Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Mandaatregeling burgemeester gemeente Hellendoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling burgemeester gemeente Hellendoorn
CiteertitelMandaatregeling burgemeester gemeente Hellendoorn
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2019wijziging bijlage 11

16-07-2019

gmb-2019-213554

Nr. 2019-008782
01-05-201831-08-2019nieuwe regeling

24-04-2018

gmb-2019-125801

18INT00847

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling burgemeester gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 24 april 2018 Nr. 18INT00847

 

De burgemeester van Hellendoorn;

 

Overwegende,

dat het in verband met een doelmatige besluitvorming gewenst is dat bepaalde bevoegdheden niet door haar, maar door een lid van hun college of door ambtenaren in dienst van de gemeente Hellendoorn worden uitgeoefend;

dat dit aansluit bij de organisatiefilosofie om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen;

dat zij verantwoordelijk blijft voor de in mandaat, volmacht of machtiging uitgeoefende bevoegdheden;

dat het daarom gewenst is om voor de uitoefening van de bevoegdheden nadere regels vast te stellen;

 

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

 

Mandaatregeling burgemeester gemeente Hellendoorn

 

 • I.

  Aan leden van het college en aan ambtenaren, in dienst van de gemeente Hellendoorn, worden de mandaten en volmachten verleend, zoals die zijn neergelegd in de bij dit besluit behorende bijlagen 1 tot en met 13.

 • II.

  Aan iedere ambtenaar, in dienst van de gemeente Hellendoorn, wordt machtiging verleend tot verrichten van handelingen, die noch een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, mits deze handeling past binnen de functie, waarin de ambtenaar is aangesteld.

 • III.

  Ten aanzien van de uitoefening van het bepaalde in I. en II. de volgende voorschriften vast te stellen:

   

Algemeen

Artikel 1  

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de bepalingen van afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 – 3:79 Burgerlijk Wetboek in acht genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen alsmede van gemeenschappelijke regelingen in acht genomen.

 • 3.

  De krachtens mandaat of volmacht opgedragen bevoegdheden moeten beperkt worden uitgelegd.

Artikel 2  

 • 1.

  Behalve de in de bijlagen 1 tot en met 13 aangegeven functionarissen is de naasthogere leidinggevende bevoegd de op die bijlagen aangegeven bevoegdheden uit te oefenen.

 • 2.

  Degenen, aan wie krachtens dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen, zijn bevoegd deze bevoegdheid aan anderen op te dragen, tenzij in de bijlagen 1 tot en met 13 anders is aangegeven.

Artikel 3  

De bevoegdheden, bedoeld onder I. van dit besluit, worden door de functionarissen, genoemd in de onder I van dit besluit genoemde bijlagen, uitgeoefend namens de burgemeester.

 

Mandaat

Artikel 4  

 • 1.

  De ondertekening van uitgaande stukken namens de burgemeester dient in de gevallen, waarin de bevoegdheid om het besluit te nemen is gemandateerd, als volgt plaats te vinden:

  Namens de burgemeester van Hellendoorn,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 • 2.

  De ondertekening van uitgaande stukken, waarbij de bevoegdheid om het besluit te nemen door de burgemeester niet is gemandateerd, dient als volgt plaats te vinden:

  Overeenkomstig het door de burgemeester genomen besluit,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

Volmacht

Artikel 5  

Indien volmacht is verleend voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten dient de aanhef van de overeenkomst als volgt te luiden:

De gemeente Hellendoorn, te dezen vertegenwoordigd door (naam + functieaanduiding), die handelt ter uitvoering van een door hem/haar genomen besluit van ..............., nr. …….,

daartoe gemachtigd door het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2018, nr. 18INT00845 en het besluit van de burgemeester van 24 april 2018, nr. 18INT00847,

hierna te noemen: de gemeente

etc.

 

Machtiging

Artikel 6  

De ondertekening van uitgaande stukken namens de burgemeester dient als volgt plaats te vinden:

Namens de burgemeester van Hellendoorn,

(gevolgd door de functie-aanduiding van de gemachtigde en zijn of haar handtekening)

 

IV. In te trekken het besluit van 27 juni 2017, nr. 17INT01044.

 

De burgemeester van Hellendoorn,

Bijlage 1 Team ruimtelijke ontwikkeling

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

 

Bijlage 2 Team vergunningen, toezicht en duurzaamheid

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een vergunning voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf

art. 3 Drank- en Horecawet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank voor gebruik bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

art. 4 Drank- en Horecawet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank voor gebruik bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

art. 35 Drank- en Horecawet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor het aanwezig hebben van één of meer speelautomaten

art. 30b Wet op de kansspelen

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

als sprake is van weigering dan enkel afdoeningsmandaat

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor geluid op zondag

art. 3 Zondagswet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor een evenement op zondag

art. 4 Zondagswet

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een verklaring van geen bezwaar voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik

art. 18 Regeling burgerluchthavens

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een verklaring van geen bezwaar voor ontbranden van professioneel vuurwerk

artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor een evenement

art. 2:25, eerste lid APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

als sprake is van intrekken of weigering dan enkel afdoeningsmandaat

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

art. 2:30 APV 2009

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het opvragen van justitiële gegevens i.v.m. de uitvoering van de Drank- en horecawet

artt. 9 tot en met 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens/ art. 13 Besluit justitiële gegevens

