Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Beleidsnota Speelautomatenhal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota Speelautomatenhal
CiteertitelBeleidsnota Speelautomatenhal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbeleidsnota speelautomatenhal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 108, 147 Gemeentewet en de gemeentelijke Inspraakverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2012nieuwe regeling

22-01-2013

Publicatie in Staatscourant en Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 29-1-2013

RB2012122

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota Speelautomatenhal

 

 

Nr.Bij12-487

 

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2012;

 

Overwegende de gemeenteraad op 20 december 2011 een besluit heeft genomen waarbij het college van burgemeester en wethouders de opdracht is gegeven tot het opstellen van een beleidsnota speelautomatenhal en een speelautomatenhalverordening;

 

dat burgemeester en wethouders uitvoering hebben gegeven aan deze opdracht, verwoord in de Beleidsnota Speelautomatenhal en de Speelautomatenhalverordening;

 

dat op basis van en conform de spelregels van de gemeentelijke Inspraakverordening de beleidsnota en de verordening vanaf 12 september 2012 gedurende zes weken in concept voor een ieder ter inzage hebben gelegen;

 

dat binnen de termijn van terinzagelegging inspraakreacties zijn ontvangen van Bioscoopexploitatie J.M. Punt Heerhugowaard B.V. en Segesta Vastgoedbeheer;

 

dat deze inspraakreacties en de gemeentelijke beantwoording daarop zijn verwoord in het Eindverslag inspraakprocedure d.d. 29 oktober 2012;

 

dat de inspraakreacties inhoudelijk geen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van de onderhavige beleidsnota, doch wel heeft geleid tot een verduidelijking ten aanzien van het criterium van de maximum bruikbare vloeroppervlakte voor speelautomaten;

 

dat het voormelde eindverslag integraal is opgenomen in de Beleidsnota Speelautomatenhal;

 

gelet op de artikelen 108, 147 van de Gemeentewet en de gemeentelijke Inspraakverordening;

 

gelet op het advies van de commissie Stadsontwikkeling d.d. 08 januari 2013;

 

b e s l u i t:

 • a.

  de Beleidsnota Speelautomatenhal vast te stellen;

 • b.

  de Speelautomatenhalverordening vast te stellen;

 • c.

  de onder a. en b. vastgestelde beleidsnota en verordening in werking te laten treden op 7 februari 2013;

d.kennis te nemen van de beleidsregels over de behandeling van de vergunningaanvragen;

 

Heerhugowaard, 22 januari 2013

 

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

BeleidsnotaSpeelautomatenhal

 

 • -

  vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 22 januari 2013

 • -

  gepubliceerd op 29 januari 2013

 • -

  inwerkingtreding m.i.v. 7 februari 2013

   

Inhoudsopgave: Bladzijde:

 • 1.

  Inleiding 2

 • 2.

  Visie ontwikkeling 3

 • 3.

  Wet op de kansspelen 5

 • 4.

  Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 5

 • 5.

  Bestemmingsplan (Stadshart) 6

 • 6.

  Verordening (Speelautomatenhalverordening) 8

 • 7.

  Eisen ondernemer/speelautomatenhal 10

 • 8.

  Materiële beoordelingscriteria ondernemer/inrichting 12

  • a.

   aandacht voor gokverslaving 12

  • b.

   beperking van overlast 13

  • c.

   uitstraling op de omgeving 13

 • 9.

  Handhaving 14

 • 10.

  Vergunningprocedure 14

 • 11.

  Verantwoording informatievergaring 15

 • 12.

  Samenvatting uitgangspunten in beleidsregels 15

 • 13.

  Inspraakprocedure 17

   

1. Inleiding

Bij raadsbesluit van 20 december 2011 heeft de gemeenteraad in beginsel ingestemd met de vestiging van een amusementscentrum met speelautomatenhal aan het Coolplein in Heerhugowaard en het college opdracht gegeven tot het opstellen van een Beleidsnota Amusementscentrum en een Speelautomatenhalverordening. In de beleidsnota wordt beschreven hoe de gemeente Heerhugowaard in de toekomst uitvoering wil geven aan de Wet op de kansspelen, waar en onder welke voorwaarden vestiging van een speelautomatenhal is toegestaan, hoe zij de negatieve effecten die verbonden kunnen zijn aan gokken wil voorkomen en waar nodig bestrijden.

 

Die beginsel-instemming is mede gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • -

  De vestiging van een amusementscentrum met een speelautomatenhal wordt gezien als een passende aanvulling op de uitgaansmogelijkheden in het Stadshart;

 • -

  De vestiging vindt bij voorkeur plaats in een van de panden die zijn

  gevestigd aan het Coolplein binnen de op de bestemmingsplankaart Stadshart 2001 aangegeven zonegrens "Horeca III", die loopt vanaf het Coolplein tot het Stadsplein;

 • -

  In het in procedure zijnde ontwerp-bestemmingsplan Stadshart (n.a.v. een wettelijk verplichte actualisatie van het bestemmingsplan) worden de vestigingsmogelijkheden van een amusementscentrum/speelautomatenhal onveranderd van het 'oude'

  bestemmingsplan overgenomen, zijnde binnen de strook vanaf het Coolplein tot het  Stadsplein;

 • -

  De gemeenteraad heeft het college via een motie verzocht om in de beleidsnota  en/of de speelautomatenverordening de toegangsleeftijd op minimaal 21 jaar te stellen.

   

Naast de afkadering van het gebied waar een amusementscentrum/speelautomatenhal kan worden toegelaten, geldt de beperking dat maximaal één speelautomatenhal in de gemeente wordt toegestaan. Als naar aanleiding van de inschrijving voor de daarvoor noodzakelijke vergunningprocedure sprake is van meerdere aanvragers, zal aan de hand van objectieve criteria een keuze gemaakt worden. Die objectieve criteria moeten onder andere ontleend worden aan deze beleidsnota.

 

In deze Beleidsnota Speelautomatenhal geeft de gemeente haar visie op de vestiging van een een speelautomatenhal. Daarbij komen aan de orde, het beleid voor de vergunningverlening in het kader van de Wet op de kansspelen (Wok), aspecten over de locatie, de formele vereisten van de ondernemer, maar ook materiële beoordelingscriteria zoals gedegenheid van het ondernemingsplan en aandacht voor het gevaar van gokverslaving.

Met deze formeel door de gemeenteraad vast te stellen beleidsnota zal tegelijkertijd een op basis van deze beleidsnota uitgewerkte Speelautomatenhalverordening aangeboden worden.

 

In deze beleidsnota wordt aldus beschreven hoe de gemeente Heerhugowaard op een verantwoorde wijze een speelautomatenhal wil toestaan en uitvoering geeft aan de Wet op de kansspelen, door:

 • 1.

  het vaststellen van een beleidsnotitie (Beleidsnota Speelautomatenhal);

 • 2.

  het vaststellen van een verordening (Speelautomatenhalverordening);

 • 3.

  het in de legesverordening opnemen van tarieven voor de vergunningverlening;

en de raad kennis te laten nemen van de door de burgemeester vast te stellen:

4.beleidsregels behandeling vergunningaanvraag en verlening vergunning speelautomatenhal;

 

2. Visie ontwikkeling

De visie die ten grondslag ligt aan het bieden van een vestigingsmogelijkheid voor een speelautomatenhal is, dat in het het Stadshart een compleet en veilig uitgaansaanbod mogelijk moet zijn, te concentreren rond het Coolplein. Daarbij kunnen horeca, cultuur, film en sport aangevuld worden met een amusementscentrum en een speelautomatenhal.

 

De exploitatie van een amusementscentrum zonder speelautomatenhal is een activiteit waarvoor geen bijzondere voorwaarden gelden. Zolang de activiteit is toegelaten in het bestemmingsplan en voor de inrichting een omgevingsvergunning en een exploitatievergunning kan worden verleend, zijn voor die activiteit geen nadere beleidsafwegingen nodig. Een speelautomatenhal sec, dan wel als onderdeel van een amusementscentrum moet, gelet op de geldende wetgeving, wel onderbouwd worden aan de hand van beleidsafwegingen. Dit omdat de aanwezigheid van een speelautomatenhal risico's van gokverslaving met zich mee brengt en de wetgever daarom regels heeft vastgesteld (Wet op de kansspelen). De nadruk binnen deze nota ligt daarom op de afwegingen die gemaakt moeten worden ten aanzien van een speelautomatenhal. Voor alle duidelijkheid is de naamgeving van deze nota daarvan afgeleid.

 

De Wet op de kansspelen (Wok) verbindt een speelautomatenhal aan een vergunningplicht zodat voor de beteugeling van de risico's van gokverslaving voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden waaraan de speelautomatenhal, de exploitant en de klanten moeten voldoen. De Wok geeft enkele dwingende voorschriften maar geeft gemeenten ook een mogelijkheid om aan de hand van een eigen beleidsafweging zelf voorschriften aan de vestiging van een speelautomatenhal te verbinden. De mogelijkheden voor de gemeente om aanvullende voorschriften op te nemen zijn overigens beperkt omdat deze verband moeten houden met de doelstelling van de Wet op de kansspelen, zijnde gericht op het voorkomen en terugdringen van gokverslaving.

