Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Verordening maatschappelijke participatie 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening maatschappelijke participatie 2012
CiteertitelVerordening maatschappelijke participatie 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

20-12-2011

Gemeenteadvertentie 27-12-2011

11G201801

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie 2012

Verordening maatschappelijke participatie 2012

De raad van de gemeente Hengelo,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011

Gelet op artikel 8, eerste lid , onderdeel g en artikel 35, vijfde lid van de Wet werk en bijstand (WWB);

 

BESLUIT

Vast te stellen de hierna volgende ‘Verordening maatschappelijke participatie 2012’.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders.

  • b.

   de wet: Wet werk en bijstand;

  • c.

   WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

  • d.

   WSF 2000: Wet Studiefinanciering;

  • e.

   bijstandsnorm: de normen als bedoeld in artikel 20 en 21 van de wet, vermeerderd met de maximale toeslag als bedoeld in artikel 25 van de wet;

  • f.

   schoolgaande kinderen: kinderen van 4 tot en met 17 jaar die voltijd dagonderwijs volgen;

  • g.

   subsidiejaar: tijdvak van een jaar lopend van 1 augustus tot 1 augustus van het jaar daarop volgend;

Artikel 2 Rechthebbenden

 • 1.

  Recht op een voorziening krachtens deze verordening heeft de inwoner van Hengelo, die 18 jaar en ouder is en die een inkomen heeft, dat gelijk is aan of minder dan 110% van de voor hem geldende bijstandnorm.

 • 2.

  Indien het inkomen hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm, wordt het meerdere op jaarbasis op de voorziening(en) in mindering gebracht.

 • 3.

  Niet voor voorzieningen komt in aanmerking degene, die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

Hoofdstuk 2. Voorzieningen

Artikel 3 Sportieve en culturele activiteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten van deelname aan sportieve en culturele activiteiten.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt maximaal € 110,00 per persoon per subsidiejaar voor alle tot het gezin behorende personen.

 • 3.

  Een bijdrage voor sportieve en culturele activiteiten wordt niet toegekend als er in hetzelfde subsidiejaar al een bijdrage van het Jeugdsportfonds voor hetzelfde kind is toegekend.

Artikel 4 Studiekosten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan rechthebbende een bijdrage verstrekken voor een tegemoetkoming in de studiekosten voor schoolgaande kinderen.

 • 2.

  De hoogte van deze bijdrage is voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van

  • a.

   4 tot en met 11 jaar : € 110,00 per kind per subsidiejaar

  • b.

   12 tot en met 17 jaar: € 200,00 per kind per subsidiejaar

 • 3.

  Bepalend voor de vaststelling van de leeftijd, is de leeftijd, die een kind bereikt in de loop van het subsidiejaar. Voor de kinderen die in de loop van het subsidiejaar 18 worden, is de datum van de aanvraag bepalend.

Artikel 5 Zwemlessen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan rechthebbende een bijdrage verstrekken voor de kosten van zwemlessen van de ten laste komende kinderen tot en met 12 jaar die niet over het zwemdiploma A, B of C beschikken.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt € 15,00 per maand of € 150,00 per subsidiejaar.

 • 3.

  De bijdrage wordt rechtstreeks uitbetaald aan het zwembad.

Artikel 6 Abonnementskosten bibliotheek

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen per kalenderjaar een vergoeding verstrekken voor de kosten van een basisabonnement van de bibliotheek te Hengelo.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor de ten laste komende kinderen van 16 en 17 jaar van de rechthebbende per kalenderjaar een vergoeding verstrekken voor de kosten van het junior abonnement van de bibliotheek te Hengelo.

 • 3.

  De vergoeding wordt rechtstreeks uitbetaald aan de bibliotheek.

