Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Verordening marktgelden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2020
CiteertitelVerordening marktgelden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Marktgelden

19-12-2019

gmb-2019-315596

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2020

 

Verordening Marktgelden

De raad van de gemeente Heumen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020

(Verordening marktgelden 2020).

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond, die aangewezen is voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • d.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • e.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • f.

  marktmeester: de persoon die ais zodanig is aangewezen door het college.

   

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats met inbegrip van verstrekte diensten voor het uitoefenen van de markthandel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de vergunninghouder.

 

Artikel 4 Heffingsgrondslag

De grondslag voor de berekening van het recht als bedoeld in artikel 5 lid 1 is het aantal strekkende meters frontbreedte van een standplaats. Daarbij wordt een deel van een strekkende meter gerekend voor een hele meter.

 

Artikel 5 Belastingtarief

 • 1.

  Het recht voor een ter beschikking gestelde standplaats op de weekmarkt in Malden bedraagt :

   

 

 

Per strekkende meter of een gedeelte daarvan:

Met een minimum van:

a.

Voor een halfjaar

€ 29,50

€ 147,35

 

b.

Voor een kalenderjaar

€ 51,05

€ 255,15

 

 

 • 2.

  Naast de rechten genoemd in lid 1 worden voor een aansluiting op de elektriciteitskast, per marktdag, bij de vergunninghouder de volgende kosten in rekening gebracht:

  • a.

   voor gebruik van 10 KWh of minder € 3,60 exclusief omzetbelasting;

  • b.

   voor verbruik boven 10 KWh € 7,10 exclusief omzetbelasting.

 •  

Artikel 6 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de belastingen die per jaar geheven worden is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar. Met betrekking tot de belastingen die per half jaar geheven worden is het belastingtijdvak gelijk aan het kalender half jaar.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De marktgelden als bedoeld in artikel 5 lid 1 en 2 zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien in de loop van het belastingtijdvak de belastingplicht voor een vaste plaats aanvangt, wordt het marktgeld berekend over de resterende volle kalendermaanden van dat belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien over een periode van een vaste standplaats geen gebruik is gemaakt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelte als er na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, indien:

  • a.

   de vergunning van de belastingplichtige voor een vaste plaats is ingetrokken:

  • b.

   de belastingplichtige aantoont dat deze ten gevolge van ziekte gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een kalendermaand de ter beschikking gestelde plaats niet heeft kunnen innemen en de belastingplichtige gedurende die periode de standplaats niet door een ander heeft laten innemen.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden als bedoeld in artikel 5 lid 1 en 2 worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Van de op de voet van deze verordening verschuldigde rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2019 van 20 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden 2020.

 

 

 

 

Malden, 19 december 2019

 

DE RAAD VOORNOEMD;

 

De raadsgriffier,

De burgemeester,

 

 

 

 

Y. Weijers

 

 

drs. G.M. Mittendorff