 

De vergunning die uiteindelijk afgegeven wordt op basis van de Wok en de gemeentelijke verordening, biedt nadrukkelijk geen absolute uitsluiting van gokverslaving. De voorschriften zijn in de betreffende inrichting van kracht, maar sluiten de verleidingen van de gokmogelijkheden daarbuiten niet uit. De verantwoordelijkheid om om te gaan met de risico's die verbonden zijn aan het gokken blijft liggen bij de spelers zelf. Aan de andere kant moet in ogenschouw genomen worden dat de uiteindelijke doelstelling van het beleid is dat de te verlenen vergunning de mogelijkheid aan velen biedt om al of niet met anderen het nodige plezier te beleven aan speelautomaten en dat al of niet te combineren met het overige aanbod aan nabijgelegen uitgaansmogelijkheden.

 

Vestigingslocatie en maximalisatie

Het Stadshart kent een compleet en veilig uitgaansaanbod, geconcentreerd rond het Coolplein. Binnen Heerhugowaard is dat een unieke uitgaanslocatie. Het is de gevarieerdheid van het bestaande aanbod van horeca, cultuur, film en sport aan het Coolplein waarbinnen verantwoord kan worden dat een speelautomatenhal aldaar kan worden toegestaan.

De geschiktheid van het gebied en de vele andere mogelijkheden om niet alleen de speelautomatenhal te bezoeken is de afweging die geleid heeft tot de afweging dat in Heerhugowaard een speelautomatenhal kan worden toegestaan in het Stadshart..

 

Met de aanwezigheid van één speelautomatenhal wordt de behoefte gedekt van ca. 50.000 inwoners. Dat mag worden afgeleid uit een onderzoeksrapport dat namens het College van toezicht op de kansspelen (Regioplan, november 2009) is opgesteld. Afgezet tegen het inwoneraantal van Heerhugowaard (2012: 52.000 inwoners) kan één speelautomatenhal in deze gemeente voorzien in de te verwachten behoefte aan een dergelijke voorziening. Beperking tot één speelautomatenhal biedt daarmee ook kansen voor een gezonde bedrijfsvoering van een dergelijke voorziening.

 

Combinatie met een familie-amusementscentrum

De door de gemeenteraad uitgesproken wenselijkheid van een combinatie van een speelautomatenhal met een familie-amusementscentrum is ontleend aan het argument dat juist die combinatie met het oog op een goede ruimtelijke ontwikkeling een toegevoegde waarde heeft voor Heerhugowaard.

 

Over deze combinatiewens is advies gevraagd aan Brijder Verslavingszorg. (Brijder is specialist in verslavingszorg en richt zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Brijder is een B.V., gefinancierd door zorgverzekeraars, gemeenten en het Rijk. Brijder behandelt dagelijks mensen met gokproblemen of verslaving.) Brijder geeft het volgende mee: Een belangrijke boodschap van Brijder aan ouders tijdens voorlichtingen over bijvoorbeeld alcohol is: "Zien drinken, doet drinken. Denk aan uw voorbeeldfunctie". Tweede punt is dat de aangeboden games in een familie-amusementscentrum prikkels afgeven die ouders en hun kinderen stimuleren om door te spelen. Vanuit hun specifieke visie op de verslaving en op het ontstaan daarvan vindt Brijder een combinatie van een speelautomatenhal met een familie-amusementscentrum geen logische keuze.

Die argumentatie is overigens ook onderlegger voor de wetgever geweest om voor te schrijven dat een speelautomatenhal (18+/21+) niet direct toegankelijk mag zijn vanuit en naar een familie-entertainment gedeelte (AL). Er moet sprake zijn van aparte voordeuren. De combinatie is dus wettelijk wel mogelijk gemaakt. Daar waar elders in het land een speelautomatenhal via deze gescheiden entreé's is gecombineerd met een familie-entertainmentgedeelte, voorziet die combinatie in een behoefte en blijkt de gescheiden toegangkelijkheid een afdoende afscheiding.

 

Het advies van Brijder geeft ten aanzien van de afwegingen ten behoeve van deze notitie aan dat een combinatie van een familie-amusementscentrum met een speelautomatenhal in ieder geval geen gunstig effect oplevert op het voorkomen/beperken van gokverslaving.

 

Op basis van vorenstaande argumenten moet er daarom van worden afgezien om de combinatie als eis in de beleidsuitgangspunten op te nemen.

Dit laat onverlet dat de combinatie- mogelijkheid voor een ondernemer als voorkeur wel blijft bestaan. De wet en ook het bestemmingsplan Stadshart laten de combinatie toe en een vergunningaanvraag waarbij sprake is van een speelautomatenhal in combinatie met een familie-amusementsgedeelte wordt dan ook zeker in behandeling genomen.

 

Beleidsuitgangspunt 1:

In de gemeente Heerhugowaard is:

a. één speelautomatenhal toegestaan (bij voorkeur in combinatie met een familie-amusement gedeelte);

b. in panden die bij voorkeur gelegen zijn aan het Coolplein.

 

3. Wet op de kansspelen (Wok) / Speelautomatenbesluit

De Wok heeft tot doel de goklust in goede banen te leiden door zich te richten op het terugdringen van problematisch speelgedrag, gokverslaving, het voorkomen dat jongeren (te) snel met kansspelautomaten in aanraking komen en het behoud van een rendabele exploitatie. Verder richt de Wok zich op consumentenbescherming en het tegen gaan van criminaliteit.

 

In het Speelautomatenbesluit (ministeriële uitvoeringsregels op basis van de Wok) worden regels gesteld aan de aanvrager, bedrijfsleiders en beheerders met betrekking tot het zedelijk gedrag, maar ook over kennis en inzicht over het gebruik van speelautomaten en de risico's van gokverslaving.

 

Ter bescherming van jongeren en sociaal zwakkeren kent de Wok een viertal zogenoemde verdedigingslinies:

 • a.

  Eisen aan exploitatie (leeftijdsgrens)

  Onder 18 jaar mag geen kansspelautomaat bespeeld of bespeeld laten worden of toegang worden verleend tot de speelautomatenhal;

 • b.

  Eisen aan het personeel

  Eisen worden gesteld aan het personeel op het gebied van zedelijkheid, kennis en inzicht op het gebied van speelautomaten en de daaraan verbonden risico's van gokverslaving;

 • c.

  Techniek

  De techniek van de kansspelautomaten is gereguleerd (inzet en maximale verlies per uur en de maximale uitkering);

 • d.

  Alcohol

  De verstrekking van alcohol in een speelautomatenhal is niet toegestaan.

  De drank- en horecawet acht het niet wenselijk dat een horecalokaliteit wordt gebruikt voor andere activiteiten. Dit is opgenomen in art. 14 lid 2, juncto lid 3 onder B van de Drank- en Horecawet. Ook het exploiteren van meer dan twee

  kansspelautomaten valt hieronder.

   

Met inachtneming van de wettelijke criteria die de Wok aangeeft, hebben gemeenten via een verordening (Speelautomatenhalverordening) de beleidsvrijheid om aan de vergunningverlening voor de exploitatie van de speelautomatenhal voorwaarden te verbinden die ontleend zijn aan de eigen maatschappelijke opvattingen, bijvoorbeeld het stellen van de leeftijdsgrens op minimaal 21 jaar.

Wat in ieder geval in de verordening moet worden opgenomen zijn:

 • -

  het aantal kansspelautomaten waarvoor in de inrichting vergunning wordt verleend;

 • -

  voor welke periode wordt de vergunning verleend;

 • -

  de kosten voor de vergunningverlening en de kosten van de eerste controle na  vergunningverlening.

 

4. Kadernota lokaal gezondheidsbeleid.

Weliswaar is cijfermateriaal aanwezig met betrekking tot hulpverleningscontacten voor gokverslaving in het gehele land, maar die geven nauwelijks inzicht en informatie over de aard van de problematiek en de omvang er van. Wel is duidelijk dat de hulpvraag voor gokken is gedaald van 7000 mensen in 1994 naar 2673 in 2010. Het aantal mensen in behandeling neemt ook af in de jonge leeftijdsgroepen. Het aantal mensen in behandeling onder de 25 jaar nam af van 949 in 2000 naar 271 in 2009. Bij de 55-plussers is er nog een stijging waarneembaar van 159 in 2000 naar 320 in 2009. Het profiel van de in behandeling zijnde mensen is: 87% is man, 13% is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 39 jaar.

 

Gokverslaving is niet expliciet bij de paragraaf verslavingszorg in de (concept) gemeentelijke Gezondheidsnota ondergebracht. Gokverslaving wordt geacht deel uit te maken van het uit de Gezondheidsnota voortvloeiende uitvoeringsprogramma 'verslaving en jongeren'.

Mede gelet op de (in Hoofdstuk 8) uit te spreken verplichting dat de exploitant van de speelautomatenhal een convenant afsluit met Brijder om maatrelegen te nemen ter beteugeling en voorkoming van gokverslaving, is een specifiek lokaal gokverslavingsbeleid niet noodzakelijk.

 

Beleidsuitgangspunt 2:

- Een specifiek gemeentelijk gokverslavingsbeleid is niet nodig.

