Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Apv, algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingApv, algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen
CiteertitelApv, algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAlgemene voorschriften
Externe bijlageApv, kaart behorende bij algemene voorschriften evenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening , art. 2:25, lid 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-201128-05-2014nieuwe regeling

12-07-2011

Heerhugowaard Nieuwsblad/Stadsnieuws Heerhugowaard 19 jul 2011

BW11-0429

Tekst van de regeling

Intitulé

Apv, algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen

 

 

tekst van de regeling

“Kleine evenementen

 

In de gemeente Heerhugowaard hoeft u sinds 1 januari 2011 niet altijd een vergunning aan te vragen om een evenement te organiseren. Sommige evenementen zijn vergunningvrij, voor andere geldt een meldingplicht en voor weer andere moet een vergunning worden aangevraagd. Wat voor ’n evenement u ook organiseert, u zult altijd moeten voldoen aan een aantal voorschriften.

 

Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein en elke vrijdag markt op het Stadsplein. Op de gemeentelijke evenementenkalender (www.Heerhugowaard.nl) kunt u nagaan of er andere activiteiten zijn vergund.

 

Vergunningvrij is een evenement, indien:

 • a.

  Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;

 • b.

  Het gaat om een ééndaags evenement;

 • c.

  Het evenement plaatsvindt tussen 07:00 – 23:00, vrijdag en zaterdag tussen 07:00 – 24:00 en zondag tussen 13:00 – 23:00;

 • d.

  Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor aanvangstijd van het evenement en na 23:00 uur;

 • e.

  Geen alcoholhoudende drank wordt verkocht;

 • f.

  Er geen weg(gedeelten) langer dan 80 meter worden afgezet;

 • g.

  Er geen (gedeelte van een) gebiedsontsluitingsweg wordt afgezet, zoals aangegeven op de plattegrond behorende bij de algemene voorschriften kleine evenementen;

 • h.

  Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per object, met een maximum van 4 objecten per evenement;

 • i.

  Er een organisator is;

   

Een melding is vereist voor een evenement, indien:

 • a.

  Het aantal aanwezigen meer bedraagt dan 250 en minder dan 500 personen;

 • b.

  Het gaat om een ééndaags evenement;

 • c.

  Het evenement plaatsvindt tussen 07:00 – 23:00, vrijdag en zaterdag tussen 07:00 – 24:00 en zondag tussen 13:00 – 23:00;

 • d.

  Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor aanvangstijd van het evenement en na 23:00 uur;

 • e.

  Er geen weg(gedeelten) langer dan 80 meter worden afgezet;

 • f.

  Er geen (gedeelte van een) gebiedsontsluitingsweg wordt afgezet, zoals aangegeven op de plattegrond behorende bij de algemene voorschriften kleine evenementen;

 • g.

  Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per object, met een maximum van 4 objecten per evenement;

 • h.

  Er een organisator is;

   

De burgemeester kan binnen 7 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden. Dat doet hij als de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 

Wanneer het evenement dat u wilt organiseren niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kunt u een vergunning aanvragen door het “Aanvraagformulier vergunning evenementen” te downloaden van de website van de gemeente, www.heerhugowaard.nl. Het formulier kunt u ingevuld sturen naar de gemeente Heerhugowaard, afdeling Omgevingsvergunning, postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard. Het formulier is ook verkrijgbaar bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis.

 

Gebruik van grote tenten, afgebakende terreinen en het verkopen van alcohol

 

Als u geen vergunning hoeft aan te vragen voor een evenement, kan het voorkomen dat u toch een vergunning of ontheffing nodig heeft voor bepaalde activiteiten die u in het kader van het evenement onderneemt.

 

Wanneer u een dichte tent wilt gebruiken of wanneer u een terrein wilt afbakenen,waarin c.q. waarop 250 personen of meer tegelijkertijd worden toegelaten, heeft u een gebruiksvergunning nodig op grond van de brandveiligheidsverordening. Deze vergunning wordt afgegeven door de gemeente, afdeling Omgevingsvergunning. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website van de gemeente, www.heerhugowaard.nl. Het formulier kunt u ingevuld sturen naar de gemeente Heerhugowaard, afdeling Omgevingsvergunning, postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard. Het formulier is ook verkrijgbaar bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis.

