Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Nadere regels noodsteun culturele vrijwilligersorganisaties Hellendoorn 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels noodsteun culturele vrijwilligersorganisaties Hellendoorn 2021
CiteertitelNadere regels noodsteun culturele vrijwilligersorganisaties Hellendoorn 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hellendoorn/312432/CVDR312432_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2021nieuwe regeling

09-03-2021

gmb-2021-103581

2021-006926

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels noodsteun culturele vrijwilligersorganisaties Hellendoorn 2021

Nijverdal, 9 maart 2021 Nr. 2021-006926

 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn;

 

overwegende dat het gewenst is culturele vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Hellendoorn incidenteel financieel te ondersteunen die als gevolg van de COVID-19 maatregelen minder inkomsten hebben kunnen genereren dan verwacht of als gevolg van deze maatregelen aanvullende kosten hebben moeten maken;

 

gelet op de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2020, ref. 26216528, aan de raad van de gemeente Hellendoorn;

 

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014;

 

besluiten de volgende nadere regels vast te stellen:

 

Nadere regels noodsteun culturele vrijwilligersorganisaties Hellendoorn 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014;

 • b.

  vrijwilligersorganisatie: een instelling met rechtspersoonlijkheid die binnen de gemeente Hellendoorn werkzaam is op het terrein van cultuur en die geheel werkt met vrijwilligers.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het verlagen van het exploitatietekort van vrijwilligersorganisaties in het jaar 2020 dat is ontstaan als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 en waarvoor overige steunmaatregelen ontoereikend zijn.

Artikel 3 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

Op basis van artikel 5, vierde lid, van de ASV legt de aanvrager bij de aanvraag alleen de volgende gegevens over:

 • a.

  de jaarrekening 2020 en de begroting 2020 en;

 • b.

  een specificatie van de schade die ontstaan is als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 bestaande uit een toelichting op de begroting 2020 en jaarrekening voor 2020, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van andere jaren zijn toe te schrijven aan de COVID-19 maatregelen, en waaruit blijkt welke maatregelen de aanvrager heeft ondernomen om het exploitatietekort te beperken waaronder ook een opgave van overige steunmaatregelen waar gebruik van is gemaakt.

Artikel 4 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt uiterlijk op 15 juni 2021 bij Burgemeester en Wethouders ingediend.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de ASV weigert het college een subsidie als:

 • a.

  uit de toelichting op de jaarrekening, bedoeld in artikel 3 onderdeel b, blijkt dat de aanvrager niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan of nagelaten om het exploitatietekort te beperken;

 • b.

  de aanvrager reeds voor aanvang van de maatregelen COVID-19 in financiële problemen verkeerde;

 • c.

  de aanvraag niet tijdig is ingediend.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal het exploitatietekort over 2020 met dien verstande dat deze maximaal € 2.500,-- kan bedragen.

Artikel 7 Wijze van verdeling

Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Verplichtingen en verantwoording

De aanvrager is verplicht tot medewerking aan (tussentijdse) inhoudelijke en financiële evaluatie van de verleende subsidie.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze nadere regels indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels noodsteun culturele vrijwilligersorganisaties Hellendoorn 2021.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag, volgende op die waarop ze bekend zijn gemaakt.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,