 

5. Bestemmingsplan (Stadshart)

passenheid van de functie

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan een speelautomatenhal, in samenhang met andere voorzieningen, een aanvulling betekenen op het uitgaansaanbod van het Stadshart. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan het Coolplein, een compact gebied in het centrum met ruime parkeermogelijkheden voor auto en fiets en een gevarieerd spectrum van uitgaansmogelijkheden op een kwalitatief hoogstaand niveau. De combinatie van een modern theater, enkele restaurants, een bioscoop en een bowlingcentrum zijn aanwezig. Een gelegenheid om het kansspel te beoefenen, past uitstekend bij de allure die Heerhugowaard nastreeft.

 

Een functie in de vorm van een speelautomatenhal, bij voorkeur in combinatie met een familie- amusementscentrum, kan in die hoedanigheid passend zijn binnen het profiel van het Stadshart en bijdragen aan de gewenste voorzieningenaanbod en verlevendiging. Voorwaarde is wel dat de functie in verschijningsvorm en organisatie aansluit bij het voorgestane karakter van de horecazone. Binnen de in het bestemmingsplan Stadshart aangegeven zone is op basis van ruimtelijke motieven op voorhand geen voorkeurslocatie aan te wijzen.

 

De beperking die er vanuit de algemene gemeentelijk beleidsvrijheid is, is dat er ruimte geboden wordt aan maximaal één speelautomatenhal binnen het aan te wijzen gebied. In ruimtelijk opzicht moet er voor gewaakt worden dat de speelautomatenhalfunctie de overige gewenste functies binnen het gebied niet gaat overheersen. In het ontwerp-bestemmingsplan Stadshart zal daarom voorgesteld worden om een maximum bruikbaar vloeroppervlak voor speelautomaten op te nemen.

Vanuit de speelautomatenbranche-organisatie zelf (VAN) wordt aangegeven dat een speelautomatenhal tot 600 m2 (= voor de opstelling van speelautomaten te gebruiken ruimte) reële mogelijkheden geeft voor exploitatie van een speelautomatenhal 'met uitstraling'. Dit maximum oppervlakte criterium betreft een netto vloeroppervlak exlusief secundaire ruimtes.

 

bepalen zonegrens

Een speelautomatenhal valt qua activiteit onder de bestemming Horeca III. De gemeenteraad heeft in zijn raadsbesluit van 20 december 2011 bevestigd dat deze zone mede bedoeld is voor een speelautomatenhal met een voorkeur voor vestiging van een dergelijke voorziening in het gebied aan het Coolplein.

 

De ontwikkeling van het Stadshart is tot nu toe steeds volgens de oorspronkelijke visie uitgevoerd. Dit is van groot belang geweest om tot de gewenste ontwikkeling te komen en om de diverse betrokken partijen te kunnen houden aan afspraken. Het volgen van de visie en daarmee het voeren van consistent beleid, heeft geleid tot het gewenste resultaat maar is daarnaast ook van groot belang voor het geven van zekerheid aan de huidige bewoners en omwonenden en aan de eventueel geïnteresseerden voor toekomstige ontwikkelingen. Door in het verleden bij initiatieven of voorstellen ook steeds de visie als toetsingskader te gebruiken, wordt vanuit het gelijkheidsbeginsel ook nu vastgehouden aan de visie en wordt precedentwerking voorkomen.

 

Het gebied waarbinnen een speelautomatenhal gevestigd kan worden in het (ontwerp)bestemmingsplan Stadshart is hieronder aangegeven.

 

 

Afweging ten aanzien van de bioscooplocatie

Afwijken van beleid is alleen mogelijk als dit gemotiveerd gebeurt. Een verzoek om een speelautomatenhal te vestigen in het gebouw van de huidige bioscoop, is zo'n verzoek om af te wijken. De bioscoop is namelijk gelegen buiten de zonegrens van het gebied waar Horeca III is toegestaan. Een aantal fysieke aspecten pleit daarbij voor het afwijken van het bestaande beleid. De bioscooplocatie grenst aan de zone waar Horeca III is toegestaan, de afstand tot het Coolplein, de bereikbaarheid en de aanwezigheid van parkeerfuncties zijn vergelijkbaar en het is mogelijk om met het meegeven van een aantal omgevingseisen verbetering te brengen in de huidige gesloten uitstraling van het bioscoopgebouw. Argumenten die minder evident zijn en betrekking hebben op de taak die het gebied gegeven is, bieden hieraan tegenwicht. De bioscoop heeft een niet te onderschatten en versterkende functie voor het Coolplein. Het theater- en bioscoopbezoek en de café 's en restaurants zorgen samen voor een avondje uit. Met het verlenen van medewerking aan andere functies in het huidige bioscoopgebouw wordt het belang van de bioscoop voor dit gebied ontkend en ondergraven. Bovendien verliest de bioscoop daarmee zijn huidige beschermde planologische status (specifieke aanduiding bioscoop). Waar het op de huidige bioscooplocatie mogelijk wordt een speelautomatenhal te vestigen, zou het anderzijds ook mogelijk moeten zijn binnen de Horeca III-zone een bioscoopfunctie toe te staan. Afwijkingen in die zin tasten het consistente beleid aan dat geleid heeft tot de huidige succesvolle functie die het gebied heeft voor ondernemers en inwoners.

Er is daarmee geen bestuurlijke aanleiding om van de vastgestelde visie af te wijken.

 

Beleidsuitgangspunt 3:

In het (ontwerp)bestemmingsplan Stadshart opnemen:

a. een maximum bruikbaar vloeroppervlak voor speelautomaten van netto 600 m2;

b. het vestigingsgebied voor een speelautomatenhal is de zone die daarvoor is aangegeven in het bestaande bestemmingsplan Stadshart.

 

6. Verordening (Speelautomatenhalverordening)

Bevoegdheden

De Wok kent in eerste instantie een verbod om zonder vergunning van de burgemeester speelautomaten aanwezig te hebben (= aanwezigheidsvergunning, art. 30b lid 1)). De burgemeester kan daarnaast slechts een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal verlenen als die bevoegdheid in een gemeentelijke verordening is toegestaan (= vestigingsvergunning, art. 30c lid 1 onder b). Zolang dat niet in een verordening is bepaald is vestiging van een speelautomatenhal dus niet mogelijk.

De gemeenteraad moet op basis van de Wok ten aanzien van een aantal onderwerpen verplicht de eigen afwegingen neerleggen in de Speelautomatenverordening. Deze nota geeft richting aan die keuzen aan de hand van een beleidsmatige afweging. Er is dus sprake van verplicht op te nemen voorschriften in de verordening, voorschriften waarbij de gemeenteraad eigen keuzes moet maken en facultatieve aanvullende voorschriften.

Deze drie soorten voorschriften worden hieronder weergegeven.

a. Verplicht op te nemen voorschriften

 • -

  eisen t.a.v. zedelijk gedrag voor aanvrager, bedrijfsleider en beheerders;

 • -

  eis dat deze personen moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht m.b.t.  het gebruik van kansspelautomaten en de daaraan verbonden risico's van kansspelverslaving;

-aanwezigheid van beleid ter voorkoming van kansspelverslaving;

 

b. Voorschriften waarbij de gemeenteraad eigen keuzes moet maken:

1.gemeenteraad moet in de verordening het aantal kansspelautomaten vaststellen waarvoor per inrichting vergunning wordt verleend. (art. 30c.2. Wok).

 

Het uitgangspunt vanuit het bestemmingsplan is maximaal 600 m2 bruikbare vloeroppervlakte. Als kengetal kan aangehouden worden 1 automaat per 5 m2, inclusief 1 meerspeler per 100 m2. Gelet op de in het bestemmingsplan op te nemen maximum bruikbare vloeroppervlakte van 600 m2 komt dat neer op 120 automaten, waaronder 6 meerspelers. Binnen deze aantallen is ruimte voor een redelijke bedrijfsomvang voor een rendabele exploitatie.

Uitgaande van de in het bestemmingsplan op te nemen ruimtelijke begrenzing van een voor de opstelling van speelautomaten te benutten ruimte van maximaal 600 m2, kan redelijkerwijs in de verordening ook een maximum gesteld worden van 120 speelautomaten, opgebouwd uit 20 speelautomaten per 100 m2, waaronder per 100 m2 vloeroppervlakte minimaal 1 meerspeler.

De gedachte achter de meerspelers is dat zij door de sociale controle minder verslavend zijn.

 

2.Voor welke termijn wordt de vergunning verleend? (art. 30d.2. Wok)

 

 

Het verlenen van de vergunning voor onbepaalde tijd verhoudt zich niet tot het schaarse karakter van de vergunning en de met de vergunning te reguleren maatschappelijke belangen. Vandaar dat aan de vergunning een geldigheidsduur gekoppeld moet worden.

Vergunningverlening voor een bepaalde tijd moet wel zodanig zijn dat de investeringen kunnen worden terugverdiend. Als uitgangspunt wordt daarvoor een periode van 10 jaar genomen.

Voorgesteld wordt om een periode van 5 jaar te hanteren met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging met een zelfde periode. Deze perioden sluiten aan bij de gebruikelijke huurperiode van bedrijfsruimten van vijf jaar. De panden binnen het toelatingsgebied zijn huurpanden.

Met het vergunnen voor een bepaalde termijn ontstaat een mogelijkheid om te toetsten of nog steeds aan de voorwaarden en voorschriften voor vergunningverlening wordt voldaan of dat de voorschriften aangepast moeten worden. Na 10 jaar zal de mogelijkheid van een vergunningaanvraag weer openstaan voor ook andere partijen.