 

Wanneer u tijdens het evenement tegen betaling alcoholische drank wilt schenken, moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen van de Drank- en Horecawet. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website van de gemeente, www.heerhugowaard.nl. Het formulier kunt u ingevuld sturen naar de gemeente Heerhugowaard, afdeling Omgevingsvergunning, postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard. Het formulier is ook verkrijgbaar bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis.

 

Let op: wanneer organisatoren van evenementen voorafgaand aan het evenement geld inzamelen bij de deelnemers met als doel het inkopen van alcoholische drank, wordt dit door de inspectiedienst van de Voedsel- en Warenautoriteit gezien als een verkapte vorm van verstrekking van alcohol tegen betaling.

 

Wanneer u twijfelt of voor een activiteit een vergunning nodig is, kunt u contact opnemen met de frontoffice van de gemeente Heerhugowaard, tel. 14 072.

 

Algemene voorschriften voor vergunningvrije en meldingplichtige evenementen

 

Algemeen

 • 1.

  De festiviteiten duren maximaal 1 dag (inclusief opbouwen/opruimen).

 • 2.

  E worden geen weg(gedeelten) langer dan 80 meter afgezet.

 • 3.

  Er worden geen (gedeelten van) gebiedsontsluitingswegen afgezet. Een overzicht van deze gebiedsontsluitingswegen is aangegeven op de situatietekening op de laatste pagina van deze voorschriften.

 • 4.

  Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per object, met een maximum van 4 objecten per evenement;

 • 5.

  Na afloop van het evenement moet het gebruikte terrein en de onmiddellijke omgeving daarvan in dezelfde staat worden achtergelaten als waarin het is aangetroffen (verwijderen van papier, afval en dergelijke)

 • 6.

  De organisator van het evenement doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken die hij tegenover de gemeente zou kunnen doen gelden wegens schade aan de aanwezige werken, door welke oorzaak ook ontstaan en vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen die derden mochten doen gelden tot vergoeding van schade die in enigerlei verband staat, tenzij de schade is ontstaan door of de vordering voortspruit uit schuld aan de zijde van de gemeente.

 • 7.

  Alle werken of eigendommen van de gemeente die door het evenement worden beschadigd zullen door de gemeente op kosten van de organisator worden hersteld.

 • 8.

  De waterwinplaatsen en/of de ondergrondse brandkranen moeten worden vrijgehouden.

 • 9.

  Een eventuele (nood)aggregaat moet zover mogelijk van de bestaande woonbebouwing worden geplaatst.

 • 10.

  Hulpdiensten zoals ambulance, politie en brandweer moeten het terrein altijd onbelemmerd kunnen bereiken.

 • 11.

  De elektrische installatie moet voldoen aan de NEN 1010.

Geluid

 • 1.

  De geluidsinstallatie(s) moet zodanig zijn opgesteld en afgesteld dat hinder voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • 2.

  De festiviteiten mogen geen ernstige geluidshinder veroorzaken.

  Ter plaatse mag, gemeten vanaf de gevel van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen, b.v. een woning, het geluid immissieniveau (Li) niet meer zijn dan: 65 dB (A) tussen 07.00 en 12.00 en tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 70 dB (A) tussen 12.00 uur en 19.00 uur.

 • 3.

  Na 23.00 uur dient het ten gehore brengen van geluid te worden gestaakt.

 • 4.

  Op zondag dient er geen muziek ten gehore te worden gebracht vóór 13.00 uur.

   

Brandveiligheid

 • 1.

  Er moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig, bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn, met een minimum van één stuks. Uitgangspunt is per 250 m2 vloeroppervlak een handbrandblusser met een minimale inhoud van 6 liter schuim. Bij elektrische apparaten een brandblusser met een minimale inhoud van 5 kg koolzuursneeuw.

 • 2.

  Het stoken van barbecues/open vuur mag alleen onder toezicht van een volwassen persoon gebeuren.

 • 3.

  Een barbecue/open vuur mag niet op een afstand minder dan 5 meter van brandbare materialen zoals tentdoek, houten wanden, versieringen e.d. worden geplaatst.

 • 4.

  Een barbecue/ open vuur moet zodanig zijn opgesteld dat deze niet gemakkelijk kan worden omgestoten.

 • 5.

  In de directe nabijheid van een barbecue/ open vuur moet een blusmiddel aanwezig te zijn. Dit moet voor onmiddellijk gebruik gereed te zijn (b.v. emmer(s) water, zand of een handbrandblusmiddel met een minimale vulling van 6 kg poeder of schuim).

