Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

DELEGATIEBESLUIT BEVOEGDHEDEN GEMEENTERAAD AAN WERKGEVERSCOMMISSIE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDELEGATIEBESLUIT BEVOEGDHEDEN GEMEENTERAAD AAN WERKGEVERSCOMMISSIE
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 83, lid 1
  2. Gemeentewet, art. 107
  3. Gemeentewet, art. 107a
  4. Gemeentewet, art. 107b
  5. Gemeentewet, art. 107c
  6. Gemeentewet, art. 107d
  7. Gemeentewet, art. 107e
  8. Gemeentewet, art. 156
  9. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2013nieuwe regeling

03-09-2013

Gemeenteblad, 2013, 65

Raadsbesluit, 2013, --

Tekst van de regeling

Intitulé

DELEGATIEBESLUIT BEVOEGDHEDEN GEMEENTERAAD AAN WERKGEVERSCOMMISSIE

De raad van de gemeente Helmond;

gelet op de bepalingen van artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegerendie rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad

vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet,met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen alsdisciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier),107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van deorganisatie van de griffie) van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van dearbeidsvoorwaardenregeling;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad’.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 september 2013.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

6 september 2013

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA