Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval
CiteertitelTarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpTarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

25-11-2019

gmb-2019-317669

2019-033733

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Nijverdal, 25 november 2019 Nr. 2019-033733

Het teamhoofd Vergunningen, toezicht en duurzaamheid;

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 16 juli 2019, nr. 2019-008782;

b e s l u i t:

vast te stellen het

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfsafval: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de bij dit besluit behorende tarieventabel;

 • b.

  volumineus bedrijfsafval: bedrijfsafval met een lage soortelijke massa, afkomstig van bedrijven en instellingen, die door aard en/of samenstelling slechts in geringe mate kunnen worden verdicht (b.v. isolatiemateriaal, kunststoffen, tempex, e.d.);

 • c.

  afvalpas: het toegangsbewijs voor het afvalbrengpunt dat door de gemeente Hellendoorn is verstrekt;

 • d.

  acceptatievoorwaarden: voorwaarden die door het hoofd van het team Vergunningen, toezicht en duurzaamheid zijn vastgesteld voor de acceptatie van bedrijfsafval;

 • e.

  gevaarlijk afval: de in hoofdstuk 2 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde afvalsoorten.

Artikel 2 Tarieven
 • 1.

  De in hoofdstuk 1 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde tarieven zijn van toepassing op:

  • a.

   het aanbieden van bedrijfsafval;

  • b.

   het aanbieden door houders van een gemeentelijke afvalpas van huishoudelijk afval in de categorie groenafval of grof tuinafval waarvoor de afvalstoffenheffing vanwege het overschrijden van de maximumgrens van 500 kilogram per jaar niet van toepassing is;

  • c.

   het aanbieden door houders van een gemeentelijke afvalpas van huishoudelijk afval voor alle afvalstoffen die niet vallen onder de categorie groenafval of grof tuinafval waarvoor de afvalstoffenheffing vanwege het overschrijden van de maximumgrens van 1000 kilogram per afvalsoort per jaar niet van toepassing is;

  • d.

   aanbieders van bedrijfsafval, die niet in het bezit zijn c.q. geen gebruik maken van de afvalpas;

   op het afvalbrengpunt, Fuutweg 25 te Nijverdal.

 • 2.

  De in hoofdstuk 2 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde tarieven zijn van toepassing op het aanbieden van gevaarlijk afval.

 • 3.

  Alle bedragen, die in dit besluit en de bijbehorende tarieventabel worden genoemd, zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Administratiekosten

Bij niet contante betaling worden administratiekosten in rekening gebracht van € 10,-. Dit geldt voor facturen waarvan het verschuldigd bedrag kleiner is dan € 50,-.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  Bij het inwerkingtreden vervalt het besluit “Tarieven Groen & Afval” van 18 december  2013.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval”.

 

Het teamhoofd Vergunningen, toezicht en duurzaamheid,

 

Tarieventabel

 

Hoofdstuk 1 Tarieven bedrijfsafval afvalbrengpunt

De bedragen genoemd in dit hoofdstuk zijn per ton (1000 kg).

Asbest-cementplaten en soort­gelijke materialen

€ 220,00

Autobanden

n.v.t.*

Dakleer

n.v.t.*

Gipsafval +yton

€ 165,00

Groenafval

€ 40,00

Grof tuinafval

€ 40,00

Harde Kunststoffen

€ 165,00

Hout A en B

€ 50,00

Hout C (bielzen, geïmpregneerd hout)

€ 100,00

Kantoren-, Winkel- en Dienstenafval (KWD) / Restafval

€ 170,00

Matrassen

€ 500,00

Metalen

€ 0,00

Papier en karton

€ 0,00

Piepschuim (EPS)

€ 320,00

Puin

€ 24,80

Textiel

n.v.t.*

Vlakglas

€ 25,00

Volumineus afval

€ 420,00

Wit- en bruingoed

€ 0,00

* Deze afvalstromen worden op grond van de vastgestelde acceptatievoorwaarden niet geaccepteerd.

 

Hoofdstuk 2 Tarieven van gevaarlijk afval voor bedrijven

2.

Omschrijving gevaarlijk afval

Euralcode

Tarief/kg

2.1

Absorptiemiddelen

200126

€ 0,55

2.2

Accumulatoren

160601

€ 0,00

2.3

Amalgaam

180110

€ 5,00

2.4

Bak-braadoliën en vetten

200125

€ 0,55

2.5

Batterijen

200133

€ 0,00

2.6

Bestrijdingsmiddelen, vast

020108

€ 1,16

2.7

Bestrijdingsmiddelen, vloeibaar

020108

€ 1,16

2.8

Bluspoeder

160509

€ 0,90

2.9

Brandbare vaste stoffen

080111

€ 0,60

2.10

Brandbare vloeistoffen

140603

€ 0,35

2.11

Brandblusapparaten (halon)

160504

€ 9,99

2.12

Brandblusapparaten (schuim/poeder)

160505

€ 0,75

2.13

Bijtende basische anorganische vloeistoffen

060205

€ 0,90

2.14

Bijtende zure anorganische vloeistoffen

060106

€ 0,90

2.15

Fixeer

090104

€ 0,90

2.16

Gasontladingslampen

200121

€ 0,00

2.17

Geneesmiddelen

200131

€ 0,55

2.18

Injectienaalden

180103

€ 0,90

2.19

Kantoor KCA

200135

€ 0,55

2.20

Kwik

060404

€ 8,00

2.21

Latex

200128

€ 0,35

2.22

Lithium-ion-batterijen

160605

€ 3,00

2.23

Milieugevaarlijke vaste stoffen

080409

€ 0,55

2.24

Milieugevaarlijke vloeistoffen

161001

€ 0,45

2.25

Motorolie

130208

€ 0,35

2.26

Oliefilters

160107

€ 0,40

2.27

Ontwikkelaar

090101

€ 0,45

2.28

Spuitbussen

150110

€ 1,05

2.29

Peroxiden, anorganisch (waterstofperoxide)

160904

€ 2,40

 

Behorende bij besluit van het teamhoofd Vergunningen, toezicht en duurzaamheid, d.d. 25 november 2019 nr. 2019-033733