Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Wijzigingsverordening APV gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsverordening APV gemeente Heusden
CiteertitelWijzigingsverordening APV gemeente Heusden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijzinging: deregulering kapvergunning

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Boswet, art.15
 2. Gemeentewet art.149
 3. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, art. 2.2
 4. Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201117-10-2011deregulering kapvergunning

20-09-2011

De Scherper, 28-09-2011

OLOYD09

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsverordening APV gemeente Heusden

 

 

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ;

Gezien het voorstel van het college van 28 juni 2011, doc.nr. ;

Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Boswet, in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en in de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden als volgt te wijzigen:

 • I.

  Artikel 4:10 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Aan lid 1 wordt toegevoegd onderdeel g, dat als volgt komt te luiden:

  • g.

   niet-gemeentelijk perceel: een niet openbaar toegankelijk perceel, in eigendom toebehorend aan anderen dan aan de gemeente;

 • B.

  Aan lid 1 wordt toegevoegd onderdeel h, dat als volgt komt te luiden:

  • h.

   gemeentelijk perceel:een perceel, toebehorend aan de gemeente.

    

 • II.

  Artikel 4:11 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Lid 2 wordt vernummerd tot lid 3.

 • B.

  Lid 2 komt als volgt te luiden:

  • 2.

   Behoudens voor houtopstanden, die in enig bestemmingsplan de aanduiding ‘monumentale boom’ hebben, is geldt het verbod in het eerste lid niet voor:

   • a.

    het vellen of doen vellen van een houtopstand op een niet-gemeentelijk perceel kleiner dan 400 m²;

   • b.

    het vellen of doen vellen van een houtopstanden op alle percelen (zowel gemeentelijke als niet gemeentelijke percelen) in het geval dat de houtopstand een stamomtrek heeft van minder dan 120 cm, gemeten op 1,3 meter boven maaiveld;

   • c..

    het vellen of doen vellen van een houtopstand op gemeentelijke percelen en buiten de hoofd- en nevengroenstructuur en buitengroot groengebied zoals bedoeld in het Groenstructuurplan, tenzij de houtopstand als accentpunt in het Groenstructuurplan is opgenomen.

 • C.

  Lid 3 wordt vernummerd tot lid 4.

   

 • III.

  Dat het wijzigingsbesluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.

de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.J.M. de Graaf

drs. H.P.T.M. Willems