 

3.Leeftijdsgrens toegangsvereiste

 

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een eigen leeftijdsgrens boven de 18 jaar te stellen. Via een motie heeft de gemeenteraad reeds aangegeven de minimum toegangsleeftijd op 21 jaar te willen stellen.

 

4.In de legesverordening moeten de kosten voor de vergunningverlening en toezicht op naleving worden opgenomen.

 

De keuzemogelijkheid voor de gemeenteraad is daarbij om al of niet gebruik te maken van de maximale legesmogelijkheden die het Speelautomatenbesluit toelaat.

 

Voor de kosten die gemoeid zijn met de vergunningverlening zijn leges verschuldigd. Uitgangspunt conform het bestaande gemeentelijke beleid is dat deze kostendekkend zijn. De kostenelementen zijn de directe kosten van behandeling van de aanvraag en de kosten die in het verlengde daarvan liggen, zoals de eerste inspectie na vergunningverlening. De overige (jaarlijkse) inspecties hebben volgens de wetgever het karakter van een generieke controle die voortvloeit uit algemeen toezicht. Dergelijke algemene bestuurskosten kunnen niet indvidueel op de vergunninghouders worden verhaald.

 

Sprake is dus van het verlenen van twee vergunningen aan één aanvrager, de aanwezigheids- vergunning en de vestigingsvergunning.

 

De voor behandeling van de vergunningaanvraag en eerste controle beschikbare middelen zijn de aan de vergunningverlening voor de aanwezigheidsvergunning te verbinden leges. Daarvan is de maximale hoogte vastgelegd in het Speelautomatenbesluit. Om daarvan een indicatie te geven: leges voor een aanwezigheidsvergunning voor 120 speelautomaten voor een periode langer dan vier jaar wordt als volgt berekend: € 90,50 + (119 x € 136,--) =

€ 16.274,50. Voor de verlenging van de vergunning gelden dezelfde tarieven.

 

Daarnaast wordt in de gemeentelijke legesverordening een tarief opgenomen voor de vestigingsvergunning. Elders gebruikelijk en ook hier wordt voorgesteld om daarvoor

€ 2.000,-- in rekening te brengen en voor de verlenging van de vergunning € 1.000,-- .

 

Het betreft één te verlenen vergunning, waarvoor naar alle waarschijnlijkheid meerdere aanvragers zich zullen aandienen. Gelet op de inspanningen die geleverd moeten worden ten behoeve van de beoordeling van de vergunningaanvraag, de te verwachten bezwaar- en beroepsprocedures en controle na afgifte van de vergunning, is sprake van een bescheiden budget uit de legesinkomsten. Voorgesteld wordt daarom om de hoogte van de legesbedragen uit te gaan van de in de wet genoemde maxima voor de aanwezigheidsvergunning en de kennelijk gebruikelijke tariefstelling van € 2.000,-- respectievelijk € 1.000,-- voor de exploitatievergunning.

 

Beleidsuitgangspunt 4:

a. het maximum aantal kansspelautomaten wordt vastgesteld op 120, zijnde 20 per 100 m2 en een minimum aantal meerspelers van 1 per 100 m2;

b. de vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van 5 jaar;

c. de minimum toegangsleeftijd wordt gesteld op 21 jaar;

d. de in rekening te brengen legeskosten voor de aanwezigheidsvergunning worden gebaseerd op de wettelijk vaststelde maximum legesbedragen;

e. het in rekening te brengen legesbedrag voor de vestigingsvergunning te stellen op  € 2.000,-- , resp. € 1.000,-- bij verlenging.

 

c.Facultatieve (aanvullende) voorschriften

 

Openings- en sluitingstijden

Een speelautomatenhal richt zich met name op het uitgaanspubliek en wil een aanvulling zijn op de overige uitgaansmogelijkheden in het Stadshart. Gelet op de duidelijkheid en de handhaafbaarheid zal voor de speelautomatenhal een zelfde openings- en sluitingstijdenregime aangehouden worden als geldt voor de overige voorzieningen aldaar. Omdat dit een bevoegdheid van de burgemeester betreft adviseert de gemeenteraad de burgemeester het volgende:

 

Beleidsuitgangspunt 5:

De openings- en sluitingstijden van de speelautomatenhal gelijk te stellen met de sluitingstijden van de horeca aan het Coolplein.

 

7. Eisen ondernemer/speelautomatenhal

 

In de discussie voorafgaande aan het raadsbesluit om in beginsel in te stemmen met de vestiging van een speelautomatenhal, zijn naast de punten die genoemd zijn in de bij dat besluit behorende stukken, de navolgende aandachtspunten gehoord t.b.v. de op te stellen beleidsnota:

-mogelijkheid van een bijdrage van de ondernemer aan de maatschappelijke kosten voor een hulpverlenings- en preventietraject t.a.v. gokverslaving;

-mogelijkheid voor een beveiliging- en waarschuwingssysteem met de collega-ondernemers  aan het Coolplein via een convenant.

 

Het tweede aandachtspunt is niet via een verordening af te dwingen. Wel kunnen afspraken daarover worden vastgelegd in een convenant. Ondernemers moeten in hun vergunningaanvraag aangeven bereid te zijn een convenant met Brijder aan te gaan om daarmee bij te dragen aan het het voorkomen en/of terugdringen van gokverslaving, kan dat als meerwaarde in de wegingsfactoren van de vergunningbeoordeling opgenomen worden.

 

Een convenant voor een beveiligings- en waarschuwingssysteem met collega-ondernemers aan het Coolplein valt buiten de doelstelling van de Wok maar kan wel een bijdrage zijn aan de handhaving van de openbare orde maar mag evenwel geen deel uitmaken van de wegingsfactoren van de vergunningbeoordeling.

 

Toezicht

Het spelen van kansspelen in een veilige omgeving begint bij een goede toegangscontrole. De verordening zal voorschrijven dat de gasten van een speelautomatenhal een minimum leeftijd van 21 jaar moeten hebben. Als de gast geen (geldige) legitimatie kan tonen, wordt de toegang tot de speelautomatenhal geweigerd. De toegang wordt eveneens geweigerd als een gast op de zogenaamde witte of zwarte lijst staat. Deze lijsten worden in paragraaf 8 besproken.

 

Ook moet sprake zijn van goed opgeleide medewerkers. Alle medewerkers die werkzaam zijn in de speelautomatenhal krijgen de (wettelijk) verplichte opleiding 'Onderkennen en omgaan met problematisch speelgedrag'. Deze cursus wordt in de regio Kennemerland gegeven door Brijder. Het certificaat dat na deelname wordt verstrekt is 3 jaar geldig. Na het behalen van het certificaat kan de medewerker aan de slag, maar volgt daarna een aantal aanvullende opleidingen, eveneens gegeven door Brijder, zoals Omgaan met conflicten, Gastheerschap en Overvaltraining.

 

Verklaring omtrent gedrag en wet BIBOB

De wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) is ook van toepassing op de door de burgemeester te verlenen vergunningen voor de speelautomatenhal. De wet BIBOB is bedoeld om ongewilde facilitering van criminele organisaties tegen te gaan. Bestuursorganen hebben op grond van art. 3 van de wet BIBOB de mogelijkheid bepaalde vergunningen te weigeren of in te trekken, als sprake is van een ernstig gevaar dat de exploitatie drijft op (gepleegde) strafbare feiten. Er bestaat de mogelijkheid om door het Landelijk bureau BIBOB dat is ondergebracht bij het Ministerie van Justitie, in een concreet geval advies te vragen over de mate van gevaar dat een van de bovengenoemde risico's zich in een bepaalde situatie zal voordoen.

 

Lidmaatschap branchevereniging en certificering

De exploitant dient bij voorkeur lid te zijn van, maar moet voldoen aan de eisen van VAN Speelautomaten branche organisatie en bij voorkeur in het bezit te zijn van, maar moet voldoen aan een DEKRA(KEMA) certificering.

De VAN hanteert specifieke kwaliteitseisen voor de ca. 210 aangesloten amusementscentra. Deze centra kunnen in aanmerking komen voor de VAN-certificering als zij voldoen aan de voorwaarden van de VAN met betrekking tot de uitstraling van het centrum, van de locatie en het personeel. De VAN-certificering is een vereiste om in aanmerking te komen voor de DEKRA(KEMA)-certificering. Dit DEKRA-certificaat is een waarborg voor een kwalitatief hoogstaand en professioneel geleid amusementscentrum. In samenwerking met de ministeries van EZ, Financiën, Volksgezondheid, Welzijn&Sport, GGZ Nederland en de VNG zijn criteria geformuleerd waaraan een amusementscentrum moet voldoen om voor een DEKRA-certificaat in aanmerking te komen.

Deze organisaties werken onder meer met speciaal ingehuurde misteryguests. Deze bezoeken op regelmatige basis de vestiging van de exploitant. Doel is om de theorie aan de praktijk te toetsen. De door hen geconstateerde aandachtspunten worden in een rapport vastgelegd. De exploitant moet er vervolgens voor zorgen dat deze punten worden opgepakt en zonodig worden bijgestuurd.

