Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-22371.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-202001-01-202001-01-2021Herziene regeling

28-04-2020

gmb-2020-118399

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

Gelet op de bepalingen bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de van toepassing zijnde verordening.

Artikel 2. Bedragen eigen bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage is gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in artikel 2.1.4a lid 4 Wmo 2015.

 • 2.

  De bedragen en percentages die niet onder het abonnementstarief vallen worden bepaald aan de hand van de verordening.

Artikel 3. Bouwkundige of woontechnische woningaanpassing en roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor woningsanering wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

 • a.

  Raambedekking: € 22,75 per m2 glasoppervlakte

 • b.

  Vloerbedekking: € 22.75 per m2 vloeroppervlakte

 • 2.

  Het bedrag voor woningsanering wordt verminderd met de restwaarde van de te vervangen producten.

 • 3.

  De restwaarde wordt van de te vervangen producten wordt bepaald aan de hand van het volgende afschrijvingsschema:

 • a.

  afschrijving 0% tot 2 jaar oud;

 • b.

  afschrijving 25% van 2 tot 4 jaar oud;

 • c.

  afschrijving 50% van 4 tot 6 jaar oud;

 • d.

  afschrijving 75% van 6 tot 8 jaar oud;

 • e.

  afschrijving 100% vanaf 8 jaar oud.

Artikel 4. Collectief vervoer

 • 1.

  Het tarief voor collectief vervoer is gelijk aan het tarief voor het openbaar vervoer per kilometer zoals dat wordt gepubliceerd door het OV Bureau Groningen Drenthe (per 01-01-2020: opstaptarief € 0,98, kilometertarief € 0,17), bedragen kunnen worden geïndexeerd!

 • 2.

  De maximale reisafstand gerekend vanaf de woning is 25 km, tenzij het reisdoel bestaat uit een puntbestemming.

 • 3.

  De spelregels voor het collectief vervoer voor de gemeente Het Hogeland staan vermeld op de website van Publiek Vervoer.

Artikel 5. Huishoudelijke ondersteuning (plus)

 • 1.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning is € 28,00 per uur

 • 2.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning plus is € 28,00 per uur

 • 3.

  Het tarief ZIN voor maaltijdvoorziening is € 49,80 per uur.

 • 4.

  Het maximum persoonsgebonden budget tarief Huishoudelijke ondersteuning (plus) en maaltijdvoorziening is gelijk aan 70% van het gestelde uurtarief voor HO ZIN en maaltijdvoorziening voor gecontracteerde aanbieders.

 • 5.

  Voor Huishoudelijke ondersteuning uitgevoerd in het sociaal of informeel netwerk gelden afwijkende bedragen als vastgesteld in artikel 8. Voor maaltijdvoorziening is geen vergoeding opgenomen.

 • 6.

  Ten aanzien van bestaande indicaties geldt dat deze ongewijzigd worden voortgezet tot aan het moment van herziening of beëindiging.

Artikel 6. Hoogte persoonsgebonden budget Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf, niet zijnde inzet uit het sociale netwerk

 

iWmo code

ZiN tarief 2020

PGB

Ondersteuning

Minimaal

Maximaal 100% van de ondergrens van het ZiN tarief 2020 zijnde laagste aanbieder per categorie

Begeleiding Individueel

Basis

klokuur

47,27

47,27

Speciaal

Klokuur

54,46

54,46

Begeleiding groep

Basis

Dagdeel van vier klokuren

29,61

29,61

Speciaal

Dagdeel van vier klokuren

49,15

49,15

Kortdurend verblijf

Verblijfscomponent exclusief begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging

Etmaal (24 uur)

102,55

102,55

Vervoer dagbesteding

Vervoer dagbesteding

Etmaal (24 uur)

8,44

8,44

Vervoer dagbesteding speciaal

Etmaal (24 uur)

20,42

20,42

Begeleiding zintuiglijke beperking

Gespecialiseerde Begeleiding (ZG)

uur

€ 71,55

-

Revaliderende Begeleiding (ZG)

uur

€ 71,55

-

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

Dagdeel

€ 41,54

-

Gespecialiseerde begeleiding visueel

uur

€ 100,02

-

Gespecialiseerde begeleiding Doofblinden

uur

€ 110,-

-

Begeleidersvoorziening Doofblinden

uur

€ 45,-

-

Maatschappelijke opvang

Begeleiding middelzwaar

uur

€ 47,50

-

Begeleiding zwaar

uur

€ 69,-

-

Dagactiviteit middelzware begeleiding

Dagdeel

€ 46,-

-

Dagactiviteit zware begeleiding

Dagdeel

€ 57,50

-

 

Artikel 7: tarieven Beschermd Wonen

 

