schenktijden die gelden voor de verhurende rechtspersoon.

   

Alcoholmatiging

Artikel 2:34d – Schenken van sterke drank

Het schenken van sterke drank is toegestaan binnen de tijd als genoemd in artikel 2:34b van deze afdeling.

 

Artikel 2.34e – Prijsacties

(facultatief)

 

Artikel 2.34f – Ontheffingen

 • 1.

  De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van de in artikel 2:34b genoemde tijdstippen ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen.

 • 2.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag van ontheffingen zoals bedoeld in dit artikel.

   

Artikel 2:34g – Intrekkingsgronden ontheffing

 • 1.

  De in artikel 2:34f bedoelde ontheffingen kunnen worden ingetrokken of gewijzigd als:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

  • d.

   de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

  • f.

   de houder van de ontheffing dit verzoekt.

    

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 2:34h – Overgangsrecht

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijziging van de algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde 2010 vervallen voor parcommerciële inrichtingen de:

  • a.

   voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld;

  • b.

   ontheffingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

  • c.

   tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld aan vergunningen van andere dan in het eerste lid bedoelde inrichtingen, blijven van kracht.

 • 3.

  Ontheffingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet, behalve de in het eerste lid, onder c bedoelde ontheffingen, blijven twaalf maanden na inwerkingtreding van deze verordening van kracht. Daarna komen deze ontheffingen te vervallen.

   

Artikel II  

Deze wijziging van de algemene plaatselijke verordening treedt in werking per 1 januari 2014. Deze wijziging wordt aangehaald als “Wijziging algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde, toevoeging regels paracommercie”.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 11 november 2013.

griffier, voorzitter,