Artikel 7 Voorstellingen culturele podia te Hengelo van door gemeente gesubsidieerde instellingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten van voorstellingen van culturele instellingen te Hengelo, die subsidie ontvangen van de gemeente.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt 50% van de kosten van maximaal 5 voorstellingen per persoon per kalenderjaar voor alle tot het gezin behorende personen.

 • 3.

  De bijdrage wordt rechtstreeks uitbetaald aan de instelling.

Artikel 8 Vakantie(activiteit)

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten van een vakantie of vakantieactiviteit in Nederland.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt maximaal € 50,00 per persoon per kalenderjaar voor alle tot het gezin behorende personen.

Artikel 9 Computer

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan rechthebbenden een computer verstrekken ten behoeve van hun schoolgaande kinderen tot 18 jaar.

 • 2.

  Er wordt maximaal één computer per vijf jaar per gezin verstrekt. 

 • 3.

  Het college stelt nadere uitvoeringsregels.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de rechthebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Beleid

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 12 Indexering

Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks de hoogte van de bijdrage opnieuw vaststellen.

Artikel 13 Onvoorziene situaties

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Maatschappelijke Participatie 2012.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Sportieve en culturele activiteiten 2009.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2011,

 

 

De griffier, De voorzitter,

Toelichting op de verordening maatschappelijke participatie

 

Algemeen

Deze verordening regelt diverse voorzieningen welke de gemeente Hengelo kent voor mensen met een laag inkomen en hun ten laste komende kinderen. De nieuwe verordening vervangt de verordening sportieve en culturele activiteiten 2009.

Deze verordening is een verdere vertaling van de nota ‘Armoedebeleid 2012-2015’, die in november 2011 door de raad is vastgesteld.

De gemeente is met ingang van 1 januari 2012 verplicht om vergoedingen van kosten voor maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen bij verordening re regelen.

Onder maatschappelijke participatie kan worden verstaan:

 • a.

  lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging;

 • b.

  deelname aan muziek- en/of dansonderwijs;

 • c.

  bezoek aan bibliotheek, Rabotheater, Metropool, musea in Hengelo, pretpark, vakantieactiviteit;

 • d.

  deelname aan schoolreisjes, excursies en andere door school georganiseerde activiteiten;

Voor al deze activiteiten kent deze verordening ook voor ten laste komende schoolgaande kinderen al diverse bijdragen en vergoedingen, zodat geacht wordt dat met deze verordening is voldaan aan de verordeningsplicht in artikel 8 lid 1,onderdeel g.

Voor de duidelijkheid is de naam van deze verordening daarom gewijzigd in de “Verordening maatschappelijke participatie”.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Met de bijstandsnorm wordt altijd bedoeld de norm, vermeerderd met de maximale toeslag. Voor een alleenstaande is dat 70%, voor een alleenstaande ouder 90% en een echtpaar 100% van het netto minimumloon. Er wordt geen rekening gehouden met kostendeling of woonkosten.  

 

Artikel 2. Rechthebbenden

Mensen met een inkomen tot en met 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een voorziening. Voor mensen, die met hun inkomen net boven deze grens zitten, kunnen voor deze kosten een aanvraag indienen voor individuele bijzondere bijstand.

Studenten vallen niet onder het begrip rechthebbende.

 

Artikel 3. Sportieve en culturele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstrekken in de kosten voor sportieve en culturele activiteiten. Deze activiteiten moeten in georganiseerd verband plaats vinden. De rechthebbende of zijn ten laste komende kinderen dienen lid of contribuant te zijn van een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of stichting. De rechthebbende dient betalingsbewijzen te overleggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk kosten maakt voor deze activiteiten. Per persoon verstekken burgemeester en wethouders maximaal € 110,00 per subsidiejaar. Deze bijdrage kan voor meerdere activiteiten verstrekt worden.

 

Artikel 4. Studiekosten

Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage voor een tegemoetkoming in de studiekosten van hun kinderen verstrekken. Het volgen van onderwijs gaat gepaard met extra kosten. Hierbij moet gedacht worden aan de kosten van excursies, verplichte sportkleding, ouderbijdrage en schoolfonds.