Teamhoofd

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

 

Bijlage 3 Team openbare werken

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

 

Bijlage 4 Team maatschappelijke ontwikkeling

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

 

Bijlage 5 Team werk en zorg

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

 

Bijlage 6 Team sport

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

 

Bijlage 7 Team financiën en control

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat /volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

 

Bijlage 8 Team informatie en faciliteiten

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

het afgeven van een ontvangstbevestiging aan degene die een kandidatenlijst heeft ingeleverd

art. H3, vierde lid Kieswet

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afnemen van een verklaring van ondersteuning en het aantekenen dat de ondertekende als kiezer in de gemeente is geregistreerd

art. H4, derde en vierde lid Kieswet

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op een verzoek om per brief te mogen stemmen + aantekening van inwilliging verzoek op het verzoekschrift

art. M4, eerste lid Kieswet

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

kennisgeving van uitsluiting kiesrecht

art. B5, derde lid Kieswet

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op een schriftelijke aanvraag om afgifte van een kiezerspas

art. K8, eerste lid Kieswet

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het uitreiken van een nieuwe stempas

art. J8, eerste lid Kieswet

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen

art. L11, eerste lid Kieswet

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

 

Bijlage 9 Unit communicatie

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Senior A

 

Volmacht

 

Bijlage 10 Unit Juridische zaken

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Senior B

 

Volmacht

 

Bijlage 11 Team Klant Contact Centrum

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Teamhoofd

 

Volmacht

het nemen van beslissingen, het afdoen van stukken, het ondertekenen van uitgaande brieven en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met de aan hem bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken

Rijkswet op het Nederlanderschap

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

het mandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat de mandataris met de mandans (burgemeester) in contact treedt alvorens gebruik te maken van het mandaat in geval er sprake is/kan zijn van politiek- of beleidsgevoelige aangelegenheden

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afnemen van optieverklaringen

art. 6 jo. art. 21 Rijkswet op het Nederlanderschap

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het nemen van alle beslissingen, het afdoen van stukken en het tekenen van brieven ten aanzien van de aangelegenheden voortvloeiend uit de artt. 2, 3, 4, 5 en 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002. Hiertoe wordt tevens gerekend de buitenbehandelingstelling van een optieverklaring of een naturalisatieverzoek wegens de niet-betaling van de verschuldigde gelden

art. 8 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

het ondermandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat de ondermandataris met de ondermandans (burgemeester) in contact treedt alvorens gebruik te maken van het mandaat in geval er sprake is/kan zijn van politiek- of beleidsgevoelige aangelegenheden

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afgeven van een ontvangstbevestiging aan degene die een kandidatenlijst heeft ingeleverd

art. H3, vierde lid Kieswet

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afnemen van een verklaring van ondersteuning en het aantekenen dat de ondertekende als kiezer in de gemeente is geregistreerd

art. H4, derde en vierde lid Kieswet

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op een verzoek om per brief te mogen stemmen + aantekening van inwilliging verzoek op het verzoekschrift

art. M4, eerste lid Kieswet

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

kennisgeving van uitsluiting kiesrecht

art. B5, derde lid Kieswet

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op een schriftelijke aanvraag om afgifte van een kiezerspas

art. K8, eerste lid Kieswet

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het uitreiken van een nieuwe stempas

art. J8, eerste lid Kieswet

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het beslissen op een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen

art. L11, eerste lid Kieswet

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het stellen van een andere termijn voor de begraving of verbranding

art. 17, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het zorgdragen voor de voorziening in de lijkschouwing en de lijkbezorging

art. 21, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verhaal van kosten van lijkbezorging

art. 22 Wet op de lijkbezorging

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het verlenen van vergunning voor het opgraven van een lijk alsmede de bevoegdheid om aan de vergunnning de nodige voorschriten betreffende geneeskundig toezicht alsmede vervoer en bestemming van het lijk te verbinden

art. 29, eerste en tweede lid Wet op de lijkbezorging

Teamhoofd

Jurdisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het doen van aanvragen om inlichtingen uit de justitiële documentatieregisters

artt. 9 en 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het in ontvangst nemen van aanvragen om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag

artt. 30 en 31 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Teamhoofd

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

 

Afdoeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor geluid op zondag

art. 3 Zondagswet

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor een evenement op zondag

art. 4 Zondagswet

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 12 Staf algemeen directeur

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Concerncontroller

 

Ondertekeningsmandaat

het vragen van inlichtingen uit het strafregister en het algemeen documentatieregister in verband met het afdoen van aanvragen tot het verlenen van een Koninklijke onderscheiding

art. 1, eerste lid Besluit inlichtingen strafregisters en art. 5, derde lid Besluit inlichtingen justitiële documentatie

Secretarieel medewerker D

 

Ondertekeningsmandaat

 

Bijlage 13 Unit personeel en organisatie

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

het ondertekenen van overeenkomsten

art. 171 Gemeentewet

Senior P&O

 

volmacht