De resultaten van de door de DEKRA te houden audits zullen steeds voor de raad ter inzage worden gelegd. Daarnaast zal ook de gemeente zelf aan de hand van een controleprotocol controles (laten) uitvoeren. Ook deze resultaten worden aan de raad ter inzage aangeboden.

 

Beleidsuitgangspunt 6:

Opnemen als wegingsfactor bij de beoordeling van de vergunningaanvraag:

de voorkeur van het lid te zijn van VAN en in het bezit te zijn van een DEKRA(KEMA) ertificering;

 

8. Materiële beoordelingscriteria ondernemer/inrichting

 

a. aandacht voor gokverslaving

Een speelautomatenhal biedt kansspelen aan die risicovol kunnen zijn. Het risico van gokverslaving. Zowel op het vlak van het voorkomen van problemen (preventie), als op het oplossen ervan (curatieve maatregelen) moeten daarom maatregelen worden genomen.

 

Wat zijn de risico's

Het grootste risico is het krijgen van geldproblemen omdat men steeds vaker en langer wil spelen. Spelers lopen extra risico's door het soort gokspelletje, maar ook door persoonlijke eigenschappen. Bij gokken is er vooral sprake van geestelijke afhankelijkheid: een speler kan steeds sterker naar het gokken verlangen.

 

algemene preventie m.b.t. gokverslaving

Voorkomen is beter dan genezen. Het is niet verstandig te wachten tot dat problemen ontstaan die slechts met inzet van kostbare instrumenten opgelost kan worden. Sturing kan plaatsvinden op het voorkomen van problemen. Daarvoor dient overleg en nauwe samenwerking met daarvoor aangewezen instellingen zoals Brijder Verslavingszorg plaats te vinden. In overleg met hen kunnen preventieve maatregelen en projecten gericht op het voorkomen van gokverslaving worden ingevoerd. Er zal daarbij in ieder geval aandacht moeten worden besteed aan de jeugd. De gedachte daarachter is dat gedragsbeïnvloeding op jongere leeftijd doorgaans meer rendement heeft. Verder zal aandacht moeten worden besteed aan actieve voorlichting en informatie.

Op diverse plaatsen in de speelautomatenhal is, als de gemeente dat voorschrijft, daarom voorlichtingsmateriaal aanwezig die de gast attendeert op de mogelijkheid zich tot Brijder Verslagingszorg te wenden. De gokvoorlichtingskaartjes zullen een gezamenlijke uitgave kunnen zijn van de exploitant en Brijder. Brijder ondersteunt de doelstelling van de Wok, maar erkent tegelijkertijd dat dat de combinatie van een speelautomatenhal met een naastgelegen FEC een veelvoorkomende combinatie is en dat zij bereid is met een toekomstige exploitant een convenant af te sluiten. Met het afsluiten van een convenant met Brijder zal de ondernemer een bijdrage leveren aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de risico's die zijn onderneming met zich mee brengt.

 

Productdifferentiatie

Naast voorlichting, wordt in het kader van het terugdringen van gokverslaving productdifferentiatie van belang geacht.Het gaat daarbij om een ideale mix van gok- en behendigheidsautomaten. Bij alle maatregelen die de gemeente op dit terrein wil treffen geldt echter dat de verantwoordelijkheid bij de exploitant zelf ligt. Met het zich houden aan de voorschriften wordt deze verantwoordelijkheid niet afgekocht en bij problemen in handen gelegd van de vergunningverlener. De vergunningvoorwaarden zullen daarom zodanig worden geformuleerd dat een exploitant zich actief zal moeten inzetten om problemen te voorkomen.

De exploitant kan een rol vervullen bij de (vroeg)signalering van problemen. Gebruikelijk is dat de exploitant een convenant sluit met de gemeente en de verslavingszorg. In het convenant worden aanvullende preventieve afspraken vastgelegd waarin wordt afgesproken hoe betrokkenen in bepaalde situaties zullen handelen en welke afspraken daarbij gelden. Waarin ook de exploitant zich verplicht tot een aantal sociale regels ten aanzien van overmatig spelen en het eventueel leveren van een tegenprestatie door het betalen van een financiële bijdrage voor verslavingshulp. Op reguliere basis vinden daarbij overleggen plaats tussen de convenantspartijen.

 

De opzet en ervaring is dat in een speelautomatenhal plezier en ontspanning het uitgangspunt en ook de algemene beleving is. Mensen die in een hal gokken of spelen, worden 'bewaakt' door personeel dat opgeleid is om verslavend gedrag te herkennen. Ook door technische aanpassing aan de apparaten, die onevenredig veel verlies binnen een bepaalde tijd registreren en dit via electronische weg onder de aandacht van het personeel brengen dragen bij aan een veilige speelomgeving.

 

witte en zwarte lijsten

Gasten die problematisch speelgedrag vertonen moeten op gepaste wijze door de medewerkers van de exploitant aangesproken worden. Op het onderkennen van mogelijk problematisch speelgedrag en de betrokkene daarop aanspreken zijn de medewerkers getraind. Voordat het gesprek wordt aangegaan, wordt de gast apart genomen. In zo'n gesprek kan de gast worden aangeraden zich op een witte lijst te plaatsen. Dit betekent dat hij/zij gedurende een half jaar niet in de vestiging wordt toegelaten. Na een half jaar kan dit verbod worden verlengd.

Vermelding op de zwarte lijst wordt door de vestigingsmanager opgelegd voor ordeverstoringen en ander ongewenst gedrag. Het is mogelijk, of zelfs waarschijnlijk dat dat gedrag een relatie heeft met problematisch gokken, maar dat hoeft niet. Afhankelijk van de aanleiding voor de zwarte lijst geldt het bezoekverbod minimaal voor 1 jaar. Aandachtpunt hierbij is dat witte en zwarte lijsten het meest effectief zijn als deze lijsten gekoppeld zijn aan de andere speelautomatenhallen in de regio.

 

curatieve maatregelen

Als preventie tekort schiet moeten voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om mensen met een gokproblematiek accuraat te helpen en te begeleiden. Daar waar gokken problemen veroorzaakt is vaak sprake van multi-problematiek. Niet alleen is dan sprake van verslaving, maar ook van financiële- en/of relationele problemen. Voor wat de hulpverlening betreft zijn daar verschillende instellingen of disciplines bij betrokken.

 

b. beperking van overlast

Vanuit een oogpunt van openbare orde en veiligheid is de voor een speelautomatenhal aangewezen zone in het Stadshart door de open relatie met de omgeving geschikt voor de vestiging van een kansspelonderdeel. Het gebied is ruim en overzichtelijk, daardoor goed beheersbaar en kent geen sociaal onveilige plekken. Zoals eerder aangegeven is er een mogelijkheid voor een beveiligings- en waarschuwingssysteem met onder meer de collega-ondernemers aan het Coolplein via een convenant.

 

c. uitstraling op de omgeving

In het stadshartgebied verblijven mensen vooral overdag vanwege het aanliggende winkelcentrum en de horeca. 's Avonds worden vooral de horeca, theater, bioscoop, bowling en de speelautomatenhal bezocht. Handhaving van c.q. verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving is het uitgangspunt bij de verdere invulling met nieuwe/andere gebruikers. De exploitatieve oogmerken moeten duidelijk zijn. Aspecten van uitstraling naar buiten en inkijk in de ruimtes zijn van belang en verhogen de levendigheid. Een gesloten, of nog erger, een geblindeerde speelautomatenhal is dus uit den boze. Openheid maakt dat de activiteit niet gemaskeerd wordt. Hierbij dient de gevel en de uitstraling passend te zijn in het ruimtelijk beeld van de omgeving.

 

d. continuïteit van de voorziening

De gemeenteraad heeft zoals aangegeven in de inleidende paragraaf, uitgesproken een voorkeur te hebben voor een speelautomatenhal in combinatie met een familie amusementscentrum, omdat die combinatie als een uitgaansgelegenheid voor het gehele gezin, van jong tot oud, een goede aanvulling vormt op de beoogde vrijetijdsfaciliteiten in het Stadshart. Als een speelautomatenhalvergunning mocht worden verleend aan een ondernemer die een dergelijke combinatie voorstaat, is continuïteit van de combinatie-voorziening dan ook gewenst. De ondernemer zal daarom gevraagd kunnen worden om vrijwillig een convenant met de gemeente af te sluiten om de continuïteit van de exploitatie van het familie amusementscentrum voor een langere periode te waarborgen.

 

Beleidsuitgangspunt 7:

a. de gemeente schrijft voor dat de exploitant een convenant met Brijder Verslavingszorg aan gaat;

b. de exploitant moet werken met de zgn. witte en zwarte lijsten;

c. de speelautomatenhal moet passen binnen de kwaliteit van het overige aanbod aan cultuur, horeca en vermaak in het Stadshart;

d. Als een speelautomatenhalvergunning mocht worden verleend aan een ondernemer die een combinatie van een speelautomatenhal met een familie amusementscentrum

voorstaat, zal de ondernemer gevraagd worden om vrijwillig een convenant met de gemeente af te sluiten om de continuïteit van de exploitatie van het familie amusementscentrum voor een langere periode te waarborgen.