Het onderdeel studiekosten is speciaal gericht op het vergroten van de participatie van kinderen en jongeren. Ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar kunnen een bijdrage voor schoolkosten krijgen. Deze bijdrage is gedifferentieerd op grond van de onderwijsvorm. Ouders kunnen voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar die naar de basisschool gaan een bedrag van € 110,00 per jaar per kind ontvangen voor schoolkosten. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar, die naar het voortgezet onderwijs gaan, kan men voor de schoolkosten € 200,00 per jaar per kind ontvangen.

Ouders hoeven niet aan te tonen dat ze inderdaad kosten hebben gemaakt. Uitgangspunt is dat kinderen die naar school gaan extra kosten maken.

Voor de vaststelling van de leeftijd van een kind gaan we uit van de leeftijd, die het kind in een bepaald subsidiejaar bereikt. Voor een kind, dat aan het begin van het subsidiejaar (1 augustus) nog 11 jaar is, maar voor het einde van het subsidiejaar (1 augustus van het jaar daarop volgend) 12 jaar wordt, wordt voor het gehele subsidiejaar aangemerkt als 12 jaar. Voor jongeren die in de loop van het schooljaar de leeftijd van 18 jaar bereiken, kunnen de ouders tot de 18e verjaardag van de jongere de bijdrage aanvragen. De ouders ontvangen dan een bedrag van € 200,00 voor het kind.

 

Artikel 5. Zwemlessen

Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage verstekken in de kosten van zwemlessen in het Twentebad te Hengelo. Zij verstrekken de bijdrage indien de ten laste komende kinderen tot en met 12 jaar van de rechthebbende niet beschikken over de zwemdiploma's A, B of C. Burgemeester en wethouders verstrekken de bijdrage als de rechthebbende heeft aangetoond dat hij de kosten daadwerkelijk maakt of heeft gemaakt. De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan het zwembad.

 

Artikel 6. Abonnementskosten bibliotheek

Met het basisabonnement kan de rechthebbende op jaarbasis 50 materialen (boeken, muziek-cd's, cd-rom's, dvd's en videobanden) bij de bibliotheek Hengelo lenen. Als de rechthebbende voor een abonnement kiest waarbij hij meer materialen kan lenen, dan zijn de meerkosten voor rekening van de rechthebbende. De kosten van een abonnement voor kinderen in de leeftijd van 16 en 17 jaar is lager dan die voor volwassenen. Daarom is deze leeftijdsgroep apart vermeld. Kinderen tot 16 jaar komen in aanmerking voor het jeugdabonnement, hieraan zijn geen kosten verbonden.

De vergoeding van deze kosten wordt rechtstreeks aan de bibliotheek betaald.

 

Artikel 7. Voorstellingen schouwburg

Elk gezinslid kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de helft van de kosten van maximaal 5 voorstellingen van het Rabotheater of van Metropool. Het is alleen mogelijk om of vijf voorstellingen bij te wonen in het Rabotheater of vijf voorstellingen in de Metropool.

De bijdrage in de kosten van deze voorstellingen wordt direct aan de kassa verrekend en door de gemeente rechtstreeks aan de schouwburg of metropool betaald.

 

Artikel 8. Vakantie(activiteit)

Elk gezinslid kan in aanmerking komen voor een bijdrage van € 50,00 per jaar voor de kosten van een vakantie of vakantieactiviteit in Nederland. Onder een vakantieactiviteit kan worden verstaan een bezoek aan een pretpark, een dagkaart van de NS, etc.. Men moet aantonen, dat men de kosten heeft gemaakt of gaat maken.

 

Artikel 9. Computer

Burgemeester en wethouders kunnen aan ouders ten behoeve van hun schoolgaande kinderen tot 18 jaar een computer verstrekken.