 • 6.

  Nog smeulende resten brandstof dienen na afloop te worden geblust. Asresten mogen nooit direct in afvalemmers of containers worden gedeponeerd. .

 • 7.

  Een gasgestookte barbecue moet via een goedgekeurde en voor het gebruikte gas geschikte drukregelaar op een gasfles worden aangesloten.

 • 8.

  Wanneer gebruik wordt gemaakt van een gasgestookte barbecue, mag uitsluitend worden gestookt met butaan of propaan. Het gebruik van L.P.G. is niet toegestaan.

 • 9.

  De verbinding tussen de gasfles en de barbecue moet bestaan uit deugdelijke koperen leiding of een goedgekeurde GIVEG hogedrukslang (niet ouder dan 2 jaar gerekend van jaartal van productie.) De slanglengte mag niet meer dan 10 meter lang zijn.

 • 10.

  Een gasfles mag niet aan verwarming door bijvoorbeeld de barbecue/ open vuur of zonnestraling worden blootgesteld.

 • 11.

  Een gasfles moet voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk.

 • 12.

  Het is niet toegestaan om op een brandende barbecue/ open vuur brandbare vloeistoffen te deponeren.

 • 13.

  De waterwinplaatsen en/of de ondergrondse brandkranen moeten vrijgehouden worden.

   

Gebruik van tenten voor minder dan 250 personen

 • 1.

  In een tent mogen niet meer dan 250 personen gelijktijdig aanwezig zijn.

 • 2.

  Voor voetgangers moet altijd een doorgang open blijven rondom tenten.

 • 3.

  Tussen een tent en andere bouwwerken moet een open ruimte van minimaal 5 meter vrijgehouden worden. Ten opzichte van brandgevaarlijke bouwwerken zoals bouwwerken met rieten daken moet de afstand minimaal 15 meter te zijn.

 • 4.

  De tuien van de tent moeten zo zijn aangebracht dat de uitgangen en vluchtwegen hierdoor niet worden belemmerd.

 • 5.

  Een vrije doorgang naar de uitgang van de tent moet gewaarborgd zijn. Binnen een straal van ca. 1 meter mogen geen goederen zoals tafels, stoelen e.d. aanwezig zijn.

 • 6.

  De elektrische apparatuur, installaties en verlichting moeten zodanig zijn geplaatst dat zij niet met het tentdoek of met andere brandbare goederen / stoffen in aanraking kunnen komen.

 • 7.

  Lopers, matten, snoeren, leidingen en dergelijke moeten zodanig aan de vloer / grond zijn bevestigd, dat niemand hierover kan struikelen.

 • 8.

  De tuien van de tenten mogen niet bevestigd worden aan gemeentelijke groenvoorzieningen.

 • 9.

  Als de activiteit op een grasveld plaatsvindt moet bij nat weer ter bescherming van de grasmat planken worden neergelegd.

 • 10.

  De tent moet bovendien voldoen aan de “Algemene voorwaarden brandveiligheid voor tenten”, zoals vermeld op de website van de gemeente, www.heerhugowaard.nl.

   

  Weersomstandigheden

  • 1.

   Het is verboden een tent in gebruik te hebben indien de weersomstandigheden dusdanig zijn dat er een windsnelheid heerst of windvlagen kunnen voorkomen van windkracht 7 Bft of hoger, of indien er door de regionale alarmcentrale een waarschuwing voor zwaar weer is afgegeven. De organisatie van het evenement moet zich voor en tijdens het evenement regelmatig informeren naar de weersomstandigheden en weersvoorspellingen. Als bovenomschreven omstandigheden zich voordoen, moet de tent onmiddellijk geheel te worden ontruimd.

  • 2.

   Bij extreme weersomstandigheden (weeralarm) moet het evenement gestaakt worden.

  • 3.

   Bij hoge temperaturen moet er voldoende gratis drinkwater aanwezig zijn (weersverwachting kan al de voorgaande dag worden ingeschat).

    

  Overige

  De organisator van dit evenement dient omwonenden uiterlijk een week vòòr het evenement, schriftelijk te informeren. Kenmerken zoals de datum, begin- en eindtijd, locatie, muziek en wegafsluitingen, moeten daarbij kenbaar worden gemaakt.

   

Apv, kaart behorende bij algemene voorschriften evenementen