 

9. Handhaving

Handhaving

Handhaven van de vergunning en de daarin opgenomen voorschriften en eisen in sanctionele zin kan de gemeente doen door middel van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom. Een verdergaande vorm van handhaving is het intrekken van de vergunning ingeval van overtreding van de daarin opgenomen voorschriften.De vergunninghouder heeft daarbij de gebruikelijke rechtsbescherming van bezwaar en beroep.

 

Voor het opleggen van een boete is geen ruimte op basis van de Wok, die overtredingen ziet als overtredingen op basis van de Wet economische delicten (Wed). Er mogen op basis daarvan geen andere voorzieningen worden opgelegd met de strekking van straf- of tuchtmaatregelen dan die ingevolge de Wed en intrekking van de vergunning op basis van de Wok.

 

Handhaving van de vergunningvoorschriften zal overigens plaatsvinden overeenkomstig het vastgestelde algemene gemeentelijke handhavingsbeleid. Er is geen aanleiding om ten aanzien van een speelautomatenhal specifieke handhavingsregels op te stellen.

 

Om zekerheid te krijgen dat van de te verlenen vergunning daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt, wordt aan de vergunning de voorwaarde gekoppeld dat binnen zes maanden na de op basis van de beleidsnota en de verordening te verlenen vergunning, de speelautomatenhal voor het publiek in gebruik genomen is c.q na openstelling niet langer dan 6 maanden buiten gebruik is.

 

10. Weegfactoren vergunningprocedure

Bekend is dat meerdere aanbieders van een speelautomatenhal in Heerhugowaard in aanmerking willen komen voor een vergunning, zodat verwacht mag worden dat het verlenen van slechts één vergunning gepaard zal gaan met bezwaar en beroep door de afgevallen gegadigden. Het recht wordt immers voor enkele jaren verstrekt, waardoor de concurrentie voorlopig in deze gemeente niet meer aan bod komt. Het gelijkheidsbeginsel, fairplay en de zorgvuldigheid moeten dus goed in het oog gehouden worden.

 

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft op 3 juni 2009 en 28 april 2010 uitspraken gedaan waaruit voortvloeit dat de burgemeester bij de verlening van zgn. schaarse vergunningen, dus vergunningen waarvoor meer gegadigden zijn dan er vergunningen beschikbaar zijn, waaronder die voor speelautomatenhallen, objectief en transparant te werk moet gaan. Dit betekent dat de procedure die wordt gehanteerd om een keuze te maken tussen de verschillende gegadigden op voorhand duidelijk moet zijn en dat de beschikbaarheid van de vergunning op de datum waarop de gunningprocedure van start gaat kenbaar moet worden gemaakt op zodanige wijze dat (meerdere) gegadigden daarop tijdig kunnen intekenen.

 

De in deze beleidsnota genoemde vereisten zullen onderdeel uitmaken van de beoordelingsprocedure van een aanvraag en worden weergegeven in door de burgemeester vast te stellen beleidsregels:

-ten aanzien van de wijze van indienen van de aanvraag, de indieningsperiode, de besluitperiode, het te gebruiken aanvraagmodel en de te overleggen bescheiden en  bewijsstukken en

-over de wijze van beoordeling van de aanvragen (volledigheid, formele vereisten en de inhoudelijke beoordeling). Hierin wordt ook opgenomen dat ingeval van meerdere aanvragen eerst een vergelijkende toets wordt uitgevoerd. Bij gelijk eindigen van meerdere aanvragen vindt een loting plaats.

 

Deze beleidsuitgangspunten vormen tesamen met het model-aanvraagformulier en de Beleidsnota Speelautomatenhal, een via de gemeentelijke website voor de gegadigden te downloden set.

 

11. Verantwoording informatievergaring

De opstelling van deze beleidsnotitie is een uitkomst van het vergaren van informatie uit verschillende bronnen. Letterlijk vanuit een nagenoeg onbekendheid met de materie is een brede afweging tot stand gekomen in nauw overleg tussen diverse ambtelijke disciplines en het gemeentebestuur. Wij hechten er aan te vermelden dat er ten behoeve van de opstelling van deze beleidsnota geen marktconsultatie heeft plaatsgevonden.

 

Dat:

 • -

  diverse beleidsnota's van andere gemeenten zijn geraadpleegd;

 • -

  ervaringen van andere gemeenten zijn geïnventariseerd;

 • -

  er voor de beeldvorming een bezoek gebracht aan amusementscentra van verschillende aard;

-de Gemeentelijke Handreiking (2003) is geraadpleegd voor informatie over de rol van  gemeenten bij amusementscentra in de hedendaagse praktijk;

 • -

  enkele externe juridische adviseurs zijn geraadpleegd;

 • -

  Brijder Verslavingszorg te Alkmaar advies is gevraagd.

   

12. Samenvatting uitgangspunten in beleidsregels

Samengevat levert deze beleidsnota de volgende uitgangspunten op. Uitgangspunten die waar nodig ook in de Speelautomatenhalverordening worden verwerkt.

 

Beleidsuitgangspunt 1:

In de gemeente Heerhugowaard is:

 • a.

  één speelautomatenhal toegestaan;

 • b.

  in panden die bij voorkeur gelegen zijn aan het Coolplein.

   

Beleidsuitgangspunt 2:

Een specifiek gemeentelijk gokverslavingsbeleid is niet nodig.

 

Beleidsuitgangspunt 3:

In het (ontwerp)bestemmingsplan Stadshart opnemen:

 • a.

  een maximum bruikbaar vloeroppervlak voor speelautomaten van 600 m2;

 • b.

  het vestigingsgebied voor een speelautomatenhal is de zone die daarvoor is

aangegeven in het bestaande bestemmingsplan Stadshart.

 

Beleidsuitgangspunt 4:

a.het maximum aantal kansspelautomaten wordt vastgesteld op 120, zijnde 20  per 100 m2 en een minimum aantal meerspelers van 1 per 100 m2;

b.de vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar met een eenmalige  verlengingsmogelijkheid van 5 jaar;

 • c.

  de minimum toegangsleeftijd wordt gesteld op 21 jaar;

 • d.

  de in rekening te brengen legeskosten voor de aanwezigheidsvergunning worden gebaseerd op de wettelijk vaststelde maximum legesbedragen;

e.het in rekening te brengen legesbedrag voor de exploitatievergunning te stellen op  € 2.000,-- , resp. € 1.000,-- bij verlenging.

 

Beleidsuitgangspunt 5:

De openings- en sluitingstijden van de speelautomatenhal gelijk te stellen met de sluitingstijden van de horeca aan het Coolplein.

 

Beleidsuitgangspunt 6:

Opnemen als wegingsfactor bij de beoordeling van de vergunningaanvraag:

de voorkeur van het lid te zijn van VAN en in het bezit te zijn van een DEKRA(KEMA) certificering.

 

Beleidsuitgangspunt 7:

a.de gemeente schrijft voor dat de exploitant een convenant met Brijder Verslavingszorg aangaat;

b. de exploitant moet werken met de zgn. witte en zwarte lijsten;

c. speelautomatenhal moet passen binnen de kwaliteit van het overige aanbod aan cultuur, horeca en vermaak in het Stadshart;

d. Als een speelautomatenhalvergunning mocht worden verleend aan een ondernemer die een combinatie van een speelautomatenhal met een familie amusementscentrum voorstaat, zal de ondernemer gevraagd worden om een vrijwillig een convenant met de gemeente af te sluiten om de continuïteit van de exploitatie van het familie amusementscentrum voor een langere periode te waarborgen.

 

De effecten van het gemeentelijk beleid zullen nauwlettend worden gevolgd. Monitoring zal plaatsvinden van de effecten van kansspelautomaten op gokverslaving. Op basis daarvan kan de effectieviteit van het gevoerde beleid inzichtelijk worden gemaakt en dat beleid desgewenst worden bijgesteld.

De gemeente kan haar beleid echter niet alleen uitvoeren. Het succes is mede afhankelijk van andere partijen, zoals Brijder en in het bijzonder de exploitant. Samenwerking en afstemming zijn en blijven van belang.

 

13.Inspraakprocedure

Voorafgaande aan de vaststelling van deze beleidsnota hebben de concept-beleidsnota en concept-verordening ter inzage gelegen overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening.

Het eindverslag van de inspraakprocedure luidt als volgt:

 

Eindverslag inspraakprocedure

onderwerp : Beleid voor de vestiging van een Speelautomatenhal

datum : 29 oktober 2012

 

Aanleiding

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders in een ontwerp-beleidsnotitie beschreven hoe de gemeente Heerhugowaard in de toekomst uitvoering wil geven aan de Wet op de kansspelen, waar en onder welke voorwaarden vestiging van een speelautomatenhal is toegestaan en hoe zij de negatieve effecten die verbonden kunnen zijn aan gokken wil voorkomen.

 

Ter inzagelegging

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening en overeenkomstig het bepaalde in afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de ontwerp-beleidsnotitie Speelautomatenhal (versie 7 september 2012) vanaf 12 september 2012 ter inzage gelegen.

 

Inspraakreacties

Gedurende die termijn was er voor ingezetenen en belanghebbenden de mogelijkheid schriftelijk of mondeling hun inspraakreacties kenbaar te maken.

Van een tweetal belanghebbenden is een schriftelijke inspraakreactie ontvangen. Het betreffen:

 • 1.

  Vissers advocatuur te 's-Hertogenbosch, namens Bioscoopexploitatie J.M. Punt  Heerhugowaard B.V.

