Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2014
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018wijziging art. 4

12-12-2017

gmb-2017-226651

17INT06542

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2014

Nijverdal, 10 december 2013 Nr. 13INT04015

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid, artikel 5, vierde lid, en artikel 7, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de:

Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2014

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014;

 • b.

  instelling: een organisatie of groepering van personen die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich zonder winstoogmerk de behartiging van belangen van ideële c.q. immateriële aard van de ingezetenen dezer gemeente of een deel daarvan ten doel stelt;

 • c.

  instelling internationale hulpverlening: een locale organisatie of locale groepering van personen die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich zonder winstoogmerk richt op internationale hulpverlening;

 • d.

  internationale hulpverlening: hulp aan projecten in minder ontwikkelde landen;

 • e.

  welzijn: de inspanning op maatschappelijk en sociaal-cultureel terrein, die tot doel heeft, in samenwerking met het particulier initiatief en andere betrokkenen:

  • 1.

   de ontplooiingsmogelijkheden van mensen te vergroten en hun zelfredzaamheid alsmede hun deelname aan de samenleving te stimuleren mede om te voorkomen dat mensen in een achterstandspositie geraken;

  • 2.

   de personen die in een achterstandspositie zijn geraakt mogelijkheden te bieden hun positie te verbeteren;

  • 3.

   het welbevinden van personen in de samenleving op andere wijze te bevorderen;

 • f.

  deelnemer: een persoon die al dan niet tegen betaling gebruik maakt van de activiteiten die vallen onder de reikwijdte van dit besluit;

 • g.

  vrijwilliger: een persoon, die in enig georganiseerd verband activiteiten verricht ten behoeve van de instellingen op het terrein van cultuur, welzijn of zorg zonder vergoeding voor de daaraan bestede tijd;

 • h.

  vrijwilligersorganisatie: een instelling, welke werkzaam is op het terrein van cultuur, welzijn of zorg en die geheel werkt met vrijwilligers;

 • i.

  leefbaarheid: de mate waarin de sociale en fysieke leefomgeving aan de normen en waarden van de bewoners en/of gebruikers van de leefomgeving voldoen;

 • j.

  het college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn.

Artikel 2

Subsidieaanvragen waarop een subsidieplafond van toepassing is, worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Hoofdstuk 2 Incidentele subsidies

Artikel 3

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder ‘incidentele subsidie’ verstaan subsidie voor een activiteit ofwel een reeks van activiteiten die gericht is/zijn op internationale hulpverlening.

Artikel 4
 • 1.

  Incidentele subsidie kan worden verleend voor projecten die structureel bijdragen aan:

  • a.

   het bewustzijn, de educatie en de saamhorigheid van inwoners van de gemeente Hellendoorn in het kader van ontwikkelingssamenwerking;

  • b.

   het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid in een ontwikkelingsland; en

  • c.

   het voorzieningenniveau op het terrein van openbare werken of educatie in een ontwikkelingsland.

 • 2.

  De subsidie kan nooit meer bedragen dan de totale kosten van het project.

Hoofdstuk 3 Vrijwilligersorganisaties

§ 3.1 Algemeen

Artikel 5

Subsidie wordt verleend aan in de gemeente Hellendoorn werkzame instellingen, die volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in de gemeente Hellendoorn.

Artikel 6
 • 1.

  De volgende categorieën vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   wijk- en buurtverenigingen of verenigingen voor plaatselijk belang;

  • b.

   muziekverenigingen; en

  • c.

   plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en emancipatie.

 • 2.

  De raad stelt jaarlijks de hoogte van het totale budget per categorie vast.

 • 3.

  Het college verdeelt het totaalbudget onder de instellingen die voor subsidie in aanmerking komen, op basis van de voor hen geldende subsidiegrondslag(en).

Artikel 7

De aanvraag voor een subsidie moet middels het daarvoor beschikbare aanvraagformulier worden ingediend met daarbij gevoegd de vereiste bescheiden.

§ 3.2 Wijk- en buurtwerk

Artikel 8

Subsidie wordt verleend aan wijk-/buurtverenigingen of aan verenigingen voor plaatselijk belang, die zich ten doel stellen:

 • a.

  het aansluiten op of helpen ontwikkelen van een samenhangend aanbod van activiteiten ten aanzien van behoeften op sociaal en/of cultureel en/of recreatief terrein en/of activiteiten op het terrein van het vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en/of emancipatie;

 • b.

  het coördineren en stimuleren van behoeften van wijkbewoners ten aanzien van de reeds in de wijk aanwezige voorzieningen;

 • c.

  de mogelijkheid te bieden om gespreksforum te zijn, teneinde de contacten tussen de wijkbewoners onderling, tussen groeperingen in de wijk en tussen het gemeentebestuur en wijkbewoners/groeperingen in de wijk te verbeteren.

Artikel 9
 • 1.

  Subsidie wordt verleend in de vorm van een jaarlijks budget ineens en is bestemd voor activiteiten die de leefbaarheid bevorderen.

 • 2.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op een bedrag per huis in de wijk, buurt of dorp en een bijdrage per instelling. Het college kan de hoogte van de vaste bijdrage voor de instelling afhankelijk stellen van de omvang van de betreffende wijk, buurt of dorp. Het college kan de hoogte van het bedrag per huis relateren aan de gemiddelde woningbezetting in een bepaald(e) wijk/dorp.

§ 3.3 Muziekverenigingen

Artikel 10
 • 1.

  De instellingen die voor subsidie op grond van deze paragraaf in aanmeking kunnen komen zijn:

  • a.

   harmonieën, fanfares, brass bands, showkorpsen of drum fanfares;

  • b.

   drumbands en slagwerkgroepen;

  • c.

   twirl-/majorettegroepen en flaggirls.

 • 2.

  De instellingen als bedoeld in lid 1 dienen:

  • a.

   bereid te zijn jaarlijks tenminste één openbaar concert te organiseren of tenminste medewerking te verlenen aan twee door het college als zodanig aan te wijzen evenementen/manifestaties, als regel in de gemeente Hellendoorn;

  • b.

   tenminste het hierna benoemde aantal spelende leden te hebben:

   • 1.

    harmonie- en fanfarekorpsen en brassbands 30;

   • 2.

    drumbands 20;

   • 3.

    twirl-/majorettegroepen en flaggirls 12;

  • c.

   de kosten in verband met deelname aan evenementen te bekostigen uit de door het college - op grond van dit artikel - vastgestelde subsidie.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend in de vorm van:

  • a.

   een bedrag per

   • harmonie/fanfarekorps, zijnde 16% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het aantal harmonie-/fanfarekorpsen;

   • drumband/slagwerkgroep, zijnde 6% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het aantal drumbands/slagwerkgroepen;

   • twirl-/majorettegroep en flaggirls, zijnde 3% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het aantal twirl-/ majorettegroepen en flaggirls, zijnde in totaal 25% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen.

  • b.

   een bedrag per spelend of uniformdragend lid, zijnde 25% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het totaal aantal leden;

  • c.

   een bijdrage in de dirigents - en opleidingskosten, waarvoor 50% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen beschikbaar is.

§ 3.4 Scholing vrijwilligers

Artikel 11

Subsidie wordt verleend in de kosten van scholing van vrijwilligers.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2014.

 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,