Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Beleidsregels burgemeester t.a.v. speelautomatenhal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels burgemeester t.a.v. speelautomatenhal
CiteertitelBeleidsregels burgemeester speelautomatenhal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregels burgemeester speelautomatenhal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3.2 Speelautomatenhalverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2012nieuwe regeling

23-01-2013

Publicatie in Staatscourant en Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 29-1-2013

Voorstel burgemeesterBij12-489

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels burgemeester t.a.v. speelautomatenhal

 

 

Beleidsregels burgemeester t.a.v. een speelautomatenhal

(op grond van artikel 3.2 Speelautomatenhalverordening)

 

Doel is nadere regels vast te stellen over de behandeling van vergunningaanvragen en de verlening van een vergunning op basis van de Speelautomatenhalverordening. Beschreven wordt de procedure waarlangs de burgemeester gebruik wil maken van zijn bevoegdheid, hoe ondernemers die een dergelijke vergunning willen verwerven daartoe blijk dienen te geven en de wijze waarop de burgemeester tot een beslissing komt.

 

Deze beleidsregels sluiten aan op de door de raad vastgestelde Beleidsnota Speelautomatenhal en Speelautomatenhalverordening. Waar gesproken wordt van 'de wet' wordt bedoeld de Wet op de kansspelen.

 

Beleidsregels bij behandeling van vergunningen

Op basis van artikel 3.2 van de Speelautomatenhalverordening (hierna te noemen 'de verordening') en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, worden de navolgende beleidsregels gehanteerd:

Artikel 1 Wijze van indienen

Bij het indienen van een aanvraag worden de volgende regels in acht genomen:

 • a.

  Een aanvraag om een vergunning voor een speelautomatenhal dient in papieren vorm in enkelvoud te worden ingediend op een daartoe door de burgemeester vastgesteld aanvraagformulier.

  De aanvraag dient te worden gericht aan: De burgemeester van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

 • b.

  De aanvraag dient in een gesloten enveloppe te worden ingezonden. De aanvraag moet aangetekend worden verzonden. De aanvragen die meedingen voor de vestiging van een speelautomatenhal kunnen worden ingediend van 7 februari 2013 tot en met 18 maart 2013.

 • c.

  Alleen een aanvraag die tijdig is ontvangen en die met inachtneming van deze beleidsregels is opgemaakt, wordt in behandeling genomen.

Artikel 2 Inhoudelijke beoordeling

De indieners en de beoogde bedrijfsleider worden uitgenodigd voor het geven van een mondelinge toelichting op hun plan van aanpak en visie op de samenwerking met de gemeente.

 

De beoordeling geschiedt door een beoordelingscommissie die naast de burgemeester, bestaat uit medewerkers van de volgende afdelingen:

 • -

  Omgevingsvergunning

 • -

  Sociaal Ruimtelijke Ontwikkeling

 • -

  Welzijn Onderwijs en Cultuur

   

De ontvangen aanvragen worden door twee commissieleden beoordeeld op ontvankelijkheid, volledigheid en toelating tot de fase van inhoudelijke beoordeling. Van deze beoordeling wordt een proces-verbaal opgemaakt.

 

Alle commissieleden ontvangen voor iedere ingediende aanvraag een beoordelingsformulier. De leden van de commissie noteren individueel hun bevindingen per aanvraag en per beoordelingscriterium. Deze individuele schriftelijke bevindingen worden verzameld en per aanvraag per criterium in een matrix gezet die in de beoordelingscommissie plenair wordt besproken.

 

In het geval een aanvraag (op onderdelen) onduidelijk is wat precies door aanvrager is bedoeld c.q. wordt beoogd, zal de beoordelingscommissie vragen hieromtrent aan de aanvragers te stellen.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat geen sprake is van een herkansing. Een verduidelijking veronderstelt dat de aanvraag inhoudelijk ongewijzigd blijft en dat de aanvrager zijn aanvraag uitsluitend op de gevraagde onderdelen nader concretiseert, zodat de beoordelingscommissie een duidelijker beeld heeft van hetgeen is ingediend.

Artikel 3 Beoordelingscriteria

 • 1.

  a. De ontvankelijke en volledige aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. Op deze wijze wordt de beoordeling van de vergunningaanvragen inzichtelijk gemaakt.

  • b.

   Per criterium wordt als waardering tussen 0 en 10 toegekend. Een score van 0" (nul) op één of meer criteria leidt tot afwijzing van de aanvraag. De totaalscore wordt bepaald door de scores van de criteria op te tellen.

  • c.

   De minimaal te behalen totaalscore om in aanmerking te komen voor vergunningverlening is 48.

  • d.

   Als meerdere aanvragers bij de beoordeling een gelijke hoogste totaalscore hebben gekregen, zal de winnende aanvrager onder toezicht van een notaris door middel van een loting worden aangewezen.

  • e.

   Beoordelingscriteria: .................................Te behalen score:

 • 1.

  Gedegenheid van het ondernemingsplan......................0 - 10

 • 2.

  De mate waarin de aanvrager aannemelijk maakt

  dat de continuïteit van een gezonde en solide

  bedrijfsvoering gewaarborgd is, bijvoorbeeld aan de

  hand van eerder opgedane ervaringen........................0 - 10

 • 3.

  Visie op het concept van de speelautomatenhal........... 0 - 10

 • 4.

  Visie op de samenwerking met de gemeente en

  andere instanties ......................................................0 - 10

   

  Plan van aanpak t.a.v.:

 • 5.

  toezicht op het beperken en voorkomen van

  gokverslaving 0 - 10

 • 6.

  wijze van controle van de leeftijdseis en Legitimatie-

  plicht van de bezoekers ............................................0 - 10

   

  7. het voldoen aan de eisen van het lidmaatschap

VAN brancheorganisatie........................................................0 - 10

 

Uitstraling op de omgeving:

8.passendheid van de inrichting en uitstraling van de

speelautomatenhal bij de kwaliteit van het overige

aanbod aan cultuur, horeca en vermaak in het Stadshart....... 0 - 10

2.Aanvrager dient bescheiden te overleggen waaruit blijkt op welke wijze invulling wordt gegeven aan de beoordelingscriteria in voorstaand lid e., die het beoordelen van deze criteria mogelijk maken.

Artikel 4 Advies

Bij de beoordeling van de aanvraag worden indien nodig de politie en de GGZ betrokken voor het afgeven van een advies.

Artikel 5 Bibob

Het BIBOB-beleid van de gemeente Heerhugowaard is van toepassing op de exploitatie van de speelautomatenhal. De winnende aanvrager wordt onderworpen aan een Bibob-toets.

Artikel 6 Afwijken van beleidsregels

De burgemeester is bevoegd om in bijzondere omstandigheden af te wijken van deze beleidsregels.

Artikel 7 Bekendmaking beleidsregel

Ingevolge artikel 4:81 Awb is deze notitie een beleidsregel, vastgesteld door de burgemeester van Heerhugowaard ter uitvoering van de Speelautomatenhalverordening. De bevoegdheid daartoe ontleend de burgemeester aan die verordening. Deze beleidsregel wordt openbaar gemaakt en is met ingang van de in de bekendmaking genoemde datum van kracht.

 

Vastgesteld door de burgemeester van Heerhugowaard op 23 januari 2013.

H.M.W. ter Heegde

 

publicatiedatum: 29 januari 2013

inwerkingtreding m.i.v. 7 februari 2013