  (eigenaar bioscooplocatie in het Stadshart)

 • 2.

  Segesta Vastgoedbeheer B.V. te Alkmaar

  (eigenaar diverse winkel/bedrijfspanden in het Stadshart)

   

Beide inspraakreacties zijn binnen de terinzagetermijn ontvangen en de indieners zijn in deze als belanghebbende aan te merken en derhalve ontvankelijk in hun inspraakreacties.

 

De inspraakreacties zijn in hun geheel bij dit eindverslag gevoegd.

Dit eindverslag wordt als onderdeel van het raadsbesluit openbaar gemaakt, ook zal de burgemeester deze inspraakprocedure vermelden in zijn burgerjaarverslag 2012.

 

Weergave van de inspraakreacties (samenvatting)

Vissers advocatuur te 's-Hertogenbosch, namens Bioscoopexploitatie J.M. Punt Heerhugowaard B.V. (hierna te noemen: Punt)

 

De zienswijze van Punt spitst zich toe op een drietal hoofdonderwerpen.

 • 1.

  Ontwerpbestemmingsplan Stadshart

 • 2.

  Conceptuele invulling van het geplande amusementscentrum en gewenste uitstraling

 • 3.

  Eisen aan de ondernemer speelautomatenhal/beoordelingscriteria

 • 1.

  Ontwerpbestemmingsplan Stadshart

  Het ontwerpbestemmingsplan Stadshart en de Beleidsnoitie Speelautomatenhal zijn nauw met elkaar verweven. Sprake is van detournement de procedure voor wat betreft het ontwerpbestemmingsplan Stadshart en van het ontnemen van gelijke  kansen voor een ieder.

  Punt betreurt het dat haar bioscooplocatie valt buiten de in de beleidsnota  aangegeven zone waar een speelautomatenhal kan worden toegelaten. In de beleidsnota worden de afwegingen ten aanzien van de bioscooplocatie die in het bestemmingsplan gemaakt zijn, herhaald.

  Met de volgende argumenten wordt het vorenstaande onderbouwd:

  • -

   De gemeente neemt aan dat de bioscoopfunctie bij het vestigen van een speelautomatenhal geheel verdwijnt;

  • -

   Juist binnen de bioscooplocatie kan de combinatie bioscoop met nog in te vullen entertainmentfuncties bijdragen aan het door de gemeente gewenste uitgaansconcept aan het Coolplein;

  • -

   De bioscooplocatie kent een specifieke bestemmingsaanduiding. Dit sluit andere bestemmingen niet uit. De bestemmingsaanduiding betekent dus niet dat er tevens

   geen andere bestemming kan plaatsvinden op deze locatie, doch enkel dat de bioscoopbestemming niet zomaar op elke willekeurige andere locatie kan plaatsvinden.

   In de beleidsnotitie staat dat als op de bioscooplocatie een speelautomatenhal gevestigd mag worden, de bioscoopfunctie ook op andere plekken moet worden toegelaten. Dat is pertinent onjuist. Bij de gemeenteraad is al sinds december 2010 bekend dat twijfels bestaan over het kunnen handhaven van de huidige omvang van de bioscoop.

    

   Punt concludeert:

   • a.

    dat er geen reden is om de bioscooplocatie uit te sluiten van de bestemming speelautomatenhal;

   • b.

    dat het huidige voorstel in de beleidnotitie in strijd is met het raadsbesluit van 20 december 2011;

   • c.

    dat Punt nog altijd kan voldoen aan de voorwaarden van het raadsbesluit van 20 december 2011.

     

 • 2.

  Conceptuele invulling van het geplande amusementscentrum en gewenste uitstraling

  Aan de opdracht van de gemeenteraad aan het college om de onderhavige beleidsnotitie op te stellen ligt het uitgangspunt ten grondslag dat sprake moet zijn van een zgn. Family Entertainment Centre (FEC), waarbij juist de combinatie van een speelautomatenhal ondergeschikt aan een afdeling met vermaakapparaten voor jong en oud zorgt voor de gewenste aantrekkende werking voor het Stadshart. Segesta heeft destijds in de commissie SO gepleit voor een speelautomatenhal als

  onderdeel van een FEC met een oppervlakte van 350 m2.

   

  In de beleidsnota wordt voorgesteld om de eis tot een FEC los te laten en meer oppervlakte voor een speelautomatenhal mogelijk te maken dan door Segesta is gevraagd. Er zijn geen alternatieven ontwikkeld voor het FEC-deel.

   

  In de beleidsnota worden twee verschillende argumentenaangedragen om de eis tot een FEC los te laten:

  De gemeente vindt dat:

  • -

   Het bestaande aanbod aan functies op het Coolplein is nu wel voldoende om te voorzien in de uitgaansbehoefte en een groot publiek, waaronder families;

  • -

   Behendigheidsspelen, ook in een aparte ruimte, zouden niet wenselijk zijn. 

    

   Punt vindt dat in de beleidsnota wordt gesteld dat er op het Coolplein al voldoende functies aanwezig zijn die gericht zijn op families zodat de combinatie van een speelautomatenhal met een FEC niet nodig is en de oppervlakte voor een speelautomatenhal verdubbeld kan worden. Punt stelt daarbij dat de gemeente zich

   heeft laten leiden door Segesta. Segesta is contractueel verbonden met JHV Gaming & Entertainment, een exploitant van speelautomatenhallen. Daardoor wordt de gemeenteraad aan de kant gezet en is de combinatie met een FEC slechts gebruikt om de gemeenteraad toestemming te laten verlenen. Via een achterdeur wordt nu getracht de rest van het plan te laten vervallen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met een dergelijke wijziging, wordt volstrekt onzorgvuldig en onbehoorlijk gehandeld. De bioscooplocatie kan juist wel voldoen

   aan een complementair, meeromvattend uitgaansconcept in tegenstelling tot de 'locatie Segesta'.

    

   De beleidsnota stelt dat de ideale mix voor eenspeelautomatenhal bestaat uit een mix van gok- en behendigheidsautomaten. Voorgesteld wordt volgens Punt om geen aparte en goed gescheiden ruimtes te maken met respectievelijk kansspelautomaten en behendigheidsautomaten, maar één ruimte met zowel kansspel- als  behendigheidsautomaten. De combinatie van kans- en behendigheidsspelen binnen één ruimte wordt niet als wenselijk beschouwd, om verwarring te voorkomen. Voor

   behendigheidsspelen geldt namelijk geen vergunningplicht en geen minimum leeftijd.

    

   Punt concludeert:

   • d.

    dat het loslaten van de 'combinatie-eis' is toegeschreven op de reeds

    beoogde exploitant op de reeds beoogde locatie en dienaangaande enkel als

    onzorgvuldig en onbehoorlijk kan worden betiteld;

     

 • 3.

  Eisen aan de ondernemer speelautomatenhal/beoordelingscriteria

  De verwevenheid tussen het bestemmingsplan en de nog te volgen

  vergunningprocedure voor een speelautomatenhal creëert volgens Punt voldongen feiten. De mogelijke locatie van een speelautomatenhal wordt beperkt en vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarmee wordt een selectieprocedure slechts een formaliteit. Immers de intentieovereenkomst tussen Segesta en JVH Gaming is al getekend en de verklaring van gerechtigdheid zal de enige bepalende voorwaarde worden. Daarnaast gaat de gemeente voorbij aan de in de branche gehanteerde elementaire

  voorwaarde voor een transparante en probleemloze exploitatie: het verplichte lidmaatschap van de VAN brancheorganisatie en KEMA Aspectcertificering. Door de verplichting wel op te nemen, wordt het bedrijfsproces, inclusief responsible gaming, waaronder toegangscontrole, voorlichting en preventie, volledig transparant en

  controleerbaar gemaakt. Gepleit wordt daarom om in de beleidsnota de verplichting tot lidmaatschap wel op te nemen.

   

  Punt concludeert:

  • e.

   dat de voorgestane selctieprocedure, gezien de overige conclusies, slechts een formaliteit is. Er wordt niet voldaan aan de basiseisen voor het verlenen van de vergunning voor een speelautomatenhal;

  • f.

   dat het advies in de beleidsnota omtrent behendigheidsautomaten genuanceerder dient te worden geïnterpreteerd;

  • g.

   dat VAN-lidmaatschap en KEMA-certificering onontbeerlijk zijn voor het waarborgen van een speelautomatenhal op een kwalitatief hoogstaand niveau.

    

Reactie gemeentebestuur op de inspraakreactie van Bioscoopexploitatie Punt Heerhugowaard B.V.

ad 1. De verwevenheid van het toelaten van een speelautomatenhal met het

bestemmingsplan is evident. Wil de gemeenteraad ruimte kunnen bieden aan een speelautomatenhal, dan zal dat moeten passen in het bestemmingsplan. De zone waarbinnen de vestiging van een speelautomatenhal kan worden toegestaan, staat in deze beleidsnotitie niet ter discussie. Uitgegaan wordt van de zone die zowel in het 'oude' als het nieuwe bestemmingsplan Stadshart is opgenomen. De zone omvat het

gedeelte vanaf het Coolplein tot het Stadsplein. De vestigingsmogelijkheid van een speelautomatenhal is daarom niet beperkt tot een enkel pand aan het Coolplein. De ruimtelijke afwegingen om de vestigingszone niet uit te breiden met de bioscooplocatie zijn afgewogen in het ontwerp-bestemmingsplan Stadshart en als verduidelijkingsalinea in de beleidsnota Speelautomatenhal overgenomen. De bioscooplocatie kent een specifieke bestemmingsaanduiding. Punt behoudt met het nieuwe bestemmingsplan zijn bestaande rechten en mogelijkheden. Daar valt een speelautomatenhal (= 21+) en/of een familie-vermaakcentrum (= alle leeftijden) niet onder.