Producten Beschermd Wonen

Tarief-eenheid

Inkooptarief ZIN

Maximale tarief Persoonsgebonden budget

Maximale tarief Persoonsgebonden budget voor ZZP’ers

Verblijf accommodatie met toezicht op afroep

Etmaal

€ 123,80

€ 94,22

€ 80,09

Verblijf accommodatie 24 uurs toezicht

Etmaal

€ 134,21

€ 104,63

€88,94

Woonbegeleiding complex intramuraal

Uur

€ 65,51

€ 65,51

€ 55,68

Thuis plus

Etmaal

€ 106,00

€ 106,00

€ 90,10

Woonbegeleiding complex extramuraal

Uur

€ 76,11

€ 76,11

€ 64,69

Activering en participatie

Dagdeel

€ 31,80

€ 31,80

€ 31,80

Begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging informeel

Uur

n.v.t.

€ 20,00

€ 20,00

 

Artikel 8. Inzet uit het informeel en sociaal netwerk

Het pgb-tarief voor personen uit het informeel en sociaal netwerk bedraagt € 12,50 per uur. Dit

is een all-in tarief afgeleid van het wettelijk minimumloon voor volwassenen op basis van een

36-urige werkweek.

Artikel 9. Hoogte persoonsgebonden budget (on)roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget van roerende woonvoorzieningen wordt vastgesteld aan de hand van tenminste twee offertes .

 • 2.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld aan de hand van de laagste, goedgekeurde offerte.

 • 3.

  Het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt verstrekt indien de voorzieningen voldoen aan het programma van eisen.

 • 4.

  Het persoonsgebonden budget wordt, indien noodzakelijk, verhoogd met de kosten voor onderhoud, keuring en reparatie voor zover de voorziening geen vast onderdeel vormt van de woning.

Artikel 10. Hoogte persoonsgebonden budget hulpmiddelen

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen wordt vastgesteld aan de hand van de opgave van de gecontracteerde aanbieder voor hulpmiddelen, waarbij wordt uitgegaan van de goedkoopst adequate uitvoering.

Artikel 11. Vaststelling persoonsgebonden budget voor bijzondere hulpmiddelen

In afwijking van artikel 10 van dit Besluit geldt dat, voor hulpmiddelen die buiten het reguliere verstrekkingenbeleid van de gemeente en als zodanig niet zijn ingekocht, tenminste twee offertes worden overlegd.

Artikel 12. Afschrijving hulpmiddelen

 • 1.

  Voor hulpmiddelen die buiten het kernassortiment vallen of middels een persoonsgebonden budget zijn verkregen hanteert de gemeente in beginsel de volgende systematiek ten aanzien van de afschrijving. Het onderstaand afschrijvingsschema is van toepassing bij de weigeringsgrond genoemd in artikel 13 lid 1 sub e Wmo-verordening

 • Voorzieningen met een kostprijs van €0,- tot €350,-- worden afgeschreven over 1 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €350,- tot €700,- worden afgeschreven over 2 jaar.

 • Voorzieningen met een kostprijs van €700,- tot €1500,- worden afgeschreven over 3 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €1500,- tot €4500,- worden afgeschreven over 5 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €4500,- tot €10.000,- worden afgeschreven over 7 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €10.000,- of hoger worden afgeschreven over 10 jaar

 • 2.

  Onder de kostprijs wordt de prijs van de voorziening verstaan, exclusief kosten verzekering en onderhoud.

Artikel 13. Hoogte persoonsgebonden budget eigen vervoer en auto-aanpassing

 • 1.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget is gelijk aan het kilometertarief als genoemd in artikel 4 van dit besluit, tot maximaal 2500 kilometer op jaarbasis.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget mag niet worden ingezet voor eigen vervoer van en naar Begeleiding Groep en/of Kortdurend Verblijf.

 • 3.

  Voor auto-aanpassingen geldt dat tenminste twee offertes worden overlegd, de hoogte van het persoonsgebonden budget voor autoaanpassingen wordt vastgesteld aan de hand van de laagste, goedgekeurde offerte.

Artikel 14. Hoogte financiële tegemoetkoming

 • 1.

  Het bedrag voor de financiële tegemoetkoming in verhuiskosten bedraagt € 1.500,-

 • 2.

  De verhuiskosten worden verstrekt indien de te betrekken woonruimte voldoet aan het programma van eisen.

 • 3.

  De financiële tegemoetkoming voor respijtzorg/kortdurend verblijf bedraagt maximaal € 32,50 per etmaal.

 • 4.

  Overige financiële tegemoetkomingen worden verstrekt aan de hand van richtlijnen als gepubliceerd door het Nibud of aan de hand van opgaven van gecontracteerde aanbieders.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020 wordt het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019 vervangen, met dien verstande dat laatstgenoemd Besluit van toepassing blijft op de op dat moment lopende bezwaarschriftprocedures.

   

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 28 april 2020

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris