Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Parkeerbijdrageregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerbijdrageregeling
CiteertitelParkeerbijdrageregeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreden is bij benadering gekozen, aangezien de bron van bekendmaking niet is te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bouwverordening, artikel 2.5.30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2008wijziging III

22-04-2008

onbekend

08INT00020
01-01-2002wijziging III

11-12-2001

Twents Volksblad, 18-12-2001

01.11858 sub VI
10-05-2001wijziging III

24-04-2001

onbekend

01.2710
01-07-1996nieuwe regeling

19-06-1996

Onbekend

95.8404

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerbijdrageregeling

 

De raad van de gemeente Hellendoorn;

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 juni 1996;

 

overwegende, dat door de uitbreiding en verdichting van de bebouwing, met name in de bebouwde kommen, de behoefte aan parkeervoorzieningen toeneemt;

 

dat het gemeentelijke uitgangspunt is, dat op eigen terrein hetzij onder, in of op de bebouwing, of op het onbebouwd blijvende gedeelte van het terrein, in de toename van de parkeerbehoefte moet worden voorzien;

 

dat, indien in de toename van de parkeerbehoefte op eigen terrein niet of niet geheel door de aanleg van voldoende parkeerplaatsen kan worden voorzien, het college van Burgemeester en Wethouders van deze verplichting vrijstelling kan verlenen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.5.30 van de bouwverordening;

 

b e s l u i t :

 • I.

  in te stellen het “Parkeerfonds”, waarin de bedragen worden gestort die aan de gemeente moeten worden betaald, wanneer voor rekening van een belanghebbende vervangende parkeergelegenheid wordt aangelegd op gemeentegrond en tevens te bepalen, dat bedragen uit het “Parkeerfonds” uitsluitend voor het beoogde doel mogen worden aangewend;

 • II.

  aan Burgemeester en Wethouders te delegeren de bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan waarin de aanleg van parkeerplaatsen van gemeentewege wordt geregeld; *

 • III.

  in te stemmen met de in het voorstel genoemde bedragen** die moeten worden betaald, wanneer niet of niet geheel op eigen terrein in de toename van de parkeerbehoefte kan worden voorzien en vervolgens vervangende parkeergelegenheid op gemeentegrond zal worden aangelegd;

 • IV.

  de onder III. bedoelde bedragen door Burgemeester en Wethouders jaarlijks per 1 januari te doen herzien op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor de wegenbouw;

 • V.

  te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op de dag nadat het is bekend gemaakt.

 

De raad voornoemd,

 

de secretaris, de voorzitter,

 

* op grond van het bepaalde in artikel 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet (Wet dualisering gemeentebestuur) is deze bepaling van rechtswege vervallen;

** op grond van het raadsbesluit van 22 april 2008, nr. 08INT00020, bedraagt de bijdrage voor een aan te leggen parkeerplaats € 500,--.