In de zone voor de specifiek aangeduide vestigingsmogelijkheid van een speelautomatenhal is ook een familie-vermaakcentrum mogelijk. Zowel in het 'oude' als het nieuwe bestemmingsplan Stadshart wordt de consistente beleidslijn aangehouden dat er een specifieke locatie is aangewezen voor een bioscoop en een andere specifieke locatie voor een familie-amusementscentrum/speelautomatenhal. Die uitgangspunten zijn altijd basis geweest voor de ontwikkeling van het Stadshart. In de beleidsnota wordt dan ook terecht opgemerkt dat, de specifieke functies niet onderling uitwisselbaar zijn. De afwegingen die behoren bij de specifieke bestemmingsaanduidingen zijn/worden gemaakt binnen het proces van de totstandkoming van het bestemmingsplan. De onderhavige beleidsnotitie geeft richting aan de uitwerking van de specifiek bestemde mogelijkheid voor de vestiging van een speelautomatenhal. Deze inspraakreactie geeft gelet op het vorenstaande geen aanleiding tot de gevraagde aanpassing van de beleidsnotitie zodanig dat de bioscooplocatie wordt opgenomen binnen de zone waarbinnen een speelautomatenhal kan worden toegestaan.

 

ad 2. In deze passage van de inspraakreactie wordt als uitgangspunt genomen dat de

strikte scheiding tussen speelautomaten en familie-amusement apparaten wordt

losgelaten om daarmee tegemoet te komen aan de wensen van Segesta.Termen die

gebezigd worden als: de gemeente laat zich leiden door Segesta; de gemeenteraad

wordt aan de kant gezet; sprake is van onzorgvuldig en onbehoorlijk bestuur, moeten

deze stelling bekrachtigen of althans de indruk wekken dat er iets fout gaat in het

besturen van deze gemeente als niet gezien wordt dat de bioscooplocatie het enige

complementair, meeromvattende uitgaansconcept (inclusief speelautomatenhal) op

haar locatie kan bieden.

Allereerst moet gezegd worden dat de Beleidsnota Speelautomatenhal geenszins de

strikte scheiding tussen de 21+ speelautomatenhal en een familie-

amusementscentrum (alle leeftijden) los laat. De notitie beschrijft hoe de gemeente

op een verantwoorde wijze een speelautomatenhal wil toestaan en uitvoering geeft

aan de Wet op de kansspelen (Wok).

De combinatie-eis mag conform de Wok formeel niet gesteld worden omdat de

combinatie van een speelautomatenhal met een familie-amusementshal niet

aantoonbaar bijdraagt aan een vermindering van het risico van gokverslaving.

Dit neemt niet weg dat de exploitatie van een familie-amusementshal naast een

speelautomatenhal voor wat het gemeentelijk beleid betreft nog altijd het

uitgangspunt is en dan ook binnen het bestemmingsplan Stadshart zonder meer

mogelijk is.

Dat is een geheel andere benadering dan dat Segesta daarin de hand heeft.

Bovendien is een combinatie van speelautomatenhal en een familie-

amusementscentrum zonder dat sprake is van een strikte fysieke scheiding wettelijk

niet mogelijk. Als binnen de speelautomatenhal behendigheidsautomaten staan

opgesteld, geldt daarvoor dus ook het leeftijdscriterium van 21+.

Deze inspraakreactie waarbij het loslaten van de 'combinatie-eis' is toegeschreven

op een reeds beoogde exploitant op de reeds beoogde locatie en dienaangaande

enkel als onzorgvuldig en onbehoorlijk kan worden betiteld, geeft geen aanleiding tot

aanpassing van de beleidsnotitie.

ad 3. De te vestigen speelautomatenhal zal moeten voldoen aan de locatie-eis qua zone.

Die zone is zoals eerder vermeld, niet beperkt tot één eigenaar en één locatie. Enig

voldongen feit is dat de bioscooplocatie buiten de zone ligt.

Punt stelt dat slechts de eis voor een branchelidmaatschap en een KEMA-

certificering leidt tot een te controleren bedrijfsproces.

Het voldoen aan de eisen van de VAN is de minimum eis.

Als een aanvrager lid is van de VAN zal dat hoger scoren bij de selectieprocedure.

De verplichting om in het bezit te zijn c.q. te komen van een DEKRA certificering

(voorheen KEMA certificering) is in tegenstelling tot wat Punt aan geeft al

uitgangspunt in de beleidsnotitie.

Deze inspraakreactie geeft gelet op het vorenstaande derhalve geen aanleiding tot

aanpassing van de beleidsnotitie waarbij de exploitant wordt verplicht tot een

lidmaatschap van de VAN.

Segesta Vastgoedbeheer B.V. te Alkmaar(hierna te noemen: Segesta)

Segesta geeft op drie onderdelen van de beleidsnota een inhoudelijke reactie.

 • 1.

  Ten aanzien van Beleidsuitgangspunt 3: "a. Een maximum bruikbaar vloeroppervlak

  voor speelautomaten van 600 m2".

  Verzoeke in de notitie te verduidelijken dat de vermelde 600 m2 een netto vloeroppervlakte betreft, exclusief secundaire ruimtes zoals wc's, kantine, personeelsruimte, bar, etc.

 • 2.

  Ten aanzien van beleidsuitgangspunt 4: "b. de vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van 5 jaar".

  Daarin wordt gelezen dat de vergunning slechts voor 5 jaar wordt verleend en bij verlenging tot maximaal 10 jaar. Dit sluit niet aan bij een reële terugverdientijd van de investeringen van 10 tot 15 jaar en sluit overigens ook niet aan bij de gebruikelijke verhuurtermijnen van haar bedrijfsvastgoed.

  Verzocht wordt om aanpassing van de vergunningtermijn tot onbepaalde tijd, waarbij

  de vergunning telkens opnieuw aan de exploitant wordt verleend zolang aan de wet-

  en regelgeving wordt voldaan.

 • 3.

  Mogelijke toevoeging aan beleidsuitgangspunt 4.

  De partij die de vergunning verkrijgt moet beschikken over de locatie middels een

  huurovereenkomst of een eigendomssituatie. Omgekeerd geld niet dat de partij die

  middels de huurovereenkomst of een eigendomssituatie over de locatie beschikt,

  automatisch de vergunning verkrijgt. Dient hierover iets in de beleidsnotitie te worden

  opgenomen?

Reactie gemeentebestuur op de inspraakreactie van Segesta Vastgoedbeheer B.V.

ad 1. In de beleidsnota staat vermeld dat de genoemde 600 m2 "is voor de opstelling van speelautomaten te benutten ruimte". Bedoeld wordt met deze zin dat die 600 m2 een netto vloeroppervlakte betreft. Erkend wordt dat deze zin ruimte biedt voor een

andere uitleg.

De beleidsnota zal in die zin aangepast worden dat duidelijk wordt dat met die 600

m2 de netto vloeroppervlakte aangegeven wordt die bestemd is voor de opstelling

van speelautomaten.

ad 2. Met de in de beleidsnota aangegeven 5 jaar met een eenmalige verlenging met 5

jaar wordt bedoeld dat na de eerste vijf jaar wordt getoetst aan de voorschriften van

de vergunningverlening en dat bij een positieve toets de vergunning aan de

exploitant met de tweede termijn van vijf jaar verlengd wordt. Voor een

maatschappelijke gevoelige functiemet positieve effecten, maar ook negatieve

effecten, is het van belang om te blijven toetsten op een verantwoorde exploitatie

waarbij voldaan wordt aan de in de notitie opgenomen voorwaarden. Na tien jaar

staat de mogelijkheid van een vergunningaanvraag weer open voor ook andere

partijen. De beleidsnota sluit daarmee aan bij de door Segesta aangegeven

terugverdientijd en mogelijkheid om ook na tien jaar weer in te schrijven voor een

nieuwe vergunning. Vergunningverlening voor onbepaalde tijd is beleidsmatig geen

uitgangspunt en sluit bovendien niet aan bij de juridische mogelijkheden voor deze

categorie van zgn. schaarse vergunningen.

Deze inspraakreactie geeft derhalve geen aanleiding tot aanpassing van de

beleidsnotitie.

ad 3. De gemeente kan niet treden in het recht van de eigenaar om zijn eigendom te

verhuren. Als Segesta beschikt over verhuurbare ruimten voor de vestiging van een

speelautomatenhal, kan zij met eventuele meerdere gegadigden als beoogde

huurder een overeenkomst aangaan, waarbij de huurovereenkomst geëffectueerd

wordt als er een partij is die de vergunning verkrijgt.

Voor de andere eigenaar/eigenaren binnen de voor de vestiging van een speelautomatenhal aangegeven zone geldt overigens het zelfde.

Deze inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van de beleidsnotitie.